art 25 ust 2 pzp

Alicja Biegańska *

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę.

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE.

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Organizacja wydarzeń kulturalnych jest objęta zarówno art. 4d ust. 1 pkt 2, jak i przepisami dotyczącymi usług społecznych. Z samej ustawy nie da się wyciągnąć wniosku, który z tych trybów jest nadrzędny.

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

tego przepisu, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do odpowiednio złożenia, poprawienia lub uzupełnienia stosownych oświadczeń lub dokumentów. Zgodnie z art. 128 ust. 2 PZP w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub  - nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

terminie związania ofertą (który był wskazany w formularzu). Czy w takiej sytuacji oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ? Czy jest możliwość zwrócenia się do wykonawcy o złożenie wyjaśnienia dotyczącego terminu związania ofertą ? Odpowiedź: W zaistniałym

Definicja aktualności dokumentów

Definicja aktualności dokumentów

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp . Zatem oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez wykonawcę na podstawie wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp mają stanowić

W jakim terminie wykonawca powinien przedłużyć czas związania ofertą?

W jakim terminie wykonawca powinien przedłużyć czas związania ofertą?

po upływie wyznaczonego terminu) i procedować dalej? Odpowiedź: W tej sytuacji nie ma podstawy do odrzucenia oferty. Stosownie do art. 85 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

Pytanie:  Zamawiający − podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , ma obowiązek, zgodnie z art. 37d ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zamieścić na swojej

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp . Ustawodawca nie rozróżnił, o jakie dokumenty ("przedmiotowe", czy "podmiotowe") chodzi, a tym samym przepis ten dotyczy zarówno dokumentów "przedmiotowych", jak i "podmiotowych". Oznacza to, że zgodnie z literalnym brzmieniem

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

Pytanie Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów - opinia UZP? Odpowiedź Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający , co do

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

braku, błędów bądź wątpliwości): 1)      oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , 2)      oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , 3)      innych

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp ). Niezrozumiałe jest zatem pytanie związane z wyznaczaniem odmiennego dziennego terminu wykonania usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia od tego określonego w zapytaniu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą określenia szacunkowej wartości zamówienia

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

; Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedstawił wykaz 3 kierowników w wymaganych specjalnościach, z tym że jeden z nich nie posiadał 5-letniego doświadczenia. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp , w związku z

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

celu potwierdzenia. że oferowana dostawą spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)? Czy jednak zamawiający może, zaznaczając to wyraźnie w siwz, opis lub próbkę dołączoną do oferty potraktować wyłącznie jako jej element - przedmiot zobowiązania

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przy zamówieniach poniżej progów unijnych) zamawiający może

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

marca br. czyli warunek, o którym mowa w rozporządzeniu został spełniony (od wydania informacji z banku do otwarcia ofert nie minął miesiąc). Jak to się jednak ma do zapisów art. 26 ust. 2 ustawy Pzp , który mówi, że „Zamawiający może wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej ocenionej

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium wykonawcy. Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

postępowania, a dokładniej służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. O tych oświadczeniach lub dokumentach jest mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zobacz

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

certyfikatu. Wynika to z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp. Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna. Przyjmując, że program szkolenia i kalkulacja kosztów są dokumentami stanowiącymi treść oferty, powinna ona zostać ona odrzucona. Zgodnie z art. 78 §

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

SA/Ol 2/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-04-21Skarżony organ: Zarząd WojewództwaTreść wyniku: Oddalono skargę kasacyjnąPowołane przepisy: Dz.U. 2021 poz 305 art. 207 ust. 1 pkt 2, art. 184Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - t.j.Dz.U. 2020 poz 818 art9 ust. 1

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

, aby wykonawca wykazał, że jest autoryzowanym przedstawicielem konkretnej firmy, może spotkać się z zarzutem naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , a także art. 25 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Aby

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

Kosztorys ofertowy nie podlega uzupełnianiu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Nie jest on bowiem dokumentem, o którym mowa w art. 25 ustawy Pzp. Oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wyjaśnienie Masz obowiązek

Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia kosztorysu ofertowego

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp ), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Do przetargu na eksport skrobi z dopłatą nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.". Art. 214. W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji

Podpis na dokumentach przetargowych

Pytanie: Zamawiający na mocy art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów zawierających informacje potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w siwz dla produktów zaproponowanych w ofercie

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

. Zamawiający musi jednak uwzględnić, aby zmiany postanowień umownych na podstawie tej okoliczności nie prowadziły do zmiany charakteru umowy  (art. 144 ust. 1b ustawy Pzp )[2]. Uwzględniając powyższe za uzasadnione można uznać decyzje zamawiającego , który zgadza się na zmianę umowy (w tym w zakresie

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;    Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego. 3. Sąd konkursowy

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

wszystko dokonać oceny podmiotowej wykonawcy (a więc zbadać oświadczenie wstępne wykonawcy), a następnie wezwać do przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP. Czy procedura odwrócona rzeczywiście wpłynie na szybkość postępowania

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

będzie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teskt jedn.: Dz.U. z 2010

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu), czy też jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu , powinni zostać z niego wykluczeni, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp). Jak wskazał odwołujący, złożony przez konsorcjantów wykaz

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 11 ust. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium

Czy wezwanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów zawsze jest obowiązkiem zamawiającego?

? Odpowiedź Zobowiązany jesteś wezwać wykonawcę, który złożył ofertę nr 2 do uzupełnienia błędnie złożonego wykazu wykonanych dostaw (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). Wyjaśnienie Jako zamawiający dokonujesz oceny spełniania warunków

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyrażonego wskazania w ustawie (4). Zmianę wprowadzono także w katalogu przedmiotowych kryteriów oceny ofert w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp. Polega ona na zastąpieniu obecnego tam dotąd "zastosowania najlepszych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko"

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT Adam Wilk   Bieruń ul. Warszawska 299 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zawiera również powody niedopuszczenia ofert do oceny i porównania.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 18. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający był zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictw. Pamiętaj, że w tym przypadku nie masz prawa do żadnej uznaniowości - obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest bezwzględny

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

: "2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).". Art. 25. W ustawie z dnia

Czy przy zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego można żądać od wykonawcy jego prezentacji?

zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2a oraz w kontekście art. 25 ust. 1 i 26 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą (przetarg nieograniczony). W przypadku niezłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów w określonym terminie, zamawiający jest zobligowany na mocy art. 26 ust. 3

Zatrzymanie wadium

celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie, już po zapoznaniu się z ofertami konkurentów, bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. 3. Prezes Urzędu informuje

Kosztorys ofertowy

kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio.   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

ustawy Pzp). Opis ten zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Pzp powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia W art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp określono warunek posiadania

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.   Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

. Nowelizacją z dnia 12 października 2012 r. do ustawy został wprowadzony w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, stanowiący podstawę wykluczenia tych spośród wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwana dalej ustawa

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

. Kategoria ta została doprecyzowana w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1817). Tym

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

, przyszłego wykorzystania przez wykonawcę udostępnionych mu zasobów. Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust.2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

). Zobowiązany jesteś do odrzucenia oferty wykonawcy, m.in. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dokonując oceny ewentualnych wyjaśnień wykonawcy w zakresie "rażąco niskiej ceny", musisz, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, wziąć pod uwagę m.in. wpływ pomocy publicznej

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

zasady powinieneś zatrzymać wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrzymujesz wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (niezgodność treści oferty z siwz) ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia. Warunkiem dodatkowym jest tutaj, aby pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Rozwiązanie 3

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

uzupełnienie dokumentów i oświadczeń złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

została zawarta m.in. w wyroku z dnia 25 marca 2010 r. , gdzie KIO podkreśliła, że: "z przepisu art. 29 ust. 2 Pzp wynika wprost zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie: - nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ww. ustawy, albo 15 dni - jeżeli zostało

Jak zweryfikować, czy wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lokalnych?

). Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b, art. 181 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), §1 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

). Art. 94, ust. 2 lit. b Rozporządzenia Finansowego stanowi: "Zamówienia nie mogą zostać udzielone kandydatom lub oferentom, którzy w związku z procedurą przetargową:(...) b) są winni złożenia nieprawdziwych informacji wymaganych przez

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

. Konsekwencją wprowadzenia rozporządzenia jest pośrednio uniemożliwienie stosowania trybu zapytania o cenę do zakupu samochodów kategorii M lub N. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy PZP zamówienie w trybie zapytania o cenę udzielane jest wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę - cena

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

Zamawiającemu naruszenie Art. 7 ust.1 Prawo zamówień Publicznych i art. 29 ust.1 pzp poprzez sformułowanie treści siwz w sposób niezapewniający zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a polegający przede wszystkim na opisie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

, art. 71 ust. 1, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 3a dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 2

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 2

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy z wykonawcą. Wskazana przez Ciebie podstawa prawna unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wymaga stwierdzenia zaistnienia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

mowa w ust. 2, wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Art. 84. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

im w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 2) żądać przedstawienia także innych dokumentów niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

. Art. 173. 1. W skład Izby wchodzi nie więcej niż 100 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); 1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2; 11) w przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez