art 16 ust 1 pzp

Mata Mikulska-Nawacka

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

W zależności od okoliczności mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16?17 ustawy Pzp.

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Nieprawidłowa stawka VAT może zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Podanie w umowie wysokości stawki VAT (23%) powinno być traktowane jako wskazanie jej w siwz, ponieważ wzór umowy (istotne dla stron postanowienia umowy) stanowią element siwz (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp).

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Zamawiający musi dokładnie zbadać, czy może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę z powodu "drobnych nieprawidłowości" czy "uchybień o niewielkiej skali lub znaczeniu". Co za tym przemawia?

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

, czy przyjąć, że jej nie złożono? Odpowiedź: Jeżeli braku formularza oferty nie można zakwalifikować wyłącznie jako swego rodzaju „braku formalnego", wówczas ofertę należy odrzucić jako niezgodną z ustawą na podstawie art. 226 ust1 pkt 3 ustawy Pzp. Oferta podlega

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

: Przepisy ustawy Pzp nie regulują  wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne . Na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp siwz zawiera m.in. wzór umowy, a zatem umowa jest integralną częścią siwz , choć w praktyce ze względów objętościowych stanowi zazwyczaj załącznik do

Wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie - jak przekazać innym uczestnikom istotne informacje?

Wykluczenie wykonawcy przygotowującego postępowanie - jak przekazać innym uczestnikom istotne informacje?

przekazanych lub otrzymanych od wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania polega na zagwarantowaniu równego traktowania wykonawców. Z tego względu zamawiający, wypełniając dyspozycję z art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, musi działać niezwłocznie i ujawnić te informacje wraz z SWZ. Artykuł 85 ust. 1 ustawy

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

, będzie musiał stwierdzić zawarcie porozumienia na podstawie wiarygodnych przesłanek. Przepis ten został zmieniony względem art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy pzp z 2004 r. (który wymagał wykazania przez zamawiającego za pomocą stosownych środków dowodowych), w sposób odpowiadający art. 57 ust. 4 pkt 4

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

polisę żądaną przed zawarciem umowy, a nie na etapie badania zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia (polisa z pkt a) należałoby zadać zamawiającemu, który dookreśliłby, w jakim celu jej żąda. Zasady wyjaśniania treści SWZ reguluje art. 135 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

ryczałtowego, a nie suma poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie. Podkreślić należy, że przepisy ustawy Pzp nie regulują zagadnienia sposobu określania wynagrodzenia należnego wykonawcy. Niemniej jednak – w odniesieniu do robót budowlanych w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp i przepisami kc

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

postępowaniu, stanowiąc jednocześnie, że jeśli takie warunki zamawiający zdecyduje się określić, muszą być one – zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Obowiązek podatkowy w postępowaniach przetargowych

Obowiązek podatkowy w postępowaniach przetargowych

Złożenie oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług rodzi po stronie wykonawcy obowiązek informacyjny, którego naruszenie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Pytanie: Przeprowadziliśmy wspólnie z innym zamawiającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z zamawiających zawarł odrębną umowę z wykonawcą. Czy w związku z

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

art. 18 ust. 1 ustawy PZP zasady jawności należy zwrócić uwagę, iż przepis dotyczący wyłączenia jawności ma charakter wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , termin na wniesienie odwołania upłynął odwołującemu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznacza to, że wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje koniecznością jego odrzucenia na podstawie art. 189 ust

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 221. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów ogłosi konkurs, o którym mowa w art. 153 ust. 1. 2. Do czasu powołania Prezesa Urzędu wyłonionego

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

18 października 2018 r.) brzmienia art. 10a ust. 5 ustawy Pzp , z którego jednoznacznie wynika, że nie wszystkie oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą być sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy; 4) uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

realizacji zamówienia zamawiający zwraca się, na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny przedstawionej w złożonej ofercie . Celem obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 1 Pzp jest definitywne rozstrzygnięcie czy cena realizacji

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].   Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [2] Np. wyrok z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt KIO 1738/16, KIO 1740/16, wyrok z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 291/12 [3

Kilku zamawiających i jedno postępowanie -  jak działać w takich przypadkach? Radzimy!

Kilku zamawiających i jedno postępowanie - jak działać w takich przypadkach? Radzimy!

na poszczególnych partnerów. Łączna wartość zamówienia na tablice wynosi 115.000 zł netto, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Czy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp powinniśmy miastu udzielić upoważnienia do przeprowadzenia postępowania i udzielenia tego zamówienia? Poza ww. projektem

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie może również zakończyć się unieważnieniem, gdy zaistnieje któraś z przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zakończył postępowanie. Poniosłeś straty? Zażądaj zwrotu kosztów

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

, wyznaczają spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz (por. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający, który z upoważnienia podmiotów wspólnie udzielających zamówienia przeprowadza postępowanie i udziela zamówienia w ich

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

ustawy Prawo zamówień publicznych 2 Wyrażonym w wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt: KIO 1436/16 *1 Patrz art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Wyrażonym w wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt

JEDZ - zasady potwierdzenia

pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy. Słownik Pzp Podstawa prawna: - art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Zmowa przetargowa

*Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 roku Nr50 poz.331). * Patrz art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.) w art. 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3

Kiedy można zatrzymać wadium?

ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1530/08) stwierdziła, że "

Zasady wyboru oferty

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

Grupa zakupowa jest zrzeszeniem podmiotów agregujących swoje zakupy (zamówienia) i wspólnie je realizujących. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp   zamawiający mogą razem przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia w ramach tzw. grupy zakupowej. Mogą na tym wiele zyskać, ale też muszą

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

Powyższą tezę potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej [1], w którym skład orzekający zauważył, że przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia są przesłankami bezwzględnie obowiązującymi i mogą zaktualizować się na każdym etanie postępowania. Zgodnie z art

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 2. Kierownik zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego. 3. Sąd konkursowy

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

ujednolicony Podstawa prawna: *1 Określony w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016 r. sygn.. akt: KIO 2145/16. *1 Określony w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

10-12 oraz art. 36a i art. 36b ustawy Pzp. Natomiast pozostałe wymagania związane z nowelizacją, tj. szczegóły w zakresie umów podwykonawczych, czyli art. 143a-143d ustawy Pzp, stanowią odrębny punkt w ramach realizacji wymagań art. 36 ust.1 pkt 16, tj. istotne dla stron postanowienia, które zostaną

Odrzucenie oferty z powodu nieuczciwej konkurencji

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

(lub kilku) z powyższych możliwości, gdyż dla ważności podjętej czynności musi ona zostać wykonana w terminach określonych we wskazanych przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. * Patrz: art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP ** Patrz

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jakościowe wynikające z opisu przedmiotu zamówienia) (7) . Z tego powodu zmieniony przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza dodatkowy czynnik, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie, czy rażąco niska cena istotnie występuje (w porównaniu z dotychczasowym katalogiem z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Z brzmienia tego przepisu

Rażąco niska cena części oferty przetargowej

KIO 1855/16): "chociaż co do zasady pojęcie rażąco niskiej ceny odnosi się do całości przedmiotu zamówienia, to w uzasadnionych przypadkach obowiązek badania oferty w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. może dotyczyć poszczególnych cen jednostkowych, jako elementów, które będą służyć do ustalenia

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 15. Ustawa

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro; 3) usług - zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

obowiązywania, wykonawca m.in. nie może korzystać ze środków ochrony prawnej w tej ustawie przewidzianej. Dodatkowo zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy. Katalog ww. kategorii podmiotów został określony w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. W pkt 1 tego artykułu ustawa Pzp przesądza, że każda jednostka sektora finansów publicznych w

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

nie może opisać przedmiotu   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy koncesji zgodnie z ust. 3, a opisowi takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Art. 8. 1. Gdy opis

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

mowa w art. 14 ust. 1, o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.   Pzp w pigułce Poradnik przedsiębiorcy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11. Art. 156. (uchylony) Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 tej ustawy. W ww. przepisie wprowadzono zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość

Kryteria pozacenowe

powinien w treści siwz w sposób zrozumiały podać przy użyciu jakich elementów będzie dokonywał oceny rozwiązań proponowanych przez wykonawców w ramach oceny złożonych ofert. Naruszenie wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady uczciwej konkurencji może wyrażać się nie tylko w dyskryminującym opisie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Wynagrodzenie ryczałtowe

formularzu ofertowym. Zamawiając y na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego poprawił ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp na kwotę 1.566.583,30 zł brutto czyli więcej o 1 gr. Zawiadomił o tym wykonawcę, a ten potwierdził otrzymanie zawiadomienie. Poprawiona oferta była najtańsza. Druga w

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

) KIO jednoznacznie wskazała, że ustawodawca rozróżnił, przez sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, dwa rodzaje procedur przetargowych na roboty budowlane, na tzw. "klasyczną" wynikająca z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

euro; 3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 2 do Wspólnego Słownika Zamówień, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego. Art. 15a. 1. Centralny zamawiający może przygotowywać i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia, udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających z administracji rządowej

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

rozwiązanie? Odpowiedź Rozumiem, że chodzi o termin składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem opisana zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy jest dopuszczalna - możliwe jest aneksowanie umowy w zakresie wynikającym z tej zmiany. Nie będzie się temu sprzeciwiał również art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

obowiązuje Cię również prawo wspólnotowe, a nie jedynie ustawy Pzp i Prawo budowlane. Musisz sięgnąć do art. 1 ust. 2b i art. 9 ust. 5a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz art. 1 ust

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

. Nowelizacją z dnia 12 października 2012 r. do ustawy został wprowadzony w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, stanowiący podstawę wykluczenia tych spośród wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zwana dalej ustawa

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wejściu w życie nowych przepisów musi udokumentować, że nie narusza przepisów art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych tj. udzielane zamówienia nie są dzielone w celu ominięcia procedur przetargowych. Zamawiający jest zobowiązany wykazać, że wybór wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień

Rękojmia wiary publicznej

powstałych wątpliwości i wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w oparciu o przepis art. 26 ust. 3 lub 4 ustawy Pzp. W konsekwencji zamawiający nie jest zobowiązany do bezkrytycznego przyjęcia złożonego przez oświadczenia w spornym przedmiocie, jeśli dysponował wiedzą o odmiennym stanie faktycznym. Znajdź

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

jedynie w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

prawna: - art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), - art. 551 i art. 552 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93). www.portalzp.pl

Jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym do ofert wykonawców lub ich części, tylko w przypadkach określonych w ustawie, w szczególności w sytuacji

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

, słusznym wydaje się analogiczne postępowanie w przypadku innego zamawiającego centralnego. A zatem jedynie on powinien uwzględnić te zamówienia w informacji przekazywanej Prezesowi Urzędu. Jednak wobec brzmienia art. 98 ust. 1 ustawy Pzp, zdaniem autora nie powinno stawiać się zarzutów zamawiającym, którzy

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

interpretacji. W wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r Izba stwierdziła, iż: "obowiązkiem zamawiającego , zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp, jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

Zmowa przetargowa

; Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna *1 Patrz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50 poz. 331 ze zm

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podstawa prawna: art. 139 ust. 1, art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010

Definicja istotnej zmiany treści oferty

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowelizacja ustawy PZP obowiązująca od października 2008 r. wprowadziła w art. 87 ust. 2 pkt. 1 - 3 nowy katalog omyłek

Centralny Zamawiający w Prawie zamówień publicznych

samorządu terytorialnego do prowadzenia postępowań i udzielania zamówień w imieniu innych jednostek samorządowych podległych temu organowi wykonawczemu (vide art. 16 ust. 4 Pzp). Zatem Centralny zamawiający z definicji, a nie z funkcji, przyporządkowany jest do poziomu administracji rządowej

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

, które zostały skatalogowane w art. 5 ust. 1 Pzp oraz dla zamówień, które będą prowadzone w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny. Oznacza to, że Zamawiający powinien podjąć decyzję o sposobie udzielania poszczególnych zamówień

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

dopuszczenie podwykonawstwa, nawet jeżeli nie zastrzegłeś takiej możliwości w ogłoszeniu i siwz. Podstawa prawna: art. 36 ust. 4, art. 140 ust. 3, art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 356 § 1 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. Jak uzasadnić utajnienie informacji? Jako podstawę prawną uzasadniającą utajnienie informacji powinieneś wskazać art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust. 3 ustawy o zwalczaniu

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

publicznych (dyrektywy: 2004/17/WE i 2004/18/WE). Dokonując wykładni przepisów ustawy należy uwzględniać orzecznictwo polskich sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS). Ustawa w art. 10 ust. 1 jako podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych wymienia przetarg nieograniczony i

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

zrealizować te zamówienia łącznie będzie miał drugorzędne znaczenie. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

000 euro; 3) zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 2 do Wspólnego Słownika Zamówień, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 2

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

przewidział takie nagrody. 5. Do ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio. Art. 112. 1. Organizatorem konkursu jest zamawiający. Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio. 2

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro; 3) usług - zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

którym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) określenie trybu zamówienia; 3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, podmiotom, z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

) zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1; 16) oznakowaniu - należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub utworzenia