art 45 pzp

Andrzela Gawrońska-Baran

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp.

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

Jedno czy dwa zamówienia, jeżeli chcemy zbudować budynek i również od razu go wyposażyć?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Co do zasady w przypadku robót budowlanych należy traktować razem roboty wykonywane w ramach jednego obiektu budowlanego. Jednak w sytuacji kiedy w kilku obiektach są realizowane tożsame przedmiotowo roboty, uważam, że należy je oszacować łącznie i zamawiać według wspólnej wartości.

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

. Dz.U.2015.1777 art. 45 Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Ustawa PZP

Wadium

Wadium

Wadium - przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

. Stanowi to naruszenie ustawowego obowiązku wpłacania wadium przelewem na wskazany rachunek bankowy (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp).

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

: - kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp), - wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46 Pzp), - terminu związania ofertą

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie ma większego znaczenia i kontrola nie powinna czynić żadnych zarzutów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wskazać w siwz wymagania dotyczące wadium oraz, w myśl art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , wymagania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

korzystnych niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

odsetkami lub bez nich − w zależności od rodzaju rachunku bankowego, na którym przechowuje środki. W postępowaniach, w których zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawcy dowolnie, zgodnie z własnym uznaniem, wnoszą je w jednej z form wskazanych w art. 45 ustawy Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. 13 grudnia 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż automatyczne reguły wykluczania zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp sprzeczne są ze wskazaniami art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE . Mimo że Prezes UZP kilka dni po ogłoszeniu wyroku próbował bronić zakwestionowanego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

składać oferty, zwane dalej "ofertami orientacyjnymi", przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Art. 45. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

publicznego, przewidzianego przez ustawę Pzp. Musi natomiast stosować odpowiednio określone w Pzp przepisy tej ustawy, tj. - art. 45 i 46 dotyczące wadium, - art. 60 ust. 2 określający minimalny zakres informacji, które należy zamieścić w zaproszeniu do

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wykonawcy nie było prawnie ważne. Tak czy inaczej umowa została rozwiązana, przetarg na nowo ogłoszony i już wykonuje zadanie inna firma. Czy wykonawca, który rozwiązał umowę (bądź została ta umowa rozwiązana przez zamawiającego) nie może już uczestniczyć w przetargach na mocy art. 24 pkt. 2a ustawy Pzp ? I

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

. To wykonawca wybiera formę wniesienia wadium Jakie formy wniesienia wadium dopuszcza Pzp? Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp wykonawca może dokonać wyboru jednej z niżej wymienionych form i wnieść wadium w: - pieniądzu

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 11. 1. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy. 2. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

zamknięty katalog form, w których wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wadium w innych formach niż zawarte we wskazanym przepisie. Wykonawca ma natomiast możliwość wniesienia wadium w jednej lub kilku dowolnie wybranych formach spośród katalogu zawartego w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. Art. 164. 1. Z kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

"wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Potwierdzeniem powyższego jest przepis art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 ze zmianami), zgodnie z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

pracy;   Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej 5) 300% wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy; 6) 350% wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy

Wadium w orzecznictwie KIO

mowy o złożeniu wadium w niewłaściwej postaci. [...] Wykluczeniu podlega wyłącznie wykonawca, który wadium nie wniósł, lub wniósł je w niewłaściwej formie. Za formę należy zaś zgodnie z ust. 6 (art. 45 Pzp) uznać pieniądz, a nie drogę, którą wadium wpłynęło na wskazane konto. [...]. (wyrok Sądu

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

. Pamiętaj, że jeżeli chcesz, możesz ograniczyć liczbę części, na które oferty będą składać wykonawcy (art. 83 ust. 3 ustawy Pzp). Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 126/07, art. 83 ust. 3 ustawy Pzp nie uzależnia możliwości

Wadium przetargowe

wymogu wniesienia przez wykonawców wadium przetargowego. W przypadku skorzystania z tego prawa zamawiający musi jednak przestrzegać norm zawartych w ustawie PZP i nie może żądać wadium w innych formach niż wskazane powyżej, w innej wysokości lub na innych zasadach niż określone w art. 45 i art. 46 ustawy

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

budowlaną w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, powstaje pytanie, czy powinna być kwalifikowana do kategorii dostaw, czy też usług. Z pewnością "bieżąca konserwacja" nie mieści się w pojęciu dostaw określonych w art. 2 pkt

Zasady wnoszenia wadium

zostały zabezpieczone wadium. W przypadku zamówień o wartości poniżej wskazanych kwot, Zamawiający samodzielnie decyduje, czy żądać od Wykonawców wniesienia wadium. W przypadku żądania wadium, Zamawiający zobowiązany jest do stosowania art. 45-46 ustawy Pzp. Nie może zatem żądać wadium w kwocie

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

zamawiającego jako warunek udziału w procedurze przetargowej lub też nie złożą tych informacji". Powyższy zapis stanowi odzwierciedlenie art. 45 ust. 2, lit. g dyrektywy 2004/18/WE (3): "Z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. Przepisów art. 45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art. 83-86 nie stosuje się. 2. Wraz z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. 1 stosuje się odpowiednio; 2) wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert; przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio. 2. Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty. Art. 45. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2