art.38 zamówienia publiczne

Krzysztof Hodt

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert. Ustawa Pzp nie nakłada ograniczeń do co zakresu możliwych zmian. W ramach zmiany treści specyfikacji zamawiający może zatem połączyć w jedno dwie części postępowania.

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: "Jak zapisano w SWZ", "Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", "Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych.

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz . Nastąpiło to przed terminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Wniosek nie zawierał adresu i

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

i celowe, może dokonać stosownej zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Informacja o zmianie SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli jednak zamawiający nie zmienia terminu, nie jest zobowiązany do ujawniania treści wniosku wraz z

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

publicznego , co oznacza że powinien on być udostępniony wnioskodawcom już od momentu wszczęcia postępowania.?Co do zasady protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami do oferty są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. () Podstawa prawna: . art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pozostawić je bez rozpoznania. Podstawa prawna . art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

zamówień publicznych wyraźnie określa terminy udzielenia wyjaśnień Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa ostateczne terminy, w których zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień wykonawcy dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Przepis art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

sposób obiektywny uniemożliwiają mu udział w postępowaniu, może wnioskować o ich zmianę korzystając z trybu wyjaśniania zapisów siwz uregulowanego art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

. Zmiana siwz Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamawiający powinien rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną

Prawo do informacji o przetargu

. 8, art. 38 ust. 3, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1; art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm). * Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej, doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

zawartą umowę ma obowiązek wziąć pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień. ( ) Podstawa prawna Art. 38, art. 144. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

zmiany siwz nawet po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie prowadzi ona do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Podstawa prawna: art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest aplikantem radcowskim

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; 7) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

w jego dobrze pojętym interesie. Podstawa prawna: - art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na pytania zgłoszone po terminie

pozostawić wniosek bez rozpoznania - art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy wniosek dotyczy już udzielonych wyjaśnień, podejmując decyzję o jego pozostawieniu bez rozpoznania zbadaj, czy wcześniej udzielone przez Ciebie wyjaśnienia są wyczerpujące

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

wyrok KIO z dnia z dnia 16 maja 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP/423/08). *** Art. 38 PZP określa zasady i terminy zadawania pytań między innymi dotyczących treści opisu przedmiotu zamówienia, **** art. 181 PZP określa zasady wnoszenia informacji o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

. 38 ustawy Pzp. Warto zapoznać się również z orzecznictwem dotyczącym poprawy tzw. innej omyłki. Podstawa prawna: . art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

ją na stronie internetowej. Określone wymagania w tym zakresie mają zagwarantować zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.); art. 38 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). * Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych w instytucji zamawiającej oraz doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

udzielenia zamówienia publicznego nowelizacja przewiduje zmiany w dotychczasowej treści art. 38 Prawa zamówień publicznych. Dotychczas co do zasady pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy mogli zadawać na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W praktyce duże ilości pytań

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zaproszenia do składania ofert lub ofert wstępnych. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż

Odpowiedzialność za dokumentację przetargową

określają w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy, na podstawie których wykonawcy mają prawo zgłaszać błędy ujawnione w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót jedynie przed upływem terminu określonego w art. 38 ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się niezwłocznie, nie później jednak niż od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub ofert wstępnych. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się niezwłocznie, nie później jednak niż od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert lub ofert wstępnych. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP. Art. 38 Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż: - 6 dni

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. Art. 38. 1

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinni, w przypadku braku zamieszczenia przez zamawiającego w projekcie umowy zapisów określających zasady waloryzacji, kierować do zamawiającego wnioski o ich wprowadzenie w trybie określonym w art. 38 ust. 1 PZP

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą kierować do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

przypadku, gdy zamawiający nie zamieści wyżej wskazanych informacji wykonawcy korzystając z prawa przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinni zwrócić się z pytaniem o wyjaśnienie przez zamawiającego jak zamierza postąpić w przypadku zmiany stawki VAT w okresie realizacji

Licytacja elektroniczna w praktyce

dotyczącym istotnych postanowień umowy. Czy można modyfikować opis przedmiotu zamówienia? Zamawiający nie może zmodyfikować opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ nie jest on częścią ogłoszenia o licytacji elektronicznej. Art. 38 Prawa zamówień publicznych umożliwia zamawiającemu

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zamówień publicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do wykonywania koncesji udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23