analiza sprawozdań finansowych

Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.

kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych spowodowały, że zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekty w sprawozdaniu finansowym polegającej na rozpoznaniu w ciężar wyników lat poprzednich odpisu aktualizującego w kwocie

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

wytwarzania dodatkowego odpisu, podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł. "Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - W trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkulesa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules stwierdzono konieczność utworzenia trzech odpisów aktualizujących, podała spółka

Ciech utworzył 36,8 mln zł odpisu na Ciech Soda Romania w III kw. br.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. dodatkowy odpis aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł, związany z utratą wartości aktywów spółki Ciech Soda Romania, który łącznie z odpisem utworzonym w I

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Herkules, w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ

Open Finance skoryguje wynik grupy za 2019 rok o 15,87 mln zł w zw. z odpisem

sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Open Finance S.A. sporządzonym za rok 2019, którego publikację zaplanowano na 2 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r

Enea analizuje wpływ wyników LW Bogdanka za 2018 r. na sprawozdanie grupy

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Enea przystąpiła do analizy wpływu wstępnych wyników finansowych spółki zależnej LW Bogdanka za 2018 rok, dotyczących obszaru Wydobycie, na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, podała spółka. ?O zakończeniu

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

komunikacie. Nowo mianowany prezes karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał też analizy ekonomiczne, rynkowe i

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

uprawnień do emisji CO2" - czytamy w komunikacie. W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały: - w ramach energetyki konwencjonalnej zasadność utworzenia

Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł

spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, podano także, "W 2016 roku w wyniku restrukturyzacji wewnątrzgrupowej i nabycia przez spółkę 100% udziałów w Pfleiderer GmbH, spółka nabyła pośrednio określone nieruchomości zlokalizowane na terytorium Niemiec, w

Energa i Enea: Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na 1 027 mln zł

opartego o technologię węglową" - czytamy w komunikacie. Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji do 0 zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do

Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019

kwotę 11,2 mln zł, podała spółka. "Wynik przeprowadzonej analizy wartości udziałów spółki zależnej UK Investment Sp. z o.o. ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki wykazał obniżenie wartości bilansowej wartości tych udziałów z wartości 110,2 mln zł do 90,6

Getin Holding dokona odpisu wys. 19,77 mln zł w jedn. sprawozdaniu za 2018 r. 

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Getin Holding za 2018 rok zostanie ujęty odpis aktualizujący wartość inwestycji w jednostkę zależną - OOO Assets Service Finance (ASF) z siedzibą w Moskwie w kwocie 19 765 079,53 zł, podała spółka

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie. Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenia

Rafako miało wstępnie 257,96 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

związku z zakończeniem w dniu 28 kwietnia 2020 r. prac nad agregacją oraz weryfikacją danych finansowych realizowanych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych, z uwagi na fakt

Grupa Azoty postanowiła o niedokonywaniu korekty skonsolid. sprawozdania za 2015

Chemiczne 'Police', po przeprowadzeniu wewnętrznych analiz, a także w oparciu o stanowisko biegłego rewidenta [?] postanowił o niedokonywaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta za rok 2015" ? czytamy w komunikacie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Odpisy w jednostkowym sprawozdaniu Kopeksu za I półr. nie przekroczą 187 mln zł

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów aktualizujących i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kopeksu za I półrocze 2016 r. nie powinna przekroczyć kwoty 187 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka

Mercator Medical miał wstępnie ok. 209,2 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

., w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych emitenta i poszczególnych jednostek Grupy emitenta, szacuje, że w II kwartale 2020 roku Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe: 1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 373,9 mln zł, wobec 136,3 mln

PKN Orlen przewiduje odwrócenie ok. 0,8 mld zł odpisów w Unipetrolu

będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Orlen za 2018 rok i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej 20 grudnia 2018 roku aktualizacji strategii Grupy

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

zaległości podatkowych, podał Bowim. W ocenie zarządu Bowim i Paasat-Stal, postępowanie w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone. Gdyby decyzja została utrzymana, zdarzenie to będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w postaci ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji

Inpro miało wstępnie ok. 43 mln zł zysku netto w 2019 r.

wyników 2018 r., tak jak wskazała analiza finansowa przytoczona w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 03.12.2019 r." - czytamy w komunikacie. Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu

Polimex-Mostostal uwzględni odpis na ok. 191,5 mln zł w sprawozdaniu za 2017 r.

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. Wyniki dodatkowych testów wskazują na utratę

CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie początkowo na EBITDA wys. ok. 16,8 mln zł 

. będzie miała początkowo wpływ wysokości ok. 16,8 mln zł na wskaźnik EBITDA, ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym, podała spółka. CDRL podało, że zastosowanie MSSF 16 wymaga zmiany dotychczasowego ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywów umów najmu lokali, w których

PKN Orlen uwzględni odwrócenie odpisu na Orlen Lietuva w jedn. wynikach IV kw.

lepszych od planowanych wyników działalności Orlen Lietuva. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznych sprawozdań finansowych PKN Orlen S.A. i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Orlen podkreślił, że odpis ten nie ma wpływu na skonsolidowane

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

również. Sprawozdania finansowe emitenta za 2019 rok są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych

Atende utworzyło odpis w kwocie 3,15 mln zł, wpływający na wynik jedn. za 2019

kapitałowej, podkreślono. "Jednocześnie spółka informuje, iż prace nad przygotowaniem rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. trwają oraz podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta"

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w

BBI Development chce sprzedać nieruchomości projektu 'Małe Błonia' w Szczecinie

nieruchomości składających się na projekt, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania wewnętrzne projektu (w szczególności możliwe do osiągnięcia wyniki i przepływy finansowe przedsięwzięcia opartego na wytwarzaniu i sprzedaży

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

Katowice, 15.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nadal prowadzi analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów węglowych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. "Cały czas prowadzimy analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

Koks oraz grupy kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość majątku CGU zostanie uwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym JSW Koks oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej JSW za

KNF wyklucza bezterminowo B3System z obrotu na GPW

dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymienia: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy

Próchnik miał wstępnie 282 tys. zł zysku netto w 2016 r.

sprawozdania finansowego za rok 2016 a w szczególności rozliczeniem produkcji, analizą i oszacowaniem odpisów aktualizujących wartość zapasów, podano w komunikacie. "Wstępne sprawozdanie finansowe zawierające ww. wynik zostanie następnie przekazane do biegłego rewidenta, jednak

Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie

JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość majątku zostanie uwzględnione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym JSW oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW za 2018 rok. Aktualizacja odpisów na utratę wartości bilansowej aktywów będzie mieć niegotówkowy wpływ na wysokość skonsolidowanego zysku

PKN Orlen zapowiada odwrócenie odpisu dot. Grupy Orlen Upstream na 987 mln zł

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - W jednostkowym sprawozdaniu finansowym PKN Orlen za rok 2018 przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę Orlen Upstream, w kwocie oszacowanej na około 987 mln zł, podał płocki

CDRL skorygował zysk netto do 0,78 mln zł za I kw. 2018 r.

wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018, podano dalej. "W sprawozdaniu skonsolidowanym błędnie zaklasyfikowano pożyczkę w kwocie 700 tys. zł do należności długoterminowych. W korekcie sprawozdania została poprawnie wykazana jako należność krótkoterminowa

Polimex: Odwrócenie odpisu na 34,5 mln zł zwiększy jedn. wynik netto w I półr.

poprzednich latach odpisy z tytułu trwałej wartości" - czytamy w komunikacie. W związku z trwającym przeglądem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2019 roku nie można wykluczyć, że ostateczna kwota odwrócenia odpisów może ulec zmianie, podano

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

kluczowe dane zostały wymazane z opublikowanego sprawozdania finansowego Idea Banku, które opublikował PwC na zlecenie BFG. Nie widać dwóch największych korekt w wycenie aktywów i pasywów, które spowodowały, że według wyceny pozyskanej przez BFG kapitały w banku były ujemne. - Ze względu na brak szczegółów

Cormay: Zmiana i utworzenie odpisu zmniejszy wynik brutto w 2017 o 0,96 mln zł

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - PZ Cormay zdecydował o zmniejszeniu odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 oraz utworzeniu drugiego odpisu, co łącznie będzie miało ujemny wpływ na wynik brutto okresu, zmniejszając go 0,96 mln zł, poinformowała

ZE PAK dokona odpisów, które zmniejszą skonsolidowany wynik netto o 540 mln zł

, 2. Skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji bloku energetycznego o mocy 474MW w elektrowni Pątnów II" - czytamy w komunikacie. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK wskazują na

Grupa Azoty analizuje wpływ błędu w ZCh Police na wyniki grupy

po zakończeniu analizy i po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta poinformuje o wynikach prac" - czytamy w komunikacie. ZCh Police podały wcześniej, że sprawozdanie finansowe spółki za 2015 r. błąd, polegający na zawyżeniu wartości udziałów w spółce zależnej African

B3System złożył do KNF wniosek o uchylenie wykluczenia z GPW

, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymieniła: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy wrażliwości dla

NIK rozpocznie kontrolę gospodarki finansowej KNF na początku stycznia

budżetowe. W ramach kontroli badana jest w szczególności realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowych ze środków publicznych. Badanie opiera się na próbie operacji finansowych wybranych zarówno metodą losową, jak i z uwzględnieniem analizy ryzyka

Odpisy obniżą skonsolidowany wynik ZE PAK o 220 mln zł za 2018 r.

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK wskazały na utratę wartości w wysokości 220 mln zł, co przełoży się na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o tę kwotę. "Odpis w całości

Elektrobudowa szacuje 106,8 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 r.

prowadzącym przegląd sprawozdań finansowych zmian, w tym przede wszystkim zmiany w zakresie wyceny pozycji aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Mając na uwadze trudną sytuacje finansową spółki, wynikającą przede wszystkim z aktualnego braku dostępu do finansowania zewnętrznego oraz związanej z tym

Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy zw. z poziomem wartości firmy

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy w związku z niewybraniem oferty konsorcjum z jego udziałem na budowę Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka

Miliardy dla LOT-u. Przewoźnik wreszcie dostanie pomoc publiczną

wysiłków, żeby ustabilizować sytuację finansową firmy. Nie mam żadnej wątpliwości, że będzie potrzebne tutaj wsparcie zewnętrzne”. – Komisja Europejska zaakceptowała pomoc państwa polskiego na rzecz narodowego przewoźnika – LOT-u – mówi Business Insider Polska osoba blisko związana

Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

jest koniecznością dokonania korekty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za rok 2018, poinformowała spółka odrębnym komunikatem. Zarząd Ciechu poinformował, że bazując na własnej analizie odnośnie czasu potrzebnego na sporządzenie skorygowanego sprawozdania

Odpisy na HB obniżą wynik Grupy Open Finance za 2019 r. o 145,84 mln zł 

zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Open Finance za rok 2019, których publikację zaplanowano na 30 kwietnia 2020 r., podsumowano. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

wyniku dokonanej analizy bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej Mirbud i jej ogłoszeniu. Zasady niniejszej polityki dywidendowej obowiązywać będą poczynając od uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku

Miraculum miało 2,27 mln zł straty netto, 5,71 mln zł straty EBIT w 2019 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,76 mln zł w 2019 r. wobec 22,24 mln zł rok wcześniej. "Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dostępnych danych zarząd informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, iż COVID-19 może wpłynąć negatywnie na aktualne i przyszłe wyniki

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

przeprowadzonych testów i analiz. Jednakże przy podejmowaniu decyzji emitent kierował się przede wszystkim ujemnymi wynikami finansowymi i kapitałami własnymi spółki zależnej Torpol Norge AS, jak również brakiem na chwilę podjęcia decyzji istotnej kontraktacji w tejże spółce. Ponadto emitent informuje, iż

Rafako miało wstępnie 217,2 mln zł jednostkowej straty netto z dz. kont. w 2019

sprawozdanie finansowe emitenta będzie przedmiotem weryfikacji przez niezależnego biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdań finansowych za 2019 rok, zaznaczono w informacji. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla

Open Finance utworzy odpis na Home Broker wys. 19,71 mln zł za ub. rok

. "Ponadto, emitent informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy"

KNF ustanowił zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie

sprawozdania finansowego banku na dzień poprzedzający dzień ustanowienia zarządu komisarycznego oraz poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie. Ustanowienie zarządu komisarycznego nie wpływa na organizację i sposób działania banku

BAH rozpoczął prodcedurę szacowania wartości aktywów spółek z grupy

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) podjął decyzję o rozpoczęciu procedury szacowania wartości określonych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podała spółka

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

sprzedaży udziałów nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora. Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za sześć miesięcy 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia 2020 r. zarząd Foodio

Mercor: 3,5 mln zł odpisu, 1,7 mln zł różnic inwent. obniżą wyniki r.obr.

31 marca 2017 roku), podała spółka. "W związku z trwającymi pracami nad sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy 2016/2017 (obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku), [spółka] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat

Agora: Odpis zw. z GoldenLine to ok. 6,5 mln zł wpływu na skons. wynik netto

. "Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu

Spółka zależna ZA Puławy dokonała odpisu aktualizującego na 14,7 mln zł

dokonania kolejnego odpisu aktualizującego wartość instalacji przerobu tłuszczów, podano także. "Pierwszy odpis w wysokości -18,4 mln zł został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym za 2015 roku, drugi odpis na kwotę -10 mln zł został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym

JW Construction:Testy na utratę wartości obniżyły skons wynik netto o 5,1 mln zł

wyłącznie księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki oraz jej grupy kapitałowej. Prace nad przygotowaniem rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. trwają oraz podlegają weryfikacji

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Netia jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów i szacuje, że dokona odpisu aktualizacyjnego w wysokości 150,7 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2017, podała spółka

Sygnity: Operacje księgowe o wartości ok. 95,9 mln zł obniżą wyniki I półrocza

czerwca 2017 r. analizy skutków finansowo -księgowych oraz perspektyw realizacji kontraktów długoterminowych związanych z ww. przeglądem, w tym samym dniu została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 95,9

Redan ustalił, że utracił kontrolę nad TXM z dniem 18 lipca 2019 r.

zmianą okoliczności i faktów zgodnie z paragrafem 8 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe (MSSF 10) dokonał ponownej analizy sprawowania kontroli nad TXM SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (TXM). W jej wyniku emitent ustalił, iż utracił

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

technologicznej. Ważnym aspektem, jaki poruszyliśmy podczas spotkania jest uświadomienie, iż niezbędne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie tematu raportowania ESEF przez każdą ze spółek, najlepiej poprzez przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2019 zgodnie z nowymi standardami, tak aby ilość prac

Kogeneracja miała wstępnie ok. 131,1 mln zł zysku netto w 2017 r.

analizy ujęcie księgowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku uznano za odmienne w stosunku do zapisów polityki rachunkowości obowiązującej w grupie kapitałowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. (podmiotu dominującego w stosunku do Zespołu

Strata netto Polimeksu Mostostalu zwiększyła się r/r do 137,41 mln zł w 2017 r.

liście do akcjonariuszy. Wcześniej Polimex-Mostostal podał, że zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. W efekcie wyniki dodatkowych testów

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

wpływu na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe PZU SA może okazać się istotna z perspektywy oczekiwań uczestników rynku" - wyjaśniono. Zarząd PZU SA realizując politykę informacyjną grupy kapitałowej PZU SA jako próg istotności transakcji przyjął łączną

Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych

opcji strategicznych, w szczególności z uwzględnieniem potencjalnych opcji zaprezentowanych wcześniej w nocie nr 15 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2019 r. stanowiącego część raportu za I półrocze 2019 r. opublikowanego w dniu 24 września 2019 r. oraz w ogłoszeniu o

Zagadki zwrotu przez Gazprom 1,5 mld dol. PGNiG

]".  Zwróciliśmy się do PGNiG o skomentowanie informacji Gazpromu o korekcie orzeczenia arbitrażu w Sztokholmie, o której dotąd polski koncern milczał. "Wyrokiem ostatecznym jest wyrok z dnia 30 marca 2020 roku. Informacja wskazana przez Gazprom w jego sprawozdaniu finansowym

Ciech utworzył 36,7 mln zł odpisu na utratę wartości aktywów Ciech Soda Romania

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu Ciech Soda

Odpis na Home Broker obniży wynik grupy Open Finance za ub. rok o 91,05 mln zł 

skonsolidowanego za rok 2018 o kwotę 91 047 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Spółka poinformowała także, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance za ub. rok stwierdziła konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości

Vivid Games miało wstępnie ok. 2,88 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

od osób prawnych za 2016 rok (wynik kontroli UCS w Toruniu [...]) w wysokości 661,7 tys. zł (podatek + odsetki) została wykazana poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego w 2018 roku, bez wpływu na wynik bieżącego roku 2018. W związku z powyższym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz raport

KNF nałożyła na zarząd jednego ze SKOK-ów kary za brak współpracy z rewidentem

SKOK zaleceń KNF, podała Komisja. Chodzi o zalecenia dotyczące udostępnienia i przedstawienia wskazanemu przez KNF niezależnemu biegłemu rewidentowi niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień pozwalających na zbadanie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego

KE wydała zgodę na pomoc publiczną dla LOT-u

, mówił we wrześniu: „Zamrożenie ruchu lotniczego w oczywisty sposób przełożyło się na sytuację spółki. Zarząd LOT rzeczywiście dokonuje nadludzkich wysiłków, żeby ustabilizować sytuację finansową firmy. Nie mam żadnej wątpliwości, że będzie potrzebne tutaj wsparcie zewnętrzne”. – LOT w

Przegląd informacji ze spółek

odszkodowania, na drodze sądowej. Ponadto zaznacza, że częściowe wypowiedzenie umowy przez ZUS nie będzie miało znaczącego wpływu na wyniki finansowe oraz działalność operacyjną Comarch w 2019 r. Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na

Ciech: Odwrócenie odpisu na 260 mln zł powiększy jednostkowy wynik netto za 2018

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Ciech w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 r. przeprowadził testy na utratę wartości zaangażowania spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zarząd podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2018 r.)" - czytamy w komunikacie. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź za 2018 r., zawierającego m.in. skutki przeprowadzonej zgodnie z MSSF9 śródrocznej wyceny pożyczek udzielonych w

Torpol ujmie odpis i rezerwę na 25,3 mln zł w jedn. sprawozdaniu za I półr. 2018

związanych z wymienionymi aktywami w łącznej kwocie 25,27 mln zł. Operacje zostaną ujęte w sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze 2018 r., podała spółka. Jednocześnie Torpol rozpoczął analizę możliwości dalszego funkcjonowania na rynku norweskim. Operacje księgowe obejmują

ZA Puławy: Odpis zmniejszy jednostkowy wynik netto za I poł. 2019 r. o 43 mln zł

podatku odroczonego. Równocześnie na całość tej kwoty spółka tworzy odpis aktualizujący pozycję "Aktywa na podatek odroczony". Sprawozdania finansowe ZA Puławy są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto; 58,5 mln zł straty EBIT w 2019 r.

. Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym 29 kwietnia 2020 roku, zakończono w informacji

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto z uwzględnieniem odpisów w 2019 r.

informowała o etapach realizacji powyższych scenariuszy lub o odstąpieniu od ich realizacji. Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach

Ferrum przygotuje przegląd opcji strategicznych

wpływ przeprowadzonej restrukturyzacji finansowej w 2018 roku na obecną strukturę finansowania grupy oraz analizę wyzwań rozwojowych stojących przed grupą w perspektywie średnioterminowej, wyjaśniono. "Jednocześnie rada nadzorcza zobowiązała zarząd spółki do

Dodatkowe koszty w spółce zależnej obciążą skons. wyniki Seco/Warwick za I półr.

;Ustalono, że dodatkowe koszty realizacji kontraktów w spółce Retech Systems LLC (USA), po poddaniu ich dodatkowej analizie i weryfikacji przez zarząd emitenta, wyniosły 11,75 mln zł. Fakt zwiększenia kosztów realizacji kontraktów istotnie obciąży skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za I poł. 2017

Grupa Azoty: Decyzja o wycofaniu z Senegalu 'nie wydaje się realna'

, poinformował także prezes. Odnosząc się do wpływu związanego z aktywami w Senegalu błędu w sprawozdaniu ZCh Police na sprawozdanie finansowe Grupy Azoty za 2015 r., Bober wskazał, że nadal trwają prace nad prawidłowością oszacowania i sposobem ujęcia błędu w sprawozdaniach. Proces

Paulina Strugała została powołana na stanowisko prezesa PKO Banku Hipotecznego

jest od lutego 2010 r., gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu wewnętrznego banku oraz grupy kapitałowej. W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą

PKP Cargo dokonało 18,1 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości aktywów

ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy PKP Cargo, podkreślono. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r., którego publikacja planowana jest na 28 sierpnia 2018 r

X-Trade Brokers wycofuje się z rynku tureckiego, dokona odpisu na ok. 5,6 mln zł

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers podjęło decyzję o wycofaniu się z rynku tureckiego, podała spółka. W związku z tym spółka dokona w sprawozdaniu skonsolidowanym odpisu o wartości ok. 5,6 mln zł. "W związku z powyższym w

PKP Cargo odpisze ok. 143,5 mln zł w wynikach 2015 r. w związku z cenami złomu

. "Ze względu na odnotowany na rynku istotny spadek cen złomu w IV kwartale 2015 r., zarząd spółki po przeprowadzeniu analizy wpływu tej zmiany na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015, podjął decyzję o dokonaniu ? w oparciu o obowiązujące na koniec 2015 roku ceny

PwC: Szersze wykorzystanie JPK może podnieść efektywność kontroli podatkowej

. Od 1 października 2018 r. rozpocznie się dalszy etap digitalizacji procesu składania rocznych dokumentów finansowych, co powinno doprowadzić do generalnego obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej JPK przez wszystkie podmioty zobowiązane do ich sporządzenia, podano także

Afera GetBacku. Spółka znów nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2017 r.

poważnie podchodzimy do jakości naszej pracy oraz przestrzegania zawodowych standardów zapewniała wtedy Rzeczkowska. Ale inwestorzy kupujący obligacje korporacyjnych GetBacku dziwią się, dlaczego dopiero w tym roku audytor mówi o profesjonalizmie i skrupulatnych analizach. Z wcześniejszych sprawozdań

Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji całej grupy

niezbędnych rezerw oraz ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym, wskazano ponadto. "W toku trwających analiz restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych emitenta i jego spółek zależnych, zachodzi konieczność aktualizacji testów na

Kopex dokona dodatkowych odpisów w skons. sprawozdaniu za 2015 na ok. 966 mln zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Aktualizacja testu na utratę wartości aktywów Kopeksu wskazała na dodatkową utratę wartości bilansowej firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r. w wysokości ok. 916,2 mln zł i dodatkowe odpisy na aktywa spółek zależnych w

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

. "Zarząd spółki rekomenduje następującą wysokość dywidendy za rok obrotowy 2016: - 2 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy wypłacanej z zysku netto spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016; oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na

Wynik finansowy PKP Cargo za 2017 dzięki odpisowi będzie lepszy o 22,2 mln zł

mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki spółki zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., których publikacja planowana jest na 16 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej