art 96 ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Marek Okniński

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia.

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują żadnych okoliczności powodujących wydłużenie terminu na wniesienie odwołania, w tym również okoliczności związanych z "długimi weekendami".

Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sporządzenie protokołu stanowi samodzielną czynność zamawiającego , do której jest on zobowiązany na mocy art. 96 ustawy Pzp . Z uwagi na fakt, że czynność sporządzenia protokołu jest dokonywana samodzielnie przez zamawiającego nie wchodzi ona w zakres

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, została również wyartykułowana w art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325), dalej p.p.s.a. Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, który powinien zawierać informacje wskazane w art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stąd w opisanej sytuacji powinieneś dopełnić tej formalności. Jednym z wymaganych załączników do protokołu są oświadczenia osób wykonujących czynności

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

ust. 1 ustawy Pzp). Wzór protokołu z postępowania jest jednakowy dla wszystkich trybów Wzór takiego protokołu, zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych został określony przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu w sprawie

Prawo do informacji o przetargu

. 8, art. 38 ust. 3, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

. akt KIO 96/14) KIO uznała, że nieuprawnione było - w świetle art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty, gdy poprzez złożone wyjaśnienia wykonawca - wbrew temu co twierdził w ofercie (tj. że nie zamierza powierzyć do podwykonania żadnej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

Powyższe potwierdza UZP w opinii "Niedopuszczalność zwrotu próbek załączonych do oferty wybranego wykonawcy ", wskazując, że w świetle art. 96 ust. 2 w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp , wszelkie dokumenty składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym oferty, opinie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora

Czy możesz unieważnić tylko część postępowania o zamówienie publiczne?

postępowania na inne części zamówienia. Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 93 ust. 1, art. 95, art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Art. 96. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej "protokołem", zawierający co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

postępowania. Zwróciła także uwagę, że przy precyzowaniu żądania próbki należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 96 ust. 2 i art. 97 ustawy Pzp. Stanie się ona bowiem załącznikiem do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który zamawiający ma obowiązek przechowywać przez okres 4

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Przepisy ustawy Pzp w art. 8 ust. 1 ustanawiają zasadę jawności, która implikuje szeroki dostęp do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w tym ofert złożonych przez wykonawców . Wzmocnieniem zasady jawności jest przepis art

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Czy przed otwarciem ofert można ujawnić, ile ofert już wpłynęło?

informacji na tym etapie postępowania. Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, art. 96 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w

Ocena ofert jest jawna

Ocena ofert jest jawna

, zamawiający powinien jako załączniki do protokołu wymienić wszystkie dokumenty, informacje, oświadczenia, itp. zgromadzone w toku przygotowania i prowadzenia postępowania, a składające się na dokumentacje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co będzie odpowiadać treści art. 96 ust. 2 ustawy Prawo

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

Pomimo braku zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia przed terminem składania ofert, w praktyce zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do poznania tej wartości przed otwarciem złożonych ofert. Tymczasem Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 96 ust. 1 określa

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 i art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223

Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

96, poz. 559). Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego przewidzianego w art. 91 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Rozporządzenie ma na celu implementację dyrektywy 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

pozostałych dokumentów załączonych do konkurencyjnych oferty. Powyższe wynika z normy art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis stanowi, że odwołanie przysługuje na czynność zamawiającego dokonaną niezgodnie z przepisami ustawy lub zaniechanie czynności, do

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

, - art. 96 ust. 3 - jawność protokołu z postępowania, - art. 139 ust. 3 - jawność umowy o zamówienie publiczne, - art. 92 ust. 1 - jawność wyniku przetargu. Nowelizacja z 13 kwietnia 2007 r. wprowadzona ustawą o zmianie

Zamawiający musi bezzwłocznie udostępniać dokumentację przetargową

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół z postępowania wraz z załącznikami, którymi są między

Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

powinien oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami, lecz wszystkich traktować jednakowo. Zasad uczciwej konkurencji to druga z zasad na której opiera się całe prawo zamówień publicznych. Sama ustawa PZP nie definiuje czynu nieuczciwej konkurencji. Definicję tą zawiera art

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

W związku z wymogami zawartymi w dyrektywie 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego działając na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Zobacz wzory protokołów obowiązujące od 11 grudnia 2010 r. Realizując dyspozycję wynikającą z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

- wyłączone są z niej niewielkie serwisy. Ponadto sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rozwiązanie, zgodnie z którym obecna kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostanie skrócona - zakończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy. W tym czasie ma zostać też rozpisany nowy konkurs na

Jawność ofert

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W postępowaniu na budowę kanalizacji sanitarnej jeden z wykonawców po zakończeniu procedury otwarcia ofert zażądał od