art 32 ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Katarzyna Pyrka

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Tak, sumowaniu w planie postępowań podlegają wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania.

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

objęte podstawowym zamówieniem . Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Zmiana umowy o zamówienie Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp , w sytuacji gdy zamawiający przewiduje udzielenie

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

wynikającym z art. 32 ustawy Pzp jest oszacowanie wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności. Zamawiający jest zobowiązany posiadać dowód potwierdzający należytą staranność w postaci kalkulacji uwzględniającej całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy dla danego zakresu świadczenia. W

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności. uchwała została podjęta na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) w związku z § 43 ust. 3, 4 i 5 i § 32 ust. 1 Statutu Gminy Trzcianka – uchwalonego uchwałą Nr XLIII/275/13

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

postępowanie w procedurze unijnej w celu zawarcia umowy na okres od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Czy takie rozwiązania nie narazi nas jednak na zarzut naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp i art. 32 ust. 4 ustawy Pzp oraz ewentualne unieważnienie umowy zawartej na okres 4 miesięcy ze względu na

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

części zamówienia (art. 32 ust. 4 ustawy Pzp ). Jeżeli postępowanie, w którym został przewidziany podział zamówienia na części, zostanie unieważnione w jednej lub w kilku częściach, wówczas w celu udzielenia zamówienia na nierozstrzygnięte części zamawiający  ponawia czynność szacowania wartości w

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy https://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień

zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

publicznych. Jedną z podstawowych norm dotyczących szacowania wartości zamówienia zawiera art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Pokreślenia

Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

art. 2 pkt 2, art. 4 pkt 8b, art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

ujednolicony Podstawa prawna - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

specyfiką danych zamówień. Nie zmienia to faktu, iż w takim przypadku ustalenie wartości takiego zamówienia publicznego następuje na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 32 ust. 4 ustawy pzp, zgodnie z którą jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przeciwnym przypadku, tj. w sytuacji, w której poszczególne zamówienia nie mogą

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie. Ważne jest rzetelne rozeznanie rynku pod kątem usług przesyłu oraz dostawy energii. Może się bowiem zdarzyć, że w rejonach, gdzie

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

obowiązek oszacować wartość zamówienia. Obowiązek ten wynika z treści art. 32-34 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co więcej, ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

uwzględnić zamówienia uzupełniające? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają jednoznaczną odpowiedź: tak, należy! Musisz uwzględnisz wartość zamówień uzupełniających Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

zamówienia Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

lokalizacji. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Równocześnie przepis art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązuje

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Łączne szacowanie wartości zamówień

komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych. Zobacz: Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Propozycja podniesienia progu stosowania Prawa zamówień publicznych do równowartości 30.000 euro ma na celu odformalizowanie udzielania dużej ilości zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać o zawartym w art. 32 ust. 2 ustawy

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Gdy zamawiający dojdzie do przekonania, iż ma do czynienia z jednym zamówieniem, powstaje problem dopuszczalności jego podziału na części. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabroniony jest podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zakresem powyższej regulacji objęte

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia

Ile trwa przetarg ?

zamawiający w szeregu przypadków musi rozważyć ile czasu trwać będzie procedura wyboru wykonawcy. Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybach podstawowych (patrz: art. 10 ust. 1 ustawy PZP) od kilku lat nie ulega większym zmianom. W

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

sformułowanie jednego z przepisów ustawy, według którego "zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości" (art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych). Zapis ten jest często błędnie interpretowany jako całkowity zakaz dzielenia

Szacowanie wartości zamówienia

. 32-33 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mieliśmy właśnie do czynienia taką

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

prawna: art. 32 ust. 1, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych

Warunki podziału zamówienia na części

. Nieuprawnione dzielenie zamówienia Do naruszenia zakazu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części, dochodzi wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć tożsame lub podobne zamówienia (m.in. ich zakres, przedmiot), które

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień Podstawa prawna: - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Wskazówki na temat szacowania wartości zamówienia na usługi BHP

Pytanie Zamówienie dotyczy usługi BHP, Outsourcing. W roku 2012 co miesiąc płacony był tzw. ryczałt za wspomnianą usługę. W jaki sposób mamy dokonać jej oszacowania na rok 2013? Czy na podstawie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych jako całkowite

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych Zasady szacowania

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z kolei art. art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Może zdarzyć się, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza ilość środków przeznaczonych w budżecie na finansowanie danego zadania. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

się we wniosku. Od ustalenia tej wartości uzależnione jest bowiem zastosowanie przez Ciebie odpowiedniej procedury (pełnej albo uproszczonej). Podstawa prawna: art.32 ust. 1, art.35 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

każdego z nich oszacować odrębnie. Podstawa prawna: Art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Zamówienie na zakup urządzenia

elektrycznej za pomocą urządzenia mikrogeneracji (zwanego urządzeniem mEC). Stosownie do treści art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, w celu określenia wartości szacunkowej niniejszego zamówienia należy ustalić z należytą starannością, jakie całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług będzie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6)). 3b. Zamawiający może

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

już zrealizowanych zakupów. W przeciwnym razie należy szacować zamówienia łącznie. Poprawne dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia opiera się na regulacjach art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomocnicze, w tym temacie, stały się również opinie i wytyczne

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. Uzasadniliśmy, że nie zachodzi tożsamość przedmiotowa zamówienia, gdyż każdy przedmiot (matematyka, plastyka, muzyka) porusza inne obszary wiedzy. Instytucja kontrolująca

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

(budżetowy) ze środków na rok 2014. W mojej ocenie są to zamówienia niezależne od siebie i odrębnie szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa". Stosownie do art. 32 ust

Sumowanie wartości zamówień publicznych

; () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 6 ust. 3 , art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

na sfinansowanie zamówienia, nie może być niższa niż wartość zamówienia. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759). www.portalzp.pl

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

ograniczony. Podstawa prawna: art. 6a, art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). www.portalzp.pl

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. 4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział IV

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

(...) części zamówienia", nie przewiduje zaś żadnego wyłączenia reżimu. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 oraz art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.). www.portalzp.pl

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorką komentarzy i publikacji w tematyce

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Podstawa prawna: art. 4 pkt 4; art. 32 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

w danym obszarze, zazwyczaj jest w stanie zaproponować wyższą jakość świadczonych usług. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

. Ponadto, sprzedażą tych przedmiotów zamówienia zajmują się zupełnie różne podmioty. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 32 ust. 2, ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Art. 31c. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

konkurencyjny umożliwia dotarcie do nieograniczonej liczby potencjalnych wykonawców. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że usługi bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Zamówienia nieplanowane

powodu przyznania nowych środków czy z innych źródeł finansowania).   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 4 pkt 8, art. 6a, art. 32

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

. Szacując zamówienie powinieneś wziąć pod uwagę ogólne reguły wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Szacując wartość takiego

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

, art. 31, art. 32, art. 33 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi

Czy zamówienie na tonery do drukarek i nośniki danych można przeprowadzić w jednym postępowaniu?

. kasety magnetofonowe, płyty CD, dyskietki) jest jednym zamówieniem. Tego rodzaju zamówienia publiczne powinieneś oszacować łącznie i uwzględnić w jednej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

powtarzające się okresowo, lecz jest częścią całorocznego zamówienia, a przypadek taki traktowany być powinien jako udzielenie zamówienia w częściach i ustalenie wartości takiego zamówienia powinno być dokonane z zastosowaniem reguł art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

zamówienia. Podstawa prawna: art. 6a, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

), nie jest to zamówienie udzielane w częściach. Podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 32 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

wynikającymi z tego konsekwencjami (w szczególności w zakresie określenia wartości szacunkowej). Podstawa prawa: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teskt jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zamówieniach publicznych; 8) koncesjodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 3, lub grupę takich podmiotów obowiązaną do stosowania ustawy; 9) postępowaniu o zawarcie umowy koncesji - należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

publiczne i wada ta dodatkowo musi mieć charakter nieusuwalny, wywierający wpływ na umowę (wyrok KIO z 4 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 25/08). Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, 32-34, 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; art. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 i art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

) wyznaczyć termin nie krótszy niż terminy określone w treści art. 43 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 43 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.). * Autorka jest

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału

Jak udzielać zamówień na różnego rodzaju szkolenia?

do art. 32 ust. 1 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

kierować się wartością poszczególnych części i korzystać z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Jeżeli tak ustalona wartość zamówienia przekracza próg unijny, wówczas powinieneś zastosować procedurę właściwą dla tego progu. Podstawa prawna: art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

traktowanie stron oraz adekwatne sankcje względem wykonawcy w przypadku powstania jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

każdej części postępowania. Skutkiem tego zawierasz również kilka umów na odrębne części. Także protokół postępowania prowadzić musisz odrębnie dla każdej części. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

szacunkowej prac budowlanych i nie należy ich sumować. Podstawa prawna: - art. 32, art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1655), - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), podano. "Pakiet przewiduje m.in.: - pokrycie przez państwo

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

. Niedokładne określenie przedmiotu zamówienia (w szczególności zakresu zamówienia) może prowadzić do sytuacji, w której niemożliwe będzie porównanie ofert, co uniemożliwi Ci wybór oferty najkorzystniejszej. Podstawa prawna: art. 7, art. 29, art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).W celu znalezienia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie należy ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami, których nie trzeba sumować. Ustawa Pzp

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

poniżej tego szacunku oraz starając się obniżyć cenę w stosunku do swoich konkurentów. Podstawa prawna: art. 32, art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 30 kwietnia 2010 r

Jak oszacować ilość zamawianego paliwa do samochodów służbowych?

zamawiającym w oparciu o ustalone na podstawie formularza ofertowego ceny jednostkowe. Podstawa prawna: art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest aplikantem

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

się do przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa w art. 6 ust. 1 zawiera normę zgodnie z którą do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

dzieci do szkoły nie powinno mieć zastosowania. Trudno bowiem uznać, że wszystkie firmy przewozowe działające na danym terenie specjalizują się w dowozie dzieci do szkół. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 1655, poz. 223 ze zm.). www.portalzp.pl