art 66 kodeksu cywilnego

Andrzela Gawrońska-Baran

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Jeżeli treść ofert jest różna należałoby odrzucić je na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.

Zachowek. Komu przysługuje i kto się może ubiegać?

Z zachowkiem mamy do czynienia wówczas, gdy zmarły zostawił testament. Gdy nie sporządził ostatniej woli, wszyscy uprawnieni do spadku po nim dziedziczą z ustawy Kodeks cywilny.

Jak prawidłowo określić termin składania ofert?

przepisami Prawa zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy określić m.in. termin składania ofert. Zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego, który stosuje się posiłkowo na podstawie art. 14 Prawo zamówień publicznych, oferta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy. Z kolei, zgodnie

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są elementami oferty. Podstawa prawna: - art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

RPO ponownie do Morawieckiego: Operatorzy żurawi mają prawa wynikające z konstytucji

RPO ponownie do Morawieckiego: Operatorzy żurawi mają prawa wynikające z konstytucji

istotne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zagwarantowane w art. 66 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z tym przepisem prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przysługuje każdemu, nie tylko pracownikowi (...). Będę

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Z brzmienia tego przepisu

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

definicja zawarta w art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą oświadczenie woli stanowi ofertę, jeśli zawiera istotne postanowienia umowy. Zindywidualizowany przedmiot dostawy stanowi element przedmiotowo istotny przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym nieskonkretyzowanie

Alkohol popłynie w internecie

Alkohol popłynie w internecie

. W regulaminie wygląda to na przykład tak: "e) Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.sklep-domwhisky.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. f) Zgodnie z treścią art. 70 par. 2 kodeksu cywilnego umowa

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

definiuje pojęcia oferty można odnieść się na podstawie art. 14 tej ustawy do definicji zawartej w Kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 66 § 1 Kc ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Również Sąd

Pośrednicy ścigają "pośredników". Wydali wojnę nielegalnym agencjom

informuje, że "prezentowane oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego". Nie omieszkał też dodać, że "w przypadku doprowadzenia do sfinalizowania transakcji" pobiera "negocjowalną opłatę"

Pożyczkowe triki. Uważaj, żeby się nie nabrać

wprowadzanie klientów w błąd? Ależ skąd. Pod kalkulatorem maleńkim i wyblakłym drukiem czytamy: "Wyliczenia kalkulatora mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty kredytowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego". Czy można inaczej? Chyba tak. Bank Millennium też ma taki orientacyjny

Podwyżki ze 142 zł do 1200 zł! Nie przepłacaj za grunt

udziałów w danym budynku mogą zażądać sądowego rozstrzygnięcia sporu. Zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego, do którego odsyła ustawa, sąd musi wziąć pod uwagę "cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli". W praktyce w takim przypadku wspólnoty często rezygnują z własności