art. 44 ustawy pzp

Marcin Melon

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

W myśl art.44 ustawy pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Co ważne bez żądania takiego oświadczenia przez zamawiającego wykonawcy z własnej inicjatywy nie są zobowiązani ani też nie mogą samodzielnie złożyć takiego dokumentu.

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

Zamówienia klasyczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Zamówienia publiczne 2022. Obowiązujące od niedawna nowe prawo dopuszcza waloryzację wynagrodzeń ustalonych w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Czy zamawiający musi ogłosić nowy przetarg? Wyjaśniamy.

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

; Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Żaden przepis prawa nie określa jednoznacznie, jaka

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

zadania (art44 ustawy o finansach publicznych). Zasady te obowiązują bez względu na wartość udzielanych zamówień. Powinny one również stanowić podstawę tworzenia regulaminu zamawiającego, który sporządza się na potrzeby udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro nieobjętych ustawą

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

wybranych przepisów ustawy Pzp należy oceniać w kontekście zgodności z ustawą o finansach publicznych, jeśli jesteś zobowiązany do jej stosowania. Wyjaśnienie Stosownie do treści art. 2 pkt 13 ustawy Pzp przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

: (1)Patrz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.), (2)Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

(1). Kryteria oceny ofert Zapewne najistotniejsza zmiana ustawy Pzp w omawianej nowelizacji dotyczy wprowadzenia nowego ustępu 2a w art. 91. Dotąd przepisy dawały zamawiającemu wybór: stosuje wyłącznie kryterium ceny albo stosuje cenę oraz inne

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

art. 44 ustawy Pzp. Z kolei konkretyzację warunków znajdziemy w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nim warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

W jaki sposób oszacować wartość zamówienia wykonywanego w różnych latach?

Odpowiedź: Szacując wartość zamówienia, na podstawie kosztorysu inwestorskiego bądź planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, musisz wziąć pod uwagę tylko zakres prac do wykonania w danym roku (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

z ofertą lub z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zażądałeś dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków - również te dokumenty (art. 44 i 50 ust. 1 ustawy Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 2. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Art. 73. Do zapytania o cenę przepisy art. 44 i art. 64 ust. 1 stosuje się odpowiednio

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 29 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w sposób inny niż określony w pkt 1. Art. 44. (uchylony) Wykonawca składa wraz z ofertą