artykuł 93 pzp

Marta Mikulska-Nawacka

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Postępowanie powinno być unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Jak postąpić w przypadku, gdy zamawiający oszacował zbyt nisko kwotę na realizację zamówienia? Ma środki by ją zwiększyć, ale czy prawo nakazuje unieważnienie postępowania czy tylko zwiększenie kwoty do wysokości najkorzystniejszej oferty?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Skrócenie terminu składania ofert przetargowych

Skrócenie terminu składania ofert przetargowych

Pytanie: W jakich sytuacjach można zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ? Czy w przypadku, gdy zamawiający unieważnił poprzednie postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i teraz ma bardzo mało czasu do

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

wykonawców. Jeżeli jest taka możliwość, zamawiający powinien unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp . Jeżeli nie, można rozważyć odrzucenie ofert wykonawców , których ceny obliczono przy uwzględnieniu niewłaściwej stawki VAT oraz rozstrzygnięcie

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, w opisanym stanie faktycznym, postępowanie w części 6 powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp . W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może wskazać, że postępowanie zostało unieważnione w części 6 poprzez odpowiednie wypełnienie sekcji IV &ndash

Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

wybrać oferty najkorzystniejszej ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny. W opisanej sytuacji nie można zastosować wprost ani art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, ani art. 93 ust. 1

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Cena nie jest jedynym kryterium przy wyborze oferty Wprowadzona przez Ustawodawcę dyspozycja art. 91 ust. 2a ustawy PZP w praktyce skutkuje drastycznym ograniczeniem możliwości zastosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

postępowania.W przypadku gdy w postępowaniu pozostanie tylko jedna oferta, której cena przekracza możliwości finansowe zamawiającego, postępowanie takie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 181, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 7

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Zamawiającym jest powiat. Dlatego zarówno w ogłoszeniach, jak i w umowie w sprawie zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat? Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Z brzmienia tego przepisu

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

odpowiedzialność jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa. Czy zmiana wykonawcy była sprzeczna z ustawą Pzp? Opisane przekształcenie podmiotowe po stronie wykonawcy nie będzie, w mojej ocenie, sprzeczne z ustawą Pzp. Nie narusza ono bowiem art. 7

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

postępowania został zawarty w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wskazany artykuł nie zawiera przesłanki skutkującej unieważnieniem postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W praktyce oznacza to, że, jeżeli zamawiający nie zażądałby takiego oświadczenia postępowanie należy unieważnić, ponieważ