art 38 ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

Agata Smerd

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem dotrzymania terminów, o jakich mowa w tym przepisie.

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert. Ustawa Pzp nie nakłada ograniczeń do co zakresu możliwych zmian. W ramach zmiany treści specyfikacji zamawiający może zatem połączyć w jedno dwie części postępowania.

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

publicznego , co oznacza że powinien on być udostępniony wnioskodawcom już od momentu wszczęcia postępowania.?Co do zasady protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami do oferty są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamawiający powinien rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Pytanie: Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, to czy przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy i tym samym skraca się terminy określone w tym artykule

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

siwz . Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak pod warunkiem, że pytanie wpłynęło w ściśle określonym terminie wynikającym z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Po upływie tej daty udzielenie odpowiedzi jest dobrą wolą zamawiającego . Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

warunków udziału w postępowaniu. Możliwość modyfikacji postanowień specyfikacji daje art. 38 ust. 4 ustawy Pzp , który stanowi – cyt.: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Prawo do informacji o przetargu

. Zgodnie z art. 8 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami Pzp, w tym z zasadą jawności, spoczywa na zamawiającym. Powinien on zapewnić pełną jawność prowadzonych postępowań oraz powszechny dostęp do informacji

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

odpowiedzi na takie pytanie czy jest ono złożone po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

. 38 ustawy Pzp. Warto zapoznać się również z orzecznictwem dotyczącym poprawy tzw. innej omyłki. Podstawa prawna: . art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

równoważnych (naruszenie art. 29 ust. 3 PZP). Co zrobić gdy opis zamówienia uniemożliwia złożenie oferty? Wykonawca w przypadku gdy stwierdzi, że sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy. Katalog ww. kategorii podmiotów został określony w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. W pkt 1 tego artykułu ustawa Pzp przesądza, że każda jednostka sektora finansów publicznych w

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

żądać wyjaśnień do siwz w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert. Przepis zwalnia jednak zamawiającego z obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma

Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

Pytanie Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu składania wniosku i pozostawiliśmy ten wniosek bez rozpoznania. Czy mieliśmy obowiązek

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

treść zapytań i wyjaśnienia siwz za pomocą poczty elektronicznej i nie ukrył adresów e-mailowych adresatów tej wiadomości, niewątpliwie ujawnił źródła zapytań do siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami siwz zamawiający przekazuje

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. Art. 106. 1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uproszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.   Ustawa

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

w jego dobrze pojętym interesie. Podstawa prawna: - art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 11 ust. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprawnienie to wynika z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Modyfikacja siwz może być zarówno wynikiem składanych zapytań, wniosków o wyjaśnienia treści siwz przez potencjalnych wykonawców, jak

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

. Odpowiedź W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie niezwłocznie musisz przekazać zmienioną treść specyfikacji wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana. Jeżeli zaś siwz była

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

pkt 3 ustawy Pzp. Z kolei odnośnie ograniczenia podwykonawstwa tylko do grupy interwencyjnej należy zauważyć, że zgodnie z art. 36 ust. 5 Prawo zamówień publicznych wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

. Zmiana siwz Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP. Art. 38 Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż: - 6 dni

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinni, w przypadku braku zamieszczenia przez zamawiającego w projekcie umowy zapisów określających zasady waloryzacji, kierować do zamawiającego wnioski o ich wprowadzenie w trybie określonym w art. 38 ust. 1 PZP

Licytacja elektroniczna w praktyce

;częściowych"? Zgodnie z art. 81 Prawa zamówień publicznych w przypadku licytacji elektronicznej nie ma zastosowania art. 83 Pzp, który dopuszcza podział zamówienia na części (art. 83 ust. 2). Pomijając aspekt prawny, prowadzenie licytacji dla zamówień częściowych, i tak sprowadza się do przeprowadzenia

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

których mowa w ust. 1, zamawiający może w protokole powołać się na to ogłoszenie. 2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. O dokonanej zmianie zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów, a także zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Przepisów art. 38 ust. 4 i 6 nie stosuje się. Art. 107. (uchylony) 1. W

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b. Zamawiający może