art 180 prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje między innymi w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP). Powstaje zatem pytanie - czy możliwe jest na podstawie wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wniesienie odwołania na treść warunku czy wyłącznie na zapisy dotyczące sposobu oceny jego spełniania.

Interpretacja terminu dostarczenia protestu

Art. 180 ust 2 Prawa Zamówień Publicznych stanowi, iż ?Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

, którzy będą zobowiązani do udzielania zamówień spełniających wskazane w art. 6 przesłanki. Ustawodawca przyjął, że wskazane powyżej wyłącznie z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa wejdzie w życie z

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

Zarzuty zawarte w odwołaniu muszą być skonkretyzowane

odwołującego. Reasumując: zgodnie z treścią art. 180 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zarzut musi być postawiony wyraźnie, to znaczy wskazywać konkretną czynność zamawiającego mającą zdaniem odwołującego naruszać przepis obowiązującego prawa i określić sposób jego naruszenia gdyż po upływie terminu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

jest art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Odwołanie na powyższe czynności

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp » Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawa prawna: art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

oferty dokonany przez zamawiającego na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi czynność podejmowaną przez zamawiającego po zakończeniu postępowania, która zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być kwestionowana w drodze odwołania. Czynność ta może

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Jeżeli treść uzyskanych wyjaśnień nie będzie dla zamawiającego przekonująca, to wówczas

Kopie odwołania można przesłać do zamawiającego nawet po jego godzinach pracy

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem odwołania nie wnosi się, jak wynika z treści Twojego pytania, do zamawiającego lecz do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany (dotyczy zamówień powyżej progów unijnych - art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto abstrahuje od prawa wniesienia odwołania. Zauważyć przy tym należy, że przedstawiona

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

. Dla uznania skuteczności wniesionego mailem odwołania, decydujące znaczenie miało stwierdzenie, czy zostało ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie bowiem z art. 180 ust. 4 Ustawy Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

? opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. * Ułatwienia dla branży turystycznej Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

zawarliśmy niepełne informacje i zamawiający, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany”. 71. Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw. 72

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

wniesionych skarg. Projektowane rozwiązanie ma wpłynąć na przyspieszenie terminów rozstrzygnięcia wniesionych skarg. Ponadto projekt nowelizacji zakłada między innymi: - wydłużenie wskazanego w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotychczas

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

dokonać badania ofert i wezwać wykonawców do "uzupełnienia" dokumentów. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm.); § 6 ust. 4 rozporządzenia

Zamawiający nie udostępnił ofert konkurencji - kiedy upływa termin odwołania?

pozostałych dokumentów załączonych do konkurencyjnych oferty. Powyższe wynika z normy art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis stanowi, że odwołanie przysługuje na czynność zamawiającego dokonaną niezgodnie z przepisami ustawy lub zaniechanie czynności, do

Co powinno zawierać odwołanie, które wykonawca przesyła zamawiającemu?

możliwość jego odrzucenia przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 180 ust. 5, art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 4 rozporządzenia

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

, wynikającego z umowy oraz ze zleceń dodatkowych. Wskazana powyżej ustawa umożliwia każdemu wykonawcy robót budowlanych zażądania od zamawiającego (w tym również od obowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) aby bez względu na etap zaawansowania prowadzonych prac

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

, wynikającego z umowy oraz ze zleceń dodatkowych. Wskazana powyżej ustawa umożliwia każdemu wykonawcy robót budowlanych zażądania od zamawiającego (w tym również od obowiązanego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) aby bez względu na etap zaawansowania prowadzonych prac

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews Wirtualna Polska : Sąd Najwyższy wydał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

zapytań przychodzących na serwery spółki nazwa.pl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało