analiza zamówień publicznych

Andrzela Gawrońska-Baran

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Zaistniała sytuacja zawsze wymaga analizy, czy istnieją podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi ograniczenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jako takie nie powinno być przedmiotem wnikliwej analizy zamawiającego.

Samorządy zamawiają najwięcej

Jak wynika z analiz Urzędu Zamówień Publicznych, wartość udzielonych przez samorządy zamówień w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. sienęła prawie 2,8 mld. zł. Najwięcej przetargów rozstrzygnięto w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim.

UZP

UZP

oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych, - wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa, - analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, - upowszechniania wiedzy z

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacując wartość zamówienia na usługi pocztowe, zamawiający powinien zatem przyjąć ich wartość netto, czyli 76.800 zł. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

państwa; 2) zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych przez: a) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, b) nałożenie obowiązku na centralne organy

II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Prawa zamówień publicznych. Drugi dzień został zarezerwowany na warsztaty. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztacie profesjonalnej analizy ofert konkurencji, czy warsztacie poświęconym wypełnianiu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Kto pojawi

FPP/ CALPE: E-faktury w zamówieniach publicznych mogą skrócić terminów zapłaty

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) wprowadzana od 19 kwietnia 2019 roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii będzie obowiązkowa dla udzielających zamówień publicznych - zamawiający będą mieli obowiązek odbierania e

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19. "Zarząd spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

nadaje jej przepis art. 87 Pzp; po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty”. (źródło: Urząd Zamówień Publicznych, opinia pn. „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego , której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy. Tym samym wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem realizacji zamówienia publicznego określa podana przez niego w formularzu ofertowym kwota wynagrodzenia

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

 Pytanie: Realizujemy projekt unijny skierowany do osób z niepełnosprawnościami (dzieci, oraz ich rodziców i opiekunów). Na początku przeanalizowaliśmy szczegółowo budżet oraz przeprowadziliśmy analizę pod kątem tożsamości czasowej, podmiotowej i przedmiotowej zamówień . Jednak po kilku

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

branżach. Odnośnie do usług nadzoru inwestorskiego (bo zapewne o takie chodzi w treści zapytania), analiza tego, czy występuje jedno czy kilka odrębnych zamówień , powinna zostać przeprowadzona w analogiczny sposób do wskazanego powyżej. Należy więc ustalić, czy nadzór nad robotami na danych obiektach

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r., których wartość szacunkowa jest wyższa niż tzw. progi unijne [1], komunikacja pomiędzy zamawiającym wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia, co do zasady, musi odbywać się przy

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

zamówieniach publicznych organizowanych przez wielkopolskie gminy, poinformował Urząd. Wkrótce UOKiK podejmie kolejne działania, dotyczące rynku odpadów, zapowiedziano także. "Jedną z form startu przedsiębiorców w przetargu jest stworzenie konsorcjum

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

publicznych, zgodnie z którą jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zgodnie z

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Zamówienia tego samego rodzaju

. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Jak pomorskie firmy wykorzystały kryzys w biznesie

sesje doradcze online - informuje Sara Miotk, koordynator projektu #Ogarnijkryzys z gdańskiego Startera. Eksperci współpracujący ze Starterem służą wiedzą z różnych dziedzin, m.in.: marketingu, pomocy publicznej, prawa handlowego, finansów, zarządzania czy uzyskiwania dofinansowań w ramach różnych

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia

NIK rozpocznie kontrolę gospodarki finansowej KNF na początku stycznia

wystąpienia nieprawidłowości. W ramach analizy NIK uwzględnia napływające sygnały, skargi, wnioski i doniesienia prasowe, w tym takie jak obecnie dotyczące wynajmu siedziby. Badane są także m. in. wybrane postępowania o udzielenie zamówień publicznych i umowy zawierane przez Urząd. Oprócz tego sprawdzana jest

Pracownik zamawiającego ubiega się o zamówienie. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Dzikowska radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych, obecnie naczelnik Wydziału procesów zakupowych w instytucji zamawiającej

MFiPR: KE zgodziła się na zmiany w informatyzacji świadczeń zdrowotnych w Polsce

kolejnych usług publicznych w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi takie są bardzo cenne zwłaszcza w

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

„korekty” ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania ofert ), dla ustalenia czy postępowanie to powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp , niezbędne jest przeprowadzenie analizy przesłanek unieważnienia umowy, o których mowa w art. 146 ustawy Pzp

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

, stan pacjentów i higieny w szpitalach może ograniczyć skuteczność wysiłków lekarzy, wskazała Federacja. "Wiele tych usług jest zlecanych w trybie zamówień publicznych. Przepisy Prawa zamówień publicznych (PZP) stanowią, że umowa może być zmieniona, m.in. w przypadku

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

wprowadzenie dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej powinno w pierwszej kolejności zostać poprzedzone szczegółową analizą zapisów siwz dotyczących wymogów odnośnie do osób skierowanych do realizacji zamówienia. Warto też zwrócić się do

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

zamówień. Kwestia ta, z przyczyn obiektywnych, nie została rozstrzygnięta na gruncie ustawy Pzp. W piśmiennictwie przyjmuje się, że przy ocenie, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności danego

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

zwróciła też uwagę, że wprowadzenie wymogu stosowania umów o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych - zainicjowane przez FPP i związki zawodowe, a poparte szeroko także przez organizacje pracodawców - doprowadziło do wzrostu odsetka umów o pracę w przetargach publicznych - gdzie charakter pracy na to

FPP/ CALPE: Platforma Elektronicznego Fakturowania wesprze polskie firmy w UE

Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości zamówienia (od 1 kwietnia br. dotyczyło to tylko zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro

Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wyrażać wolę przedłużenia terminu związania ofertą

Z Orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej wynika, że wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą nie może przyjąć postaci zgody dorozumianej. Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego musi zakomunikować zamawiającemu wolę przedłużenia terminu związania ofertą w sposób

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz , niepowodująca istotnych zmian treści oferty. Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

zamówienia Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

gwarancji zapłaty zarówno umówionego jak i oszacowanego w wyniku zaistnienia okoliczności zwiększenia zakresu robót wynagrodzenia. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium. Czytaj » Po dokonanej analizie okazać się może

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

za pracę. Odpowiedź na postawione pytanie zależy od szczegółowej analizy treści oferty, wezwania zamawiającego i wyjaśnień wykonawcy w kontekście zagadnienia pracy członków stowarzyszenia przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Znajdź

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

Ciebie z należytą starannością. Ustawodawca zakazuje dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

przejęcia kosztów zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby - a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100% wynagrodzenia - a nie tylko w 80%, tak jak do tej pory. FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Publicznych ukazują się ogłoszenia przetargów na inwestycje w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Na czym polega umowa „zaprojektuj - wykonaj”? Zamawiający płaci wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia. Ustalone z góry i niezmienne. Jest ono kalkulowane przez wykonawcę na

Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy zw. z poziomem wartości firmy

publicznego pt. 'Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW', zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko w ok. 94%, oraz Vulcan zawarło z Katowicami umowę na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" za 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

postępowania. W związku z tym, że wszczęcie  postępowania o udzielenie zamówienia to nic innego, jak publiczne przyrzeczenie zawarcia z wykonawcą , który złoży ofertę najkorzystniejszą, umowy na warunkach zastrzeżonych w dokumentacji postępowania, unieważnienie procedury poczytywane jest jako sytuacja

Symmetry dostarczy Ministerstwu Finansów narzędzia analityki na bazie SAS

danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, a potężny mechanizm analizy przetwarza wszystkie informacje w czasie rzeczywistym" - powiedział prezes Symmetry Paweł Bociąga, cytowany w komunikacie. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania wraz z zapewnieniem prawa do

Cena ryczałtowa

Ryczałt oznacza globalną kwotę przeznaczoną na jakieś określone wydatki bez podziału na szczegółowe pozycje. Ustalając wynagrodzenie ryczałtowe zamawiający nie musi przeprowadzać szczegółowej analizy kosztów realizacji przedmiotu zamówienia publicznego

BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

Business Centre Club przedstawił opinię na temat proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza została dokonana z uwzględnieniem interesu przedsiębiorców - wykonawców zamówień publicznych. Opinię przedłożono podkomisji wyłonionej przez sejmową Komisję

Sumowanie wartości zamówień publicznych

: "Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno

FPP/ CALPE: Dzięki PPK emerytura może być wyższa o 36% przez 10 lat

zamówień publicznych. (ISBnews)

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

. "Zakłada się, że projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza, iż konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do projektów. Oprócz spółki

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

publicznych zakazuje dokonywania podziału zamówienia na części, ale tylko w przypadku, jeżeli ma to na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy. Jednym słowem taki podział jest zabroniony tylko wówczas, gdy w jego wyniku mógłbyś zastosować do podzielonych części lub choćby jednej z nich nieuprawnioną w tym

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest siwz ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostawa Internetu - to oddzielne zamówienia

traktować jako odrębne zamówienia? Odpowiedź W mojej ocenie wymienione usługi nie stanowią jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującego konieczność ich łącznego oszacowania. Można je uznać za odrębne rodzaje usług (inne

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji należy dokonać analizy prawidłowości zastosowanej przesłanki w odniesieniu do stanu faktycznego oraz przesłanek zawartych w treści art. 146 ustawy Pzp. Zobacz

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

finansów publicznych - ok. 20 mld zł, szacuje główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Łukasz Kozłowski. FPP postuluje odstąpienie od założenia nominalnie zrównoważonego budżetu centralnego w 2020 r. oraz zawieszenie reguły

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

COVID-19, podała spółka. "Biorąc pod uwagę ogólną sytuację rynkową i pojawiające się w domenie publicznej informacje ze strony kontrahentów o rozważanej przez podmioty branżowe rewizji założeń budżetowych na rok 2020 w części dotyczącej planowanych inwestycji można

Drony i algorytmy przeciwko uchodźcom. Europa buduje wirtualny mur

automatyzacji kontroli granicznych. Od kilku lat testują drony i autonomiczne sterowce do patrolowania Morza Egejskiego i wykrywania statków z migrantami. Niedawno pojawił się raport, który Frontex zamówił w amerykańskim think tanku RAND Corporation – pracującym również dla rządu USA – o tym, jak AI

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

charakter kontraktów opartych o zamówienia publiczne, będących dominującą formułą w modelu biznesowym Surface, można uznać za główne przyczyny obecnej sytuacji tego segmentu. Zapisy kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych uniemożliwiały spółce indeksowanie kosztów w trakcie ich trwania

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

kodu CPV. Dla uzasadnienia powyższego przypadku można posłużyć się natomiast opiniami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi szacowania wartości zamówienia (opinie UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "

FPP, CALPE: E-zwolnienia pozwolą firmom na lepsze zarządzanie finansami

rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych. (ISBnews)

Jak powinna pracować komisja przetargowa, gdy do wyboru oferty potrzebna jest wiedza specjalistów?

radca prawny, autorka bloga www.blogopzp.pl, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

Liderem projektu jest miasto Rumia z burmistrzem Michałem Pasiecznym, który jest również przewodniczącym komisji ds. infrastruktury i środowiska OMGGS. - Korzyści z formuły PPP jest wiele. Firmy, które mogą zdobyć duży pakiet zamówienia na wiele lat do przodu, sygnalizują, że będą mogły

Barter to też zamówienie publiczne

rozliczeniem barterowym. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych rozliczenie barterowe także podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Z interpretacją obowiązujących przepisów możemy zapoznać się dokonując na przykład analizy uzasadnienia

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

zamówienia nie przekroczy 30%? Co wówczas może wyjaśnić wykonawca? Odpowiedź: Zwrócenie się o wyjaśnienia w opisanym przypadku będzie uzasadnione. Nie można jednak przedwcześnie, bez dokonania ich analizy, wyrokować czy oferta podlegać będzie odrzuceniu

"The New York Times": Brakuje nie tylko chipów, ale i sklejki, miedzi, plastiku, litu. Kraj fabryk nie ma z czego produkować

, przyznała się do swego rodzaju kanibalizmu: wymontowywała z już wyprodukowanych, ale niesprzedanych ciężarówek, trudne do zdobycia komponenty i ponownie montowała je w pojazdach, na które miała zamówienia. Przedsiębiorstwa myślą też o długofalowym zabezpieczeniu swoich dostaw, na przykład kupując

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

tworzy alternatywę dla klasycznego postępowania przetargowego przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rządowy projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i przepisy wprowadzające tę ustawę mają trafić do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Posłowie mają wątpliwości, czy tak duży projekt zdążą rzetelnie przeanalizować podczas obecnej

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

merytorycznej analizie okoliczność czy osoba wykonująca dane szkolenie faktycznie mogła była wykonać inne oddzielone. Jeżeli tak, wówczas zarzuty kontroli okażą się zasadne. Z kolei, aby udowodnić uprawnione rozdzielenie szkoleń, należy korzystając z opinii Urzędu Zamówień Publicznych

Comarch ma umowę na informatyzację zasobów Biblioteki Narodowej za ok. 19 mln zł

oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowę interfejsów Polona.pl i e-ISBN. "Wartość kontraktu wynosi prawie 19 mln zł, a zamówienie współfinansowane jest w ramach 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

materiale. Powołane zostały grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, mogących bezpośrednio przełożyć się na zoptymalizowanie całego procesu inwestycyjnego. Utworzono 5

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

kosztów umów, zawieranych w ramach zamówień publicznych, w trakcie ich trwania oraz nieprzewidywalna i ponadprzeciętna skala wzrostu kosztów związanych ze zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017-2018, przełożyły się w głównej mierze na erozję marż i materializację ryzyk projektów realizowanych przez

Instytut Kościuszki: Po pandemii - zwiększony popyt na usługi i produkty ICT

wprowadzenie pewnych wymagań systemowych, takich jak potrzeba uzyskania zawsze wyceny od polskiego MŚP w procesie zamówienia publicznego" - czytamy także. Sektor ICT i cyberbezpieczeństwa oczekuje także od państwa działań stymulujących digitalizację w kraju, np. poprzez

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

realizowano w sumie 65% przetargów. "Ustawodawca poprzez nowelizację prawa zamówień publicznych chciał, aby zamawiający przy ocenie oferty brali także pod uwagę kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, tak aby o wyborze wykonawcy bardziej decydował stosunek

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

znaczenie w przeprowadzeniu analizy możliwości zastosowania wyłącznie kryterium cenowego będzie miało odwołanie się do tożsamego sformułowania funkcjonującego w ustawie Pzp w obrębie art. 70 wskazującego przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę. Kierując się zasadami wykładni tekstów

Wymagania zawarte w siwz

ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy. Odpowiedź: Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz. Wykonawca nie powinien dokonywać zmian

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

zarządu MPK we Wrocławiu (polegającego na zmianie umowy zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych). (ISBnews)

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat, dodano. "Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań

MON: Umowa na zakup samolotów dla VIP-ów zawarta została prowidłowo

osób w państwie (VIP) została zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, po uprzednim uchyleniu przez Krajową Izbę Odwoławczą zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku (art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), podkreślił resort

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

ocenie, pracujących na nasze zlecenie, zewnętrznych ekspertów preferowany był tylko jeden potencjalny wykonawca, co jest złamaniem ustawy prawo zamówień publicznych i nakłada na nas obowiązek unieważnienia postępowania. Dodatkowo, w wyniku braku konkurencyjności, zaproponowana w postępowaniu cena, jest

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

sprawą działań podmiotów sektora publicznego. "Wykorzystując niedoskonałości ówczesnego systemu zamówień publicznych, doprowadziły one do sytuacji, w której kontrakty zawierano niemal wyłącznie z usługodawcami stosującymi umowy zlecenia nieobjęte ubezpieczeniem społecznym

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Brak zapisów związanych z klauzulami społecznymi nie jest jednak naruszeniem prawa, a co najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "

K. Golubiewski i T. Miszczuk zostali powołani do zarządu PKP SA

transportu i rozwoju oraz realizowanie projektów doradczych w zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wielu branż. Prowadził również analizy procesów prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, w tym m.in. PKP Energetyka. Od stycznia 2016 pełni

Dramatycznie przybywa biedaemerytur. Czy rząd wprowadzi równe dla wszystkich emerytury po 1500 zł?

Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). - Wzrost liczby osób pozbawionych prawa do minimalnej emerytury jest pokłosiem nadużywania nieoskładkowanych umów-zleceń. Przez wiele lat ten trend był napędzany przez system zamówień publicznych, w ramach którego

Wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga przeprowadzenia przetargu

wymagane ubezpieczenia, - analizą ogólnych warunków ubezpieczeń towarzystw biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - sprawdzeniem poprawności wystawionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe polis

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Przy czym obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Konieczna jest analiza wszystkich przedłożonych z ofertą dokumentów oraz zapisów siwz. Aby zastosować

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

, wykonanie analiz ścieków, geodezji powykonawczej itd. wydamy ok.40.000 zł. Gminę obciążylibyśmy fakturami za powyższe oraz kosztorysem powykonawczym za pracę naszych pracowników. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą o finansach publicznych? Odpowiedź