art 4 ust 13 pzp

Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pt. "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych".

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a konsekwencji wykluczeniem z przetargu.

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Sprawdź, jak postępować w przypadku rozbieżności w ofercie przetargowej. Dowiedź się jakie czynności należy podjąć i jakie dokumenty przygotować.

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca (wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13). Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp i niektórych innych ustaw uchyla art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, który zostaje zastąpiony dużo obszerniejszym art. 22a

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 1) art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty , aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

: Licytacje komornicze z całego kraju Zmiany w Pzp W przypadku zamówień badawczych i rozwojowych, nowelizacja ustawy Pzp uchwalona przez Sejm 13 maja br. dokonała następujących zmian: 1. W art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp zmieniła

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

.) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wyłonienie zarządcy lub przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.". Art. 206. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

finansach publicznych (art. 4 pkt 13 ustawy Pzp).   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Jednostki gospodarki budżetowej W zasadzie już samo brzmienie powyższego artykułu

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

. Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że zakres zażądanej próbki musi być niezbędny dla przeprowadzenia

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 4

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyrażonego wskazania w ustawie (4). Zmianę wprowadzono także w katalogu przedmiotowych kryteriów oceny ofert w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. Polega ona na zastąpieniu obecnego tam dotąd "zastosowania najlepszych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko"

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

obowiązywania, wykonawca m.in. nie może korzystać ze środków ochrony prawnej w tej ustawie przewidzianej. Dodatkowo zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

publicznym, lecz tylko takim do którego nie stosuje się przepisów ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, art. 4 pkt 8 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11. Art. 156. (uchylony) Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. 4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział IV

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

.   PZP - Dział III: Postępowanie o udzielenie zamówienia Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: 1) zamówień udzielanych na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Konsekwencje upadłości wykonawcy

opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym. Tak więc dzień, w którym zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest dniem, w którym materializuje się określona w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanka wykluczenia wykonawcy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

oferty w postępowaniu o ich wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy w związku z art. 24 ust. 4 ustawy oraz o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu. W uzasadnieniu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawą prawną samego zatrzymania wadium będzie zatem wspomniany wyżej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem odwołania nie wnosi się, jak wynika z treści Twojego pytania, do zamawiającego lecz do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku

Wadium w orzecznictwie KIO

jednak sankcji za jego niewypełnienie. Natomiast w wyroku z dnia 13 lutego 2009, sygn. Akt KIO/UZP 140/09 zawarto, iż w myśl przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, [...] nie ma w nim

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów (art.6 c i 6 d ustawy j.w.). Przy czym w art. 6 d ust.4 ustawy o ucipwg określono w szczególności, że siwz powinna zawierać: wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

postępowaniu - Zastrzeżenie, że opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Nowelizacja wprowadza do art. 22 nowy ust. 5, zgodnie z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

, art. 71 ust. 1, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 3a dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 1-4, informację na temat tych relacji i podjęte w związku z tym środki; 14) informacje dotyczące osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11. Art. 156. (uchylony)

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11. Art. 156. (uchylony)

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Przepisu ust. 3 nie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego; 4) umów z zakresu prawa pracy; 4a) (uchylony); 5

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia