art 182 terminy pzp

Andrzela Gawrońska-Baran

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp.

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Na mocy przepisów wprowadzających ustawę Prawo zamówień publicznych w procedurach odwoławczych dotyczących takich postępowań wniesionych po 1 stycznia obowiązują nowe przepisy.

KIO

KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , termin na wniesienie odwołania upłynął odwołującemu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznacza to, że wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje koniecznością jego odrzucenia na podstawie art. 189 ust

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W

Od momentu wydania orzeczenia przez KIO termin związania ofertą biegnie dalej

regulacją wynikającą z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Chodzi tutaj o faktyczną datę wydania orzeczenia. W dniu wydania ogłoszenia orzeczenia ziszcza się

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

ustawy Pzp). W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych terminy te, zgodnie z art. 182 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp, ulegają wydłużeniu odpowiednio do: - 10 dni - faks i droga elektroniczna oraz - 15 dni

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

odwołanie zostanie wniesione po upływie terminu składania ofert, o czym stanowi dyspozycja art. 182 ust. 6 ustawy Pzp. Zawieszenie terminu związania będzie trwało do chwili ogłoszenia przez KIO orzeczenia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dyspozycję art. 184 ustawy Pzp

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

Pytanie Z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

ogłoszenie we właściwym "organie promulgacyjnym" (w zależności od wartości szacunkowej zamówienia), jednakże musisz się wstrzymać z podpisaniem umowy do upływu terminów wskazanych w art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp tj: - po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia tego

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

ogólnokrajowym o otwarciu 21-dniowego terminu na dokonywanie zgłoszeń. Po upływie tego terminu Generalny Dyrektor sporządza listę przedsiębiorców spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 i art. 8, i zawiadamia przedsiębiorców o umieszczeniu ich na liście. 4. W przypadku gdy kwota

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez podmioty, o których mowa w pkt 4.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku zawierania umowy

Konsekwencje upadłości wykonawcy

opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym. Tak więc dzień, w którym zostaje wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest dniem, w którym materializuje się określona w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przesłanka wykluczenia wykonawcy. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

terminie następnych 12 miesięcy. Art. 131d. 1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) aktualnego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

stosowania przepisów ustawy dotyczących: a) ogłoszenia o zamówieniu, b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 49 ust