art 25 ust.1 pzp

Kancelaria Zamówień Publicznych

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia kosztorysu ofertowego

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę. Podstawy odrzucenia mają bowiem charakter przedmiotowy, formalny i odnoszą się do treści oferty, która w przypadku nieuzupełnienia ww. dokumentów jest

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

tylko z przepisów dotyczących wykluczenia wykonawcy, ale również m.in. z art. 7 ust. 1 Pzp, który nakazuje zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców, oraz z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, który nakazuje udzielenia zamówienia wykonawcy

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

one zastosowanie do sytuacji, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

warunkami z SWZ i ją odrzucić? Odpowiedź: Jeśli zamawiający ustali, że wykonawca nie jest związany ofertą przez okres wskazany w SWZ przez zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia . W opisanym

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści. Dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub  - nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

ustawy Pzp zawierają bowiem dwie podstawy wezwania do złożenia wyjaśnień tj.: art. 26 ust. 4 ustawy Pzp , zgodnie z którym przedmiotem wyjaśnień mogą być oświadczenia i dokumenty określone w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp ,art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym przedmiotem wyjaśnień może być

Definicja aktualności dokumentów

Definicja aktualności dokumentów

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp . Zatem oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez wykonawcę na podstawie wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp mają stanowić

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamawiający powinien rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp . Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną

W jakim terminie wykonawca powinien przedłużyć czas związania ofertą?

W jakim terminie wykonawca powinien przedłużyć czas związania ofertą?

25 września. Jeden z wykonawców dostarcza zamawiającemu odpowiedź 28 września, w której przedłuża termin związania ofertą. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający? Odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp ? Czy jednak przyjąć jego odpowiedź (mimo, że została złożona

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

zasady, wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie wykonawcę, którego oferta ocenił najwyżej. Zasadę tę stosuje w każdym postępowaniu niezależnie od trybu, w którym jest ono prowadzone. W postępowaniach

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie:  Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamieścić na swojej

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

. 25a ust. 1 ustawy Pzp ,oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których stanowi art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , lubinnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.O tym, czy wykaz przedmiotów odbioru i płatności podlega uzupełnieniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

ustawodawcy dopiero błąd, który powoduje, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy obliguje do unieważnienia postępowania. Taką sytuację mamy wtedy, gdy: „(...) takie wady zostały wymienione w art. 146 ust. 1 ustawy, jednak nie wyczerpują one

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

pierwotnym, która to będzie potwierdzać pierwotne wymagania. Pozwala na to art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , zgodnie z którym: „Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

, które zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Zamawiający zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy Pzp w treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert powinien określić wykaz dokumentów niezbędnych do

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

celu potwierdzenia. że oferowana dostawą spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)? Czy jednak zamawiający może, zaznaczając to wyraźnie w siwz, opis lub próbkę dołączoną do oferty potraktować wyłącznie jako jej element - przedmiot zobowiązania

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przy zamówieniach poniżej progów unijnych) zamawiający może

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

, aby wykonawca wykazał, że jest autoryzowanym przedstawicielem konkretnej firmy, może spotkać się z zarzutem naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , a także art. 25 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Aby

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

SA/Ol 2/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-21Skarżony organ: Zarząd WojewództwaTreść wyniku: Oddalono skargę kasacyjnąPowołane przepisy: Dz.U. 2021 poz 305 art. 207 ust. 1 pkt 2, art. 184Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t.j.Dz.U. 2020 poz 818 art9 ust. 1

Dokumentacja przetargowa

dokumentu, który będzie potwierdzał brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ? Jeśli tak , to czy należy zaakceptować dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wystawione przed jak i po dacie dokumentu pierwotnego spełniające oczywiście wymóg, iż nie mogą być one

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

postępowania, a dokładniej służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. O tych oświadczeniach lub dokumentach jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zobacz

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Zamówienia na dostawy i usługi

typu: nagłośnienie, oświetlanie sceny, są objęte przywilejem wynikającym z ww. przepisu? Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Odpowiedź: Tego rodzaju usług nie można zakwalifikować do usług i dostaw z zakresu

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1"? Czy informacja z banku z 1 marca br. jest prawidłowa i potwierdza tym samym spełnianie warunku? Odpowiedź: Sam fakt, że informacja z banku

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

ustawy Pzp. Zamawiający powinien wówczas wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez niego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie". Przepis niniejszy nie znajdzie zastosowania w

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

; Autor: Marek Okniński [1] zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych , uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz art. 89 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki

Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

Pytanie: W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub

JEDZ - zasady potwierdzenia

, o których mowa w art. 25 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy. Co nie oznacza wcale, że nie mogą to być dokumenty wystawione po dacie składania ofert. Wręcz przeciwnie - wykonawca może posługiwać się dokumentami, odzwierciedlającymi stan po terminie składania ofert, z tym zastrzeżeniem, ze dokument

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp ), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest on bowiem dokumentem, o którym mowa w art. 25 ustawy Pzp. Oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wyjaśnienie Masz obowiązek

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

. Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że zakres zażądanej próbki musi być niezbędny dla przeprowadzenia

Podpis na dokumentach przetargowych

Pytanie: Zamawiający na mocy art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zawierających informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w siwz dla produktów zaproponowanych w ofercie

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , jak i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;    Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Czy zamawiający ma wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nawet wtedy, gdy oferta jest do odrzucenia?

należy zauważyć, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niż określone w ust. 1 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem konkursu. Art. 114. Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu z

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

.) w art. 189 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wyłonienie zarządcy lub przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.". Art. 206. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

zatem jest niedopuszczalne na gruncie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest byłą

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

. Praktyczne zastosowanie procedury odwróconej w swojej istocie zakłada, iż zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny wszystkich ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym (art. 89 ust. 1 PZP), jak również spełnienia kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ. Następnie

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

zamówienia Stosowanie samodzielne regulacji art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może pozostawać w pewnym zakresie nie do pogodzenia z treścią art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawidłowa interpretacja art. 143a ust. 3 ustawy Pzp wymaga jego

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy z wykonawcą. Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Pzp. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, albo gdy złożone przez niego przedmiotowe dokumenty lub oświadczenia zawierają błędy, do ich złożenia w

Kiedy można zatrzymać wadium?

ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1530/08) stwierdziła, że "

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

. Żaden z ww. dokumentów nie jest przedkładany na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje rozdziału spośród oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: - warunków udziału w postępowaniu

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający był zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT Adam Wilk   Bieruń ul. Warszawska 299 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dale "Pzp", stanowi, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to również zobowiązania podmiotu trzeciego

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

udowodnienie zamawiającemu, że nieuzupełnienie wykazu w poprawnej formie nie wynikało z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, albo

Brak podpisu

właściwie podpisana. Jeżeli natomiast chodzi o dokument zaliczany do dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, który został złożony w kopii ale nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem - taki dokument można uzupełnić.   Przetargi na Twój e

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

złożonych ofert. Warto powołać się również na art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Masz możliwość wezwania wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sytuacja, w

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

oświadczeń przez zamawiającego. Po pierwsze, zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu może żądać tylko oświadczeń i dokumentów, które są niezbędne do jego przeprowadzenia (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp). Po drugie, zamawiający nie może żądać dokumentów na potwierdzenie spełnienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

kontrowersji budzi jednak zapis art.46 ust.4a. Przepis ten stanowi, że zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw. Wykonawca może się uwolnić od tej sankcji udowadniając, że nieuzupełnienie było skutkiem przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

udziału w postępowaniu. Zobowiązany jesteś zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwać wykonawców, którzy: - w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

następuje: § 1. 1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy

Kosztorys ofertowy

kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

Czy przy zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego można żądać od wykonawcy jego prezentacji?

zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2a oraz w kontekście art. 25 ust. 1 i 26 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą (przetarg nieograniczony). W przypadku niezłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów w określonym terminie, zamawiający jest zobligowany na mocy art. 26 ust. 3

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji wykazać koncesjodawcy, że będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3, niezbędne do wykonania

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. 4. Przepis art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do podwykonawców. Art. 131s. 1. Przy ustalaniu wartości zamówienia na podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział IV

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jakościowe wynikające z opisu przedmiotu zamówienia) (7) . Z tego powodu zmieniony przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza dodatkowy czynnik, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie, czy rażąco niska cena istotnie występuje (w porównaniu z dotychczasowym katalogiem z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictw. Pamiętaj, że w tym przypadku nie masz prawa do żadnej uznaniowości - obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest bezwzględny

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

. Podstawa prawna: art. 22, art. 24, art. 25 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473); § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

mowa w ust. 1. 4. Wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia zakończenia kontroli. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Art. 171. 1. Zakończeniem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zasobów nie ponosi winy. 3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

. W informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2010 na stronie 19 czytamy: "(...) Na marginesie należy zauważyć, że w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp jest mowa o "oświadczeniach lub dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania", jakich może żądać zamawiający od wykonawców

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

. (znak: KIO/UZP 62/09), w którym Izba stwierdziła, iż "możliwość zatrzymania wadium następuje jedynie w braku udowodnienia przez wykonawcę, że niezłożenie dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, nastąpiło bez jego winy, ma zatem charakter względny".

Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność treści oferty z siwz) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Warunkiem dodatkowym jest tutaj, aby pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Rozwiązanie 3

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem

Czy wykonawca musi załączyć do oferty umowy z osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego?

daną osobą. Uważaj na możliwość wniesienia odwołań! Pamiętaj, że przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, możesz żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia (art. 25 ustawy Pzp

Czy jako próbki w zamówieniu na umundurowanie zamawiający może zażądać załączenia do oferty 1 sztuki munduru i obuwia?

lub obuwia. Próbka to też dokument Niemniej jednak musisz pamiętać, że próbki są szczególnym rodzajem dokumentu i jako taki podlegają przepisom ustawy Pzp np. w zakresie uzupełniania czy wyjaśnień. Również, co istotne, przepisowi art. 25 ust. 1

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania ". Również Krajowa Izba Odwoławcza zajęła swoje stanowisko, formułując

Zatrzymanie wadium

wykonania umowy wprowadził wynikającą z art. 46 ust. 4a sankcję utraty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: - naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

, przyszłego wykorzystania przez wykonawcę udostępnionych mu zasobów. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust.2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a wymienionych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może