art 183 pzp

Katarzyna Bełdowska

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

Czy umowa podpisana przed rozstrzygnięciem skargi na wyrok KIO jest nieważna ?

łączy zakończenie okresu  standstill, a tym samym przestaje obowiązywać zakaz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego , o którym mowa w art. 183 ust. 1 ustawy PZP . Wniesienie skargi do sądu okręgowego na  orzeczenie KIO nie uchyla możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

podstaw. Wobec stawianych Sądowi I instancji zarzutów i ich uzasadnienia konieczne jest przypomnienie zasad postępowania kasacyjnego. Otóż, zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc pod uwagę z urzędu jedynie nieważność

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji należy dokonać analizy prawidłowości zastosowanej przesłanki w odniesieniu do stanu faktycznego oraz przesłanek zawartych w treści art. 146 ustawy Pzp. Zobacz

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

zamówieniu i siwz. Wyjaśnienie Sytuacje, w których umowa podlega unieważnieniu uregulowane są w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: - z naruszeniem

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

szczególności dokumentów związanych z postępowaniem, wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów. Art. 164. 1. Z kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

zamawiający nie będzie mógł zawrzeć skutecznie umowy do czasu ogłoszenia rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy. Wyjaśnienie Jak stanowi powołany przepis

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie: - nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ww. ustawy, albo 15 dni - jeżeli zostało

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2. 3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2. 3. W przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty, o których mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli, informując o tym

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Art. 94. 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 1) nie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Art. 183. 1

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie