art 66 kc

Andrzela Gawrońska-Baran

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Jeżeli treść ofert jest różna należałoby odrzucić je na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający określa termin związania ofertą złożoną przez wykonawcę zamówienia publicznego ofertą. Swoboda zamawiającego jest jednak ograniczona.

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

. Użyte pojęcie "termin związania ofertą" można zdefiniować w oparciu o art. 66 KC. Zgodnie z przepisami KC oferent związany jest stanowiącym ofertę oświadczeniem woli zawarcia umowy, złożonym drugiej stronie i w oznaczonym w ofercie terminie nie może zwolnić się z obowiązku zawarcia umowy na

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

istotne postanowienia tej umowy (art. 66 kc). Oferta powinna zatem zawierać co najmniej te składniki treści czynności prawnej, które określają typ umowy. Przykładowo dla umowy sprzedaży składnikami tymi są przedmiot sprzedaży oraz cena. Oświadczenie woli zawarcia umowy może być uważane za ofertę tylko

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

definiuje pojęcia oferty można odnieść się na podstawie art. 14 tej ustawy do definicji zawartej w Kodeksie cywilnym. Na podstawie art. 66 § 1 Kc ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Również Sąd