art 144 ust. 1

Marek Okniński

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1].

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Jeżeli zmiana została wprowadzona do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w związku z tym, że możliwość jej wprowadzenia przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci jednoznacznych postanowień umownych, zamawiający nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o takiej zmianie.

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust. 1 zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

2021 r. – stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 91 ust. 1 ustawy wprowadzającej). Oceny dopuszczalności zmian takiej umowy należy więc dokonać w świetle art. 144 ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. Justyna Rek-Pawłowska Więcej na www.portalzp.pl

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Na jakiej podstawie prawnej można przedłużyć termin obowiązywania umowy?

Pytanie:  Dnia 31 października br. kończy się umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców. We wrześniu ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na ten przedmiot, ale procedura wyboru oferty wydłuża się. Chcemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i rozszerzyć zamówienie o

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

wskazują, iż do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie z 2004 roku, zawartych: przed 1 stycznia 2021 r., po 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. – stosuje się dotychczasowe przepisy (art. 91 ust. 1). Iwona Bujak

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

wynagrodzenia za etap I. Całkowite jego wynagrodzenie nie ulegnie jednak zmianie. Czy taka zmiana ma charakter nieistotnej w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ? Jeżeli jest to istotna zmiana, to czy byłaby możliwa na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp , jeżeli wynagrodzenie wykonawcy za

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , co byłoby konieczne wówczas, gdybyśmy dokonywali zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Zamawiający, który dokona zmiany

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,  d)????? polega na zastąpieniu wykonawcy , któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą , w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp .  Renata Dzikowska  Więcej na

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

pozycji 14 znalazła się w pozycji 15 i odwrotnie. Wykonawca nie może zachować tych cen, ponieważ różnica pomiędzy nimi jest znaczna. Czy zamawiający może zawrzeć aneks do umowy z wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 6 ustawy Pzp , zamieszczając ceny na właściwych pozycjach, jeżeli różnica pomiędzy

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

publicznego . Brak możliwości przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zasadniczo ocenia się jako nikłe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o charakterze niezależnym od zamawiającego . Przepis art. 144 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

wskazanej w tym przepisie. Na wstępie należy zaznaczyć, że uwzględniając zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia , niedopuszczalne byłoby zastosowanie w tym zakresie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp . Oznacza to, że w celu zapewnienia należytej realizacji konieczne jest ponowne

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Nowelizacja Pzp - umowa o wykonanie zamówienia publicznego Ustawodawca w art. 144 ust. 1 określił okoliczności, których zaistnienie upoważnia zamawiającego do dokonania zmiany umowy. Ponadto w art. 144 ust. 1e zdefiniowano, co należy rozumieć pod pojęciem

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

? Odpowiedź: Okoliczność, że termin wykonania zamówienia stanowił kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje bez wpływu na dopuszczalność dokonania jego zmiany w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana terminu

Pensje nauczycieli. Potrzeba było 20 proc. podwyżki, żeby początkujący pedagodzy dociągnęli do płacy minimalnej

Pensje nauczycieli. Potrzeba było 20 proc. podwyżki, żeby początkujący pedagodzy dociągnęli do płacy minimalnej

godziny itd. Nie każdy nauczyciel dobija do tej kwoty. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla: nauczyciela początkującego – 120 proc., nauczyciela mianowanego – 144 proc

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

. Unieważnienie jednej lub kilku z części postępowania jest możliwe i zgodne z regulacją art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. W pytaniu mamy do czynienia z zaistnieniem sytuacji, gdzie zawarcie umowy naruszy dyspozycję wynikającą z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż nieuprawnienie zmieniłyby się

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

umowy z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp . Nastąpiła wymiana korespondencji w tej sprawie i wykonawca nalegał na podpisanie aneksu, sugerując przesunięcie w czasie całości transakcji. Zamawiający przedstawił stanowisko, że nie udzieli dodatkowego zamówienia i wezwał do realizacji umowy

Czy można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne ?

Czy można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne ?

umożliwiających jej wcześniejsze rozwiązanie, powstaje wątpliwość, czy takie rozwiązanie umowy przed terminem, nawet jeżeli uzgodnione przez strony, nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy zakaz rozwiązania umowy wynika z art. 144 ust. 1 Prawa

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

w tym miejscu i lepiej żeby nawierzchnia była wykonana z kostki. Odpowiedź W przedmiotowym przypadku trzeba mieć na uwadze zwłaszcza art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem art. 144. 141. awcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

. Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 11, art. 143b-143d i art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Czy skrócenie terminu wykonania zamówienia może być potraktowane jako nieistotna zmiana umowy?

zmianę nieistotną, tj. niewpływającą na krąg potencjalnych wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem zamówienia, natomiast art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje jedynie dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Podstawa prawna: art

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej

Szef PFR straszy przedsiębiorców: nie będziecie przestrzegać obostrzeń sanitarnych, nie będzie pieniędzy

przestrzeganie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wynika to z art. 23 ustawy z dnia 28.10.2020 r., regulaminu i umowy. Prosimy o przestrzeganie wymogów, aby uniknąć utraty środków". To oburzyło przedsiębiorców i internautów. Wpis 1.: "Jeżeli sąd uchyli mandat czy grzywnę, nie będzie prawomocnych

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zamawiający w treści ogłoszenia przewidział taką okoliczność. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6, art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

), - obowiązku zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą (art. 94 ust. 1 Pzp), - protokołu postępowania oraz jego jawności (art. 96 Pzp), - obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Art. 144. 1. Zakazuje się istotnych zmian

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

względu powinno być uznane za zmianę nieistotną. Zmiana umowy - dwa wyjątki Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do zasady zakazana. Od tej zasady sformułowane zostały w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK

względu na upływ czasu od momentu uzgodnienia treści projektu ugody oraz niezgodność projektu ugody z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych art. 144 ust. 1 pzp. Zawarcie ugody w projektowanym kształcie wiązałoby się ze zmianą treści umowy w stosunku do dokumentacji przetargowej, co w ocenie

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

przeciwnym razie istotna zmiana umowy jest niemożliwa (art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy to zmiana istotna umowy o zamówienie publiczne Należy pamiętać o tym, że zmiana przedmiotu zamówienia

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

zawartą umowę ma obowiązek wziąć pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień. ( ) Podstawa prawna Art. 38, art. 144. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

w trybie z wolnej ręki. Co prawda w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp ustawodawca zakazuje dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

zamówienia publicznego wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 tej ustawy. W ww. przepisie wprowadzono zakaz istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość

Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

jedynie w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych

Eksmitowany policjant nie trafi już na bruk?

art. 95 ust. 2 pkt 4 mówi, że decyzję o opróżnieniu mieszkania może wydać właściwy komendant policji. Kiedy? Na przykład, gdy policjant lub emeryt policyjny nie zapłacił czynszu przez pełne dwa miesiące. Potem na bruk. Natomiast art. 144 ustawy o egzekucji w administracji uprawnia prowadzącego

Czy można podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy ze względu na zmianę stawki VAT?

prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług może być w określonych warunkach faktycznych uznana za nieistotną zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 144 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana

Skutki wykonania umowy przed terminem

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) w art. 144 ust. 1 zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

najkorzystniejszej dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Art. 144 Zmianie uległ dotychczasowy ust. 1 wskazanego artykułu. Ograniczono zakres zmian zawartej umowy jedynie do postanowień istotnych - postanowienia

Za moment w Polsce leczeni będą tylko chorzy na koronawirusa. Porażający raport i historia pacjentki

bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu”. Czyli chodzi o ograniczenie praw pacjenta np. do odwiedzin w szpitalach, ale nie o ograniczenie dostępu do

Czy możliwe są zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy?

zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem opisana zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy jest dopuszczalna - możliwe jest aneksowanie umowy w zakresie wynikającym z tej zmiany. Nie będzie się temu sprzeciwiał również art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

zdrowia, zawodu, pozycji społecznej i dotychczasowej stopy życiowej człowieka (wyrok SN z maja 1998 r., sygn. akt I CKN 95/98). Wyrodny rodzic Prawo (art. 144 1 k.r.o.) przewiduje, że dorosłe dziecko może się uchylić od obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, jeśli żądanie świadczenia jest sprzeczne z

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

inny z góry określony czas, powinieneś uwzględnić ten fakt przy szacowaniu wartości zamówienia. Zmiany personalne po stronie wykonawcy w zakresie świadczenia usług mogą prowadzić jednak do konieczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

"Siła wyższa" może uniemożliwić wykonanie zamówienia

takiej zmiany (art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli zamawiający wyczerpał procedurę i określił, że wystąpienie siły wyższej uzasadniać będzie zmianę terminu wykonania umowy oraz technologii wykonania prac, to należy skorzystać z tej możliwości i

Czy zmiana terminu wykonania etapu robót jest zmianą istotną ?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust. 1 zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w

PKP Intercity faworyzuje Pesę? Newag donosi do prokuratury

wystąpieniu do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o opinię dotyczącą Porozumienia. UZP potwierdził dopuszczalność dokonania omawianej zmiany oraz jej zgodność z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Projekt budżetu 2017: Wydatki na obronę narodową to 37,35 mld zł, tj. 2,01% PKB

. "W ramach tej kwoty środki w wysokości: 37 152 000 tys. zł stanowią 2% przewidywanego wykonania PKB roku 2016, stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmują one wydatki w

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). www.portalzp.pl

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczalności takiej zmiany nie sprzeciwia się też art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiana taka nie stanowi istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty. Jeżeli upadły konsorcjant był

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

określonych warunkach faktycznych uznana za zmianę nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP." Powyższe będzie dotyczyć sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron nie była znana lub przewidywana przez strony w chwili

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

Zakaz zmiany treści zawartej umowy W związku z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający powinni w obecnie przygotowywanych

Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

traktowania wykonawców, przejrzystości oraz okoliczności, które wpłynęły na zmianę kierownika budowy, jak również to, czy tak samo traktowałbyś zmianę kierownika budowy niezależnie od wykonawcy, któremu udzieliłbyś zamówienia. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Obniżenie kary umownej

kar umownych, taka zmiana nie będzie możliwa. Zapamiętaj! Z uwagi na ustawowy zakaz zmiany umowy zawarty w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, jedyną prawną możliwością obniżenia wysokości kary umownej jest oddanie sprawy pod

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ziściły się, bowiem na etapie ogłoszenia o zamówieniu podstawowym zamawiający planował możliwość powtórzenia tych samych usług. Uwaga! Nie można w mojej ocenie zastosować klauzuli ujętej w przepisie art. 144 ustawy Prawo

Prawo opcji

uznać za zmiany istotne, które na zasadzie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinny podobnie jak zmiany istotne odnoszące się do zakresu podstawowego udzielanego zamówienia, być jednoznaczne opisane w treści umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Zasadą

Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

dnia 24 października 2008 r. stosuje się przepisy wprowadzone nowelizacją z dnia 04 września 2008r. Zasada. Do umów zawartych od dnia 24 października 2008 r. znajduje zastosowanie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w nowym, nadanym

Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

publiczne zawartych od dnia 24 października 2008 r. stosuje się przepisy wprowadzone nowelizacją z dnia 04 września 2008r. Zasada. Do umów zawartych od dnia 24 października 2008 r. znajduje zastosowanie art. 144 ust. 1 ustawy

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

ustawy Prawo zamówień publicznych. Szerszy zakres zmian zawartej umowy Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzona w 2007 r. ustaliła restrykcyjne brzmienie art. 144 ust. 1 zgodnie z którym każdą zmianę umowy w sprawie zamówienia

Waloryzacja cen robót budowlanych

opinię w przedmiocie dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne. W wydanej opinii Urząd Zamówień Publicznych przywołuje art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zgodnie z którym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

dopuszczenie podwykonawstwa, nawet jeżeli nie zastrzegłeś takiej możliwości w ogłoszeniu i siwz. Podstawa prawna: art. 36 ust. 4, art. 140 ust. 3, art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 356 § 1 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinni, w przypadku braku zamieszczenia przez zamawiającego w projekcie umowy zapisów określających zasady waloryzacji, kierować do zamawiającego wnioski o ich wprowadzenie w trybie określonym w art. 38 ust. 1 PZP

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, co wynika z art. 6 ust. 1 powołanej ustawy. W art. 6 ust. 1a ww. ustawy wskazano wyraźnie, że opodatkowaniu ryczałtem podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne z

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

; Zasadą Prawa zamówień publicznych, wynikającą z treści art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, jest niezmienność zawartych umów. Zgodnie ze wskazaną zasadą, treść umowy musi odpowiadać treści oferty. Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, iż zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

Wspólnik wystąpił ze spółki - czy można zmienić umowę i dalej realizować zamówienie?

reprezentujące (sporządzenie takiego aneksu w świetle art. 144 ust. 1 jest jak najbardziej dopuszczalne). Ta spółka pomimo zmiany jej nazwy (firmy) oraz osób ją reprezentujących została przecież wybrana zgodnie z przepisami ustawy Pzp i powinna kontynuować wykonywanie zamówienia publicznego. Nie doszło do

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-użytkowego Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

Alimenty dla rodziców - czy dzieci mają obowiązek je płacić?

. Jakie przepisy o pomocy społecznej Zupełnie inne reguły rządzą w pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z marca 2004 r. opłata za pobyt pensjonariusza w domu opieki społecznej w pierwszej kolejności obciąża jego samego