art 24 ust 1 pzp

Mata Mikulska-Nawacka

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

W zależności od okoliczności mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16?17 ustawy Pzp.

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Pytanie: Czy jeżeli zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł przesłankę art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp , to musi z niej skorzystać w sytuacji, kiedy ofertę złożył wykonawca , który nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego , czy też jest to czynność w takim

Kiedy zastosować przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego i niespełniającego warunków?

Kiedy zastosować przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego i niespełniającego warunków?

dokumentów lub oświadczeń. W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z przesłanki wykluczenia wykonawców , którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a tym samym nie ma w niej „odpowiednika”  dotychczasowego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp . W przypadku zatem, gdy wykonawca

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp istnieje obowiązek podawania obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp istnieje obowiązek podawania obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

jedynie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 (czyli przesłanki fakultatywne). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5a dotychczasowej ustawy Pzp przesłanki obligatoryjne, jako wynikające wprost z przepisów ustawy nie musiały być wskazywane w siwz. Odpowiedź: W mojej ocenie obligatoryjne podstawy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

w sposób oczywisty, czyli ta nieproporcjonalność musiałaby być rażąca, widoczna na pierwszy rzut oka, prowadzić do obiektywnie nieuzasadnionego pokrzywdzenia wykonawcy. W przypadku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp zasadą jest wykluczenie wykonawcy, a możliwość

Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

dochować terminu uwzględniającego 2 dni robocze? Odpowiedź: W postępowaniu odwoławczym przy obliczaniu terminów należy kierować się wymaganiami wskazanymi w przepisie art. 509 nowej ustawy Pzp . Podkreślić należy, że zgodnie z art. 509 ust. 1 nowej ustawy Pzp (zamieszczonym w dziale IX rozdziale 2 &bdquo

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

przeoczenie skorygować jako omyłkę pisarską z art. 223 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp? Po przeliczeniu ceny z dobrą ilością wartość oferty wzrasta o ok. 3 tys. zł brutto. Jak poprawić wskazaną ofertę? Odpowiedź: W mojej ocenie dwie pierwsze spośród opisanych w treści pytania omyłek należy poprawić w trybie art. 223

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę art. 24 ust.1 pkt. 13 ustawy Pzp czy jest przesłanką fakultatywną

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

otwarty, budzi jednak wątpliwości czy przykładowo osoba sporządzająca kosztorys inwestorski lub dokonująca oszacowania wartości zamówienia w inny sposób, powinna złożyć oświadczenie wskazane w art. 56 ust. 4 ustawy PZP. W tym miejscu należy odwołać się do brzmienia art. 56 ust. 1 ustawy PZP, który nie

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

one zastosowanie do sytuacji, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach. Zamawiający bowiem odrzuca ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzeczną z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie omyłki

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści. Dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp . Obecnie biegnie 10-dniowy termin na złożenia odwołania do KIO przez wykluczonego wykonawcę . Czy zamawiający może skorzystać z art. 94 ust. 3 i art. 46 ust. 3 ustawy Pzp w celu wyboru drugiego wykonawcy w

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

? Odpowiedź: Względy ekonomiczne oraz techniczne mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamówienia częściowe Przy tym wskazania wymaga art. 91 ust. 1

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach. Zamawiający bowiem odrzuca ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzeczną z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie omyłki

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie o wartości poniżej 140.000 euro w procedurze odwróconej. Najlepszy wykonawca został wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp , ponieważ nie potwierdził, że wskazane przez niego w wykazie usług dwie z trzech

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

, będzie musiał stwierdzić zawarcie porozumienia na podstawie wiarygodnych przesłanek. Przepis ten został zmieniony względem art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp z 2004 r. (który wymagał wykazania przez zamawiającego za pomocą stosownych środków dowodowych), w sposób odpowiadający art. 57 ust. 4 pkt 4

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp . Zamawiający postawił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Chce, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez niego podwykonawca usługi, zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

, czy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , który stanowi obligatoryjną podstawę wykluczenia.  Jeśli zamawiający nie przewidział w siwz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp , jedyną obowiązującą przesłanką

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

dokumencie nieprawdę (przyznał się do winy). W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy Pzp wykluczył oferenta z postępowania. Następnie zamawiający unieważnił postępowanie (były dwie oferty) z uwagi na to, że druga oferta przekraczała znacznie możliwości finansowe

W jaki sposób należy zdefiniować podmiot prawa publicznego?

Pytanie: Zamawiający sektorowy – rodzaj działalności: tworzenie sieci i węzłów przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczanie ciepła do takich sieci oraz kierowanie takimi sieciami (art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Czy taka umowa jest zawarta prawidłowo i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., lecz za datę jej zawarcia należy uznać dzień 24 stycznia 2020 r.? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu umowa obowiązuje od 24 stycznia 2020 r. Przepis art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .  Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

oferty z powodu jej niezgodności z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oznacza to, że jeżeli zamawiający żądał złożenia formularza cenowego wraz z ofertą i miał być on jej częścią, taki

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

: Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o

Wezwanie do złożenia dokumentów

będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Źródło: "Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

pochodzi ze środków publicznych). Czy podmiot ten jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia.  Zgodnie z art.? 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców , którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Pytanie: Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

zweryfikowania przez zamawiającego , czy nie zachodzi konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych . Wskazany powyżej termin

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp (art. 22a ust. 3 znowelizowanej ustawy Pzp). Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Weryfikacja podmiotu trzeciego

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

wykonawcy z postępowania jest art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp , który nie znajduje zastosowania w tej sprawie. Opinia UZP Powyższe potwierdza również pismo  UZP pt. "Czy zamawiający jest zobligowany do

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

, zamawiający nie musi dokonywać formalnego wyboru oferty , aby w konsekwencji unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Takie podejście do omawianego zagadnienia zostało zaprezentowane przez Krajowa Izbę Odwoławczą w wyroku z 13 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 391/18), w którym

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

której wykonawca powinien wykazać brak wpływu na konkurencję. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczało się wykonawców

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].   Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [2] Np. wyrok z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt KIO 1738/16, KIO 1740/16, wyrok z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 291/12 [3

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Wykonawca poinformował, że wartość w

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium wykonawcy. Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na

Dokumentacja przetargowa

dokumentu, który będzie potwierdzał brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ? Jeśli tak , to czy należy zaakceptować dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wystawione przed jak i po dacie dokumentu pierwotnego spełniające oczywiście wymóg, iż nie mogą być one

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

. Dodatkowo ofertę wykonawcy musisz odrzucić, ponieważ zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (zob. także art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

- Ustawodawca zobowiązał wykonawcę do podjęcia stosownych czynności w zakresie złożenia oświadczenia bez ingerencji zamawiającego. Konsekwencją ustalonego brzmienia art. 24 ust. 11 ustawy Pzp jest również termin w którym wykonawcy muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie. Wskazany w

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP ilość omyłek rachunkowych występujących w ofercie, ani też ich istotność". Podstawa prawna *1 Patrz: wyrok KIO z dnia 28 września 2010 r. sygn.. akt: KIO 1978/10 a także w wyroku KIO z dnia 01 września 2011 r. sygn.. akt 1787/11.

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym. Znowelizowana ustaw Pzp Podstawa prawna: art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynika z jego oferty. Zamawiający , przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , określa zakres przedmiotu zamówienia , który bezpośrednio przekłada się na rozmiar świadczenia wykonawcy . W zależności od przedmiotu

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Zamówienia społeczne Ustawa Pzp w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku

Przedłużenie terminu związania ofertą

takiego wykonawcy z postępowania, ponieważ oferta wykonawca nadal wiązała oraz była zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp ), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wskazane powyżej wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Pzp, w tym również w celu zastosowania procedury krajowej zamiast unijnej.   Przetarg dla twojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna -art. 32 ust. 1 i 2, art

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp), - a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną

Zmowa przetargowa

*Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr50 poz.331). * Patrz art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.". Art. 210. W ustawie z

Podpis na dokumentach przetargowych

.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Podstawa prawna - art. 14, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Okres rękojmi w przetargu

miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym? Odpowiedź Ofertę, w której nie podano wymaganego okresu rękojmi , należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca powinien ten termin wprost określić w ofercie - stosownie do wymogów siwz

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

. Analogiczna reguła obowiązuje w przypadku zawiadomienia po wyborze najkorzystniejszej oferty (odrębnie wskazuje się wykonawców wykluczonych na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i odrębnie tych, których oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). W protokole także zostały

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczność wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

unieważnienie postępowania to dwie odrębne i niezależne od siebie instytucje, których nie należy utożsamiać. Przesłanki unieważnienia postępowania zostały ściśle określone w art. 93 ust. 1-1d Pzp i nie można ich stosować analogicznie wobec innych czynności w postępowaniu. Unieważnienie postępowania skutkuje

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

. W pierwszym przypadku termin określiliśmy przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

, w zaistniałej sytuacji należy zastosować art. 5c ust. 1 i 2 ustawy Pzp . Trzeba więc określić, która usługa odpowiada w tej sytuacji głównemu przedmiotowi zamówienia (sprawdzając nazwę postępowania, główny i najszerszy zakres czynności do wykonania itd.) oraz który

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

' - węzeł 'Łódź Teofilów'. W związku z powyższym wykluczenie konsorcjum Kobylarnia w części nr 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp dokonane w dniu 14 marca 2018 pozostaje w mocy" - czytamy w komunikacie. 10 kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

. Praktyczne zastosowanie procedury odwróconej w swojej istocie zakłada, iż zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny wszystkich ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym (art. 89 ust. 1 PZP), jak również spełnienia kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ. Następnie

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wykonawcy Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się podmioty, które: - wykonywały bezpośrednio czynności związane z jego przygotowaniem, z wyłączeniem tych realizowanych podczas dialogu technicznego , lub

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu), czy też jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

wykluczeniu art 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych? Czy po podpisaniu umowy powinienem umieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wypełnić protokół ZP-WO? Odpowiedź Tak, należy sporządzić protokół z postępowania; osoby wykonujące czynności w

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu , powinni zostać z niego wykluczeni, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp). Jak wskazał odwołujący, złożony przez konsorcjantów wykaz

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Pytanie Wykonawca, posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie dołączył aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

składania ofert, na podstawie rozwiązań przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 nie stosuje się. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 4

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

należy rozważyć możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Decyzję o wykluczeniu należy szczegółowo

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

innych przepisów ustawy - jednak sprawa z pewnością nie jest klarowna. Wykluczanie wykonawców nierzetelnych Przepis art. 24 ust. 1 pkt 1, a następnie także pkt 1a ustawy Pzp od dawna budziły poważne wątpliwości co do ich zgodności z prawem europejskim

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

2017 r. poz. 47) *1 Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp , w tym w

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

. zarówno "warunki pozytywne" z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jak i "warunki negatywne" z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma tutaj znaczenia, czy opiszesz wszystkie warunki, czy umieścisz ogólne odwołanie np. do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (por. orzecznictwo

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

podpisania lub parafowania zmian oferty ma jedynie formalny, nie merytoryczny charakter, zatem jego niezachowanie nie może przynieść skutku w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3. Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

nie może opisać przedmiotu   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy koncesji zgodnie z ust. 3, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Art. 8. 1. Gdy opis

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

skutkujące koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu, to jego ofertę należy uznać za odrzuconą (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). Kiedy wykluczyć wykonawcę, a kiedy odrzucić ofertę? Zamawiający

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

? Odpowiedź Wszystkie gminne jednostki budżetowe korzystają z osobowości prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Czym jest jednostka budżetowa? Zgodnie z art. 11 ust

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictw. Pamiętaj, że w tym przypadku nie masz prawa do żadnej uznaniowości - obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest bezwzględny

W jaki sposób oszacować wartość zamówienia wykonywanego w różnych latach?

Odpowiedź: Szacując wartość zamówienia, na podstawie kosztorysu inwestorskiego bądź planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, musisz wziąć pod uwagę tylko zakres prac do wykonania w danym roku (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

instytucję wykluczania wykonawcy z postępowania, wskazał, w jakich sytuacjach ma mieć ona zastosowanie. Okoliczności, w których dany wykonawca podlega wykluczeniu, zostały uregulowane w ustawie, w szczególności w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wymóg postawiony w siwz polegający na zobowiązaniu

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

obowiązujących wymogów nowy obowiązek - wykazania, iż zastrzeżone informacje - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przedkładając uzasadnienie okoliczności uzasadniających skorzystanie z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa. 3. Skreśla się art. 24 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 1a, oraz dodaje

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

, niż wymienione w ust. 1. Art. 131e. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza się: 1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2; 2) wykonawców będących

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy, aby ubiegać się o zamówienie publiczne, muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 są warunkami abstrakcyjnymi i dotyczą każdego

Zatrzymanie wadium

celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie, już po zapoznaniu się z ofertami konkurentów, bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Prawa Zamówień Publicznych

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

przesłanki: - uprzednie zwrócenie wadium wykonawcy na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp oraz - dokonano wyboru oferty jako najkorzystniejszej w wyniku rozstrzygnięcia odwołania. Jest to jedyny przewidziany prawem przypadek, w

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może

Konsekwencje upadłości wykonawcy

opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym. Tak więc dzień, w którym zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest dniem, w którym materializuje się określona w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanka wykluczenia wykonawcy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

oferty w postępowaniu o ich wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy w związku z art. 24 ust. 4 ustawy oraz o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z powodu braku ofert nie podlegających odrzuceniu. W uzasadnieniu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Art. 24b. 1. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy