art 68 pzp

Katarzyna Bełdowska

Oferty dodatkowe w nowym Pzp - jakie są zasady składania?

Oferty dodatkowe w nowym Pzp - jakie są zasady składania?

Ustawodawca nie doprecyzował kwestii składania ofert dodatkowych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 249 ustawy Pzp.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 1: Umowy ramowe

Ile trwa przetarg ?

Średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe.

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

rozstrzygnąć, czy w momencie otrzymania wypowiedzenia pracownik korzystał już z ochrony przewidzianej w art. 41 k.p. Kluczowa dla tej problematyki jest uchwała Sądu Najwyższego z 11 marca 1993 r. (I PZP 68/92). Przełamała ona wcześniejszą propracowniczą linię orzeczniczą i 

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (art. 68 ust. 2 ustawy Pzp). W trybie zaś negocjacji bez ogłoszenia, wykonawcy oświadczenie o spełnianiu warunków

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 11 ust. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

spełnia przesłanek do zawierania umów na usługi hotelarskie w trybie z wolnej ręki (tj. czy spełniasz dodatkowe wymogi wskazane w art. 5 ust. 1a ustawy Pzp). Jeśli nie - warto zastanowić się nad zawarciem umowy ramowej z kilkoma hotelami. Wyjaśnienie

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

pkt 3 ustawy Pzp. Z kolei odnośnie ograniczenia podwykonawstwa tylko do grupy interwencyjnej należy zauważyć, że zgodnie z art. 36 ust. 5 Prawo zamówień publicznych wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

; 1. (szczegóły patrz zmiany do art. 26 ust. 2e ustawy PZP). 2. Usługi niepriorytetowe określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68).

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniającego udziela się zawsze w trybie z wolnej ręki, tzn. stosuje się procedurę przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia

Konkretne wskazówki, jakie kryteria zastosować, aby wybrać odpowiedniego nauczyciela gry na fortepianie

;. Kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy Z tego względu, że przedmiotem Twojego zamówienia są usługi o charakterze "niepriorytetowym" (usługi edukacyjne i szkoleniowe), o których mowa w art. 5 ustawy Pzp, możesz zastosować kryteria oceny ofert

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

ograniczania konkurencji. Art. 101. (uchylony) 1. Zamawiający udziela zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową: 1) wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy