art 29 pzp

Justyna Rek-Pawłowska

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Oceny dopuszczalności zmian takiej umowy należy więc dokonać w świetle art. 144 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r.

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

Wykonywanie usług przez pracowników tymczasowo zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, może zostać uznane za spełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Brak rozwiązań równoważnych na rynku - jak sporządzić opis przedmiotu zamówienia?

W każdym przypadku określonym w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany wprowadzić w opisie przedmiotu zamówienia sformułowanie "lub równoważne".

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

wskazane w wykazie nie były realizowane przez pełnych 6 miesięcy (od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.). Przedłożone referencje z 28 czerwca 2022 r. również odnosiły się tylko do 2022 roku. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp 29 czerwca 2022 r. wezwał wykonawcę do uzupełnienia wykazu

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Pzp oraz nowelizacją art. 15r ustawy o COVID (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie starej ustawy Pzp ? Artykuł 15r

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

zamawiającego. Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 182 ust. 6 ustawy Pzp29 stycznia 2004 r. w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Stosownie zaś do art

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

. Zamawiający chciałby przy realizacji niektórych części skorzystać z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Czy skorzystanie z tego przepisu musi być podyktowane jakimiś przesłankami, czy istnieje dowolność w użyciu z tej przesłanki, czy wystarczy spełnienie warunku postawionego w ww. artykule i jak ma się do tego art. 29

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

kapitałowej . Warunki zamówienia zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 29 ustawy Pzp. Należy przez nie rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

zachowaniem reguł wynikających z art. 29 ust. 1 do 3 ustawy Pzp jest odzwierciedleniem postanowień traktatowych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego to od lat wynika, że naruszeniem przepisów jest wskazanie konkretnego znaku towarowego bez towarzyszącego

Zasada uczciwej konkurencji a ważność procedury

Zamawiającego, aby wybrany wykonawca otworzył rachunek we wskazanym przez niego banku. W ocenie Izby decyzja ta powinna być pozostawiona uznaniu wykonawcy w celu zachowania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. KIO/UZP 538/08, KIO/UZP 543/08).

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

Pełna treść znowelizowanej w czerwcu 2016 Ustawy Pzp Nowa Ustawa Pzp - zmiany 2016 Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z następującymi zmianami: Dz.U.2013.907 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8 2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Pytanie: Nasze wątpliwości dotyczą sformułowania warunku udziału w postępowaniu. Z uwagi na wartość zamówienia procedura odbywała się zgodnie z regulaminem zamawiającego w trybie zapytania ofertowego według starej ustawy Pzp29 stycznia 2004 r. Zamawiający zamawiał

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

. Dz.U.2014.915 art. 19 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 13 2014.09.13 zm. Dz.U.2014.1146 art. 83 2014.10.19 zm. Dz.U.2014.1232 art. 1 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

nie ma odstępstw. Wszystkich uczestników postępowania obowiązują te same zasady, które są odpowiedzią na wymogi art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy Pzp . Zatem jeżeli zamawiający jasno określił w siwz sposób komunikacji (w tym przypadku za pomocą środków komunikacji elektronicznej z

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Pytanie: Czy opisując przedmiot zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nadbrzeży, muszę określać wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? W postępowaniu kryterium oceny ofert

Wartość szacunkowa zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia

Pzp ? Odpowiedź: W myśl definicji dostaw, określonej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp , leasing jest dostawą. Wartość szacunkową należy więc oszacować zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp, tzn. należy wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie jakie

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

wskazanie konkretnej marki Mobil 1 mogłoby być uznane za utrudnianie uczciwej konkurencji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Opis przedmiotu zamówienia Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

ręki. Z uwagi na wartość usługi dystrybucji zawarta umowa pozostaje zgodna z przepisami ustawy Pzp. Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

W świetle art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164) tj. w brzmieniu sprzed nowelizacji, wykonawca mógł polegać na potencjale podmiotu trzeciego i jak się ostatecznie utrwaliło się w orzecznictwie, podmiot ten nie musiał

Kurs euro do zamówień publicznych

Kurs euro do zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

nieprawidłowościach. Najbardziej rażący jest fakt, że zamawiający zawierają 'wymóg zatrudnienia' określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

art. 18 ust. 1 ustawy PZP zasady jawności należy zwrócić uwagę, iż przepis dotyczący wyłączenia jawności ma charakter wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Regulacje Pzp Zgodnie z art. 91 ustawy Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, którymi są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

powinniśmy zastosować art. 4 pkt. 8 czy też może art. 4 pkt. 3 lit i ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

Pytanie Czy zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp musi wymagać zatrudnienia osób na umowę o pracę, gdy art. 36 ust. 2 pkt 8a mówi, że "w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a"

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi: Odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz

Wykonywanie powierzonych czynności

w danym postępowaniu, a nie zakresu czasowego.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna art. 2 pkt 3, art. 18. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Oferta przetargowa

dyskwalifikuje jego ofertę w świetle przepisów ustawy Pzp. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 82 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

w tym przypadku zastosować art. 6 ustawy Pzp W przypadku gdy udzielono już zamówienia publicznego na roboty budowlane sumowanie wartości tych dwóch zadań jest bezcelowe. Sumowanie może mieć jedynie znaczenie dla celów określenia wartości prowadzonej inwestycji

Progi stosowania ustawy Pzp

prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

dla zamówień (profilu nabywcy). Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego. W obowiązującym od 28 lipca 2016 r. art. 13 ust. 1 ustawy Pzp nie używa się określenia, że jest to

Szacowanie wartości zamówień

zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

: Stosowanie art. 29 ustawy Pzp, odnoszące się między innymi do zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, generalnego zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zostało przez ustawodawcę wyłączone w stosunku do zamówień i konkursów

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

jest to zgodne z prawem? Odpowiedź: Zapis w proponowanej formie jest nieprawidłowy. Przesądza o tym uregulowanie zawarte w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp - cyt.: "Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

certyfikatu. Wynika to z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp. Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna. Przyjmując, że program szkolenia i kalkulacja kosztów są dokumentami stanowiącymi treść oferty, powinna ona zostać ona odrzucona. Zgodnie z art. 78 §

Dostęp wykonawców do siwz

widnieje już na jednej z komercyjnych stron. Czy nie jest to ewidentne naruszenie art. 42 ustawy Pzp ? Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie przewidują wyjątków od

Wymagania zawarte w siwz

. Oferent poprawił na: produkt 400 g, ilość 60 szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400 - podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp, pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

kryterium cenowego. Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone

Zamówienia na dostawy i usługi

Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania art. 4 pkt 8b) ustawy Pzp - zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z zakresu działalności kulturalnej. Czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu

Dokumentacja przetargowa

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie może również zakończyć się unieważnieniem, gdy zaistnieje któraś z przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zakończył postępowanie. Poniosłeś straty? Zażądaj zwrotu kosztów

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie: Czy postępowanie na dostawę wody i odprowadzenie ścieków przeprowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp musi być poprzedzone zamieszczeniem ogłoszenia w Biuletynie ZP o zamiarze zawarcia umowy? Co zrobić jeśli zawarto wcześniej

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium wykonawcy. Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na

Odrzucenie oferty przetargowej

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Podstawy odrzucenia oferty

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

podwyższanie zabezpieczenia ponad limit ustawowy w przypadku, gdy zamawiający pokrył częścią zabezpieczenia swoją szkodę. Takiej interpretacji wspomnianych przepisów sprzeciwia się treść przepisu art. 150 ust. 2 ustawy Pzp , a także cel ustanawiania zabezpieczenia (wyrok KIO z dnia 29 października 2012 roku

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

? Czy powinien dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego? Czy można udostępniać innym podmiotom pozwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp? Co w sytuacji gdyby wykonawca wskazał, że część świadczenia będzie realizowana przy pomocy podwykonawców

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ? Jak ustalić, które prace wymagają umowy o pracę, żeby spełnić wymagania tego przepisu? Co trzeba wpisać do siwz - czy tylko rodzaj prac, czy liczbę etatów i osób zatrudnionych na umowę o pracę ? Odpowiedź

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

kwota jak w kolumnie 7 tabeli. W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca  może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę

Zamówienia tego samego rodzaju

usługę opracowania dokumentacji geodezyjnej na w/w drogę 4050W (imienne zadanie inwestycyjne) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Umowa została podpisania na kwotę 30.000 zł. W połowie br. roku pojawiła się jednak konieczność uregulowania stanu prawnego dwóch dróg na w/w kwotę 200.000 zł. z wydatków

Termin związania ofertą

przypadku obliczania terminu związania ofertą. W przypadku występujących w Pzp do obliczania terminów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące terminów, za wyjątkiem terminów o których mowa w art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, gdzie przyjął się pogląd, że regulacja kodeksowa z art. 111 § 2 k.c., nie ma

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

jest dostawą z instalacją czy też robotą budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną. Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

, aby wykonawca wykazał, że jest autoryzowanym przedstawicielem konkretnej firmy, może spotkać się z zarzutem naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , a także art. 25 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Aby

Siwz - numer rachunku bankowego

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie ma większego znaczenia i kontrola nie powinna czynić żadnych zarzutów. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wskazać w siwz wymagania dotyczące wadium oraz, w myśl art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , wymagania

Ustawa Pzp nie dopuszcza zmian treści oferty w związku z wyjaśnieniami wykonawcy

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Usługi prawne bez przetargu

, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Usługi prawne bez przetargu Biorąc pod uwagę, że usługi prawne (kod CPV

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

odpowiednie regulacje ustawy kodeks cywilny. Generalnie należy uznać, że możliwa jest zapłata wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego przed zakończeniem jego realizacji, nawet, jeśli nie wystawiono faktury pro forma. Ponadto na podstawie art. 151a ustawy Pzp zamawiający może udzielić zaliczek na poczet

Zmowa przetargowa

. Zmowy przetargowe uderzają w istotę postępowania przetargowego, tj. w konieczność zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji (wymóg określonych w art. 7 ustawy Pzp ). Pamiętać trzeba bowiem, iż naruszenie efektywności postępowania przetargowego utrudnia wyłonienie oferty najkorzystniejszej, czy

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, unieważnia postępowanie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

Odrzucenie oferty przetargowej

. Odpowiedź: Niewskazanie wymaganej w siwz nazwy producenta powoduje ziszczenie się przesłanki odrzucenia oferty wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp . Jej treść nie odpowiada bowiem treści siwz. Takiej niezgodności, co do zasady, nie można poprawić w sposób przewidziany

Zwrot próbek po zakończonym postępowaniu

? Odpowiedź: Podstawą zwrotu próbek są zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp ,wnioski wykonawców, których oferty nie zostały wybrane. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie zwraca się próbek. Generalnie zamawiający zobowiązany

Kryteria oceny ofert powinny dotyczyć opisanego przedmiotu, ale nie mogą go w istotny sposób zmieniać

: Wzory niezbędnych dokumentów - dla zamawiającego i wykonawcy Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp , kryteriami oceny ofert są albo cena albo tez cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Wskazać też trzeba, że w myśl art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma

Przedłużenie terminu związania ofertą

takiego wykonawcy z postępowania, ponieważ oferta wykonawca nadal wiązała oraz była zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

postępowania wpisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna - art. 31a ust. 1, art. 38, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 93 ust. 1, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia. Kup TANIEJ od komornika! Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej Polski Zamówieniem publicznym, zgodnie z legalną definicją ustawową, zawartą w art. 2

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

. wyczerpujące kalkulacje przedstawione przez wykonawcę w treści pisma zawierającego wyjaśnienia? Odpowiedź: W wezwaniu o złożenie wyjaśnień dotyczącym zaoferowanej ceny wystosowanym na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający powinien wskazać

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

stanowić podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy może powinno się wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, ponieważ mamy cenę ofertową wskazaną w druku oferty tylko brak jest wyliczenia tej ceny? Odpowiedź

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Kryteria oceny ofert przetargowych

. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne

Prawo do informacji o przetargu

. Zgodnie z art. 8 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Odpowiedzialność za sposób przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami Pzp, w tym z zasadą jawności, spoczywa na zamawiającym. Powinien on zapewnić pełną jawność prowadzonych postępowań oraz powszechny dostęp do informacji

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

; Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 4 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), - ustawa z 27

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

budowlanych w zakresie remontów może zostać potwierdzone przez wykonawcę , który samodzielnie wykonywał roboty budowlane lub też w przypadku, gdy nie posiada takiego doświadczenia poprzez podmiot trzeci, który na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp udostępnia swój potencjał wiedzy i doświadczenia

Warunki podziału zamówienia na części

. Nieuprawnione dzielenie zamówienia Do naruszenia zakazu z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez podzielenie zamówienia na części, dochodzi wtedy, gdy działający z należytą starannością zamawiający potrafi przewidzieć tożsame lub podobne zamówienia (m.in. ich zakres, przedmiot), które

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z kolei, jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp , niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawa prawna: - art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający

Oczywista omyłka rachunkowa

? Odpowiedź: W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Nasza firma ma jednostki organizacyjne w kilku miastach w Polsce, w różnych województwach, przy czym jednostki te nie spełniają warunku samodzielności finansowej, opisanego w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp. Posiadamy umowy na czas nieokreślony z

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

% ceny ofertowej lub maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania (wtedy, gdy rozliczenie zamówienia opiera się o ceny jednostkowe). Wynika to z art. 147 ust. 1 ustawy Pzp. Formy zabezpieczenia, z których korzystać mogą wykonawcy są wymienione w art. 148 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia następuje w

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.". Art. 210. W ustawie z

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Pzp, w tym również w celu zastosowania procedury krajowej zamiast unijnej.   Przetarg dla twojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art

Zawarcie umowy z wykonawcą

Odpowiedź: Zamawiający powinien odczekać z zawarciem umowy 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną). Należy zauważyć, że w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje się wśród

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

Pytanie Wkrótce kończy się nam umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych zawarta zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy na następny okres należy zawrzeć nową umowę, czy można aneksować starą

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

niezgodna siwz zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli niemożliwe będzie dokonanie poprawienia innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym analizie podlegać będzie możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Niemniej jednak

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

wyjaśnienia. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r

Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

jest zatem możliwe wybranie oferty na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp. Jakie zatem powinno być dalsze postępowanie zamawiającego? Odpowiedź W ustawie Pzp brak jest przepisów regulujących postępowanie zamawiającego, w sytuacji gdy nie można

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

przywdzianych w projekcie umowy, w zakresie możliwości zmiany terminu wykonania umowy w związku z zaistnieniem określonych przesłanek. Do jakiego zakresu można przewidzieć zmiany terminu realizacji zamówienia zgodnie z art. 144 ustawy Pzp w przypadku, gdy termin realizacji jest kryterium oceny ofert

Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

badania i oceny ofert. Przepisy art. 91 i następnych ustawy Pzp nie poruszają zagadnień związanych z powtórnym badaniem i wyborem oferty. Zapisy wskazujące na to, że takie czynności są dozwolone i w niektórych przypadkach konieczne można znaleźć w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp

Dostawy powtarzające się okresowo

pierwszym przetargu kiedy nie ma ofert zrobić tą część poza ustawą Pzp zgodnie z wewnętrznym regulaminem tj. jako np. zapytanie ofertowe ? Czy jeżeli kupujemy w ramach BHP wodę dla pracowników w pewnych okresach w roku (lato), a w przetargu na art. spożywcze też jest woda mineralna, to trzeba łączyć ten

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

. 38 ustawy Pzp. Warto zapoznać się również z orzecznictwem dotyczącym poprawy tzw. innej omyłki. Podstawa prawna: . art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl