art 10 ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Marek Okniński

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych

Ustawa Pzp rozróżnia kilka trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej informacje na ich temat.

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających obowiązku opisywania faktur.

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 10 zawiera zamknięty katalog trybów, w których zamawiający może udzielić zamówienia publicznego. Stosownie do art. 10 ust. 1 podstawowymi trybami udzielenia zamówienia publicznego są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Użyte przez ustawodawcę pojęcie ?podstawowy tryb udzielenia zamówienia? należy rozmieć jako możliwość zastosowania jednego z wyżej wskazanych trybów przetargowych praktycznie w każdym przypadku, do każdego przedmiotu zamówienia w tym również zakupu książek.

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

rozbudowę dróg powiatowych, opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. Czy ma obowiązek zawierać w umowach na te zamówienia wymóg z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? W przepisie odwołano się do art. 35, który wejdzie w życie dopiero w 2025

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

wezwania? Czy też należałoby konstruując SWZ, wskazać ten dokument jako oddzielny od podmiotowych środków dowodowych? Odpowiedź: Nie ma znaczenia, dla prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego to, w którym miejscu specyfikacji warunków zamówienia zaustawy Pzpmawiający

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny. W zakresie badania rażąco niskiej ceny warto przytoczyć komentarz opublikowany przez Urząd Zamówień Publicznych do art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym: „W omawianym przepisie

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

poprawienie. W zakresie badania rażąco niskiej ceny warto przytoczyć komentarz opublikowany przez Urząd Zamówień Publicznych do art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „W omawianym przepisie wskazano, że przy dokonaniu takiej oceny należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną cen wszystkich

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych , w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

? Odpowiedź: Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp zamawiający jest zobligowany przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Artykuł 99 ust. 4 ustawy Pzp stwierdza, że przedmiotu zamówienia

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

zadania (art. 44 ustawy o finansach publicznych). Zasady te obowiązują bez względu na wartość udzielanych zamówień. Powinny one również stanowić podstawę tworzenia regulaminu zamawiającego, który sporządza się na potrzeby udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro nieobjętych ustawą

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

2008 r. sygn. akt: XII  Ga 159/08) [3] Patrz wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1639/09 [4] Patrz art. 525 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

;publicznych określonych w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przeprowadzenie kontroli i wydawanie decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu z tytułu wykorzystania środków nienależnie z przeznaczaniem lub z naruszeniem

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

kontroli i skutków, jakie mogą one wywołać np. konsekwencji finansowych związanych z: - naruszeniem art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wedle tego przepisu naruszeniem dfp jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

;oferty ostateczne występują w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 3 ustawy Pzp . Przebieg procedury Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający sporządza we wskazanej procedurze opis potrzeb i wymagań dostępny na stronie WWW prowadzonego

Czy kryterium ceny jest zawsze obowiązkowe?

Czy kryterium ceny jest zawsze obowiązkowe?

dotyczą części zamawiających, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. Będą to: jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; inne, niż określone w pkt 1 państwowe jednostki

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

rewizyjnej. Skarżący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie na podstawie art. 106 § 3 P.p.s.a. dowodu na okoliczność posiadania interesu prawnego, prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, braku podstaw prawnych do

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

ust. 10 ustawy Pzp wynika, że jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Przepisy ustawy Pzp nie definiują „postaci elektronicznej

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

wyłoniono tę ofertę jako najkorzystniejszą. Podlegała ona oczywistej ocenie zarówno merytorycznej, formalnej, jak i rachunkowej. Jej wybór został dokonany zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Omyłki w ofercie Na ówczesnym etapie zamawiający miał możliwość

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej, przez błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu żądanej informacji, - art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Podobnie w

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przed udzieleniem zamówienia przy wartości powyżej tzw. progu unijnego, wzywa wykonawcę , którego oferty została najwyżej oceniona

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

nieprawidłowościach. Najbardziej rażący jest fakt, że zamawiający zawierają 'wymóg zatrudnienia' określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

stanowiące przedmiot zamówienia publicznego udzielanego w związku z ochroną praw wyłącznych przynależnych wykonawcy zamówienia. Autor: Marek Okniński   [1] patrz: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych [2] patrz: uchwała KIO z dnia 31 grudnia 2010 r., KIO /KD 105/10

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

: Dz.U. 2019 poz 1429 art. 13 ust.1 i ist. 2, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn. SENTENCJA Dnia 15 lutego 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tadeusz Lipiński (spr.) Sędziowie sędzia

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

; Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Żaden przepis prawa nie określa jednoznacznie, jaka

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

? Odpowiedź: Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Pytanie: Czy możemy udzielić zamówienia na usługi społeczne w przypadku ratownictwa wodnego kod CPV 75252000-7 Służby ratownicze? W załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE znajdują się usługi ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h. Przepis ten mówi o tym, że dyrektywy nie stosuje

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP zamiast w Dz.Urz. UE? Czy istnieją jeszcze inne metody rozwiązania tego problemu? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu uprawniony jest podział zamówienia na części i przeprowadzenie „mniejszej” procedury zgodnie z art. 6a ustawy Pzp . Możliwe jest

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

samym wymogu normy art. 10 ust. 5, co powoduje, że oferta jest niezgodna z ustawą, o czym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.                           

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

treści w sytuacji, gdy np. oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału wykonawcy . W takich okolicznościach (na podstawie art. 223 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych), w celu dochowania przez

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. Art. 225. Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591). Art. 226. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) i przekazuje stosowną dokumentację.". Art. 210. W ustawie z

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku postępowań, jednak za każdym razem (z zastrzeżeniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych) stosowana będzie procedura właściwa dla wartości całego zamówienia, to nie występuje naruszenie zasad ustawy Prawo zamówień

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

obowiązek projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Dlatego też już na etapie udzielania zamówienia publicznego na prace projektowe Zamawiający ma obowiązek na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określić zasady i warunki sprawowania nadzoru

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, została również wyartykułowana w art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325), dalej p.p.s.a. Zgodnie z art. 134 § 1 p.p.s.a., Sąd

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Miasta K.. Organ podkreślił, że dostęp do informacji podlega ograniczeniu w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

.. Organ podkreślił, że dostęp do informacji podlega ograniczeniu w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

wyklucza z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

niezwłocznie po zawarciu umowy (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Tak więc również w sytuacji, gdy postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający ma obowiązek zamieścić lub przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Uwaga

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

zamówienia na dostawy takie zastrzeżenie może jednakże dotyczyć jedynie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją. Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 10, art. 36a i art. 36b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane. Art. 9. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

określić na poziomie nie większym niż 10%? Czy wykluczone jest zatem określenie wynagrodzenia np. w czterech równych częściach? Odpowiedź Przepis art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych normuje kwestię zapłaty przez zamawiającego

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

. Zwolnione z obowiązku wnoszenia wadium są osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.  poz. 2097 z pózn. zm.), które do

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

. Zatem w przypadku gdy w wyniku ustalenia wartości zamówienia obliczona z należytą starannością kwota przekracza równowartość 14.000 wybór wykonawcy powinien zostać przeprowadzony w jednym z trybów określonych w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy jeden

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Zamówienie dodatkowe

słupów oraz złym stanem technicznym betonu." Należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić m.in. zamówienia z wolnej ręki tylko w

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

publicznych. Mając na uwadze, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii kręgu osób uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, zasadniczo należałoby się odwołać do Kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie do przepisów art. 1154-1217

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Zmowa przetargowa

*. Ponadto osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do zmowy przetargowej podlegają sankcjom karnym wynikającym z art. 305 Kodeksu karnego (zagrożenie pozbawienia wolności do lat 3). Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8. 4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

;jak głęboko ciąć koszty pozaodsetkowe. Do 15 proc.? 10? A może jeszcze mocniej? Na razie wygrała ją Lewica.15 września, na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji finansów publicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka poświęconemu projektowi, Lewica nie tylko wsparła rządowe rozwiązania, ale też

Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

tej ustawy. Są to wyjątki od podstawowej zasady stanowiącej, iż wszystkie podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi. Dlatego też art. 4 pkt 10 ustawy Pzp jako wyjątek od ogólnej zasady powinien być

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zmiana Prawa zamówień publicznych rozszerzyła katalog wykluczeń wykonawców

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza zmiany polegające na dodaniu w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pkt. 10 i pkt. 11 w następującym brzmieniu: "z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1232) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20%łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym. Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

zabezpieczenia, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Generalny Dyrektor może ponownie sporządzić listę przedsiębiorców, o której mowa w art. 5 ust. 3. Przepisy art. 5-8 stosuje się. Art. 10. 1. W przypadku

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

Pytanie Zażądaliśmy od wykonawcy uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie wystąpiliśmy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - rażąco niska cena

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

. 36 ust. 2 pkt10-12 ustawy Prawo zamówień publicznych): a) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp; b) w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tego zamówienia. Art. 36c. Przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień. Art. 37. 1. (uchylony) Specyfikację

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

tego zamówienia. Art. 36c. Przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień. Art. 37. 1. (uchylony) Specyfikację

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska

Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

Wyroku KIO z dnia z dnia 10 marca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 163/08) Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

równa lub przekracza tzw. progi unijne (kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień. Art. 37. 1. (uchylony) Specyfikację istotnych warunków

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą

Ile trwa przetarg ?

zamawiający w szeregu przypadków musi rozważyć ile czasu trwać będzie procedura wyboru wykonawcy. Średni czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybach podstawowych (patrz: art. 10 ust. 1 ustawy PZP) od kilku lat nie ulega większym zmianom. W

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

, sygn. akt: KIO 2212/12). Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna *1 Patrz art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych *2 Patrz art. 150 ustawy Prawo zamówień

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

jako potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma prawo żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego wysokość ma mieścić się w przedziale od 2% do 10

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Wykonawca poinformował, że wartość w

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

. Zmiana siwz Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

wymienionych w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 10, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). www.portalzp.pl

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Z kolei art. art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego

Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

: W przypadku prowadzenia przetargu nieograniczonego (lub każdego innego trybu określonego w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych) jeżeli po stronie zamawiającego występuje osoba powiązana rodzinnie z wykonawcą składającym ofertę, wykonawca nie podlega wykluczeniu. To pracownik zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Odwoławczej z dnia 29 marca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 292/10) jednoznacznie wynika, iż "Słowo dysponować, którego użył ustawodawca w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada legalnej definicji, jednak należy je definiować jako realną możliwość zaangażowania poszczególnych osób w