art 25 ust 1 pit

Justyna Sobolak

"Polski ład". Rodziny wielodzietne muszą złożyć oświadczenie. Im szybciej, tym lepiej

"Polski ład". Rodziny wielodzietne muszą złożyć oświadczenie. Im szybciej, tym lepiej

Chaos, jaki wywołał "Polski ład", długo się nie skończy. Teraz problemy zgłaszają rodziny wielodzietne, którym zaoferowano zerowy PIT. Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba najpierw złożyć stosowne oświadczenie - a o tym nikt rodzin wielodzietnych nie informuje. Pułapek i niewiadomych jest jednak więcej.

Epidemia oficjalnie się skończyła. Co oznacza dla pracownika stan zagrożenia epidemicznego?

Epidemia oficjalnie się skończyła. Co oznacza dla pracownika stan zagrożenia epidemicznego?

zniesieniu obu stanów. Wynika to z art. 3 ust. 1 specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Pracodawca może zlecić pracę zdalną, o ile pracownik ma odpowiednie środki techniczne i lokalowe oraz umiejętności do jej wykonywania, a także gdy charakter pracy na to pozwala. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi

Ulga podatkowa dla samotnych matek. Jest haczyk. "Polski ład" odebrał im prawo do niej

Ulga podatkowa dla samotnych matek. Jest haczyk. "Polski ład" odebrał im prawo do niej

dzielone na pół.  Art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli potocznie 500 plus) mówi o tym tak: „W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu

KPMG: Warto opracować nową skalę podatku PIT - obecnie mamy już 4 stawki

wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. W przypadku standardowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy u jednego pracodawcy, obecnie ich wysokość wynosi 1335 zł rocznie. Po zmianach będzie to kwota 3 000 zł rocznie

PITy 2017. Chcesz złożyć wniosek o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy? Nie czytaj instrukcji

PITy 2017. Chcesz złożyć wniosek o rozliczenie podatku przez urząd skarbowy? Nie czytaj instrukcji

art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako

Wielka, podatkowa wtopa Ministerstwa Finansów

Wielka, podatkowa wtopa Ministerstwa Finansów

wykazać we wniosku dane niezbędne do odliczenia ulgi na dzieci, wskazując: Kwotę składek, o których mowa w art. 27f ust. 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wnosi o zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci. Należy wpisać kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art

Okupacja mBanku. Aktywiści grali w holu w gry planszowe

Okupacja mBanku. Aktywiści grali w holu w gry planszowe

zawodowych, gwarantowanej w art. 59 ust. 1 Konstytucji RP - dodaje Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO wskazuje, że art. 12 konstytucji zapewnia "wolność tworzenia i działania związków zawodowych", art. 59 z kolei gwarantuje wolność zrzeszania się w związkach zawodowych czy organizacjach

PiS zmienia ulgi dla rodzin z dziećmi i samotnych rodziców. Na celowniku władzy są rozwodnicy i rozwódki

PiS zmienia ulgi dla rodzin z dziećmi i samotnych rodziców. Na celowniku władzy są rozwodnicy i rozwódki

preferencje "tej grupy podatników, prowadząc do uszczuplenia ich sytuacji dochodowej, można uznać, że przedmiotowy zabieg legislacyjny naraża się na zarzut niezgodności z art. 71 ust. 1 zdanie drugie konstytucji". Widać coraz bardziej niechęć PiS do związków niesformalizowanych. "Polski ład

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

; zostanie zrefundowana przez budżet państwa, a zatem wysokość przyszłej emerytury nie ucierpi przez skorzystanie z ulgi? Fakt zwolnienia z obowiązku opłacenia składek nie będzie miał wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z faktu, że w świetle art. 31zr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

zajęcia praktyczne? Zakładamy, że pytanie dotyczy zatrudnienia w celu przygotowania zawodowego (art. 194 kodeksu pracy). Zgodnie z art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

cenach transferowych do 30 września 2020 r.; * Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

. - Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.; - Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

praniu brudnych pieniędzy). 30. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r. 31. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z trzydniowego

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

. (Podstawa prawna: art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Uwaga! Wniosek o bonifikatę trzeba złożyć do końca marca. Póki urzędnicy go nie rozpatrzą i nie wydadzą decyzji, opłaty rocznej należy dokonać w pełnej wysokości. Co się dzieje, gdy w wyniku sprzedaży

Co się należy po zmarłym pracowniku

Co się należy po zmarłym pracowniku

kobieta mogła udowodnić (np. wydrukami przelewów), iż otrzymywała nieformalne alimenty. Takie korzystne rozszerzenie przepisów wdowy i rozwódki zawdzięczają wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2014 r. (sygn. SK 61/13), który uznał art. 70 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

raz, gdy po nim dziedziczy (2016 r.). Nabywa mieszkanie po połowie, w związku z tym skutki podatkowe z tytułu dziedziczenia dotyczą tylko części praw do lokalu. Gdy wdowa sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od objęcia spadku, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT osiągnie przychód. W

Najczęściej zadawane pytania

ewidencjonowanych z działalności wymienionej w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności

Jak się bronić przed naciąganiem

Jak się bronić przed naciąganiem

pokazie lub w domu klienta miejscowość, data imię i nazwisko adres konsumenta nazwa i adres przedsiębiorcy Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust