art. 86 ust. 4

Katarzyna Pyrka

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Zgodnie z zapisem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z kolei, w art. 86 ust. 3 zapisano, że bezpośrednio przed otwarciem zamawiający podaję kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

przewidują takiej możliwości. Nie występuje też w przepisach pojęcie "korekty informacji z otwarcia ofert". Celem przepisu art. 86 ust. 3 PZP jest poinformowanie wykonawców o zarezerwowanych środkach na realizację zamówienia i stanowi swoistą gwarancję wyboru oferty wykonawcy , który złożył

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

udostępniane oraz - wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może utajnić informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (np. ceny). Znajdź przetarg: Oferty

Fitch: Zalecenie KE dot. art. 7 ws. Polski rodzi ryzyka związane z finansowaniem

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Wczorajsza rekomendacja Komisji Europejskiej, by zastosować wobec Polski art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej nie powinna mieć znaczącego krótkoterminowego wpływu na wzrost gospodarczy czy finanse publiczne Polski, ale źle rokuje dla

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 104 ust. 1; 3) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone; 4) wykaz oświadczeń

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

składać oferty, zwane dalej "ofertami orientacyjnymi", przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie

Czy wykonawca będący osobą fizyczną może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Podstawa prawna: art. 86 ust. 3, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Wniósł o unieważnianie postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rejonu I, alternatywnie o dokonanie oceny ofert z pominięciem oferty firmy X. Wskazał, że podczas

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

chwilą ujawnienia wszystkich wykonawców biorących udział w danym postępowaniu, co z reguły będzie następowało po otwarciu ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). Przemawia za tym charakter przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 ustawy". Uwaga! Przyjmuje

Dopuszczalność zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

finansowanie zamówienia, zobowiązuje się przyjąć ofertę najkorzystniejszą pod warunkiem, że zaoferowana cena nie przekroczy podanej przez niego wysokości środków. Użycie przez ustawodawcę odmiennych sformułowań - w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych "

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

zamawiający ich nie odtajnia wbrew wyraźnemu brzmieniu art. 86 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy, wówczas termin powinien być liczony od daty otwarcia ofert. Może być też tak, że wykonawca zwraca się o udostępnienie oferty konkurencji, zamawiający odpowiadając na prośbę wyraźnie wskazuje, że określonych

Masz firmę? Sprawdź, na ile jesteś spostrzegawczy i czy ty też dasz się nabrać na 500 zł

Masz firmę? Sprawdź, na ile jesteś spostrzegawczy i czy ty też dasz się nabrać na 500 zł

czytelnik (zwłaszcza niebędący prawnikiem) pogubił się, jakie paragrafy autor pisma ma na myśli. „Niespełnienie warunków opisanych w ustępie 1 lub 4 par. 4 Regulaminu Krajowego Rejestru Sadownego wywoła skutki opisane we wspomnianym paragrafie 1 ust. 21". W rzeczywistości chodzi tylko o to, aby

URE: Ponad 10 tys. osób zmieniło dostawcę gazu do końca I kw. br.

. Z końcem I kw. 2015 r. 86 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 51 posiadało również umowy z OSD" - podał także Urząd. Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie

Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może za to zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dodatkowe zapisy traktujące o jawności postępowania znajdują się w art. 96 ust.3 gdzie

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

zamówienia czy oferowane urządzenia bądź rozwiązania technologiczne. Natomiast po publicznym otwarciu ofert i podaniu do publicznej wiadomości informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. ceny realizacji zamówienia, terminu jego wykonania

Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przywołanym w treści art. 8 ust. 3 przepisem dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

pozornego podobieństwa treść art. 86 ust. 3 nie jest tożsama z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4, który zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania. Zwrot "zamierza przeznaczyć" nie może być zrównany ze zwrotem "może przeznaczyć"

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

ETS z 15 lipca 2010 r. w sprawie C-271/08 wskazuje, że: "() 86. W tym względzie należy jednak zauważyć, że w odniesieniu do zamówień dotyczących usług ubezpieczeniowych w rozumieniu kategorii 6 lit. a) załącznika I A do dyrektywy 92/50 lub załącznika II A do dyrektywy 2004/18 zarówno art. 7 ust

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

. Na podstawie wskazanego przepisu nie można jednak dokonać zastrzeżenia informacji podawanych na publicznym otwarciu ofert, których katalog określa art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżeniu bezsprzecznie nie podlegają informacje dotyczące: - ceny

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i z naruszeniem przepisów prawa przedłużył termin tego zwrotu. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd stwierdził, że z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

Tajemnica przedsiębiorstwa - czynności zamawiającego

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z powyższego przepisu wynika, iż wyłączenie jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części oferty złożonej przez wykonawcę

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

praniu brudnych pieniędzy). 30. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. 31. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z trzydniowego

Czy fiskus odda VAT od paliwa?

tony - kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty VAT, określonej w fakturze bądź obliczonej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub też wynikającej z dokumentów i decyzji celnych. Kwota odliczenia nie może być jednak wyższa niż 6.000 zł. W art. 86 ust. 4 ustawy o VAT wymieniono wyjątki od

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli jednego z państw członkowskich na terytorium innego państwa członkowskiego. Formy prawne prowadzenia działalności w Polsce Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności