art 145 prawa zamówień publicznych

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Ustawodawca poprzez przepisy art. 145-145a ustawy PZP wprowadził katalog okoliczności uprawniających zamawiającego do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne, a w pewnych przypadkach nawet do odstąpienia od umowy.

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z możliwością skorzystania przez zamawiających z instytucji odstąpienia od umowy o wykonanie zamówienia publicznego, powołując się na interes publiczny.

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

Prawa Zamówień Publicznych. b) błędną wykładnię art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

. Wcześniej informowała, że wartość umowy to 31,5 mln zł netto. "Podstawą odstąpienia podaną w oświadczeniu zamawiającego są przyczyny niezależne od GPBP - jako podstawę prawną odstąpienia zamawiający wskazał art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych i oparł ją o twierdzenie o

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

 zaskarżonego aktu, czynności, czy bezczynności organu administracji publicznej. Wady skutkujące koniecznością uchylenia aktu, stwierdzenia jego nieważności bądź wydania z naruszeniem prawa, przewidziane są w art. 145 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Miasta K.. Organ podkreślił, że dostęp do informacji podlega ograniczeniu w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

.. Organ podkreślił, że dostęp do informacji podlega ograniczeniu w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

jakiejkolwiek przyczyny - w tym np. sytuacji określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien również żądać zwrotu kwoty zaliczki niezależnie od przysługujących mu kar umownych. Termin ewentualnego zwrotu zaliczki powinien być określony w postanowieniach umowy.

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

publicznych. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 oraz art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) - ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Drogowego. Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, których

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Art. 145b. W przypadku, o którym mowa w art. 145a, wykonawca może żądać

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

publicznego powinien w treści umowy zawrzeć klauzulę o zwrocie kwoty zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakiejkolwiek przyczyny - w tym np. sytuacji określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien również żądać zwrotu kwoty zaliczki niezależnie

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

stanowić będą wszystkie roboty niezrealizowane na mocy pierwotnej umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1, art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?

nieuzasadnione (np. brak interesu publicznego), może wystąpić do sądu o ustalenie istnienia stosunku prawnego na podstawie art. 189 Kpc. Zgodnie z tym przepisem "powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny"

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Podstawa prawna: art. 139 ust. 1, art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności