art 24 pzp

Mata Mikulska-Nawacka

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

W zależności od okoliczności mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16?17 ustawy Pzp.

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Wartość szacunkowa, którą zamawiający poda w pkt V.2.4. formularza, powinna być obliczona zgodnie z przepisami ustawy Pzp implementującymi dyrektywę 2014/24/UE, a zatem z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp oraz opcji.

Nowelizacja Pzp - wykluczenie wykonawcy z postępowania

Nowelizacja Pzp - wykluczenie wykonawcy z postępowania

Jednocześnie wprowadzono regulację znaną już na polskim gruncie przy okazji stosowania art. 24 ust. 2a dotyczącego wykluczenia za tzw. poważne wykroczenie zawodowe. W przypadku ziszczenia się przesłanki wykluczenia wykonawca może zastosować tzw. self-cleaning (samooczyszczenie), co oznacza, że może przedstawić

Upewnij się, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

pytaniu uchybienia skutkowały koniecznością wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Pamiętaj, że w myśl przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Pytanie: Czy jeżeli zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł przesłankę art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp , to musi z niej skorzystać w sytuacji, kiedy ofertę złożył wykonawca , który nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego , czy też jest to czynność w takim

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

częściowych. Artykuł 30 ust. 2 ustawy Pzp jest wzorowany bezpośrednio na art. 5 ust. 9 dyrektywy 2014/24/UE. Wprowadzono nim wymóg łącznego szacowania wartości dostaw obejmujących nie tylko takie same dostawy , ale także dostawy podobne np. dostawy różnych rodzajów mebli biurowych. Andrzela Gawrońska-Baran

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp istnieje obowiązek podawania obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp istnieje obowiązek podawania obligatoryjnych podstaw wykluczenia?

jedynie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 (czyli przesłanki fakultatywne). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5a dotychczasowej ustawy Pzp przesłanki obligatoryjne, jako wynikające wprost z przepisów ustawy nie musiały być wskazywane w siwz. Odpowiedź: W mojej ocenie obligatoryjne podstawy

Kiedy zastosować przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego i niespełniającego warunków?

Kiedy zastosować przesłankę odrzucenia oferty wykonawcy wykluczonego i niespełniającego warunków?

dokumentów lub oświadczeń. W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z przesłanki wykluczenia wykonawców , którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a tym samym nie ma w niej „odpowiednika”  dotychczasowego art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp . W przypadku zatem, gdy wykonawca

Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

Sprawdź, jak prawidłowo obliczać termin na wniesienie odwołania w postępowaniu?

dochować terminu uwzględniającego 2 dni robocze? Odpowiedź: W postępowaniu odwoławczym przy obliczaniu terminów należy kierować się wymaganiami wskazanymi w przepisie art. 509 nowej ustawy Pzp . Podkreślić należy, że zgodnie z art. 509 ust. 1 nowej ustawy Pzp (zamieszczonym w dziale IX rozdziale 2 &bdquo

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości VAT". Czy poprawić omyłkę na podstawie z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? W drugiej części zamówienia ten sam wykonawca wpisał tylko 23% VAT, ale nie podał wyliczonej kwoty. Treść oferty brzmi: „netto 65 078,00 PLN, podatek VAT 23 % PLN

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

ustawy Pzp będzie możliwe w szczególności, gdy podstawą wykluczenia będą pewne drobne nieprawidłowości czy uchybienia o niewielkiej skali lub znaczeniu. Należy także mieć na uwadze, że w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp mowa jest o sytuacjach, kiedy wykluczenie wykonawcy z postępowania byłoby nieproporcjonalne

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę art. 24 ust.1 pkt. 13 ustawy Pzp czy jest przesłanką fakultatywną

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów[1]. Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp . Obecnie biegnie 10-dniowy termin na złożenia odwołania do KIO przez wykluczonego wykonawcę . Czy zamawiający może skorzystać z art. 94 ust. 3 i art. 46 ust. 3 ustawy Pzp w celu wyboru drugiego wykonawcy w

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

wskazał okres gwarancji 60 miesięcy. Czy oferta podlega odrzuceniu, czy też można poprawić błąd wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający powinien poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

? Odpowiedź: Względy ekonomiczne oraz techniczne mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamówienia częściowe Przy tym wskazania wymaga art. 91 ust. 1

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Powyższy obowiązek został nałożony na  Zamawiającego  w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE. Zgodnie z wskazanymi przepisami dyrektyw UE, jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają

Wątpliwości związane z pełnomocnictwem? Zawsze można wezwać wykonawcę do uzupełnienia

Wątpliwości związane z pełnomocnictwem? Zawsze można wezwać wykonawcę do uzupełnienia

(załącznik nr 1A do SWZ) będzie brane pod uwagę wyłącznie do oceny ofert w kryterium »doświadczenie kierownika budowy w specjalności drogowej« (KD). Przedmiotowy wykaz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Pzp oraz wyjaśnieniu na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp"

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

okres gwarancji 60 miesięcy. Czy oferta podlega odrzuceniu, czy też można poprawić błąd wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający powinien poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając brzmienie

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Powyższy obowiązek został nałożony na Zamawiającego w związku z art. 56 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 76 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE. Zgodnie z wskazanymi przepisami dyrektyw UE, jeżeli informacje lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie o wartości poniżej 140.000 euro w procedurze odwróconej. Najlepszy wykonawca został wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp , ponieważ nie potwierdził, że wskazane przez niego w wykazie usług dwie z trzech

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp . Zamawiający postawił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Chce, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez niego podwykonawca usługi, zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

, czy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp , który stanowi obligatoryjną podstawę wykluczenia.  Jeśli zamawiający nie przewidział w siwz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp , jedyną obowiązującą przesłanką

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

dokumencie nieprawdę (przyznał się do winy). W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy Pzp wykluczył oferenta z postępowania. Następnie zamawiający unieważnił postępowanie (były dwie oferty) z uwagi na to, że druga oferta przekraczała znacznie możliwości finansowe

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

, będzie musiał stwierdzić zawarcie porozumienia na podstawie wiarygodnych przesłanek. Przepis ten został zmieniony względem art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp z 2004 r. (który wymagał wykazania przez zamawiającego za pomocą stosownych środków dowodowych), w sposób odpowiadający art. 57 ust. 4 pkt 4

Prawo opcji w umowie na usługi sprzątania

konkretnie określonego zakresu zamówienia, zwanego zakresem podstawowym, i jako takie, są brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert. Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

niejednorodnych przedmiotowo. To z kolei wiąże się także z osobnym szacowaniem wartości każdego rodzaju zamówienia. Zgodnie z art. 7 pkt 21 ustawy Pzp przez  roboty budowlane należy  rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowlanych: określonych w załączniku

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

wykonawcę zamówień u innych zamawiających, to z uwagi na złożoność przesłanki wykluczenia z tego powodu (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) sugeruję wezwać wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający może również wystąpić do zamawiających, na rzecz których wykonawca

Jaką datę ma podpisywana umowa w sprawie zamówienia?

1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Czy taka umowa jest zawarta prawidłowo i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., lecz za datę jej zawarcia należy uznać dzień 24 stycznia 2020 r.? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu umowa obowiązuje od 24 stycznia 2020 r. Przepis art. 139 ust. 2 ustawy Pzp

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .  Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

W jaki sposób należy zdefiniować podmiot prawa publicznego?

Pytanie: Zamawiający sektorowy – rodzaj działalności: tworzenie sieci i węzłów przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczanie ciepła do takich sieci oraz kierowanie takimi sieciami (art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

oferty z powodu jej niezgodności z warunkami zamówienia. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oznacza to, że jeżeli zamawiający żądał złożenia formularza cenowego wraz z ofertą i miał być on jej częścią, taki

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

. 7 pkt 21 ustawy Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu

Otwarcie ofert online w powodu pandemii - obowiązek czy uprawnienie zamawiającego?

informację o otwarciu ofert online? Odpowiedź: Przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej koronawirusa nie jest, w mojej ocenie, obowiązkowe. Zamawiający może dokonać tradycyjnego jawnego otwarcia ofert (planowanego na 24 kwietnia 2020 r.).  Zgodnie z art

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

: Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

pochodzi ze środków publicznych). Czy podmiot ten jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą

Wezwanie do złożenia dokumentów

będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Źródło: "Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia.  Zgodnie z art.? 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców , którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP). Podsumowując: w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne mieści się w tzw. procedurach krajowych dla zamówień klasycznych, do wyboru wykonawcy zamówienia znajdują zastosowanie przepisy ogólne Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Pytanie: Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp (art. 22a ust. 3 znowelizowanej ustawy Pzp). Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Weryfikacja podmiotu trzeciego

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

wskazano, że: „W ocenie składu orzekającego nie ma podstaw, aby w przypadku zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp zamawiający mógł poprzestać na ocenie ofert (tj. z pominięciem badania, czy wykonawca którego oferta zajęła pierwsze miejsce w tak powstałym rankingu nie

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia w terminie 3 dni (o których mowa w art. 24 ust. 11 PZP) zamawiający powinien na podstawie art. 26 ust. 3 wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującego oświadczenia. Brak uzupełnienia oświadczenia na wezwanie zamawiającego powinien dopiero skutkować wykluczeniem

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

wykonawcy z postępowania jest art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp , który nie znajduje zastosowania w tej sprawie. Opinia UZP Powyższe potwierdza również pismo  UZP pt. "Czy zamawiający jest zobligowany do

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

odpowiednio m.in. art. 22 i 24 ustawy Pzp , które dotyczą spełniania warunków oraz potwierdzania braku podstaw do wykluczenia . Dokumentem wstępnie poświadczającym powyższe okoliczności w procedurach prowadzonych w tzw. "progach unijnych" jest oświadczenie w formie

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Wykonawca poinformował, że wartość w

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

której wykonawca powinien wykazać brak wpływu na konkurencję. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczało się wykonawców

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

ustawy Pzp jest kategoryczne: "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców , którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą". Identycznie jest w przypadku art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp : "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego wiążącym się z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp katalog kryteriów pozacenowych ma charakter otwarty a nie enumeratywny, na co jednoznacznie wskazuje użycie przez ustawodawcę

Dokumentacja przetargowa

dokumentu, który będzie potwierdzał brak podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ? Jeśli tak , to czy należy zaakceptować dokumenty potwierdzające brak zaległości podatkowych wystawione przed jak i po dacie dokumentu pierwotnego spełniające oczywiście wymóg, iż nie mogą być one

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

- Ustawodawca zobowiązał wykonawcę do podjęcia stosownych czynności w zakresie złożenia oświadczenia bez ingerencji zamawiającego. Konsekwencją ustalonego brzmienia art. 24 ust. 11 ustawy Pzp jest również termin w którym wykonawcy muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie. Wskazany w

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Zamówienia społeczne Ustawa Pzp w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

? Odpowiedź: W przedmiotowej sprawie zamawiający powinien zwrócić wadium wykonawcy. Przesłanki zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp nie dają podstaw do zatrzymania wadium w przypadku wykluczenia wykonawcy z postępowania na

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp. Obowiązek dokonania korekty We wskazanych powyżej przypadkach, na zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania korekty zaistniałych uchybień oraz poinformowania wykonawców o tym fakcie, przy czym w drugiej z

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

„nie dotyczy”. Dalszą część podsekcji, w tym także odpowiedzi na pkt. e – pozostawia niewypełnione. Jeżeli zamawiający żąda, by wykonawca przedłożył zaświadczenie z ZUS, oznacza to, że zastrzegł zastosowanie fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

porozumienie o jej rozwiązaniu czy może po prostu umowa będzie trwała do ostatniego dnia 24-miesięcznego terminu jej realizacji? Odpowiedź: Zrealizowanie zakresu przewidzianego w umowie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy i nie wymaga zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu. Zgodnie z art. 140

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Pytanie: Czy możemy udzielić zamówienia na usługi społeczne w przypadku ratownictwa wodnego kod CPV 75252000-7 Służby ratownicze? W załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE znajdują się usługi ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h. Przepis ten mówi o tym, że dyrektywy nie stosuje

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

wykonania uzyskanego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - nazwy firm podwykonawców, które są mu znane w dacie złożenia oferty. Na poparcie powyższego stanowiska skład orzekający KIO wziął pod uwagę treść art. 71 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym w dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca

Przedłużenie terminu związania ofertą

takiego wykonawcy z postępowania, ponieważ oferta wykonawca nadal wiązała oraz była zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp

Usługi prawne bez przetargu

wyboru wykonawcy. Uproszczenia Pzp Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są usługi określone w Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy

Zmowa przetargowa

. Zmowy przetargowe uderzają w istotę postępowania przetargowego, tj. w konieczność zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji (wymóg określonych w art. 7 ustawy Pzp ). Pamiętać trzeba bowiem, iż naruszenie efektywności postępowania przetargowego utrudnia wyłonienie oferty najkorzystniejszej, czy

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Natomiast w przypadku, gdy przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia (warunek określony w art. 30a ust. 5 ustawy Pzp ), ale jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki wskazane w art

Okres rękojmi w przetargu

miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym? Odpowiedź Ofertę, w której nie podano wymaganego okresu rękojmi , należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca powinien ten termin wprost określić w ofercie - stosownie do wymogów siwz

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp), - a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać rzeczywistemu okresowi trwania zamówienia, w tym przypadku 24 miesiącom, czyli okresowi, na jaki zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego

Podpis na dokumentach przetargowych

kilku stron zostały podpisane na jednej stronie (pierwszej, lub środkowej). Termin na dokonanie czynności uzupełnienia dokumentów upłynął. Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę z postępowania stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp? Odpowiedź

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wskazane powyżej wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

zakresie rekreacji"? Odpowiedź: Złożoność zamówienia wskazuje na to, że nie można go wprost uznać za zakup usług społecznych. Zgodnie z art. 138h Pzp , przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są te wymienione w m.in

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

? Wskazać należy, że jedyną przesłanką zastosowania przedmiotowej instytucji w art. 24aaa PZP jest to, aby zamawiający w prowadzonym przetargu nieograniczonym dokonał zamieszczenia informacji o takiej możliwości w treści specyfikacji istotnych warunków (SIWZ

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

. Analogiczna reguła obowiązuje w przypadku zawiadomienia po wyborze najkorzystniejszej oferty (odrębnie wskazuje się wykonawców wykluczonych na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i odrębnie tych, których oferty odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp). W protokole także zostały

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.". Art. 210. W ustawie z

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczność wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

. W pierwszym przypadku termin określiliśmy przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zobacz: Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia Podstawa prawna . art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wykonawcy Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się podmioty, które: - wykonywały bezpośrednio czynności związane z jego przygotowaniem, z wyłączeniem tych realizowanych podczas dialogu technicznego , lub

Unieważnienie aukcji elektronicznej nie unieważnia przetargu

unieważnienie postępowania to dwie odrębne i niezależne od siebie instytucje, których nie należy utożsamiać. Przesłanki unieważnienia postępowania zostały ściśle określone w art. 93 ust. 1-1d Pzp i nie można ich stosować analogicznie wobec innych czynności w postępowaniu. Unieważnienie postępowania skutkuje

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

' - węzeł 'Łódź Teofilów'. W związku z powyższym wykluczenie konsorcjum Kobylarnia w części nr 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp dokonane w dniu 14 marca 2018 pozostaje w mocy" - czytamy w komunikacie. 10 kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć umowę z wykonawcą na 24 miesiące. Odpowiedź Jeżeli umowa ma być zawarta na 24 miesiące, to wartością zamówienia publicznego jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania danego zamówienia

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu , powinni zostać z niego wykluczeni, gdyż nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp). Jak wskazał odwołujący, złożony przez konsorcjantów wykaz

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

konieczność wykazania okoliczności uzasadniających zastosowanie art. 24 ust. 2 Pzp w sposób nie budzący wątpliwości. Wobec braku przedstawienia w niniejszej sprawie przez zamawiającego dowodów, pozwalających na ustalenie jaki był porządek księgowania środków na koncie zamawiającego i z jaką chwilą doszło do

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

oraz nie znajdą do nich zastosowania inne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych" (16). Problem ten jest o tyle istotny, iż od jego rozstrzygnięcia zależy m.in. ocena, czy obowiązują w tym wypadku różne inne, liczne przepisy ustawy Pzp - na przykład art. 24 ustawy Pzp albo czy możliwe jest w

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu), czy też jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

Z dniem 24 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

. zarówno "warunki pozytywne" z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jak i "warunki negatywne" z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma tutaj znaczenia, czy opiszesz wszystkie warunki, czy umieścisz ogólne odwołanie np. do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (por. orzecznictwo

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

należy rozważyć możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Decyzję o wykluczeniu należy szczegółowo

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą, zamawiający ma obowiązek, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, wykluczyć go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego ofertę uznać za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). W takiej sytuacji zamawiający będzie musiał powtórzyć

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

wykluczeniu art 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych? Czy po podpisaniu umowy powinienem umieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wypełnić protokół ZP-WO? Odpowiedź Tak, należy sporządzić protokół z postępowania; osoby wykonujące czynności w

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Postawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wykonawcy nie było prawnie ważne. Tak czy inaczej umowa została rozwiązana, przetarg na nowo ogłoszony i już wykonuje zadanie inna firma. Czy wykonawca, który rozwiązał umowę (bądź została ta umowa rozwiązana przez zamawiającego) nie może już uczestniczyć w przetargach na mocy art. 24 pkt. 2a ustawy Pzp ? I

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp). Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

. Do jakich zamówień można zastosować prawo opcji? Ustawodawca na gruncie PZP nie wskazał konkretnego katalogu zamówień publicznych przy realizacji, których można zastosować prawo opcji. Niemniej jednak zastrzegł w art. 34 ust. 5 PZP, że jeżeli zamówienie na usługi lub

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

instytucję wykluczania wykonawcy z postępowania, wskazał, w jakich sytuacjach ma mieć ona zastosowanie. Okoliczności, w których dany wykonawca podlega wykluczeniu, zostały uregulowane w ustawie, w szczególności w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wymóg postawiony w siwz polegający na zobowiązaniu

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

skutkujące koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu, to jego ofertę należy uznać za odrzuconą (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). Kiedy wykluczyć wykonawcę, a kiedy odrzucić ofertę? Zamawiający