art 32 ust 1 pzp

Katarzyna Bełdowska

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamówienia tego samego rodzaju

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

przedmiotu zamówienia zostały określone w art. 32–35 ustawy Pzp . I tak, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane samodzielnie, tj. w następstwie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, zastosowanie znajdzie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub - jeżeli wartość zamówienia podobnego jest mniejsza niż 30.000 euro oraz 20% wartości całego zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - bez zastosowania przepisów ustawy na podstawie 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

nieplanowanego i stosować przepisy procedury uproszczonej tzw. podprogowej? Czy zamawiający naruszył art. 32 ust. 2 lub art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez dzielenie zamówienia celem obniżenia jego wartości? Jak powinien procedować zamawiający w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi, aby

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

(projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30 ust1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku udzielił zamówienia na realizację usługi dotyczącej dowozów szkolnych. W siwz i ogłoszeniu została przewidziana możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp . Już raz zlecono zamówienie w tym trybie, a jego wartość

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

postępowanie w procedurze unijnej w celu zawarcia umowy na okres od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Czy takie rozwiązania nie narazi nas jednak na zarzut naruszenia art. 32 ust. 2 ustawy Pzp i art. 32 ust. 4 ustawy Pzp oraz ewentualne unieważnienie umowy zawartej na okres 4 miesięcy ze względu na

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

Pzp ? Odpowiedź: W myśl definicji dostaw, określonej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp , leasing jest dostawą. Wartość szacunkową należy więc oszacować zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp, tzn. należy wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie jakie

Limit zamówień uzupełniających

Limit zamówień uzupełniających

od niego dochowania należytej staranności. Należy jej dokonać zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się ich wartość.

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień

zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

SA/Ol 2/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-21Skarżony organ: Zarząd WojewództwaTreść wyniku: Oddalono skargę kasacyjnąPowołane przepisy: Dz.U. 2021 poz 305 art. 207 ust. 1 pkt 2, art. 184Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t.j.Dz.U. 2020 poz 818 art9 ust. 1

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Pzp, w tym również w celu zastosowania procedury krajowej zamiast unijnej.   Przetarg dla twojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Zamówienie na zakup urządzenia

Zamówienie na zakup urządzenia

elektrycznej za pomocą urządzenia mikrogeneracji (zwanego urządzeniem mEC). Stosownie do treści art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, w celu określenia wartości szacunkowej niniejszego zamówienia należy ustalić z należytą starannością, jakie całkowite szacunkowe wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług będzie

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Następnie, jeżeli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających (m.in. tych określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Gdy zamawiający dojdzie do przekonania, iż ma do czynienia z jednym zamówieniem, powstaje problem dopuszczalności jego podziału na części. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabroniony jest podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zakresem powyższej regulacji objęte

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

. Szacując zamówienie powinieneś wziąć pod uwagę ogólne reguły wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Szacując wartość takiego

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

specyfiką danych zamówień. Nie zmienia to faktu, iż w takim przypadku ustalenie wartości takiego zamówienia publicznego następuje na zasadach ogólnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 32 ust. 4 ustawy pzp, zgodnie z którą jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert

Ile trwa przetarg ?

zamawiający w szeregu przypadków musi rozważyć ile czasu trwać będzie procedura wyboru wykonawcy. Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybach podstawowych (patrz: art. 10 ust. 1 ustawy PZP) od kilku lat nie ulega większym zmianom. W

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Czynność szacowania dokonywana jest na etapie przygotowywania postępowania. Jest ona kluczowa do ustalenia: - w jakim trybie dane postępowanie może być przeprowadzone, np. zapytanie o cenę można zastosować jedynie, gdy

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

publicznych - do oceny czego jednak Izba w świetle art. 179 ust. 1 ustawy Pzp nie posiada uprawnień (Izba dokonuje oceny czynności i zaniechań zamawiającego pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Pzp), to powyższe jednak w żadnej mierze nie może stanowić punktu odniesienia dla oceny, czy cena ma

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych Zasady szacowania

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy z wykonawcą. Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Czynności tej musisz dokonać

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

ustawy Pzp i nie stosować jej do pierwszej części zamówienia. Uzasadnienie: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 15. Ustawa

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

nie może opisać przedmiotu   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy koncesji zgodnie z ust. 3, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Art. 8. 1. Gdy opis

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

połączyć, dlatego że dotyczą jednego obiektu i jednego rodzaju, tj. dostaw? Odpowiedź Dostawy te należy potraktować jako trzy odrębne zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą oszacowania wartości zamówienia

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

prezes UZP stwierdził, że naruszenie przez zamawiającego art. 32 ust. 1 Pzp nie miało charakteru naruszenia rażącego i nie skutkuje nieważnością umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. 4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział IV

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Podstawa prawna: art. 4 pkt 4; art. 32 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz

Sumowanie wartości zamówień publicznych

organizacyjnych zamówienia te będą udzielane w częściach w ramach odrębnych postępowań do ustalenia wartości poszczególnych części stosować się będzie art. 32 ust. 4 ustawy Pzp . Nie jest zatem możliwe podzielenie takiego zamówienia na części i oszacowanie ich wartości odrębnie dla każdej z części."

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

), nie jest to zamówienie udzielane w częściach. Podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 32 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).W celu znalezienia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie należy ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami, których nie trzeba sumować. Ustawa Pzp

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

konkurencyjny umożliwia dotarcie do nieograniczonej liczby potencjalnych wykonawców. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że usługi bankowe ustawodawca zaliczył do usług o charakterze priorytetowym. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 39, art. 67 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

każdej części postępowania. Skutkiem tego zawierasz również kilka umów na odrębne części. Także protokół postępowania prowadzić musisz odrębnie dla każdej części. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

przedmiot zamówienia. Natomiast, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia, pod warunkiem łącznego oszacowania poszczególnych części zamówienia

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Postawa prawna: art. 1 ust. 2 b i art. 9 ust. 5 a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

przedmiot zamówienia, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: - kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp". Kiedy zamówienia odrębne? Z kolei jako

Jak sprawnie oszacować przedmiot zamówienia

nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. (art. 35 ust.2). Należy zauważyć, że w myśl art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

zamówień w tym wypadku będzie łączna wartość obu zamówień. Co do zasady wartość szacunkową zamówienia określa się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

zrealizować te zamówienia łącznie będzie miał drugorzędne znaczenie. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio. 2. Przepisów art. 131n ust. 1-3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania części

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością