art 74 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

Zamawiający może w niektórych częściach zamówienia (np. 1, 2, 3) zwiększyć kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w pozostałych unieważnić postępowanie.

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

Oferty wraz z załącznikami muszą być udostępnione zaraz po otwarciu ofert najpóźniej do trzech dni roboczych.

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Ile trwa przetarg ?

Ile trwa przetarg ?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy na składanie ofert, które zobowiązany jest wyznaczyć zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura przetargowa wymaga jednak od zamawiających wykonania szeregu czynności nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) - ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego. Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

postępowania. Art. 12. 1. Jeżeli wartość przedmiotu koncesji jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. *7)), od której jest uzależniony

Kryteria oceny ofert przetargowch

Kryteria oceny ofert przetargowch

Podstawa prawna art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

;częściowych"? Zgodnie z art. 81 Prawa zamówień publicznych w przypadku licytacji elektronicznej nie ma zastosowania art. 83 Pzp, który dopuszcza podział zamówienia na części (art. 83 ust. 2). Pomijając aspekt prawny, prowadzenie licytacji dla zamówień częściowych, i tak sprowadza się do przeprowadzenia

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”. 71. Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw. 72

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niewłaściwie

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej (trybu opisanego w art. 74-81 Prawa zamówień publicznych), zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

celowości czy też niedbalstwa. W momencie, gdy stwierdzono nieprawdziwość oświadczenia nie ma konieczności przeprowadzania śledztwa mającego ustalić przyczyny rzeczonej nieprawdziwości. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Podsumowanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Art Games Studio : Data premiery pełnej gry "When I Was Young" na platformie Steam została wyznaczona na 10 lipca, podała spółka. Cenę gry ustalono na 11,99 USD. Źródło: ISBnews Polyslash : Przejął od grupy PlayWay prawa do wyprodukowania wersji mobilnej

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

posiadanych przez zamawiającego. usług z zakresu ochrony, usług pralniczych, zakupu oleju opałowego. Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej zostały określone w art.74-81 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

stanowiska. Jeśli nie, pozostaje próbować dochodzić zwrotu nadpłaty przed sądem powszechnym. Możesz zapłacić połowę Jak widzisz, w praktyce nowy system aktualizacji opłat daje umiarkowaną ulgę. Na szczęście, art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC CEE. Źródło: ISBnews Open source : Aż 74% firm uważa, że oprogramowanie open source w strategii rozwoju ich firm jest niezwykle ważne lub bardzo ważne, a 3/4 (75%) jest zdania, że wykorzystanie tych rozwiązań w ich organizacjach wzrośnie w ciągu następnych 12

Jak płacić mniej za wieczyste

. Możesz zapłacić połowę Użytkownicy wieczyści mający niskie dochody mogą skorzystać z art. 74 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przyznaje 50-proc. bonifikatę w opłacie za użytkowanie wieczyste tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na

Sanatorium za darmo!

ZUS po raz pierwszy wysłał Polaków do sanatoriów w 1996 r. Od tego czasu co roku wyjeżdżają kolejne osoby. W 2009 roku rehabilitację leczniczą w sanatoriach zakończyło ponad 73 tys. osób, w roku 2010 - 74,5 tys. a w 2011 - to najświeższe dane - wyrehabilitowało się blisko 74