art 26 ust 2b pzp

Andrzej Łukaszewicz

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

Wykonawca celem potwierdzenia powiadania wiedzy i doświadczenia może wykazać potencjał własny lub też posiłkować się potencjałem podmiotu trzeciego konsorcjum na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy nie wolno polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

W świetle art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164) tj. w brzmieniu sprzed nowelizacji, wykonawca mógł polegać na potencjale podmiotu trzeciego i jak się ostatecznie utrwaliło się w orzecznictwie, podmiot ten nie musiał

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Pytanie W siwz wymagałem, by wykonawca przedstawił m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnił wymogi określone w art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

przedstawił wystawione na firmę B referencje). Firma B - podwykonawca i równocześnie inny podmiot, na którego zasobach polegał wykonawca A, w zobowiązaniu do oddania wykonawcy A do dyspozycji zasobów wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia (wymaganym na podstawie art. 26 ust. 2b) informuje, że

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

powyżej, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Z kolei w treści art. 36b ustawy Pzp

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

wyższego rzędu niż rozporządzenie. Oznacza to, iż wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia, które odnoszą się do formy innych dokumentów. Podstawa prawna

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Podmiot trzeci nie będzie natomiast ponosił odpowiedzialności na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy pzp w innych przypadkach. Podsumowując wskazać należy, iż wprowadzona regulacja ma na celu uniemożliwienie wykonawcom stosowania praktyki polegającej na przedkładaniu zobowiązań

Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

zobowiązań" podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom. A zatem wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia, które odnoszą się do formy zupełnie innych dokumentów

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

umową zlecenia, a więc są to moje zasoby niezbędne do realizacji zamówienia? Odpowiedź W opisanej sytuacji nie mamy do czynienia z dysponowaniem zasobem podmiotu trzeciego na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. W rubryce "podstawa do

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

zobowiązanie udostępniające elektryka podpisze firma go zatrudniająca, a dodatkowo z treści zobowiązania będzie wynikało, że firma ta będzie podwykonawcą - innym podmiotem biorącym udział w realizacji zamówienia, wówczas obok zobowiązania wynikającego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będziesz musiał przedłożyć

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów wyłącznie w oryginale

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Co oznacza forma pisemna? Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia pisemności. W związku z tym powinniśmy posłużyć się Kodeksem cywilnym (art. 14

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

trzecich Wprowadzono kilka zmian dotyczących innego palącego problemu - dotyczącego możliwości korzystania przez wykonawcę przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z potencjału podmiotów trzecich. W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp uzupełniono o sytuację ekonomiczną

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

możliwość wykorzystania do realizacji zadania określonej ilości osób (fachowców), ale niekoniecznie pracowników". Ponadto nie sposób nie zwrócić uwagi także na treść art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym stwierdzono, że "Wykonawca może polegać na

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

wykonanie poprzedniego zamówienia. 4. Dodanie nowego przepisu art. 26 ust. 2e Nowy przepis wprowadza zasadę, że podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą składającym ofertę

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36b. 1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

trzecich, co określone zostało w art. 26 pkt. 2b Prawa zamówień publicznych. Natomiast w przypadku warunków przedmiotowych zobowiązany jest potwierdzić spełnianie warunków przez sam przedmiot zamówienia, w tym przypadku próbkę. Zamawiający nie ocenia źródła pochodzenia próbki, tylko fakt czy pod względem

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885); 14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

zasady powinieneś zatrzymać wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrzymujesz wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

samodzielnie nie spełniasz opisanych warunków udziału w postępowaniu, to obok możliwości złożenia oferty jako konsorcjum, możesz także wykorzystać regulację określoną w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Pisemne zobowiązanie podmiotu "użyczającego" swoje zasoby

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

2013 r. W piśmie wyjaśniającym zostało napisane, iż firma "Z." nie przynależy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wykonawca wyjaśnił, że w złożonym zobowiązaniu wykonawcy o udostępnieniu zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza K., który został wpisany

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

samym przyjąć należy, że obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które zostały wymienione w ww. rozporządzeniu.(...)" Analogiczne wnioski wynikają z opinii

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.   Szukasz

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

uzupełnienie dokumentów i oświadczeń złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

zamawiający nie wymagał. Konsekwencją tej zmiany jest nowe brzmienie art. 26 PZP. Art. 26 Wprowadzenie (w ust. 2a) obowiązku wykazania, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert, spełniania

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b, art. 181 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), §1 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 2a. W sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 2b. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36aa. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. 2. W przypadku, o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36aa. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. 2. W przypadku, o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 14) (uchylony) zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Art. 36aa. 1. Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części