art 67 ust 2 pzp

Marek Okniński

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono.

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie. Sprawdź w jaki zmienić ją zgodnie z przepisami Pzp.

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

Jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie ma podstaw, aby dokonywać czynności, które zmierzają do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

. Natomiast w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia przewyższała tę kwotę, zamawiający był zobowiązany udzielić zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp z uwagi na istniejący monopol i niemożność uzyskania świadczenia od innego wykonawcy .?  Andrzej Łukaszewicz  

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji. Artykuł 51 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE stanowi, że ogłoszenia, o których mowa w art. 48, 49 i 50, zawierają informacje określone w załączniku

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp . Powoływanie się przez zamawiającego na realizację uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez wykonawcę zamówienia głównego, a więc zobowiązania umownego będącego następstwem ustaleń stron zawartych w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz na

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

negocjacji bez ogłoszenia (art. 61 ust. 2 Pzp) lub zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 2 Pzp) czy też przekazania Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2 Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

.? Odpowiedź: W mojej ocenie zamawiający może udzielić przedmiotowego zamówienia na podstawie dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. "Zamówienie polega bowiem na wzmocnieniu wybranych słupów konstrukcyjnych na kondygnacji w budynku, a konieczność jego wykonania wynikła

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c - w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 11 ust. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

zawartych w następstwie postępowania prowadzonego trybie z wolnej ręki, możliwość ich zmiany każdorazowo należy oceniać z uwzględnieniem przepisu art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe ograniczenie wynika z faktu, iż przedmiotowe umowy zawarte zostały w reżimie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

pierwszy raz od kilku lat działania jednostki byliśmy zmuszeni do wywozu śniegu z ulic powiatowych, gdyż w przypadku odwilży groziły mieszkańcom podtopienia. Zaistniała sytuacja wymagała natychmiastowego wykonania zamówienia, w związku z czym zastosowano tryb z wolnej ręki (art. 67 ust. 3 ustawy Pzp) na

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyrażonego wskazania w ustawie (4). Zmianę wprowadzono także w katalogu przedmiotowych kryteriów oceny ofert w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. Polega ona na zastąpieniu obecnego tam dotąd "zastosowania najlepszych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko"

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

ręki Stosownie do nowej treści art. 5 ust. 1 a ustawy Pzp, zamawiający udzielając zamówienia publicznego na usługi o charakterze niepriorytetowym wymienione w załączniku 2 ww. rozporządzenia, może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się. Art. 8. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

okoliczności: 1) określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 5, 8 i 9; 2) ze względu na sytuację kryzysową wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

zaprosić wykonawcę do negocjacji, ale po wczytaniu się w treść art. 67 ust. 4 ustawy Pzp kolejny raz ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na to samo szkolenie, nie zmieniając warunków zamówienia. Sprawa będzie prosta, gdy nie wpłynie żadna oferta - zastosujemy "wolną rękę ", ale co będzie, w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

konkurencyjny umożliwia dotarcie do nieograniczonej liczby potencjalnych wykonawców. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że usługi bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

postępowaniach, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

oferty najkorzystniejszej, jednak wykonawca odmówił podpisania umowy. Czy w takim przypadku zamawiający ma przesłankę do zawarcia umowy z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czy mógł skorzystać z tego trybu tylko po dwóch pierwszych postępowaniach

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

. Prezesa UZP należy zawiadomić w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

publicznego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych nie może stanowić fakt korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej, ponieważ jest to uprawnienie określone w ustawie PZP służące wykonawcom do ochrony ich praw. Bezzasadne korzystanie z uprawnienia znajduje swoje

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. C 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

prawidłowości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni. 2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) określenie trybu zamówienia; 3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9; 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 7-9; 2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, podmiotom, z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 11) w przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez