art 94 ust 3 pzp

Katarzyna Bełdowska

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Ustawa Pzp przewiduje trzy sytuacje, w których możliwa jest zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek.

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Jeśli nie wpłynie odwołanie na wykluczenie wykonawcy, to zamawiający ma prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp.

Wykonawca nie chce podpisać umowy. Co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

Co należy zrobić, gdy wykonawca uchyla się od podpisania umowy w przetargu nieograniczonym prowadzonym z zastosowaniem procedury odwróconej?

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

publicznego , co oznacza że powinien on być udostępniony wnioskodawcom już od momentu wszczęcia postępowania.?Co do zasady protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami do oferty są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił

Procedura zawarcia umowy z drugim w rankingu wykonawcą, gdy pierwszy odmawia zawarcia kontraktu

Procedura zawarcia umowy z drugim w rankingu wykonawcą, gdy pierwszy odmawia zawarcia kontraktu

kolejnym wykonawcą , o których mowa w treści art. 94 ust. 1 ustawy Pzp .  Artykuł 94 ust. 3 ustawy Pzp został wprowadzony, na wypadek sytuacji gdyby po wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogło dojść do podpisania umowy z wybranym wykonawcą . Przy czym niemożność zawarcia umowy musi

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

; udzielenie zamówienia. Wyjaśnienie Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

(art. 85 Pzp), - jawności otwarcia ofert (art. 86 ust. 2 Pzp), - podania przed otwarciem ofert kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 Pzp

Co zrobić, gdy wykonawcy uchylają się od podpisania umowy o zamówienie publiczne?

Pytanie Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca odmówił podpisania z nami umowy. Kolejny wykonawca, którego wybrała nasza jednostka na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp również uchylił się od zawarcia umowy. Czy w takiej sytuacji możemy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

uniknąć tego typu problemów warto zatem zadbać o to, by umowa była podpisywana jeszcze w tym okresie (związania ofertą). Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - uchyla

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 94 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

przypadku bowiem, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, możesz wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp). Podstawa

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

określona w art. 2 nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich należności umieszczonych na liście, o której mowa w ust. 3, kwoty, w jakiej należności te mogą być zaspokojone, są ustalane proporcjonalnie do wysokości każdej z nich. Art. 6. Przedsiębiorcom umieszczonym na liście, o

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. 3. Prezes Urzędu informuje

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro; 3) 60 dni - jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.   Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

zamawiający nie będzie mógł zawrzeć skutecznie umowy do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy. Wyjaśnienie Jak stanowi powołany przepis

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

jej art. 94 ust. 1, nie stanowi zobowiązania dla zamawiającego i wykonawcy do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Natomiast brzmienie art. 94 ust. 1 ustawy Pzp upoważnia zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

. Wykluczanie oferentów na bazie art. 24, ust. 3 pkt 3 ustawy Pzp doczekało się już licznego orzecznictwa zarówno Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów powszechnych. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa rzeczone wykluczenie może mieć miejsca wyłącznie, gdy oferent celowo złożył nieprawdziwe informacje, zaś

Wspólnik wystąpił ze spółki - czy można zmienić umowę i dalej realizować zamówienie?

zasady zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego są niedopuszczalne. Wyjątkiem jest wstąpienie w prawa i obowiązki wykonawcy zamówienia publicznego w wyniku sukcesji uniwersalnej. W świetle bowiem art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy

Przetarg na usługi szkoleniowe: czy możliwa jest zmiana wykładowcy?

prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty, a w konsekwencji dokonanie zmiany w jej treści. Tym bardziej że dzieje się to po jej formalnej ocenie. Trudno byłoby też przyjąć, że taka zmiana ma charakter innej omyłki w ofercie wymienione w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (wykonawca prawidłowo podał w ofercie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; 12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3; 13) standardy