art 32 prawa zamówień publicznych

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

objęte podstawowym zamówieniem . Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Zmiana umowy o zamówienie Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp , w sytuacji gdy zamawiający przewiduje udzielenie

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

, uzasadniają zastosowanie przedmiotowej przesłanki i skrócenie terminu składania ofert (...)”. Możliwość skorzystania z prawa do skrócenia terminu na opisanej podstawie potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawy

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

. Zwolnione z obowiązku wnoszenia wadium są osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.  poz. 2097 z pózn. zm.), które do

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy https://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień

wartości. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Szacowanie wartości zamówień Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

przetargów z całego kraju Podstawa prawna - art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

publicznych. Jedną z podstawowych norm dotyczących szacowania wartości zamówienia zawiera art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Pokreślenia

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

łagodniejsze wymogi dla zamówień udzielanych w częściach. Regulacja ta stanowi wyłom od zasad ogólnych przewidzianych przepisem art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi stosunkowo korzystne narzędzie w rękach zamawiających mogące usprawniać procedurę udzielania zamówień publicznych.

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

ujednolicony Podstawa prawna - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przeciwnym przypadku, tj. w sytuacji, w której poszczególne zamówienia nie mogą

Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

art. 2 pkt 2, art. 4 pkt 8b, art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

lokalizacji. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Równocześnie przepis art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązuje

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

obowiązek oszacować wartość zamówienia. Obowiązek ten wynika z treści art. 32-34 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co więcej, ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

uwzględnić zamówienia uzupełniające? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają jednoznaczną odpowiedź: tak, należy! Musisz uwzględnisz wartość zamówień uzupełniających Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

sformułowanie jednego z przepisów ustawy, według którego "zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości" (art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych). Zapis ten jest często błędnie interpretowany jako całkowity zakaz dzielenia

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych. Zobacz: Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Propozycja podniesienia progu stosowania Prawa zamówień publicznych do równowartości 30.000 euro ma na celu odformalizowanie udzielania dużej ilości zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać o zawartym w art. 32 ust. 2 ustawy

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia

Łączne szacowanie wartości zamówień

Łączne szacowanie wartości zamówień

komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

zamówienia Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Łączne szacowanie wartości zamówień

finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie. Ważne jest rzetelne rozeznanie rynku pod kątem usług przesyłu oraz dostawy energii. Może się bowiem zdarzyć, że w rejonach, gdzie

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

. 34 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Wskazówki na temat szacowania wartości zamówienia na usługi BHP

Pytanie Zamówienie dotyczy usługi BHP, Outsourcing. W roku 2012 co miesiąc płacony był tzw. ryczałt za wspomnianą usługę. W jaki sposób mamy dokonać jej oszacowania na rok 2013? Czy na podstawie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych jako całkowite

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

sytuacją nie mamy do czynienia w przypadku zamówienia, do którego wykonywania wymagana jest koncesja na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami. Uprawnienia do prowadzenia

Ile trwa przetarg ?

. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp W podziale na poszczególne tryby wskaźnik ten kształtował się następująco: - przetarg nieograniczony - 33 dni (2013 - 32 dni; 2012 - 31; 2011 - 31

Szacowanie wartości zamówienia

. 32-33 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Gdy zamawiający dojdzie do przekonania, iż ma do czynienia z jednym zamówieniem, powstaje problem dopuszczalności jego podziału na części. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabroniony jest podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Zakresem powyższej regulacji objęte

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień Podstawa prawna: - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z kolei art. art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Może zdarzyć się, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza ilość środków przeznaczonych w budżecie na finansowanie danego zadania. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych Zasady szacowania

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mieliśmy właśnie do czynienia taką

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Warunki podziału zamówienia na części

. Nieuprawnione dzielenie zamówienia Do naruszenia zakazu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części, dochodzi wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć tożsame lub podobne zamówienia (m.in. ich zakres, przedmiot), które

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

prawna: art. 32 ust. 1, art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

się we wniosku. Od ustalenia tej wartości uzależnione jest bowiem zastosowanie przez Ciebie odpowiedniej procedury (pełnej albo uproszczonej). Podstawa prawna: art.32 ust. 1, art.35 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

każdego z nich oszacować odrębnie. Podstawa prawna: Art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie

Zamówienia nieplanowane

powodu przyznania nowych środków czy z innych źródeł finansowania).   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 4 pkt 8, art. 6a, art. 32

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

już zrealizowanych zakupów. W przeciwnym razie należy szacować zamówienia łącznie. Poprawne dokonanie czynności szacowania wartości zamówienia opiera się na regulacjach art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomocnicze, w tym temacie, stały się również opinie i wytyczne

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

(budżetowy) ze środków na rok 2014. W mojej ocenie są to zamówienia niezależne od siebie i odrębnie szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa". Stosownie do art. 32 ust

Sumowanie wartości zamówień publicznych

; () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 6 ust. 3 , art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

. Ponadto, sprzedażą tych przedmiotów zamówienia zajmują się zupełnie różne podmioty. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 32 ust. 2, ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

wynikającymi z tego konsekwencjami (w szczególności w zakresie określenia wartości szacunkowej). Podstawa prawa: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teskt jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) - ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego. Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorką komentarzy i publikacji w tematyce

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

w danym obszarze, zazwyczaj jest w stanie zaproponować wyższą jakość świadczonych usług. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Podstawa prawna: art. 4 pkt 4; art. 32 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

jej podstawie, iż z zamówieniami powtarzającymi się okresowo (o których mowa w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

, art. 31, art. 32, art. 33 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. Uzasadniliśmy, że nie zachodzi tożsamość przedmiotowa zamówienia, gdyż każdy przedmiot (matematyka, plastyka, muzyka) porusza inne obszary wiedzy. Instytucja kontrolująca

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

na sfinansowanie zamówienia, nie może być niższa niż wartość zamówienia. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759). www.portalzp.pl

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; art. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 i art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

ograniczony. Podstawa prawna: art. 6a, art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). www.portalzp.pl

Jak udzielać zamówień na różnego rodzaju szkolenia?

do art. 32 ust. 1 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

Czy zamówienie na tonery do drukarek i nośniki danych można przeprowadzić w jednym postępowaniu?

. kasety magnetofonowe, płyty CD, dyskietki) jest jednym zamówieniem. Tego rodzaju zamówienia publiczne powinieneś oszacować łącznie i uwzględnić w jednej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

, art. 34 ust. 1, art. 143 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

(...) części zamówienia", nie przewiduje zaś żadnego wyłączenia reżimu. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 oraz art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.). www.portalzp.pl

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

traktowanie stron oraz adekwatne sankcje względem wykonawcy w przypadku powstania jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

), nie jest to zamówienie udzielane w częściach. Podstawa prawna: art. 2 pkt 6, art. 32 ust. 2, art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

postępowania. Art. 12. 1. Jeżeli wartość przedmiotu koncesji jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. *7)), od której jest uzależniony

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

zamówienia. Podstawa prawna: art. 6a, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Jeżeli tak ustalona wartość zamówienia przekracza próg unijny, wówczas powinieneś zastosować procedurę właściwą dla tego progu. Podstawa prawna: art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

kierować się wartością poszczególnych części i korzystać z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

zamówienia podstawowego zamawiający działał zgodnie z art. 32 ust. 3 Prawa zamówień publicznych i przewidując udzielenie zamówienia uzupełniającego uwzględnił wartość zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego - zatem obecnie rozszerzenie zamówienia uzupełniającego

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

) wyznaczyć termin nie krótszy niż terminy określone w treści art. 43 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 43 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.). * Autorka jest

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

publiczne i wada ta dodatkowo musi mieć charakter nieusuwalny, wywierający wpływ na umowę (wyrok KIO z 4 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 25/08). Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, 32-34, 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

każdej części postępowania. Skutkiem tego zawierasz również kilka umów na odrębne części. Także protokół postępowania prowadzić musisz odrębnie dla każdej części. Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

. Niedokładne określenie przedmiotu zamówienia (w szczególności zakresu zamówienia) może prowadzić do sytuacji, w której niemożliwe będzie porównanie ofert, co uniemożliwi Ci wybór oferty najkorzystniejszej. Podstawa prawna: art. 7, art. 29, art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

szacunkowej prac budowlanych i nie należy ich sumować. Podstawa prawna: - art. 32, art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 226, poz. 1655), - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Jak oszacować ilość zamawianego paliwa do samochodów służbowych?

zamawiającym w oparciu o ustalone na podstawie formularza ofertowego ceny jednostkowe. Podstawa prawna: art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest aplikantem

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

? opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

. Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. * Ułatwienia dla branży turystycznej Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

poniżej tego szacunku oraz starając się obniżyć cenę w stosunku do swoich konkurentów. Podstawa prawna: art. 32, art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 30 kwietnia 2010 r

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp).W celu znalezienia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie należy ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma odrębnymi zamówieniami, których nie trzeba sumować. Ustawa Pzp

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 1655, poz. 223 ze zm.). www.portalzp.pl

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

świadczone przez instytucję lub przedsiębiorstwo, będące usługodawcami, na rzecz pracodawcy komunalnego w ramach realizacji tych świadczeń ostatecznych". Podstawa prawna: art. 32, art. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

MG wybrało 12 branż, które otrzymają wsparcie finansowe z UE

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. z póź. zm. Planowany termin rozpoczęcia konsultacji to druga połowa października 2015 r." - podsumował resort. (ISBnews)

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W obu przepisach użyto dwa inne zwroty: "kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" i

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

dzieci do szkoły nie powinno mieć zastosowania. Trudno bowiem uznać, że wszystkie firmy przewozowe działające na danym terenie specjalizują się w dowozie dzieci do szkół. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień