art 46 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Urząd Zamówień Publicznych odpowiadając na liczne wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno przez zamawiających jak i wykonawców w kwestii dotyczącej zasad stosowania przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wydał opinię dotyczącą sposobu stosowania wskazanej normy.

Wadium w orzecznictwie KIO

Przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji gdy takie zabezpieczenie jest wymagane.

Zatrzymanie wadium

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

Wadium

Wadium

składanej oferty. Wadium zamawiający może zatrzymać wyłącznie w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej). Podkreślić należy, że przepis art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp uzależnia zatrzymanie wadium od sytuacji, w której nie jest możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikające z przyczyn

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania. Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

RODO. Czy weryfikacja procesora jest obowiązkiem zamawiającego?

, a przede wszystkim chronić i zabezpieczać we właściwy sposób. Czy i jak zamawiający powinien weryfikować procesora? Jeżeli postępowanie w sprawie zamówienia publicznego ma przebiegać z dostępem Wykonawcy do danych osobowych Zamawiającego, konieczne będzie zawarcie z takim podmiotem umowy powierzenia

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

, choćby bezpośrednią przyczyną zatrzymania były tylko zaniechania członka konsorcjum a nie lidera wpłacającego kwotę wadium. [1] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) [2]  art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

? Odpowiedź W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania wadium wykonawcy. Wyjaśnienie Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje wyraźne przesłanki zatrzymania wadium. Zostały one określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

prowadzącego specjalizację finansowaną ze środków publicznych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy o zamówieniach publicznych.". Art. 205. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

zatrzymać wadium? Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, a jej podstawą jest zachowanie wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

umowy. Podstawa prawna art. 46 ust. 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

zamawiających. Zatrzymanie wadium Zamawiający ma obowiązek do zatrzymania wadium w sytuacji, gdy wykonawca odmówi podpisania umowy, co wynika bezpośrednio z treści przepisu art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji zamawiający

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

wadium. Podstawa prawna: art. 46 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

.); art. 701-art. 705 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.). * Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej, doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. www.portalzp.pl

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

: art. 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

W opisanym przypadku należy dokonać zwrotu wadium. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawą prawną samego zatrzymania wadium będzie zatem wspomniany wyżej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wynika to wprost z art. 35 ustawy. Dodatkowo art. 46 ust. 1 wskazanej ustawy daje jednostkom sektora finansów publicznych prawo do zaciągania

Czy wykonawca może wycofać swoją ofertę po terminie składania ofert?

Podstawa prawna: art. 46 ust. 5, art. 84 ust. 1, art. 90, art. 91, art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych

Ważność gwarancji wadialnej

art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wskazany przepis został wprowadzony do Prawa zamówień publicznych w celu ograniczenia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział II

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

poglądu, który nakłada obowiązek wniesienia wadium w oryginale, gdyż tylko taka forma umożliwia Zamawiającemu bezwarunkowe skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych. (1) Patrz art. 46 ust. 4a) i ust. 5 - Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

oferty, które mogą bezpośrednio przyczynić się do nieudzielenia zamówienia. Podstawa prawna: art. 46 ust. 4a, art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, doradcą z

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

zawarliśmy niepełne informacje i zamawiający, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W

Kiedy można zatrzymać wadium?

wykonawcy pozwoli wówczas na otrzymanie pewności co do poprawności zatrzymania wadium. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

udzielenia zamówienia publicznego nowelizacja przewiduje zmiany w dotychczasowej treści art. 38 Prawa zamówień publicznych. Dotychczas co do zasady pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy mogli zadawać na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W praktyce duże ilości pytań

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

umowy celem pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Art. 151 a Nowym rozwiązaniem wprowadzonym do ustawy Prawo zamówień publicznych jest umożliwienie zamawiającemu podjęcia decyzji o wypłaceniu wykonawcy zamówienia zaliczki na poczet jego

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

UZP wykonawców, którzy złożyli oferty, chociaż oferowane przez nich dostawy nie spełniały wymagań określonych przez zamawiającego. Podstawa prawna: art. 22, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

, art. 67 ust. 1, art. 100 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 101 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). * Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP. Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

konkurencji, równego traktowania oferentów i przejrzystości postępowania. ( ) Podstawa prawna art. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Jak udowodnić próbę doręczenia pisma?

administracji publicznej lub samorządowej będący stroną postępowania zobowiązany jest dostarczyć pismo, stanowiące na przykład decyzje administracyjną, postanowienie, w sposób określony w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art. 42 - 46) lub ordynacji podatkowej (art. 149-152 ustawy z dnia 29

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

, - wskazanie, iż wypłata kwoty wadium nastąpi w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli złożony przez wykonawcę dokument spełnia wszystkie ww. warunki, nie masz prawa odrzucić oferty. Podstawa

Definicja istotnej zmiany treści oferty

, wynikający z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W ocenie Izby takie obawy Zamawiającego nie są uzasadnione przy zaprezentowanej wyżej wykładni art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. Ustawodawca nie przewidział sposobu ,,uzgodnienia" treści oferty z treścią

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

. Ustanowione przez zamawiającego wymogi nie mogą jednak stać w sprzeczności z wymogami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element, którego celem jest zwiększenie pewności

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”. 71. Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw. 72

Wadium przetargowe

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4). W związku z dyspozycją zawartą w art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowego nie można wpłacać w kasie zamawiającego

Zasady wnoszenia wadium

ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania. W jakiej formie należy wnieść wadium? Formy wnoszenia wadium zostały wymienione w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, n a numer rachunku bankowego wskazany

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

druku formularza ofertowego. Dodatkowo z samej umowy konsorcjum jasno wynikało, że zostało ono powołane w związku z niniejszym zamówieniem. Podstawa prawna: art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wzrostu (53%) ich firmy; 66 proc. DIT twierdzi jednak, że migracja danych do chmury publicznej wyhamowała, a 77 proc. uważa, że dane tkwią w silosach między chmurami publicznymi i prywatnymi; prawie dwie trzecie (60 proc.) DIT w wieku 22?34 lata obawia się, że przyjęcie modelu aaS sprawi, że staną się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. Źródło

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

na podstawie zupełnie innych przepisów. W pierwszym przypadku zastosowanie ma ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina nie może odmówić

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

medycznej, podał KIR. Źródło:ISBnews COIG : Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

określonej w dyrektywie.   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 104. 1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. 1 stosuje się odpowiednio; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio. 2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5. Art. 200. 1. Zamawiający, który: 1) udziela zamówienia: a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia

Poczta Polska umiera. Czy znajdzie się ktoś, kto ją ożywi?

mln. Zgodnie z art. 45 prawa pocztowego zwrotka ma moc dokumentu urzędowego, ale tylko ta wydana przez Pocztę Polską. Narodowy operator właśnie wprowadza we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości elektroniczną zwrotkę - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru. Dzięki niemu