autora realizacji

sprawdź też:

autor

Bartosz Piłat

Winne gminy, nie ustawa

Winne gminy, nie ustawa

Patrzę na dane przedstawione kilka dni temu przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dotyczą tzw. rewolucji śmieciowej - a dokładniej: realizacji ustawy, która dwa lata temu na władze gmin zrzuciła odpowiedzialność za odpady. I wyciągam całkowicie inne wnioski niż autorzy omówienia raportu.

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego.

Aktualność referencji

Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą.

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Przedkładana informacja powinna dotyczyć zdarzeń będących w związku z realizacją zamówienia publicznego a nie zdarzeń mających jedynie związek z COVID-19, ale już bez wpływu na realizowane zamówienie. W szczególności zdarzenia stanowiące podstawę oświadczeń

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

powinien badać czy osoba podpisująca referencję ma stosowne umocowanie. Istotne jest, aby list referencyjny odnosił się do realizacji wykazanej w dokumencie potwierdzającym spełnianie posiadanego przez wykonawcę składającego ofertę doświadczenia. Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy list referencyjny

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

może wystąpić. Przedkładana informacja powinna dotyczyć zdarzeń będących w związku z realizacją zamówienia publicznego a nie zdarzeń mających jedynie związek z COVID-19, ale już bez wpływu na realizowane zamówienie. W szczególności zdarzenia stanowiące podstawę oświadczeń mogą dotyczyć: 1) nieobecności

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

lokalnej miejsca (terenu) realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia publicznego . Zamawiający poprzez określenie obowiązku udziału w wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia nie może przenieść na wykonawców obowiązku zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. W związku z powyższym

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego wiążącym się z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp katalog kryteriów pozacenowych ma charakter otwarty a nie enumeratywny, na co jednoznacznie wskazuje użycie przez ustawodawcę

Dziura wypełniona czarną plombą. Nowy biurowiec na ul. Mikołowskiej w Katowicach z ciekawą elewacją

Dziura wypełniona czarną plombą. Nowy biurowiec na ul. Mikołowskiej w Katowicach z ciekawą elewacją

ponad sąsiednie domy, przy czym najwyższa część ma elewację ze stali kortenowej oraz duże przeszklenia. Autorem projektu jest znany architekt Wojciech Wojciechowski. Katowiczanie mogą go znać np. z realizacji osiedla Francuska przy ul. Francuskiej czy mniejszego kompleksu w okolicy ul. Brynowskiej.

Sylen Studio ma umowę z M. Gołkowskim, planuje wysokobudżetową grę na 2023 r.

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Sylen Studio podpisało umowę o współpracy z autorem książki z gatunku fantasy - "Komornik" Michałem Gołkowskim i stworzy wysokobudżetową grę RPG, podała spółka. Premiera produkcji zaplanowana jest na 2023 rok

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

określające zasady prowadzenia konkursu w nowej ustawie PZP określono w Dziale IV Rozdział 3. W rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych procedura konkursu umożliwia zamawiającemu (organizatorowi konkursu) wybór autora (lub autorów) najlepszej pracy konkursowej przy zachowaniu zasad konkurencyjności

Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

podmiotów działających na rynku, czy też możliwości pozyskania partnerów biznesowych do wspólnej realizacji danego zamówienia, ale uwzględnienie wymagań gwarantującej sprawne wykonanie danego zamówienia, na miarę potrzeb i możliwości zamawiającego. Nie można również zapominać, że obowiązkiem zamawiającego

Zakup oleju opałowego

Zakup oleju opałowego

sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.   Zamawiający w dokumentach zawierających opis przedmiotu zamówienia powinien określić maksymalną wielkość zapotrzebowania w okresie realizacji

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania

Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania

W przypadku, gdy spółka jawna jest stroną umowy o wykonanie zamówienia publicznego śmierć jednego ze wspólników nie prowadzi do automatycznego zakończenia realizacji umowy. Nagłe zatrzymanie działalności spółki jawnej jest możliwe jedynie w przypadku nagłej śmierci wszystkich jej wspólników

Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu

Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu

zamówienia. Nie jest obowiązkiem zamawiającego uwzględnianie doświadczenia zawodowego i polityki prowadzenia działalności komercyjnej wszystkich podmiotów działających na rynku, czy też możliwości pozyskania partnerów biznesowych do wspólnej realizacji danego zamówienia, ale uwzględnienie wymagań

Pyramid Games ma umowę na produkcję gry na bazie uniwersum 'CEO Slayer'

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Pyramid Games zawarł umowę z Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem, autorem uniwersum pn. "CEO Slayer" opisanego w książce pt. "CEO Slayer. Pogromca Prezesów" oraz opowiadaniu pt. "CEO Slayer. Pierwszy raz", podała spółka

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

wykonawcy podejmują decyzję czy są zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia i na jakich warunkach złożą ofertę jego realizacji. Natomiast ogłoszenie o zamówieniu (publikowane dla zamówień powyżej progów unijnych w  Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ) ma na celu dotarcie do jak

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

decyzję czy są zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia i na jakich warunkach złożą ofertę jego realizacji. Natomiast ogłoszenie o zamówieniu (publikowane dla zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ) ma na celu dotarcie do jak największej grupy firm z

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w

Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r.

się nierealne" - czytamy w materiale. W 2018 roku udział ten wynosił jedynie 11,3%. Zdaniem autorów, efekty aukcji OZE organizowanych w latach 2018-2020 nie wystarczą do nadrobienia tej luki, tym bardziej że większość nowych instalacji powstanie już po 2020 r

Skanska rozpoczęła budowę biurowca P180 w Warszawie

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Skanska rozpoczęła realizację biurowca P180 w Warszawie, który dostarczy ok. 32 tys. m2 przestrzeni biurowej, podała spółka. Planowe oddanie do użytku przewidziano na III kwartał 2022 r. "P180 to nasz najnowszy

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

wystąpić przesłanki podobieństwa przedmiotowego, podmiotowego i czasowego. Jeśli ich nie ma, to wartość zamówień nie podlega sumowaniu. Wskazówki UZP W zakresie grupowania zamówień tożsamych pomocna będzie opinia Urzędu Zamówień Publicznych . Jej autor stwierdza, że w tym celu należy posługiwać się

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

realizacji zamówień na terytorium zamawiającego. Zatem pomimo brexitu polscy przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Informacje o brytyjskich zamówieniach publicznych. Analogicznie jak w przypadku zamówień publicznych udzielanych przez kraje

The Dust: Juice rozpoczął prace nad trailerem do gry 'I, the Inqusitor'

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - The Dust podpisało umowę z Juice dotyczącą trailera do gry "I, the Inquisitor" opartej na motywach twórczości Jacka Piekary, podała spółka. Realizacja produkcji gry planowana jest na 2022 r. "Współpraca

Łukasz Młynarkiewicz został p.o. prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

. Bezpieczeństwa Jądrowego i Legislacji International Nuclear Law Association. Młynarkiewicz ma istotne doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i realizacji postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji z Espoo oraz z Aarhus. Jest on także autorem licznych publikacji naukowych, w tym z

Gaz-System: W konkursie Fundusz Naturalnej Energii nagrodzono 25 projektów

, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do rozdysponowania było 250 000 zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Wnioskujący przesłali 201 wniosków o

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

wynika, że waloryzacja obligatoryjna ma miejsce wtedy, gdy przywołane wyżej zmiany mają wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę oraz następuje w stopniu „odpowiednim", – czyli nie mniejszym i nie większym, niż faktyczny wpływ zmian na wspomniane koszty realizacji. W

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

publicznego . Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2]. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

specyfikę przedmiotu zamówienia najlepszą metodą zweryfikowania możliwości potencjalnych inwestorów zastępczych w zakresie realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego jest postawienie wymogów odnoszących się do ich dotychczasowego doświadczenia. Równie ważkie jak doświadczenie

Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadać, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bezsprzecznie zasada jawności (wprost wyartykułowana w ustawie Prawo zamówień publicznych) wpływa na

Opóźnienie a zwłoka

Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne. Zamawiający , stojąc na straży oszczędnego i celowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w szczególności efektywność wydatkowanych środków publicznych. Niestety jak dotychczas zamawiający niezbyt

Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny muszą być konkretne

oferty z rażąco niską ceną, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. W związku z powyższym wykonawca wezwany do udzielenia wyjaśnień w zakresie ceny realizacji zamówienia ma obowiązek złożenia konkretnych

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

epidemii[1]. Wskazane powyżej rozwiązanie formalno – prawne miało w założeniach ustawodawcy dać szansę wykonawcom zamówień publicznych na zachowanie płynności finansowej niezbędnej do realizacji inwestycji publicznych oraz stworzyć poczucie bezpieczeństwa, że zapisy umów będą uwzględniały zmianę

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki ?

Celem wprowadzenia do systemu zamówień publicznych instytucji zaliczki było ułatwienie Wykonawcom pozyskiwania środków finansowych na realizację zamówienia. Taka forma rozliczeń, wymaga z jednej strony wyłożenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, co ogranicza go w

GPW dopuściła Polyslash do obrotu na NewConnect

umożliwiły realizację prac nad dwoma nadchodzącymi grami: "Mech Mechanic Simulator" oraz "Tribe: Primitve Builder". "Naszym planem jest zintensyfikować liczbę wydawanych tytułów. Chcemy, aby co roku pojawiała się co najmniej jedna produkcja spod szyldu

Dialog techniczny

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma

To straszne słowo: dług. Raport fundacji Przyjazny Kraj

Autorami raportu są znani ekonomiści, specjaliści od makroekonomii, czyli Sławomir Dudek (wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, obecnie główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju), Ludwik Kotecki (m.in. wiceminister finansów, pracował także w Międzynarodowym Funduszu Walutowym) i Paweł

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

jedynie zakupem po najniższej cenie lub o najlepszej relacji, jakości do ceny, ale również zapewnieniem, aby zamówienia publiczne przyniosły korzyści społeczne, oraz zapobieganiem niekorzystnym skutkom społecznym podczas realizacji zamówienia lub ich łagodzeniem. Nabywca publiczny może uwzględniać cele

Pomysł zw. z oczyszczaniem wodoru wygrał konkurs 'Młodzi Innowacyjni dla PGNiG'

bardzo duże znaczenie w dalszym wykorzystaniu wodoru np. w ogniwach paliwowych. Oprócz 30 tys. zł autorzy zwycięskiego projektu dostaną także szansę na 400 tys. zł dofinansowania jego realizacji, podano w komunikacie. "Pracujemy nad tym projektem już od kilkunastu miesięcy

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie: Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego żądnych obowiązków związanych z opisywaniem dokumentów finansowych takich jak rachunek bądź faktura wystawionych w związku z realizacją zamówienia publicznego .  Wobec powyższego możliwe jest umieszczanie na dokumentach

Zmiana trybu otwarcia ofert

realizacji zasady jawności w odniesieniu do otwarcia złożonych ofert. Dotychczas, co do zasady, swobodny dostęp do siedziby zamawiającego umożliwiał (niejednokrotnie w wymiarze kilkunastu osób) udział przedstawicieli nie tylko wykonawców , którzy złożyli oferty, ale również dziennikarzy czy innych osób

Gliński chce dotować księgarnie. Ale te bez tęczowych flag czy błyskawic Strajku Kobiet

strategiczne programu: zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni; zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo; wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności; zapewnienie małym księgarniom możliwości

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

kierunków rozwoju polskiej gospodarki poprzez finansowanie takich przedsięwzięć jak np. ekspansja zagraniczna polskich firm. Pod kierownictwem Pawła Borysa PFR otrzymał zadanie realizacji tzw. planu Morawieckiego. Podczas pandemii COVID-19 PFR uruchomił tarczę finansową, oferując finansowanie polskim

Walka ze smogiem. Rząd wciąż liczy na cud

wykrywanie wycinki filtrów DPF. Dlatego, podkreślają autorzy raportu, choć w walce ze smogiem zrobiono więcej niż jeszcze kilka lat temu, gdy spośród 14 punktów walki ze smogiem rząd mógł pochwalić się realizacją jednego – wprowadzeniem standardów dla kotłów – to wciąż za mało, by skutecznie

Nie taki "lex deweloper" straszny [LIST]

(odliczając inflację, koszty utrzymania zamrożonego kapitału w gruntach, koszty funkcjonowania projektu). Czekać zawsze można, lecz warto pamiętać, że czas to pieniądz. Jeśli deweloperom zależy na szybkiej realizacji inwestycji, powinni czerpać zyski z tej ustawy. Najpierw wybrać odpowiednich architektów i

Będzie prokurator ds. rodzinnych. Powstaje Polski Instytut Rodziny i Demografii

. embriopatologiczna przesłanka aborcji została uznana za niezgodną z konstytucją. "Prezes Instytutu zostanie wyposażony w uprawnienia charakterystyczne dla organu administracji publicznej. Dzięki temu zyska niezbędne narzędzia do realizacji zadań Instytutu w zakresie ochrony praw rodziny" - głosi

Zamówienia w czasie epidemii

udzielanie zamówień bez względu na ich wartość. Ważne, aby zamawiający przed wydatkowaniem środków (udzieleniem zamówienia ) dokonał: 1. weryfikacji czy na obszarze, na którego dotyczy zlecenie świadczenia danej usługi czy realizacja dostawy istnieje stan epidemii, 2. ustalił cel zamówienia (zamówienie musi

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny

wpływać na lepszą jakość świadczenia usług przez to przedsiębiorstwo. Zatem kryterium opisane przez Zamawiającego nie dotyczy właściwości wykonawcy, ale odnosi się do realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Biura Certyfikacji Systemu Zarządzania wdrożenie i certyfikacja systemu

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

oferta przewyższa próg? Odpowiedź: Dostawy paliwa w ocenie autora stanowią dostawy powtarzające się okresowo, bowiem ich realizacja odbywa się w określonych odstępach czasu, stosownie do potrzeb zamawiającego , a nie jednorazowo. W konsekwencji do ustalenia ich wartości zastosujemy przepisy art. 34 ust

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Nowe podejście do rezerw strategicznych i wzmacnianie potencjału polskiego przemysłu rekomendują autorzy raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) jako niektóre z rozwiązań w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią, przedstawione

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

ceną) w roku 2018 to: - termin realizacji / czas dostawy - gwarancja / rękojmia (termin) - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne.                             

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

projektowe. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stoi na stanowisku (opinia UZP – www.uzp.gov.pl), iż wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego, którego jest autorem, wiąże się w sposób immanentny z rolą twórcy takiego projektu

Opowieści o pisarzu Lemie, czyli biznesowe spojrzenie na dorobek wielkiego pisarza

Ten rok dla fanów filozofii, futurologii oraz science fiction jest wyjątkowy. Sto lat temu przyszedł na świat Stanisław Lem – czołowy przedstawiciel polskiej fantastyki naukowej, krytyk literacki, eseista i satyryk, ale przede wszystkim autor wybitnych powieści, w których poruszał kwestie

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający , na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

) naruszających równowagę stron oraz wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. Jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy. Wzrost liczby startujących w przetargach ustawodawca zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

istotną ich część cechuje brak możliwości ich skumulowania i wykonania jednorazowo bez uszczerbku dla zamierzonego efektu ich realizacji. Podkreśla się, że okresowość świadczenia charakteryzuje się tym, że w ramach jednego, tego samego stosunku obligacyjnego dłużnik ma spełnić szereg ustalonych

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

-logistycznej w horyzoncie do 2030 r. mogą rosnąć o około 4-5% rocznie. To wprawdzie o około połowę wolniej niż w mijającej dekadzie, ale - jak wskazują autorzy raportu - nadal widać znaczącą przestrzeń do dalszego rozwoju. Realizacja tego optymistycznego scenariusza będzie jednak wymagać szeregu dostosowań

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

było jako brak obowiązku wskazywania producenta sprzętu jako podwykonawcy przy realizacji zamówienia publicznego obejmującego dostawę. Powstają jednak wątpliwości, czy w przypadku gdy serwis gwarancyjny sprzętu zgodnie z wymogami zamawiającego ma świadczyć producent, nie powinien zostać jednak

Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

W celu ograniczenia zjawiska tzw. handlu referencjami a w konsekwencji fikcyjnego użyczania potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia publicznego, obecnie obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, przewiduje w

Mieszkania zamiast biur i sklepów. Architekci odkrywają "lex deweloper" i bronią programu PiS

pytanie, czy chcą budować szybko i szybko zarobić, czy wolą latami czekać na zmianę planów miejscowych i "na papierze" liczyć przyszłe zyski. - Czas to pieniądz. Jeśli deweloperom zależy na szybkiej realizacji inwestycji, powinni czerpać zyski z tej ustawy - twierdzi Szumielewicz. 

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Pytanie Zamawiający zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane . Czy wykonawca , który jest autorem dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie ogłoszone postępowanie, może złożyć ofertę na realizację robót? Czy zamawiający powinien w

MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki

. Zdaniem autorów rekomendacji, biorąc pod uwagę kierunek polityki klimatyczno-energetycznej UE, środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, w szczególności: - energetykę

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego lub ułatwiające jego realizację. Z jednej strony ograniczono możliwość m.in. potrącania kar umownych z wynagrodzeń wykonawców realizujących zamówienia publiczne w okresie stanu epidemii COVID-19 i przez 3 miesiące po jego odwołaniu. Z drugiej strony

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

Pytanie: Wykonawca , składając ofertę , oznaczył „Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia ” jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający uznał złożone wówczas uzasadnienie za skuteczne i nie ujawnił danych. Drugi z wykonawców wnioskuje o odtajnienie dokumentu, uznając

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 10 zł każda, podała spółka. Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - wydała Hyundai Engineering Co., Ltd polecenie przystąpienia do pełnej realizacji (full notice to proceed) w ramach umowy o

Budimex zainaugurował budowę gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

najnowocześniejszy system audio-wizualny" - powiedział członek zarządu - dyrektor Budownictwa Ogólnego Budimex Radosław Górski, cytowany w komunikacie. Budimex jest generalnym wykonawcą kontraktu i autorem projektów wykonawczych. "To największy projekt

Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku

zmian. Wpływ pakietu 'Czysta energia dla wszystkich Europejczyków' na energetykę". "Unia Europejska dąży do przestawienia dużej części produkcji energii na odnawialne źródła - i jest to trend nieodwracalny. U podstaw leży realizacja unijnego celu w wysokości co

Rynek biurowy w Szczecinie oberwał nieznacznie, za to na rynku magazynowym eksplozja nowych powierzchni

.). Pustostany są na niskim poziomie. Pod koniec ubiegłego roku stanowiły nieco ponad 7 proc. Co dalej z koniunkturą? Zdaniem autorów raportu pandemia i przejście wielu firm na pracę zdalną może osłabić popyt na biura w skali globalnej, ale także w Szczecinie. Firmy po pandemii mogą przejść na hybrydowy

Murapol sfinalizował zakup gruntu pod inwestycję w Gdańsku i rozpoczął sprzedaż

Jabłoniowa. W ofercie projektu dostępne są 224 mieszkania, podał Murapol. Obecny harmonogram realizacji projektu przewiduje rozpoczęcie prac w połowie sierpnia br., z kolei przekazanie gotowych mieszkań nabywcom nastąpi z końcem października 2019 r. "Komercjalizację inwestycji

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

. Przepisy dyrektywy obligują zamawiających w państwach członkowskich do przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych. Państwa członkowskie muszą przyjąć wskazaną wyżej dyrektywę do 27 listopada 2018 r. Będą to e-faktury ustrukturyzowane, które spełniają określony standard pozwalający

Urlop z powodu siły wyższej. Szykują się wielkie zmiany w prawach pracownika do wolnego od pracy

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady uchwalono w 2019 roku, głównie z myślą o opiekunach i rodzicach. Jej celem jest zapewnienie realizacji zasady równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami oraz zachęcanie do równiejszego podziału obowiązków opiekuńczych między nimi. Nakłada ona na

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

miesięcy. Przyglądając się propozycjom OECD oraz praktyce państw unijnych w tym zakresie warto sięgnąć choć po niektóre z możliwych narzędzi. Tak, w krótkiej perspektywie będzie to oznaczało co najmniej opóźnienie realizacji dochodów budżetowych z podatku VAT. W mojej ocenie jednak, wprowadzenie takich

Inflacja rośnie, Polacy zaciskają pasa, a PiS tworzy nowy instytut za 30 mln zł

autor projektu. - Jest to pewien koszt. Ale w stosunku do tego, jaka jest stawka, to koszt niewielki. PIRiD ma być placówką naukowo-badawczą, doradczą i edukacyjną, ale też rzecznikowską - czymś na kształt rzecznika praw rodziny. Ma przeciwdziałać niskiej dzietności, m.in. "kształtując

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

krajowego obniża wzrost PKB o 0,57 pkt proc. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt proc. Realizacja scenariusza pesymistycznego oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2

COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

finansową i ekonomiczną Zamawiającego . Jeżeli wpływ epidemii na działalność zamawiającego jest znaczący nie ma podstaw, aby wymagać od niego dowodów potwierdzających wpływ epidemii na funkcjonowanie na rynku. Brak możliwości swobodnej realizacji celów statutowych do wykonywania, których dany podmiot

Forum Energii: Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy

Jak podkreślają autorzy raportu, nadal nie pozwala to na realizację unijnych celów dotyczących odnawialnych źródeł. Zwrócono uwagę na rosnący udział fotowoltaiki, która zapewniła 424 GWh w 2019 r. Jednocześnie od lat na stałym poziomie utrzymuje się zapotrzebowanie na węgiel

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

Prawni, prawa autorskie to zespół praw przysługujących twórcom, które odnoszą się do tworzonych przez nich utworów. Trzeba tu jednak rozróżnić prawa autorskie majątkowe i osobiste. - Prawa autorskie osobiste są bezpośrednio związane z osobą autora i zawsze przysługują twórcom. Co więcej, są niezbywalne i

Rynek nieruchomości. Mieszkania w Poznaniu wciąż drożeją. Najbardziej te największe

, maksymalnie o około 5 procent. Jest drożej, ale jak podkreślają autorzy porównania, były znacznie niższe od podwyżek, z którymi kupujący mieszkania mieli do czynienia rok wcześniej. Wówczas wzrosty – w relacji kwartał do kwartału – przekraczały nawet 10 procent. Natomiast gdy spojrzymy na

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę zamawiających , że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo

Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron?

miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi zamówienia opisanemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji a więc także i terminu realizacji, jak również innych elementów istotnych dla wykonania

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

z rejestrów, lepsze planowanie polityki kadrowej czy lokalizacji nowych przedsięwzięć). Autorzy raportu podkreślają, że dane administracyjne są bezcennym źródłem dla badań naukowych, które wspierają realizację polityk publicznych, a odpowiednio udostępnione dane publiczne

Scope Fluidics powołał Komitet Doradczy mający wspomóc spółkę w dalszym rozwoju

branżowemu za ponad 50 mln USD. Dr Linder jest ponadto autorem ponad 300 patentów w zakresie technik mikroprzepływowych i diagnostyki przyłóżkowej; - Dr David Wareham, światowej klasy mikrobiolog kliniczny z renomowanego londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary i największego w

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

wykonawców w związku z realizacją umów zawartych w sprawie zamówień publicznych i koncesji. W Polsce dotychczas nie zostały wprowadzone przepisy obligujące do stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w systemie zamówień publicznych . Wskazana powyżej ustawa określa zasady przesyłania drogą

Polnord uznaje za nieuzasadnione żądanie wcześniejszego wykupu obligacji s. M1

wpływu na stanowisko spółki w tym sporze, podano również. "W ocenie zarządu nie zaistniały podstawy do zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji, na które powołuje się autor pisma, zaś intencja i cel autora nie zasługuje na ochronę prawną" - czytamy w komunikacie

Forum Energii: Możliwe uruchomienie 8-10 GW w morskich farmach wiatr. do 2035 r.

Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera, cytowana w komunikacie dotyczącym raportu. Zdaniem autorów raportu, konieczne jest wdrożenie działań już teraz, aby uruchomić pierwsze elektrownie przed rokiem 2030. Najpilniejszym zadaniem jest odzwierciedlenie specyfiki tego sektora w

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pzp może żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego zwrot powinien nastąpić na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp po zakończeniu realizacji umowy oraz w części 30% jego wartości po upływie okresu rękojmi. Zamawiający przygotowując postępowanie, którego przedmiotem jest pełnienie

OFE w przededniu likwidacji. Rząd chce ratować oszczędności przed suwakiem

;zostanie przekazana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w dwóch transzach: pierwsza jeszcze w tym roku, druga w przyszłym.   Od momentu pojawienia się projektu pracy nad ustawą towarzyszą zarzuty, że w reformie chodzi o pieniądze na realizację hojnych obietnic wyborczych PiS, ale autorzy

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023". Wskazanym przez autorów dokumentu celem ustanowienia "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla

Forum Energii: Brakuje długofal. polityki w ciepłownictwie i efektywności energ.

z węgla - sytuacja w ciepłownictwie jest w tu bardziej ekstremalna niż w ogrzewnictwie. W przypadku gospodarstw domowych jest duży udział gazu, ale też kategorii 'biomasa i OZE', która często oznacza biomasę niskiej jakości" - powiedział autor raportu Rafał Macuk podczas konferencji prasowej

Scenariusz bazowy dla węgla brunatnego przewiduje łącznie 6 GW mocy wytwórczych

wymienione nowe złoża węgla brunatnego dają możliwość skutecznego wypełnienia luki powstałej po wyeksploatowaniu aktualnie pracujących kompleksów energetycznych opartych na tym surowcu" - czytamy w Programie. Zdaniem autorów dokumentu, opcje szczególnie perspektywiczne, biorąc

NIK ujawniła raport po kontroli umów gazowych z 2013 r.

. "Najwyższa Izba Kontroli w latach 2011-2013 na wniosek Komisji Skarbu Państwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. przeprowadziła kontrolę zawierania umów gazowych oraz realizacji inwestycji - terminal LNG w Świnoujściu. Kontrolą objęto lata 2006-2011 i skontrolowano Ministerstwo

Kool2Play celuje w debiut na NewConnect na przełomie 2019 i 2020 roku

inwestorów giełdowych na realizację naszych projektów - gier 'Uragun' i 'State of Mind'" - powiedział Marzęcki na spotkaniu z dziennikarzami. Znane dotychczas z produkcji casualowych gier na platformy mobilne, Kool2Play skupiać się będzie na tworzeniu gier na PC, Xbox

Elektrownia atomowa w Polsce? To powinien być priorytet dla rządu

produkowana w dużej mierze z węgla. Firmy energetyczne kupują węgiel z polskich kopalń, który jest o kilkanaście procent droższy niż zagraniczny. A jest droższy, ponieważ w cenie ukryta jest pomoc dla kopalń i górników. Będzie jeszcze drożej: realizacja planów, wedle których rząd będzie dopłacał do

Komunikacyjna inwestycja dekady. 10 km tunelu premetra w Krakowie

Magdalena Kursa: Klasycznego metra w Krakowie się nie doczekamy – to już wiemy. Będzie za to premetro. Co kryje się pod tym określeniem?   Andrzej Kulig: Prezydent Jacek Majchrowski już ujawnił publicznie, że autorzy studium wykonalności bezkolizyjnego transportu szynowego

PSPA: Technologia V2G może być elementem transformacji energetycznej Polski

Alternatywnych PSPA przygotowało we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Warszawie. Zdaniem autorów raportu w Polsce potrzebna jest realizacja projektów pilotażowych w tym zakresie. "Technologia zmieniająca się z dnia na dzień już teraz pozwala na pełną integrację samochodu z

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

. Do podobnych wniosków doszedł Skład orzekający wydając wyrok o sygn. akt: KIO 492/17 z dnia 03 kwietnia 2017 r. w którym zdaniem KIO tzw. klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do warunków realizacji zamówienia publicznego , a nie cech, które powinien posiadać podmiot ubiegający się o

PAIH:Producent materiałów do nawierzchni kolejowych Track Tec wchodzi na Bałkany

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Track Tec producent materiałów do budowy nawierzchni kolejowej zbudował rozjazd na jednej z kluczowych linii kolejowych w Bułgarii, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Wsparcie w realizacji biznesowych planów spółki na Bałkanach