art 67 prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

Jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie ma podstaw, aby dokonywać czynności, które zmierzają do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamówienia publiczne których przedmiotem są usługi w zakresie ochrony mogą być udzielane również w trybie z wolnej ręki bez konieczności wykazania przez zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

objęte podstawowym zamówieniem . Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Zmiana umowy o zamówienie Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp , w sytuacji gdy zamawiający przewiduje udzielenie

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

kontynuować współpracę w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki). Prawami wyłącznymi w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych są m.in. prawa własności rzeczy, a także prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

uprzednio w jednym z trybów podstawowych. Autor: Marek Okniński [1] art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

trybów udzielenia zamówienia [1]. Typowymi sytuacjami, których nie można było wcześniej przewidzieć, a do których odnosi się przytoczony powyżej przepis art. 67 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych , są zdarzenia losowe lub inne zdarzenia podobnego typu niezależne od zamawiającego , takie jak

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

uwzględnieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 (do 50%) oraz prawa opcji (20%) netto? Odpowiedź: Punkt V.2.4 wzoru (formularza) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia , o jakim mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych *2 patrz uchwała KrajowejIzby Odwoławczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/KD 8/09) *3 patrz: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2011 r., (sygn. KIO/KD 81/11).

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

. Podstawa prawna: - art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt. 1a, art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit. a), art. 142 ust. 1, art. 143 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

? Odpowiedź Zamówienie uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa zamówień publicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający wykaże, że jest tylko jeden wykonawca zdolny wykonać przedmiotowe zamówienie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia uzupełniającego, względem zamówienia podstawowego, wynikającą np. z faktu że: - wymaga ono nowej

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

; 2Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.Dz.U. 2019 poz 900 Art. 72 par. 1Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jedn.Dz.U. 2021 poz 305 Art. 67 ust. 1Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t.j. SENTENCJA

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

wartości zamówienia (z wartością zamówień uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Następnie, jeżeli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających (m.in. tych określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

nie mogą służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego, czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować. Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm). www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

wymienionych w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 10, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

;, podało Sygnity. Spółka podkreśla, że zamówienie ma charakter uzupełniający do umowy zawartej w 2013 r. i prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

prawna: art. 32 ust. 1, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. C 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

? Odpowiedź Wartością realizowanego zamówienia jest wartość określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zamawiający w treści ogłoszenia przewidział taką okoliczność. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót. 3. (uchylony) Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót. 3. (uchylony) Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w

Progi stosowania ustawy Pzp

prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawa prawna art. 34, art. 69-73, art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, podmiotom, z

Ile trwa przetarg ?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy na składanie ofert, które zobowiązany jest wyznaczyć zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura przetargowa wymaga jednak od zamawiających wykonania szeregu czynności nie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

udziela się zamówienia, nie przekracza 30% łącznej produkcji. Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

(zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego). Ponadto czy będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W tym celu należy oprzeć się na klasyfikacji zawartej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

wydaje się być również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

ryzykiem jego podważenia przez organy kontrolujące zamawiających. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.). * Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 pracownik UZP

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

. Uwaga! Aż do pełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy odpowiadają solidarnie za wykonanie zobowiązania. Podstawa prawna: art. 23, art. 67 ust. 1 pkt 6, art. 141 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz

Prawo opcji

. Ewentualne zwiększenie ponad określone minimum może stanowić właśnie opcję, której wykorzystanie uzależnione jest od decyzji zamawiającego. Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 8. Przepisy art. 143a-143d nie

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

;. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1, art. 139 ust. 1, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych. www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

jednym z trybów przewidzianych w art. 10 Prawa zamówień publicznych. W szczególności zamawiający może rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

, jakie poniósł wykonawca. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Inwestycji i Zakupów

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

, np. wspólne rozliczenie dostawy energii elektrycznej i usług przesyłowych. Podstawa prawna: art. 4 j ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.), art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo zamówień

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

powoduje zmniejszenie puli przewidzianej na zamówienia o takim właśnie charakterze. Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8, art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

pierwotnie opisanym przedmiotem zamówienia. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka była w latach 2003-2005 prawnikiem w

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 24. 1. Z

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na tę przesłankę w sytuacji, gdy na skutek swych zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

jest opłata za energię elektryczną. Opisując fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

kontynuację usługi, jest skorzystanie z zamówień uzupełniających, o ile takie zostały przez zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu. Dodatkową trudnością będzie udokumentowanie, że przesłanki pozwalające na udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

;wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; co może nastręczać dodatkowe trudności w świetle podanego przez Ciebie stanu faktycznego. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8oraz 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

. Prezesa UZP należy zawiadomić w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. Jeżeli przed wyborem nowego partnera prywatnego podmiot publiczny zlecił wykonywanie zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

Dostawy powtarzające się okresowo

: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 34 , art. 69 - 73 , art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

. Podstawa prawna: 4.art. 55 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759). Odpowiedź udzielona: 26 lipca 2010 r. www.portalzp.pl

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

, art. 67 ust. 1, art. 100 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 101 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). * Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP. Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) bezpośrednio przed publicznym otwarciem złożonych ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

to ująć w umowie). Powyżej wskazane zasady będą obowiązywać wyłącznie do umów zawartych w wyniku postępowań wszczętych po wejściu w życie omawianej nowelizacji. Jednak art. 4 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość zmiany

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

przeciwnym wypadku, tj. gdy nadzór ten jest zlecany w drodze odrębnej umowy, nie ma co do zasady podstaw do zastosowania w takim przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu skorzystania z normy

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). www.portalzp.pl

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

działalności – wsparcie będzie możliwe w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jak również w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania. 18. Zmiany w prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem

Dla kogo ochrona przedemerytalna

obniżył kryterium w październiku 2017 r., pan Tomasz miał 64 lata. Teoretycznie powinien był być chroniony przed zwolnieniem tylko przez rok (do ukończenia 65 lat). Ale występują tu tzw. prawa nabyte. Skoro pan Tomasz w momencie obniżania wieku był objęty ochroną do 67. roku życia, to zachowa te

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzrostu (53%) ich firmy; 66 proc. DIT twierdzi jednak, że migracja danych do chmury publicznej wyhamowała, a 77 proc. uważa, że dane tkwią w silosach między chmurami publicznymi i prywatnymi; prawie dwie trzecie (60 proc.) DIT w wieku 22?34 lata obawia się, że przyjęcie modelu aaS sprawi, że staną się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

zapytań przychodzących na serwery spółki nazwa.pl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

Jedna z nich zawarta w art. 67 ust.1 pkt.3 stanowi, że zamawiający może zastosować ów tryb, gdy ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

poza przedmiot zamówienia podstawowego. Są to zamówienia nowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień