art.144 ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

Justyna Rek-Pawłowska

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Oceny dopuszczalności zmian takiej umowy należy więc dokonać w świetle art. 144 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r.

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Jeżeli zmiana została wprowadzona do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w związku z tym, że możliwość jej wprowadzenia przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, zamawiający nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o takiej zmianie.

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

Dokonując zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający powinien mieć przede wszystkim na względzie przepisy art. 144 ustawy Pzp.

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów można zmienić umowę, podwyższając cenę jednego z dostarczanych produktów, a co za tym idzie – zwiększając wartość umowy ? Na jakiej podstawie dokonać zmiany (art. 144 i 145 ustawy Pzp)? Czy specustawa koronawirusowa również uwzględnia takie

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Pytanie:  Dnia 31 października br. kończy się umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców. We wrześniu ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na ten przedmiot, ale procedura wyboru oferty wydłuża się. Chcemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i rozszerzyć zamówienie o

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , co byłoby konieczne wówczas, gdybyśmy dokonywali zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Zamawiający, który dokona zmiany

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

wynagrodzenia za etap I. Całkowite jego wynagrodzenie nie ulegnie jednak zmianie. Czy taka zmiana ma charakter nieistotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ? Jeżeli jest to istotna zmiana, to czy byłaby możliwa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp , jeżeli wynagrodzenie wykonawcy za

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

należy traktować jako nieistotną. Nie zmienia ona ogólnego charakteru umowy i nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób pierwotnie w niej nieprzewidziany.  W myśl art. 144 ust. 1e ustawy Pzp zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

pozycji 14 znalazła się w pozycji 15 i odwrotnie. Wykonawca nie może zachować tych cen, ponieważ różnica pomiędzy nimi jest znaczna. Czy zamawiający może zawrzeć aneks do umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy Pzp , zamieszczając ceny na właściwych pozycjach, jeżeli różnica pomiędzy

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

samego tylko faktu, że aneks zmieniający umowę w sprawie zamówienia publicznego został zawarty po upływie umownego (pierwotnego) terminu przewidzianego na wykonanie tego zamówienia nie można wywodzić, że zmiana umowy jest niezgodna z art. 353¹ kc, ani z art. 144 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy Prawo

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Nowelizacja Pzp - umowa o wykonanie zamówienia publicznego Ustawodawca w art. 144 ust. 1 określił okoliczności, których zaistnienie upoważnia zamawiającego do dokonania zmiany umowy. Ponadto w art. 144 ust. 1e zdefiniowano, co należy rozumieć pod pojęciem

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

przywdzianych w projekcie umowy, w zakresie możliwości zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

wskazanej w tym przepisie. Na wstępie należy zaznaczyć, że uwzględniając zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia , niedopuszczalne byłoby zastosowanie w tym zakresie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp . Oznacza to, że w celu zapewnienia należytej realizacji konieczne jest ponowne

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

przesłanka zmiany umowy nie jest ograniczona przedmiotowo. Oznacza to, że konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może spowodować jakąkolwiek rodzajowo zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego , w tym nie wyłączając zmiany umownego wynagrodzenia wykonawcy

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

umowy z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp . Nastąpiła wymiana korespondencji w tej sprawie i wykonawca nalegał na podpisanie aneksu, sugerując przesunięcie w czasie całości transakcji. Zamawiający przedstawił stanowisko, że nie udzieli dodatkowego zamówienia i wezwał do realizacji umowy

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

Czy w świetle przepisu art. 144 ustawy Pzp, nakazującego przewidzieć takie sytuacje, prawidłowym zapisem będzie "Dopuszczalne zmiany postanowień zwartej umowy: - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

. Unieważnienie jednej lub kilku z części postępowania jest możliwe i zgodne z regulacją art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. W pytaniu mamy do czynienia z zaistnieniem sytuacji, gdzie zawarcie umowy naruszy dyspozycję wynikającą z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nieuprawnienie zmieniłyby się

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1

Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK

względu na upływ czasu od momentu uzgodnienia treści projektu ugody oraz niezgodność projektu ugody z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych art. 144 ust. 1 pzp. Zawarcie ugody w projektowanym kształcie wiązałoby się ze zmianą treści umowy w stosunku do dokumentacji przetargowej, co w ocenie

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 tej ustawy. W ww. przepisie wprowadzono zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

zmiana umowy w tym zakresie nie podlega zakazowi zawartemu w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp." Bądź na bieżąco! Porady ekspertów, nowelizacje przepisów, wiadomości o planowanych inwestycjach już na Twojej skrzynce! Zapisz się » Uwaga

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

Skutki wykonania umowy przed terminem

, jeżeli są spełnione łącznie obie przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP tj. (1) gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówienie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i (2) określił warunki takiej zmiany. Powyższe

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

jedynie w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

w trybie z wolnej ręki. Co prawda w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ustawodawca zakazuje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

realizacji zamówienia wykonawca może zmienić kierownika robót na Pana Y (nie przewidziano takiej zmiany zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, również nie wymagano wykazu osób w postępowaniu). Otrzymałem protokół częściowy odbioru, a w nim nie podpisał się Pan X, tylko Pan Y. Wynika z tego, że wykonawca zmienił

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

określonych warunkach faktycznych uznana za zmianę nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP." Powyższe będzie dotyczyć sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron nie była znana lub przewidywana przez strony w chwili

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem opisana zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy jest dopuszczalna - możliwe jest aneksowanie umowy w zakresie wynikającym z tej zmiany. Nie będzie się temu sprzeciwiał również art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

inny z góry określony czas, powinieneś uwzględnić ten fakt przy szacowaniu wartości zamówienia. Zmiany personalne po stronie wykonawcy w zakresie świadczenia usług mogą prowadzić jednak do konieczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). www.portalzp.pl

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ziściły się, bowiem na etapie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym zamawiający planował możliwość powtórzenia tych samych usług. Uwaga! Nie można w mojej ocenie zastosować klauzuli ujętej w przepisie art. 144 ustawy Prawo

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

; Zasadą Prawa zamówień publicznych, wynikającą z treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, jest niezmienność zawartych umów. Zgodnie ze wskazaną zasadą, treść umowy musi odpowiadać treści oferty. Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

. Jest to o tyle istotne gdyż art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian w treści zawartej uprzednio umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Dlatego też, co do zasady, nie jest możliwe sporządzanie aneksów do umowy, które prowadzą

Wspólnik wystąpił ze spółki - czy można zmienić umowę i dalej realizować zamówienie?

reprezentujące (sporządzenie takiego aneksu w świetle art. 144 ust. 1 jest jak najbardziej dopuszczalne). Ta spółka pomimo zmiany jej nazwy (firmy) oraz osób ją reprezentujących została przecież wybrana zgodnie z przepisami ustawy Pzp i powinna kontynuować wykonywanie zamówienia publicznego. Nie doszło do

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wykonawcom przed tym terminem - wówczas przepis art. 38 ustawy stosuje się w nowym brzmieniu. Do zmian umów zawartych od dnia 24 października 2008 r. stosuje się art. 144 ust. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

dopuszczenie podwykonawstwa, nawet jeżeli nie zastrzegłeś takiej możliwości w ogłoszeniu i siwz. Podstawa prawna: art. 36 ust. 4, art. 140 ust. 3, art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 356 § 1 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 141. awcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie