art 22 ustawy pzp

sprawdź też:

ustawa

Andrzej Łukaszewicz

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp zamawiający może w postępowaniu ustanowić warunek dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

Zamawiający określa warunki oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 22 ust. 1a ustawy Pzp).

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

ustawy Pzp będzie możliwe w szczególności, gdy podstawą wykluczenia będą pewne drobne nieprawidłowości czy uchybienia o niewielkiej skali lub znaczeniu. Należy także mieć na uwadze, że w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp mowa jest o sytuacjach, kiedy wykluczenie wykonawcy z postępowania byłoby nieproporcjonalne

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

września 2019 r. umożliwia wykonawcom, którzy w ofercie przetargowej złożyli referencję nie spełniającą wymogów zamawiającego, do jej uzupełnienia. Dyspozycją art. 128 ustawy PZP Ustawodawca nałożył na zamawiającego skierowania do wykonawcy wezwania między innymi w zakresie referencji żądanych na

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

stanowiło przedmiot orzeczeń Sądu Zamówień Publicznych . Przykładowo w wyroku z dnia 22 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: XXIII Zs 13/22)  oraz w wyroku z dnia 1 sierpnia 2022 r. (sygn. akt: XXIII Zs 81/22, XXIII Zs 84/22) Sąd uznał, że przepisy ustawy Pzp nie przewidują możliwości ustanawiania dodatkowego

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Pytanie: Zmieniamy umowę zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a przepisów przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw. Czy w związku z tym jesteśmy zobligowani do

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

zw. z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp . Zamawiający postawił wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Chce, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub wskazany przez niego podwykonawca usługi, zatrudniał na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający ma prawo do wezwania wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do uzupełnienia m.in. podmiotowych środków dowodowych. Zamówienia publiczne. Jaki jest termin na uzupełnienie dokumentów

Pzp a jednostki budżetowe

Pzp a jednostki budżetowe

przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. tj. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp .

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. w

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu). Zatem w 

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

Brak zysku nie uniemożliwia startu w przetargu.

Zapamiętaj. Postawiony przez Zamawiającego warunek, na podstawie którego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko firmy, które wykażą zysk z prowadzonej działalności uznać należy, co do zasady, za niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP). Podsumowując: w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne mieści się w tzw. procedurach krajowych dla zamówień klasycznych, do wyboru wykonawcy zamówienia znajdują zastosowanie przepisy ogólne Prawa zamówień publicznych właściwe dla zamówień

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

platformę zakupową, do której mamy wykupiony dostęp? Odpowiedź: Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

stanowi przesłanki uzasadniającej unieważnienie postępowania. Ustawa pzp Przed nowelizacją ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. istniała powszechna praktyka zamawiających w zakresie publikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń od dnia przekazania tego ogłoszenia

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca (wyrok z dnia 10 maja 2013 r., sygn. akt: V Ca 243/13). Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp i niektórych innych ustaw uchyla art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, który zostaje zastąpiony dużo obszerniejszym art. 22a

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp , pod warunkiem że wniosek wykonawcy został złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień. Zgodnie z wyrokiem KIO z 12 października 2017 r. (sygn. akt KIO 2035/17): „Jak też zauważono powyżej, przedłużenie terminu

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

będzie nadmierny? Odpowiedź: W okolicznościach opisanych w pytaniu zamawiający nie musi wymagać posiadania przez wykonawców odpowiedniej koncesji w ramach postawionego warunku udziału w postępowaniu. Wystarczające będzie zapisanie tego wymogu w samej umowie o zamówienie publiczne. Zgodnie z art. 22 ust

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

odpowiednio m.in. art. 22 i 24 ustawy Pzp , które dotyczą spełniania warunków oraz potwierdzania braku podstaw do wykluczenia . Dokumentem wstępnie poświadczającym powyższe okoliczności w procedurach prowadzonych w tzw. "progach unijnych" jest oświadczenie w formie

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Pytanie: W jakim terminie zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Pzp z 22 czerwca 2016 r. zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w trybie unijnym? Zaraz

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

nieprawidłowościach. Najbardziej rażący jest fakt, że zamawiający zawierają 'wymóg zatrudnienia' określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

której wykonawca powinien wykazać brak wpływu na konkurencję. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczało się wykonawców

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Pytanie: Czy zamawiający powinien udostępnić na wniosek wykonawcy odpowiedź na wezwanie dotyczące żądania wyjaśnień treści oferty z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania? Odpowiedź: Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp , oferty, opinie

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ust. 1 przywołanego art. 19 ustawy nowelizującej Pzp - do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Zamówienia społeczne Ustawa Pzp w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku

Odbiór i odzysk odpadów. Jak realizować wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę?

Pytanie: W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi: Odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

uprawnienie zamawiającego stanowi wyjątek od zasady, wprowadzonej do ustawy Pzp nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, zgodnie z którą wezwanie do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, kierowane jest do wykonawcy, którego oferta

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

podstawie art. 12, art. 14a ust. 6 pkt 1, art. 22 ust. 9, art. 25 ust. 3, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 86a ust. 2 i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 6, art. 26 ust. 4, art. 33

Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

Pytanie Czy zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp musi wymagać zatrudnienia osób na umowę o pracę, gdy art. 36 ust. 2 pkt 8a mówi, że "w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a"

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

- Ustawodawca zobowiązał wykonawcę do podjęcia stosownych czynności w zakresie złożenia oświadczenia bez ingerencji zamawiającego. Konsekwencją ustalonego brzmienia art. 24 ust. 11 ustawy Pzp jest również termin w którym wykonawcy muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie. Wskazany w

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

upływa termin odwołania? Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp warunki tam przewidziane - tj. odnośnie "posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania" musi spełniać wykonawca

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

JEDZ - zasady potwierdzenia

W wyżej wskazanym wyroku skład orzekający KIO uzasadniał powyższe stanowisko zmianą przepisów ustawy Pzp wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, która powoduje, że dla zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ? Jak ustalić, które prace wymagają umowy o pracę, żeby spełnić wymagania tego przepisu? Co trzeba wpisać do siwz - czy tylko rodzaj prac, czy liczbę etatów i osób zatrudnionych na umowę o pracę ? Odpowiedź

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu , że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. O

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Przepisy Pzp Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu. Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

lata 2014-2020, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm., dalej jako z.r.p.), ponownie rozpatrując sprawę utrzymał w mocy własną

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

kraju Podstawa prawna Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) - obowiązuje od 28 lipca 2016 r. Patrz: katalog określony w art. 86

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

budowlanych w zakresie remontów może zostać potwierdzone przez wykonawcę , który samodzielnie wykonywał roboty budowlane lub też w przypadku, gdy nie posiada takiego doświadczenia poprzez podmiot trzeci, który na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp udostępnia swój potencjał wiedzy i doświadczenia

Doświadczenie podmiotu trzeciego

podmiotu trzeciego. Obecnie z art. 36a wykreślono ust. 3. To oznacza, że jeśli zamawiający wskaże część zamówienia, którą wykonawca będzie musiał wykonać osobiście (bez udziału podwykonawców), wówczas wykonawca nie będzie mógł polegać na zasobach podmiotów trzecich, w myśl art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp w

Kryteria oceny ofert przetargowych

"ustalone standardy jakościowe", zwracając przy tym uwagę, iż tożsame sformułowania prawne funkcjonują już w ustawie Pzp na gruncie przepisu art. 70, kształtującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytanie o cenę. Kierując się zatem zasadami prawidłowej wykładni przepisów prawnych i

Przetarg - udział konsorcjum

: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna 1* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). *2Nowy art. 23 ust. 5 i art. 23

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp? Generalnie wykonawca poza tym jest zobligowany do złożenia oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp. W kwestii tej pojawiają się różne opinie. Generalnie zawód inspektora wynika z przepisów prawa. W mojej ocenie może być jednak sytuacja taka, iż wykonawca składający

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczność wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Kiedy wykonawca ma obowiązek załączyć pisemne zobowiązanie od podmiotu trzeciego o udostępnieniu mu określonych zasobów?

Pytanie W siwz wymagałem, by wykonawca przedstawił m.in. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnił wymogi określone w art. 26 ust. 2a, 2b, 2c ustawy Pzp. Wykonawca w złożonym

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

powyżej, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Z kolei w treści art. 36b ustawy Pzp

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych W obecnie obowiązującym stanie prawnym obowiązek sporządzania

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

. Orzeczenie Zarówno Krajowa Izba Odwoławcza, jak i Urząd Zamówień Publicznych odróżniają próbkę od samej prezentacji. W wyroku z 22 listopada 2013 r. (KIO 2600/13, KIO 2609/13) Izba odniosła się do art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, wskazując, że zakres zażądanej próbki musi być niezbędny dla przeprowadzenia

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Pzp i w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest zmiana wykonawcy zawartej umowy o zamówienie publiczne ? Przetargi z całego kraju Odpowiedź

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

żadnych zmian w treści art. 22 ust. 5 ustawy Pzp, który - w kontekście możliwości wykluczania nierzetelnych wykonawców - może budzić podobne wątpliwości w kwestii zgodności z dyrektywą 2014/18/WE, jak uchylone przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp. Potencjał podmiotów

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

Art. 22 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dale "Pzp", stanowi, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp może żądać od wykonawców przedstawienia wykazu osób o czym mowa w treści rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Wykaz osób zawierać powinien informacje na temat ich kwalifikacji

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu), czy też jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Pytanie Czy prawidłowe jest wypełnienie druku ZP-17 poprzez wpisanie wszystkich warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp bez ich konkretyzacji? Chodzi o umieszczenie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Jak wypełnić druk ZP-17

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wartość tego zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

: W ocenie autora zamawiający może jak najbardziej postawić warunek, aby wiek autobusów nie przekraczał 10 lat. Warunek ten będzie dotyczył dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, osoby wykonujące czynności w postępowaniu mają obowiązek złożyć oświadczenie o istnieniu bądź nieistnieniu okoliczności

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 11. 1. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy. 2. Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

przepisami ustawy Pzp postawić jako warunek udziału w postępowaniu na dostawę aktualizacji oprogramowania posiadanie autoryzacji firmy komputerowej na oprogramowanie, które wykonawca posiada. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

art. 44 ustawy Pzp. Z kolei konkretyzację warunków znajdziemy w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nim warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

skutkujące koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu, to jego ofertę należy uznać za odrzuconą (zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). Kiedy wykluczyć wykonawcę, a kiedy odrzucić ofertę? Zamawiający

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

, tj. w szczególności, gdy narusza art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, może on wnieść od niej odwołanie. A zatem chodzi o sytuacje, w których wykonawca zarzuca zamawiającemu, że ww. opis nie jest związany z przedmiotem zamówienia oraz nie jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Z tym bezpośrednio związany

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Z kolei w myśl art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

Pytanie W przypadku ogłoszenia przetargu w procedurze unijnej musimy zawsze wymagać wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Natomiast czy możemy odstąpić od żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 11 ust. 8. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy, aby ubiegać się o zamówienie publiczne, muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 są warunkami abstrakcyjnymi i dotyczą każdego

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba fizyczna, w tym nieprowadząca działalności gospodarczej (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Z drugiej strony ustawodawca upoważnił zamawiającego do formułowania warunków udziału w postępowaniu, w tym dotyczących potencjału ekonomicznego (art. 22 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. Art. 164. 1. Z kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

systemie kwalifikowania wykonawców, w określonej kategorii zamówień sektorowych. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Art. 135. 1. Zamawiający, co najmniej raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji Unii

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące udziału konsorcjum w przetargu

. akt KIO/UZP 99/08) Bezsprzecznie konsorcjantowi przysługuje prawo posługiwania się dokumentami (referencjami) udzielanymi z tytułu zrealizowania zadań przez konsorcjum, do wykazania swego doświadczenia, co spełnia wymagania z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp. Istnieje także

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

. Podstawa prawna: art. 22, art. 24, art. 25 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473); § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

, obowiązująca od 22 grudnia 2009 r., wprowadziła rozróżnienie pomiędzy ustawowo określonym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp warunkiem udziału w postępowaniu od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu określone zostały przez

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

następuje: § 1. 1.W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

treści merytoryczne muszą być dołączone do kopii odwołania przesyłanej zamawiającemu. Czynności dotyczące odwołania są uregulowane w samej ustawie Pzp w dziale VI, rozdziale 2 oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne b) przestępstwo, o którym mowa w

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

niedostarczenia. Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, stawia warunki udziału w postępowaniu. Wymienia je art. 22 ustawy Pzp. Są to: - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

Ca 327/05. Treść oświadczenia powinna odnosić się do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, który określa, jacy wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie. (sygn. akt UZP/ZO/0-2530/05). Rolą zamawiającego jest takie sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, aby mieć gwarancję należytego wykonania umowy

Stawka VAT w zamówieniach publicznych

podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje art. 89 i koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Skład orzekający Izby podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone z wyroku sądu okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

Możliwe jest odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp. Doktryna i orzecznictwo nie są jednak zgodne w tej kwestii. Wyjaśnienie Poniżej przedstawione zostają dwa odmienne poglądy w przedmiotowej kwestii. Pierwszy z nich

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

uzupełnienie dokumentów i oświadczeń złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą

Jakie dokumenty musi przedstawić podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie. Czy musi on być podwykonawcą?

w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

kwestii tej występują dwa odmienne poglądy. Pierwszy nakazuje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, uznając, że błędnie wskazana stawka VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny. Porównaj wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 8 marca 2007 r., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w