art 4 pkt 8 pzp

Marta Mikulska-Nawacka

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Jeżeli zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy.

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

Pytanie: Czy należy sumować wartość komputerów z wartością skanera, drukarki, kopiarki? Czy ma znaczenie tutaj fakt, iż poszczególne przedmioty można nabyć od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie? Ponadto czy w powyższym zamówieniu można zastosować art. 6a ustawy Pzp? Czy właściwe będzie podzielenie zamówienia na części i zastosowanie dla pierwszej części (wartość zamówienia wynosi 10.000 zł.) przepisów właściwych dla tej części, czyli zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających obowiązku opisywania faktur.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

polisę żądaną przed zawarciem umowy, a nie na etapie badania zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia (polisa z pkt a) należałoby zadać zamawiającemu, który dookreśliłby, w jakim celu jej żąda. Zasady wyjaśniania treści SWZ reguluje art. 135 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

przesłał ponownie wykaz osób, w którym wskazał, że dysponuje jedną z osób (projektant), korzystając z zasobów podmiotu trzeciego. Wskazana osoba była wykonawcą (w innym postępowaniu w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ) programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia na

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

ten sposób mógłby ocenić, czy należy je zlecić w reżimie ustawy Pzp czy też ze względu na wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – poza jej regulacjami.  Jeśli wartość zamówienia nie przekraczała progu kwotowego 30.000 euro , zawarcie umowy przebiegło prawidłowo

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

wykonawcę zamówień u innych zamawiających, to z uwagi na złożoność przesłanki wykluczenia z tego powodu (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) sugeruję wezwać wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający może również wystąpić do zamawiających, na rzecz których wykonawca

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych - nie może bez stosowania procedur określonych ustawą dokonać zakupu treści medialnych, które zamierza publikować z wykorzystaniem własnej strony internetowej jeżeli wartość zamówienia przekracza próg bagatelności określony w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP .      

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

dzień. Uważamy, że korzystniejszym wyjściem byłoby wyłączenie z przetargu płynów eksploatacyjnych i nabycie ich zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Pzp przy zastosowaniu np. zapytania ofertowego lub analizy cen rynkowych. Analiza rynkowa pozwoli nam na zakup płynów eksploatacyjnych po

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

przedmiot zamówienia. Natomiast, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia, pod warunkiem łącznego oszacowania poszczególnych części zamówienia

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

omawianym przypadku zakładając dochowanie należytej staranności po stronie zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia, nie ma podstaw do unieważnienia prowadzonego postępowania o wartości poniżej 30.000 euro , jeżeli zamawiający posiada środki na jego realizację. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

wykonawców. Jeżeli jest taka możliwość, zamawiający powinien unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp . Jeżeli nie, można rozważyć odrzucenie ofert wykonawców , których ceny obliczono przy uwzględnieniu niewłaściwej stawki VAT oraz rozstrzygnięcie

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

powinniśmy zastosować art. 4 pkt. 8 czy też może art. 4 pkt. 3 lit i ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp . Tym samym umowa nie musi spełniać wymagań określonych w dziale IV ustawy Pzp . Uwzględniając natomiast finansowanie zadania ze środków pochodzących z dotacji, konieczne jest określenie na wstępie, czy przyznanie dotacji jest związane z określonymi warunkami jej

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

wartości zamówienia ma istotne znaczenie przy stosowaniu przepisów ustawy Pzp (czyli zakwalifikowaniu zamówienia jako zakupu powyżej lub poniżej wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp czy powyżej lub poniżej progów unijnych , jak również np. w przypadku badania rażąco niskiej ceny

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

ustawy Pzp ? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20% całej realizowanej inwestycji. Czy ze względu na wartość prac można udzielić tego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Czy ma tu znaczenie moment udzielenia zamówienia

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

o przepis art. 4 pkt 8 ustawy PZP, - Zamawiający w przypadku oszacowania wartości udzielanego na podstawie art. 6a zamówienia (stanowiącego część większej całości) poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP może skorzystać z braku obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

? Odpowiedź: W tym przypadku należy wszcząć nową procedurę konkurencyjną. Newralgiczny okres, w którym nie ma wykonawcy odbierającego odpady, należy zabezpieczyć poprzez odrębne zlecenie dokonywane na podstawie osobnego szacowania zgodnie z art. 6a w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp . W przypadku zamówień

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

równowartość 30.000 € .  Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia , których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33

Zamówienia na dostawy i usługi

Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania art. 4 pkt 8b) ustawy Pzp - zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z zakresu działalności kulturalnej. Czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

wartość zamówienia . W przypadku gdy zamawiający udziela faktycznie co roku zamówienia na licencję do oprogramowania komputerowego, to jego wartość powinien moim zdaniem uwzględnić w sprawozdaniu za każdy rok w ogólnej kwocie zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp . Należy

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

Pytanie: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych ( zamawiający klasyczny) ma dokonać zakupu 1 szt. samochodu osobowego do przejazdów służbowych w kwocie do 60.000 zł (brutto) tj. zakup do 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Tego rodzaju

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Pzp Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 ?. Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności - zamówienia, których wartość netto nie

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

zamawiającego może być zakwestionowana jako nieprawidłowa. W mojej ocenie ofertę należy jednak odrzucić jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp . Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Względem zamówień o takiej wartości zamawiający może samodzielnie ustalić procedurę ich dokonania. To w niej należy określić zakres dokumentacji

Zamówienia tego samego rodzaju

usługę opracowania dokumentacji geodezyjnej na w/w drogę 4050W (imienne zadanie inwestycyjne) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Umowa została podpisania na kwotę 30.000 zł. W połowie br. roku pojawiła się jednak konieczność uregulowania stanu prawnego dwóch dróg na w/w kwotę 200.000 zł. z wydatków

Zamówienie na zakup urządzenia

złotych równowartość kwoty 30.000 euro. Brak w tej sytuacji podstaw do zastosowania uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, który zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień tzw. podprogowych. Znajdź przetarg

Łączenie wartości kilku zamówień

przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych W obecnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek sporządzania

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których

Warunki podziału zamówienia na części

zamówienia mniejszą niż 30.000 euro nie miałyby do jego udzielenia zastosowania przepisy ustawy Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 5 ust. 1b, art. 32 ustawy z

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.". Art. 210. W ustawie z

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp ? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień? Odpowiedź: Złożenie oferty przetargowej (jako oświadczenia woli) jest czynnością zwykłego zarządu w przypadku spółki cywilnej i nie wymaga uchwały wspólników. Oferta może zostać zatem skutecznie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji: 1) jest obowiązany do

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp , np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5. Art. 200. 1. Zamawiający, który: 1) udziela zamówienia: a) z naruszeniem

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

obowiązywania, wykonawca m.in. nie może korzystać ze środków ochrony prawnej w tej ustawie przewidzianej. Dodatkowo zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne

Zasada konkurencyjności

zamówień publicznych. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna: *1  Określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (wynosi 125.247,00 zł. netto).

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym Ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., art. 85 pkt 5 wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a art. 88 1 marca 2020 r. (ISBnews)

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

publicznym, lecz tylko takim do którego nie stosuje się przepisów ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 2 pkt 13, art. 4 pkt 8 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 i ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają

Podstawy unieważnienia przetargu

sfinansowanie zamówienia, i zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można od razu unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez konieczności badania i oceny złożonych ofert. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

zamawiający powinni również w przypadku zamówień , których wartość nie przekracza progu bagatelności (określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) również stosować klauzule społeczne. Kody CPV Klauzule społeczne 2016 W roku 2016 klauzule społeczne stosowane przez zamawiających przy udzielaniu zamówień

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów. Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

oraz ilość ulegnie zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2015? Czy zamówienia na to, co w planie nie zostało ujęte a wartość remontu nieplanowanego jest poniżej 30.000 euro, można udzielić na podstawie art. 4 pkt 8? Odpowiedź: Jeżeli już na etapie

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wykluczone spod obowiązku przedstawiania umowy o podwykonawstwo. Wyłączenie to dotyczyć będzie także umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Bowiem zgodnie z art. 143 b pkt 8 wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane nie jest zobowiązany

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów oraz informacje o najnowszych zmianach w Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

przeprowadzeniu jednego postępowania, powinny być one traktowane jako odrębne zamówienia. Przy zastosowaniu względem takich zamówień wyłączenia ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp nie dojdzie do nieuprawnionego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Co na to kontrola? Odnosząc przedmiotowe uregulowania do zarzutu postawionego podczas kontroli, stwierdzić należy, że w celu wykazania

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. 1 ustawy Pzp jest ona określona jako "postępowanie określone w ust. 2-4". Art. 5a ust. 2 ustawy Pzp zawiera odwołanie do takich samych zasad, jakie zgodnie z art. 7 i 8 ustawy Pzp odnoszą się do wszelkich postępowań o udzielenie zamówienia, gdyby zatem takie postępowanie było postępowaniem

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Jak poprawiać omyłki rachunkowe - praktyczny przykład

udostępnionym przez zamawiającego. Niezgodność wystąpiła w następującym zakresie: w jednej pozycji kosztorysowej zamiast 8 szt. baterii umywalkowych uwzględniono 4 szt. W zaistniałym stanie faktycznym zamawiający może skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonać

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

miejsce składania dokumentów; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

wyrażonej w złotych polskich. Zamieszczanie ogłoszeń w BZP Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie stanowi podstawy odrzucenia oferty, lecz powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP nie wymaga zmian w Dyrektywach UE gdyż leży w gestii polskiego ustawodawcy. Wskazane powyżej rozporządzenie Komisji UE określiło wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

laboratorium badawczym do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych jest możliwe po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 4 pkt 8 a ustawy Prawo zamówień publicznych, według wewnętrznych procedur danej jednostki. Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

; 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3; 4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W przypadku usług pocztowych wyłączenie stosowania ustawy do usług zastrzeżonych powoduje, że do tych zamówień nie stosuje się żadnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym ich wartość

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spełnia / nie spełnia Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z

Zamawiający pominął jednego z wykonawców przy otwarciu ofert - czy może dalej prowadzić postępowanie (omówienie wyroku)

unieważnienia postępowania wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. KIO potwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1, 2 i 4, art

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych, zostanie przez skład orzekający KIO odrzucone, w związku z dyspozycją art. 187 ust. 4 pkt. 3 ustawy PZP. Zapamiętaj ! Decyzja o odrzuceniu odwołania zostanie

Kurs euro w zamówieniach publicznych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). ** Na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   Sprawdź definicję terminu Kurs euro stworzoną przez Pzp Kurs euro w słowniku Pzp

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

Pytanie Czy można zawrzeć na czas nieokreślony umowę na dostawy Internetu ? W okresie 4 kolejnych lat nie przekracza ona 14.000 euro, więc byłaby zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy jeżeli zakładamy poprawnie

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

trzeba stosować Prawa zamówień publicznych Zgodnie z art. 4 pkt 8 u. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota kredytu. Jeśli oszacujesz swoje zamówienie na 0 zł w związku z rezygnacją banku z prowizji, opłat i innych elementów wynagrodzenia, wówczas zastosowanie znajdzie art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

powoduje zmniejszenie puli przewidzianej na zamówienia o takim właśnie charakterze. Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8, art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

wartości. Jeżeli wartość jest mniejsza niż 14 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) w tabeli II w pozycji 1 podaje jedynie łączną wartość udzielonych zamówień (np. na zakupy długopisów, urządzeń). Nie rozbija ich na poszczególne rodzaje zamówień tzn. dostawy, usługi lub roboty budowlane. Nie ma tu zastosowania

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przepisu art. 141 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie stosuje się. Art. 8. Podmiot publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez partnera

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

mowa w ust. 1. 4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia zakończenia kontroli. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Art. 171. 1. Zakończeniem

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

żądać wyjaśnień do siwz w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert. Przepis zwalnia jednak zamawiającego z obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma

Upewnij się, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

pytaniu uchybienia skutkowały koniecznością wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Pamiętaj, że w myśl przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami; 8) ukończyła 29 lat.   Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 3. Prezesa

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

, że prowadzisz postępowanie z wolnej ręki dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości poniżej 14.000 euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

przestały być zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający po

Zamówienia nieplanowane

powodu przyznania nowych środków czy z innych źródeł finansowania).   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 4 pkt 8, art. 6a, art. 32

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

dotychczasowej treści art. 8 ust. 3 Zmiana dotyczy zasad zastrzegania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Po wejściu w życie nowelizacji, wykonawca zastrzegając informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa będzie miał oprócz obecnie

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Wykonawca nie chce przystąpić do negocjacji, co wtedy? W przesłance zastosowania tego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

Pytanie W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie promesy bankowej? Czy w postępowaniu o udzielenie promesy można nie stosować ustawy Pzp (art. 4 pkt 8), czy należy przeprowadzić postępowanie przetargowe? Czy można przeprowadzić

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Art. 24b. 1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy