art 86 ust 4 pzp

Katarzyna Pyrka

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę jest się skuteczne, gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

przewidują takiej możliwości. Nie występuje też w przepisach pojęcie "korekty informacji z otwarcia ofert". Celem przepisu art. 86 ust. 3 PZP jest poinformowanie wykonawców o zarezerwowanych środkach na realizację zamówienia i stanowi swoistą gwarancję wyboru oferty wykonawcy , który złożył

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

składać oferty, zwane dalej "ofertami orientacyjnymi", przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp). Wniósł o unieważnianie postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej rejonu I, alternatywnie o dokonanie oceny ofert z pominięciem oferty firmy X. Wskazał, że podczas

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od

Trzy zasady na których opiera się Prawo zamówień publicznych

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może za to zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dodatkowe zapisy traktujące o jawności postępowania znajdują się w art. 96 ust.3 gdzie

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

pozornego podobieństwa treść art. 86 ust. 3 nie jest tożsama z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4, który zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania. Zwrot "zamierza przeznaczyć" nie może być zrównany ze zwrotem "może przeznaczyć"

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 104 ust. 1; 3) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone; 4) wykaz oświadczeń

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych