analiza siwz

Andrzela Gawrońska-Baran

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Bez analizy postanowień umowy oraz siwz dotyczącej przedmiotowego zamówienia, trudno jest jednoznacznie przesądzić o dopuszczalności rozważanych przez zamawiającego zmian.

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

W sytuacji kiedy oferta jest niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest siwz ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

Pytanie: Zamawiający po ogłoszeniu postępowania zmienił siwz (np. opis przedmiotu zamówienia). Następnie wpływają pytania od wykonawców dotyczące zmienionej specyfikacji. Czy zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zadane pytania, pomimo iż

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

wprowadzenie dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej powinno w pierwszej kolejności zostać poprzedzone szczegółową analizą zapisów siwz dotyczących wymogów odnośnie do osób skierowanych do realizacji zamówienia. Warto też zwrócić się do

Wymagania zawarte w siwz

Wymagania zawarte w siwz

art. 29 ustawy Pzp. Konieczna jest przy tym analiza zapisów siwz oraz zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Ustawa Pzp Art. 29 ustawy Pzp dotyczy

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz , aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: "Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

. Przede wszystkim należy ustalić stan faktyczny i dokonać wykładni umowy zawartej z zamawiającym tak, aby ustalić właściwy zakres zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. Analizie należy poddać również zapisy siwz, udzielonych wyjaśnień i dokonanych modyfikacji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

. Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie do wykonania 5 000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Przedmiot zamówienia nie uległ zmianie w

Polimex-Mostostal liczy na realizację budowy Elektrowni Ostrołęka C

przeprowadzeniu procedury przetargowej. "Inwestor może powiedzieć, czego nie chce. Nie ma innej drogi prawnej" - podkreślił. Podkreślił też, że oferta złożona przez konsorcjum Polimeksu jest zgodna z SIWZ i że przeprowadzono analizę rynku przed jej

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska. Zgodność oferty z siwz Oceniając zgodność oferty z treścią siwz, należy uwzględnić całą treść oferty. Jeżeli w wyniku analizy oraz z kontekstu postanowień oferty będzie

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Przy czym obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Konieczna jest analiza wszystkich przedłożonych z ofertą dokumentów oraz zapisów siwz. Aby zastosować

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

(jeżeli stanowiła integralną część siwz) oraz samej specyfikacji. Chodzi o analizę przesłanek uzasadniających wprowadzenie omawianej zmiany w okolicznościach konkretnej sprawy. Konieczna jest również ocena ww. dokumentów pod kątem możliwości odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

niezgodna siwz zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli niemożliwe będzie dokonanie poprawienia innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym analizie podlegać będzie możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Niemniej jednak

Enea: Dialog konkurencyjny z dostawcami technologii IGCC w maju-czerwcu

. "Pracujemy nad studium wykonalności i będziemy chcieli pokazać efekty w najbliższym czasie" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej. Analizy prowadzone są wspólnie z instytucjami naukowymi i z dostawcami technologii. "

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 sierpnia 2017 r. w Dz.Urz. UE. Początkowy termin składania ofert wyznaczono na 25 września 2017 r. na godz. 9.30. Jednakże modyfikacją do siwz z 22 września 2017 r. zamawiający wydłużył m.in. termin na składanie ofert oraz termin

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

dokonanie analizy postanowień umowy (jeżeli stanowiła integralną część siwz) oraz samego siwz lub ogłoszenia o zamówieniu pod kątem przesłanek uzasadniających wprowadzenie omawianej zmiany w okolicznościach konkretnej sprawy. Jeżeli taka możliwość nie została przewidziana w ogłoszeniu albo w siwz, to zmiany

Jak powinna pracować komisja przetargowa, gdy do wyboru oferty potrzebna jest wiedza specjalistów?

Jak powinna pracować komisja przetargowa, gdy do wyboru oferty potrzebna jest wiedza specjalistów?

spełnia wymagania określone w siwz przez zamawiającego ? Takie rozwiązanie byłoby dla nas ogromnym ułatwieniem. Łatwiej nam bowiem dostarczyć skan oferty do analizy niż zwerbować takiego członka komisji np. lekarza, który przyjmuje pacjentów, akurat wtedy gdy pracuje komisja. Osoba taka zbadałaby

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

Analizując opisany stan faktyczny, można dojść do wniosku, że postąpiłeś słusznie. Jednak przy spełnieniu pewnych przesłanek omyłka tego rodzaju powinna być poprawiona. W opisanym przez Ciebie przypadku wykonawca sporządził formularz cenowy w sposób niezgodny z wymaganiami zawartymi w siwz. Co do zasady

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zaznaczeniem, że obliczyli ją z uwzględnieniem stawki VAT wynoszącej 8%, a nie 23% i uzasadnieniem: „Stawka VAT na podstawie PKOB 1130 na obiekty mieszkalne wynosi 8%”. W dwóch pozostałych ofertach wykonawcy nie podali innej stawki niż wskazana przez zamawiającego w siwz tj. 23%, w związku z tym

ZA Puławy zbudują blok węglowy o mocy 90MWe/240MWt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). "Nowy blok 90MWe/240MWt wraz ze zmodernizowaną elektrociepłownią zakładową zapewni układ energetyczny dopasowany do realnych potrzeb spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego (oraz nadwyżek

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Konieczność wyjaśnienia kwestii uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę robót była również przedmiotem analizy na etapie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji, o co

Intel: Do końca roku Xeon Scalable mogą stanowić do połowy sprzedaży segmentu

chcielibyśmy, żeby nowa rodzina osiągnęła do połowy sprzedaży do końca roku" ? powiedział w rozmowie z ISBnews.tv Długosz. Jak wskazał podczas spotkania z dziennikarzami, firma liczy, że w tym okresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przetargów będzie już

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

. Odpowiedź Powinieneś odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 ustawy Pzp. Wynika to z tego, że oferta niezgodna jest z treścią siwz. Ponadto podanie niewłaściwych parametrów styropianu miało wpływ na prawidłowość obliczenia ceny. Treść oferty przetargowej co do

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

przyjmować, że zamawiający może zabezpieczyć się odpowiednimi zapisami w siwz czy też w ogłoszeniu o zamówieniu i uchronić się przed żądaniami wykonawców co udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Ponieważ uprawnienie wykonawcy i skorelowane z nim obowiązki zamawiającego wynikają z bezwzględnie

Gigafabryka szansą na rozwój fotowoltaiki w Polsce. Zakład może powstać na Śląsku

, biomasy, energii wodnej, energii wiatrowej, kolektorów słonecznych, planowania energetycznego, poczynając od polityki energetycznej i prawa (opracował założenia do systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego), prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA, analiz ekonomicznych i finansowych

Prokuratura zbada, czy przetarg w DAWG był ustawiony

. Ale na unieważnieniu postępowania się nie skończy. Podczas analizy dokumentacji przetargowej jedna z pracownic DAWG odkryła, że Krzysztof Błachut bez konsultacji z przełożonymi zmienił zapisy SIWZ tak, że faworyzowały one Biuro Inwestorskie Janusz Rybka. Prezes Dolnośląskiej

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Ponadto od maja 2013 r. rozpoczniemy generalny remont budynku. W konsekwencji będziemy częściowo i stopniowo wyłączać pomieszczenia. W związku z powyższym będziemy chcieli "pomniejszyć" wykonawcy wynagrodzenie (znamy metraż danego pomieszczenia, który zostanie wskazy w siwz oraz będziemy znali

Najczęściej popełniane błędy w kryteriach oceny ofert

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.13 Zamawiający jest zobowiązany podać w siwz kryteria oceny ofert. Tezę te potwierdzają arbitrzy w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1749/06). "Kryteria, na podstawie, których wybierana jest najkorzystniejsza oferta, muszą być

Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

oczywistą omyłką mamy do czynienia wówczas, gdy każdy, kto dokonuje analizy oferty, stwierdza jej popełnienie i nie ma najmniejszych wątpliwości, w jaki sposób omyłka winna być naprawiona. Może to być zarówno zwykła literówka, jak i inny błąd, gdy z całokształtu oferty jasno i niezaprzeczalnie wynika

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

Pytanie W 2010 roku zamawiający udzielił zamówienia na doradztwo techniczne przy realizacji projektu informatycznego - na okres 36 miesięcy (termin upływa w bieżącym roku). Czy można zmienić datę zakończenia umowy z doradcą (w siwz taka zmiana nie

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

tylko niezgodne z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji, ale także sprzeczne z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Intencją Ustawodawcy było, by Wykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę do wykonania danego zamówienia, a nie analiza całości zatrudnienia w danym

Kulisy konfliktu ws. nowego dworca dla Olsztyna. Czy PKP zmieni projekt? "Alternatywą jest tragedia"

pokazali nam swoją wstępną koncepcję. Od razu wytknęliśmy jej słabości. Zignorowali nas i dopiero 27 maja przysłali nam rysunki gotowego projektu. Dworzec jeszcze bardziej się rozrósł i był jeszcze bardziej dla nas nieakceptowalny. Zrobiliśmy analizę, z której wynikało, że jest przewymiarowany w

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

? Zobacz: Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz Odpowiedź: Przyjmuje się, że obowiązek łącznego szacowania zamówień w sytuacji opisanej w pytaniu wystąpić mógłby wtedy, gdy dana

Czym różni się procedura wykluczenia wykonawcy od odrzucenia oferty?

przez wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Po dokonaniu analizy ofert, ewentualnym dokonaniu poprawek czy też wyjaśnień, zamawiający ma obowiązek odrzucić oferty, które zgodnie z art. 89 ust. 1 podlegają odrzuceniu, czyli - cyt: "Zamawiający

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Zamawiającego postanowień SIWZ , projektu umowy, a w szczególności – od charakteru wynagrodzenia (czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe)". W wyroku czytamy, że w przypadku rozliczenia ryczałtowego kosztorys ofertowy najczęściej traktuje się jako dokument

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

wykonanie całokształtu prac określonych w siwz. Na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie ma prawa żądać zmiany wysokości wynagrodzenia, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Zamawiający natomiast jest zobowiązany do zapłacenia wykonawcy całej