art 8 prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 Euro.

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Kosztorys ofertowy tajemnicą przedsiębiorstwa?

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

dotyczą opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, a tym samym nie została wypełniona przesłanka odrzucenia odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610). Aktualnie dla celów obliczenia wartości zamówienia publicznego 1 = 4,3870 zł. Zamawiający może zatem dokonać wyboru wykonawcy zamówienia bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 61.418,00 zł. netto. Wskazany

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

możliwość rozważenia podjęcia działań niezwiązanych z ustawą Prawo zamówień publicznych, a opartych na innych przepisach prawa. Możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała równowartości 14.000

Roboty budowlane do 14.000 euro

realizacji inwestycji budowlanych. Należy również pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Odwoławcza w wyroku z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt: KIO 2766/12). Co więcej, jeśli termin obejmuje dwa lub więcej dni to powinien obejmować co najmniej dwa dni robocze (art. 8 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dalej należy zauważyć, że termin na uzupełnienie dokumentów może zostać zróżnicowany

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

ustawie Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp”. Czy od stycznia 2021 roku dział zamówień publicznych będzie również zobowiązany do opisywania każdej faktury pod względem stosowania lub niestosowania regulacji ustawy Pzp? Odpowiedź: Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

publicznych [2] Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [3] sygn. akt: KIO 856/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

przeliczeniu 1 € = 4,2693 zł. W konsekwencji ustalenia nowego kursu € na poziomie 4,2693 zł. ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 zł. netto. Powyższe wynika z treści art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług tj. wyda potwierdzenie, że dostarczony sprzęt przeznaczony jest dla publicznych szkół podstawowych". Czy zapisy w SWZ są prawidłowe oraz zgodne z prawem? Czy przy takich zapisach wykonawca składając ofertę, musi zastosować stawkę

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

zwraca uwagę na obecne brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, który z mocy art. 266 tej ustawy do postępowań poniżej progów unijnych stosuje się wprost. Zgodnie ze wskazanym przepisem Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa w świetle najnowszych orzeczeń

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Takie dane można uznać za tajemnice przedsiębiorstwa, bowiem niewątpliwie przedstawiają one pewną wartość dla wykonawcy, a biorąc pod uwagę

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

dokonanej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (§ 8 ust. 12 umowy). Następnie wskazano, że beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania wskazanego pisma ma prawo złożyć do Zarządu Województwa [...] pisemny wniosek o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

; należy jednak pamiętać, że udzielanie zamówień w częściach nie może prowadzić do obchodzenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych . Udzielając zamówień w częściach należy mieć na uwadze, iż przepis art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych pozwala na stosowanie do poszczególnych

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.Dz.U. 2020 poz 713 art. 101 ust. 1Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.Dz.U. 2021 poz 137 art. 1 § 1Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - t.j. SENTENCJA Wojewódzki Sąd

Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego , którego wartość przekracza tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ), obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej (patrz

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

objęte podstawowym zamówieniem . Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Zmiana umowy o zamówienie Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp , w sytuacji gdy zamawiający przewiduje udzielenie

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość jest niższa od tzw. progów UE, treść art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych („Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. 7 ust. 1, art. 13 ust. 1Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t.j.Dz.U. 2022 poz 329 art. 3 par. 2 pkt 8, art. 149 par. 1 pkt 1 i par. 1aUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. SENTENCJA Wojewódzki Sąd

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 3 lit. g)  zawiera przesłankę umożliwiającą wyłącznie obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie do zamówień których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

wyznaczania przez zamawiających terminu składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są rozwiązaniami szczególnymi i stanowią instytucję prawa autonomiczną w odniesieniu do innych rozwiązań prawnych w zakresie obliczania terminów do wykonania czynności. Wskazane w treści art. 43

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

;       Autor: Marek Okniński [1] Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

świetle art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. w zw. z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137) sądowa kontrola administracji publicznej, dokonywana w oparciu o kryterium legalności, obejmuje m.in. orzekanie przez sądy administracyjne w

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2]. Powyższy obowiązek dotyczy umów (lub aneksów zwiększających wartość umowy) w których wynagrodzenie wykonawcy umowy jest nie niższe niż tzw. progi unijne określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Definicja aktualności dokumentów

na potwierdzenie warunków udziału w przetargu. Skład orzekający w wyżej wskazanym wyroku KIO definiując pojęcie „aktualności dokumentów" wskazał, że zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) , do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

. Norma wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

przekazany zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert. Wzory dokumentów z komentarzem eksperta Podstawa prawna *1 Wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. *2 Patrz art. 25a ust. 2

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

? Odpowiedź: W tym przypadku należy wszcząć nową procedurę konkurencyjną. Newralgiczny okres, w którym nie ma wykonawcy odbierającego odpady, należy zabezpieczyć poprzez odrębne zlecenie dokonywane na podstawie osobnego szacowania zgodnie z art. 6a w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp . W przypadku zamówień

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] W tej sytuacji należy jednak pamiętać, o tym, że art. 4 pkt 8 ustawy Pzp pełni niejako rolę "nadrzędną" i jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro zamawiający nie musi w ogóle stosować do udzielenia zamówienia

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.[2] Wynika z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych *2 patrz uchwała KrajowejIzby Odwoławczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/KD 8/09) *3 patrz: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2011 r., (sygn. KIO/KD 81/11).

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

;                           Autor: Marek Okniński [1] Określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ,[2] Wynika z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

, sprzątania budynków i zarządzania mieniem, ochrony, publikowania i drukowania, konserwacyjne, telekomunikacyjne, restauracyjne, cateringowe. Wydane zalecenia nie ograniczają się wyłącznie do zamówień podlegających pod reżim formalno - prawny ustawy Prawo zamówień publicznych . Rada Ministrów wskazuje, że

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów. Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

;  nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

realizacją zamówień publicznych lub umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów. Zgodnie z przepisami przejściowymi w stosunku do zamówień publicznych , o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych , umów

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, że środki wydatkowane będą w szczególności poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, że środki wydatkowane będą w szczególności poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

w określonym terminie z uwagi na brak możliwości jej zeskanowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne a wynika to z podstawowej zasady prowadzenia postępowania, jaką statuuje art. 8 ustawy Pzp . Przepis ten również wyraźnie wskazuje sytuacje, w których ta jawność może być

Kurs euro do zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

na uwadze wyżej wskazany obowiązek warto jednak pamiętać o możliwości odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Ustawa Prawo zamówień publicznych (w art. 10c ust. 1) określa katalog sytuacji, które uprawniają zamawiającego od odstąpienia od określania

Pzp - nowelizacja ustawy

Pełna treść znowelizowanej w czerwcu 2016 Ustawy Pzp Nowa Ustawa Pzp - zmiany 2016 Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z następującymi zmianami: Dz.U.2013.907 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8 2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1

Zamówienia tego samego rodzaju

przetargów z całego kraju Podstawa prawna - art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (art. 68 ust. 2 ustawy Pzp). W trybie zaś negocjacji bez ogłoszenia, wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

wyrażonej w złotych polskich. Zamieszczanie ogłoszeń w BZP Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.". Art. 210. W ustawie z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Zasada konkurencyjności

zamówień publicznych. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna: *1  Określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wynosi 125.247,00 zł. netto).

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym Ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

. Zwolnione z obowiązku wnoszenia wadium są osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.  poz. 2097 z pózn. zm.), które do

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

roboty instalacyjne stanowią robotę budowlaną, to w myśl wskazanej wyżej definicji, całe zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane. Podstawa prawna art. 2 pkt 8, art. 6 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

przekroczy równowartości 14.000 , może wówczas udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Użyte w art. 32 ust. 1 pojęcie należytej staranności nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Należy zatem oprzeć się na definicji

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa 8 państw, w tym Polskę do przestrzegania prawa UE w zakresie udzielania i odnawiania zamówień publicznych w sektorze energii elektrycznej, podała KE. Komisja wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w związku z

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

powyżej zamawiający ma większą swobodę w udzielaniu zamówień publicznych. Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt. 8 obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje gdy wartość szacunkowa udzielanego zamówienia przekracza równowartość 14.000 euro. Wskazany próg określa dolną granicę

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

można stosować wobec tego wydatku art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010. 113.759), jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 14.000 euro? Odpowiedź Przez zamówienie publiczne rozumieć należy odpłatne umowy

Czy można odrzucić ofertę za brak parafowania jej stron?

;                         Autor: Marek Okniński [1] Próg unijny określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych .

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

uwzględnić w sprawozdaniu? Odpowiedź Jeżeli zamawiający udzielał zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych z uwagi na wartość mniejszą niż próg unijny, to uwzględnia te informacje w odpowiedniej tabeli w zależności od

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

mniejszej niż wskazane 30.000 euro pozostają zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z kolei, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

Pytanie Czy można zawrzeć na czas nieokreślony umowę na dostawy Internetu ? W okresie 4 kolejnych lat nie przekracza ona 14.000 euro, więc byłaby zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy jeżeli zakładamy poprawnie

Prawo do informacji o przetargu

. 8, art. 38 ust. 3, art. 86 ust. 2, art. 96 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Kryteria oceny ofert przetargowych

. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

, że prowadzisz postępowanie z wolnej ręki dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości poniżej 14.000 euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art

Szacowanie wartości zamówienia

w najbliższej perspektywie czasowej, ww. przesłanki łącznego szacowania wartości zamówienia są spełnione i powinno się wartość tych robót oszacować łącznie. Nie ma znaczenia, źródło finansowania tych zamówień. Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 , art

Zamówienia na dostawy i usługi

art. 4 pkt 8b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

trzeba stosować Prawa zamówień publicznych Zgodnie z art. 4 pkt 8 u. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji: 1) jest obowiązany do

Chcesz odrzucić ofertę, w której dokumenty nie zostały uzupełnione? Sprawdź, czy możesz!

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 i odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy tylko odrzucamy ofertę? Odpowiedź Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych W obecnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek sporządzania

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

laboratorium badawczym do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych jest możliwe po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 4 pkt 8 a ustawy Prawo zamówień publicznych, według wewnętrznych procedur danej jednostki. Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

publicznym, lecz tylko takim do którego nie stosuje się przepisów ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, art. 4 pkt 8 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Progi stosowania ustawy Pzp

Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

. 13). Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą w art. 91 Ustawy Prawo zamówień publicznych dodano pkt. 8 w brzmieniu: Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

; Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 4 pkt. 8 ustawa Prawo zamówień publicznych nie będzie miała zastosowania do zamówień, których wartość jest niższa niż równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) . Wobec powyższego ilość postępowań prowadzonych pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp , np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości