art 67 pzp

Andrzela Gawrońska-Baran

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono.

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

.? Odpowiedź: W mojej ocenie zamawiający może udzielić przedmiotowego zamówienia na podstawie dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. "Zamówienie polega bowiem na wzmocnieniu wybranych słupów konstrukcyjnych na kondygnacji w budynku, a konieczność jego wykonania wynikła

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlan e powyżej progów unijnych przewidujemy udzielenie zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Czy na otwarciu ofert powinniśmy podawać wartość przeznaczoną na realizację zamówienia podstawowego wraz z

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu możliwe jest wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Pzp

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

": „(...) Stosownie do art. 255 pkt 3 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

. Natomiast w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia przewyższała tę kwotę, zamawiający był zobowiązany udzielić zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp z uwagi na istniejący monopol i niemożność uzyskania świadczenia od innego wykonawcy .?  Andrzej Łukaszewicz  

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku udzielił zamówienia na realizację usługi dotyczącej dowozów szkolnych. W siwz i ogłoszeniu została przewidziana możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp . Już raz zlecono zamówienie w tym trybie, a jego wartość

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

kwoty podstawowego zadania. Nowelizacja ustawy Pzp z lipca 2016 roku zmodyfikowała art. 67 ust. 1 pkt 6. Jak zamawiający powinien interpretować zmianę słowa z liczby mnogiej - zamówień, na liczbę pojedynczą - (tego) zamówienia? Czy zamówienia

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Limit zamówień uzupełniających

Limit zamówień uzupełniających

Pytanie Wartość zamówienia wynosi przykładowo 200 tys. zł. Jak zgodnie z nowymi przepisami oszacować maksymalną wartość zamówienia, jeżeli zamawiający chce w przyszłości zlecić prace na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

do tych udzielonych podstawową umową. Podstawowa wartość zamówienia musi jednak uwzględniać kwotę tych "podobnych" zamówień. Zamawiający jest nią następnie związany podczas zlecania przewidywanych usług czy robót. Omawianą kwestię reguluje art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Stosownie do jego

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp . Powoływanie się przez zamawiającego na realizację uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez wykonawcę zamówienia głównego, a więc zobowiązania umownego będącego następstwem ustaleń stron zawartych w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz na

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

negocjacji bez ogłoszenia (art. 61 ust. 2 Pzp) lub zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 2 Pzp) czy też przekazania Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2 Pzp

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamówienia dodatkowe mogą być udzielone, jeśli są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego , lecz jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Z tego względu ryzyko ich zaistnienia jest okolicznością trudną do

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Pytanie Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia uzupełniającego, względem zamówienia podstawowego, wynikającą np. z faktu że: - wymaga ono nowej

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

1 lit. a Prawa zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy daną usługę świadczy tylko jeden wykonawca z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Należy zauważyć, że dotychczasowy przepis art. 67 ust. 3 lit. d Pzp został

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

) ustawy Pzp? Odpowiedź Nie. Niezaplanowane koszty poniesione przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia nie mogą być refinansowane przez zamawiającego poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

takim przypadku na usługę przesyłu energii elektrycznej możesz przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Pzp) i podpisać umowę na czas nieoznaczony (art. 143 ust. 1a ustawy Pzp). Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia

Dostawy powtarzające się okresowo

pierwszym przetargu kiedy nie ma ofert zrobić tą część poza ustawą Pzp zgodnie z wewnętrznym regulaminem tj. jako np. zapytanie ofertowe ? Czy jeżeli kupujemy w ramach BHP wodę dla pracowników w pewnych okresach w roku (lato), a w przetargu na art. spożywcze też jest woda mineralna, to trzeba łączyć ten

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Oszacuj prawidłowo wartość

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom

Ile trwa przetarg ?

zamawiający w szeregu przypadków musi rozważyć ile czasu trwać będzie procedura wyboru wykonawcy. Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybach podstawowych (patrz: art. 10 ust. 1 ustawy PZP) od kilku lat nie ulega większym zmianom. W

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

zawartych w następstwie postępowania prowadzonego trybie z wolnej ręki, możliwość ich zmiany każdorazowo należy oceniać z uwzględnieniem przepisu art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe ograniczenie wynika z faktu, iż przedmiotowe umowy zawarte zostały w reżimie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

pierwszy raz od kilku lat działania jednostki byliśmy zmuszeni do wywozu śniegu z ulic powiatowych, gdyż w przypadku odwilży groziły mieszkańcom podtopienia. Zaistniała sytuacja wymagała natychmiastowego wykonania zamówienia, w związku z czym zastosowano tryb z wolnej ręki (art. 67 ust. 3 ustawy Pzp) na

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

udzielenie ich na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie możliwe. W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być bowiem wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, możliwość udzielenia zamówień

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

? Odpowiedź Zamówienie uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

na liście tej znajdował się zaledwie jeden wykonawca. Inne zmiany polegają na usunięciu odwołań do uchylonych przepisów w postanowieniach dotyczących trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 4 ustawy Pzp), zamówień sektorowych (art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), zamówień w dziedzinie obronności

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

ich posesji. Czy można w tej sytuacji zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

uzasadnionych przypadkach niż te, które wskazane zostały w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: - naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

zamówienie podstawowe? Jeżeli zamówienie dodatkowe nie przekracza 14.000 euro nie trzeba stosować ustawy Pzp. A jednak należy zlecić to wykonawcy, który wykonuje zamówienie podstawowe, czyli nie stosujemy ustawy, ale posiłkujemy się art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Odpowiedź

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

uzupełniającego z wolnej ręki. Wyjaśnienie Jak wynika z treści pytania oraz charakteru prac zamówienie podstawowe stanowiło zamówienie na robotę budowlaną. Zatem kwestię udzielania zamówień uzupełniających do tego zamówienia reguluje art. 67 ust. 1 pkt 6

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

? Odpowiedź Wartością realizowanego zamówienia jest wartość określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Należy zwrócić uwagę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

Pytanie W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie promesy bankowej? Czy w postępowaniu o udzielenie promesy można nie stosować ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), czy należy przeprowadzić postępowanie przetargowe? Czy można przeprowadzić

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Wykonawca nie chce przystąpić do negocjacji, co wtedy? W przesłance zastosowania tego

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, pamiętaj, że powinieneś wykazać, iż: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne b) przestępstwo, o którym mowa w

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

zaprosić wykonawcę do negocjacji, ale po wczytaniu się w treść art. 67 ust. 4 ustawy Pzp kolejny raz ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na to samo szkolenie, nie zmieniając warunków zamówienia. Sprawa będzie prosta, gdy nie wpłynie żadna oferta - zastosujemy "wolną rękę ", ale co będzie, w

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniającego udziela się zawsze w trybie z wolnej ręki, tzn. stosuje się procedurę przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

dodatkowych Brak jest definicji robót dodatkowych. Jedynie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

oferty najkorzystniejszej, jednak wykonawca odmówił podpisania umowy. Czy w takim przypadku zamawiający ma przesłankę do zawarcia umowy z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, czy mógł skorzystać z tego trybu tylko po dwóch pierwszych postępowaniach

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

publicznego w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych nie może stanowić fakt korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej, ponieważ jest to uprawnienie określone w ustawie PZP służące wykonawcom do ochrony ich praw. Bezzasadne korzystanie z uprawnienia znajduje swoje

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

ręki jeżeli poprzednie postępowanie było unieważnione z powodów wskazanych w ustawie (patrz np. art. 62 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 pkt. 4). Warto zauważyć, że również na czynność unieważnienia postępowania (w tym na podstawie przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt. 4

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

poza przedmiot zamówienia podstawowego. Są to zamówienia nowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. C 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9; 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 7-9; 2) w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

prawidłowości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni. 2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, podmiotom, z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

, np. wspólne rozliczenie dostawy energii elektrycznej i usług przesyłowych. Podstawa prawna: art. 4 j ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo zamówień

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

79723000-8. Ponieważ usługi ochrony w nowym słowniku CPV zostały sklasyfikowane pod numerem 79710000-4 możliwe jest zastosowanie wyłączeń określonych w znowelizowanym art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazać bowiem należy, że obecnie obowiązująca ustawa PZP nie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 2a. (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67