akty zawierają

Dominika Maciejasz

Rząd nakazał zastąpić chusty i szaliki maseczkami? Z rozporządzenia to nie wynika

Rząd nakazał zastąpić chusty i szaliki maseczkami? Z rozporządzenia to nie wynika

Rządowe rozporządzenie miało zakazywać zasłaniania ust i nosa "pseudoochroną" twarzy, czyli szalikami czy kominami. Ale opublikowany w piątek akt prawny takiego zakazu nie zawiera.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Akt prawny określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane, usługi oraz środki ochrony prawnej.

Pułapka w ustawie deweloperskiej? Słona opłata za zbędny papier

Zawierasz umowę z deweloperem? Wypisy aktu notarialnego mogą cię kosztować więcej niż sam akt. To nawet kilkaset złotych wyrzuconych w błoto!

Notariusz na cenzurowanym. Będą musieli być nagrywani?

Notariusz na cenzurowanym. Będą musieli być nagrywani?

sprawę. Dla mnie nie jest ważne, z jakiej partii jest ten, kto coś wymyślił. Ważne dla mnie jest to, co przyszło mu do głowy. I szkoda, że dopiero pod koniec kadencji Sejmu posłowie PiS pomyśleli o nagrywaniu przebiegu podpisywania aktów notarialnych. Współpraca notarialno

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

strony postępowania egzekucyjnego. Zazwyczaj tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Do obligatoryjnych składników tytułu egzekucyjnego należą: wskazanie świadczenia, które ma być spełnione oznaczenie wierzyciela i dłużnika. Ponadto tytuł egzekucyjny może zawierać

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

Z tego poradnika dowiesz się: co można załatwić tylko u notariusza, co musi zawierać akt notarialny,  jak otrzymać wypis, jaka jest wysokość stawek notarialnych, jakie są wymagania wobec notariuszy. Notariusz nie może sporządzić aktu, jeśli podejrzewa, że jedna ze stron nie jest w pełni

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

wniosku w sądzie rejonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Wniosek powinien zawierać: - dane osoby (imię, nazwisko, adres zamieszkania) składającej wniosek, a także dane wszystkich pozostałych spadkobierców ustawowych; - dane osoby zmarłej (imię, nazwisko, adres zamieszkania

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

mieszkania ile zapłacimy za sporządzenie aktu notarialnego Dokonując tak poważnego zakupu, zazwyczaj zawieramy dwie umowy. Z deweloperem umowę deweloperską (lub przedwstępną, jeżeli inwestycja jest już ukończona) oraz umowę przeniesienia własności lokalu na nabywcę. Jeśli nabywamy lokal na tak zwanym rynku

Wykaz pracowników jako tajemnica przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa, wskazać można na wyrok z dnia 30 września 2016 r. sygn. akt: KIO 1743/16. Znajduje zastosowanie również do nowej ustawy PZP, gdzie stwierdzono między innymi: „Na Wykonawcę nałożono obowiązek wykazania Zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnica

Pieczęć, której nie powstydziłby się Kafka. Nie ma tłumacza, nie ma dokumentów

Pieczęć, której nie powstydziłby się Kafka. Nie ma tłumacza, nie ma dokumentów

popularny język, pojawiają się trudności. Cudzoziemiec musi tłumaczyć dokumenty najpierw na język rosyjski i dopiero z tego języka tłumacz przysięgły przekłada na polski - wyjaśnia mec. Sylwia Gładki, prawniczka reprezentująca Tohira. - Wiele z naszych dokumentów cywilnych, takich jak akt urodzenia

Problemy ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Rejestr nie działa prawidłowo

Problemy ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Rejestr nie działa prawidłowo

odpowiedzi Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba okazać przy podpisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości oraz dostarczyć lokatorowi przy podpisywaniu umowy najmu. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny od 5 do 20 tys. zł. Dłuższy czas oczekiwania

Jak sporządzić testament? A jak przejąć spadek zapisany w testamencie?

Jak sporządzić testament? A jak przejąć spadek zapisany w testamencie?

własnoręczny Testament własnoręczny nic nie kosztuje – można go sporządzić choćby długopisem na papierowej serwetce. Warunek: od pierwszej litery do ostatniej kropki powinien być spisany własną ręką oraz zawierać datę i podpis. Data może mieć charakter opisowy, np. „Niniejszy testament sporządziłem

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

art. 11a ust. 5 u.o.z. program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. W zaskarżonej uchwale, w § 5 ( Rozdział 4. Finansowanie Realizacji Programu

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

art. 11a ust. 5 u.o.z. program, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. W zaskarżonej uchwale, w § 5 ( Rozdział 4. Finansowanie Realizacji Programu

PiS celuje we flipperów. Koniec łatwego zarobku?

PiS celuje we flipperów. Koniec łatwego zarobku?

Deweloperskich, zwraca uwagę, że przepisy mogą uderzyć w konsumentów, których nowa ustawa deweloperska miała chronić, bo flipperzy będą zawierać zwykłe umowy przedwstępne zamiast deweloperskich, więc potem na Kowalskiego scedują takie same, czyli bez ochrony, którą zawierają umowy deweloperskie. – Teraz

Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument

Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie też musiał posiadać każdy nowo wybudowany dom. Dokument będzie trzeba okazać przy odbiorze budynku. – Dokument ten zawiera dane i wskaźniki dotyczące zapotrzebowania obiektu na energię na potrzeby wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga nie przysługuje na zarządzenie

Prywatni właściciele mieszkań boją się wynajmować lokale uchodźcom. Rząd nie pomaga

Prywatni właściciele mieszkań boją się wynajmować lokale uchodźcom. Rząd nie pomaga

jej postanowienia. W praktyce umowy najmu z cudzoziemcami zawierane są zazwyczaj w języku polskim, z adnotacją o zrozumieniu przez cudzoziemca jej postanowień. Biorąc pod uwagę okoliczności, w których umowy najmu są teraz zawierane, uważam, że taki zapis może być uznany w ewentualnym sporze sądowym za

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

, tj. 0% i 23%, można je poprawić na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp? Odpowiedź: Proponowany przez zamawiającego zapis może być interpretowany jako wskazanie w SWZ stawki VAT , jaką należy uwzględnić w cenie oferty. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (sygn. akt

Nabywcy używanych domów są dyskryminowani? To spór o spore pieniądze

Nabywcy używanych domów są dyskryminowani? To spór o spore pieniądze

postrzegają limity taksy Brak zgodności notariuszy co do limitu wysokości taksy stał się widoczny po zapytaniu 40 kancelarii notarialnych o wysokość wynagrodzenia za sporządzenie aktu dokumentującego sprzedaż używanego domu o wartości 830 000 zł. Większość kancelarii stwierdziła, że wbrew opinii

FPP i CALPE: Uzasadnianie zmian legislacyjnych powinno być obowiązkowe

parlamencie. "Zbyt często projektowane rozwiązania są uzasadniane bardzo pobieżnie, niekiedy uzasadnienie sprowadza się wręcz do powtórzenia treści przepisu. Dlatego konieczne jest sformułowanie bardzo wysokich wymogów wobec uzasadnień projektów aktów normatywnych. Bezwzględnie

Godziwy zysk z najmu: co to oznacza? Podwyżki czynszu nie zawsze zasadne

Godziwy zysk z najmu: co to oznacza? Podwyżki czynszu nie zawsze zasadne

może swobodnie podnosić czynsz. Czytaj także: Nadzieje na większe spadki cen mieszkań odchodzą w zapomnienie? Podwyżka większa od inflacji powinna być wyjaśniona Ustawa o ochronie praw lokatorów wprawdzie nie zawiera definicji godziwego zysku, ale wyjaśnia, kiedy takie pojęcie w ogóle powinno być

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

wątpliwości zamawiającego i jakie informacje powinny zostać przedłożone dla wykazania zasadności i realności dokonanych wyliczeń. Stosownie do art. 2243 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Podkreślenia wymaga, iż

Bruksela koryguje politykę "prostego banana". Za dużo żywności się marnuje

nazywać swój produkt "dżemem", musi on zawierać on minimum 350 gramów owoców na kilogram gotowego przetworu.  Bruksela chce podnieść te wymagania do 450 gramów.  - Nowym wymogom dotyczącym zawartości owoców w dżemach przyświeca głównie cel dbałości o zdrowie europejskich

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego. Sąd administracyjny ocenia zgodność z prawem zaskarżonego aktu administracji publicznej. Na podstawie art. 3 § 2 pkt 6

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

ani darowizny, adoptować dziecka, zawrzeć małżeństwa, decydować o swoim leczeniu. 2. Ubezwłasnowolnienie częściowe Osoby ubezwłasnowolnione częściowo mogą zawierać umowy w bieżących sprawach, np. robić drobne zakupy, pójść do lekarza lub fryzjera. Mogą też podjąć pracę, a wynagrodzeniem swobodnie

UE ucywilizuje sztuczną inteligencję. AI Act ma wyeliminować "nieakceptowalne ryzyko manipulacji"

, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i European New School of Digital Studies. AI Act. Co zawiera projekt ustawy? W teorii podział taki ma mieć swoje realne konsekwencje, co omawia raport "Polityki Insight" ("PI"). Zakazane mają być takie praktyki jak: udostępnianie

Wykonawca musi dotrzymać terminu wyznaczonego ustawą

przepisy procedury cywilnej, nie zawierają przepisu umożliwiającego uznanie zachowania terminu na dokonanie czynności procesowej, jeśli przed jego upływem stosowne pismo zostanie nadane przez wykonawcę w placówce pocztowej operatora wyznaczonego[2]. Zapamiętaj: Uchybienie terminu na zgłoszenie

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

;6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Hasła tematyczne: Ochrona zwierzątSkarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w częściPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz 638 art. 11 a ust

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Hasła tematyczne: Ochrona zwierzątSkarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w częściPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz 638 art. 11 a ust

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Kto i kiedy będzie musiał je mieć?

budynkach. Dzięki informacjom zawartym w certyfikacie energetycznym właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dane, takie jak: wskaźnik rocznego

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

Ustaw" ? wskazał ekspert CALPE Grzegorz Lang, cytowany w komunikacie. Systemy dostępu do informacji o aktach prawnych powinny zawierać narzędzia ułatwiające poszukiwanie i dostęp do tekstów prawnych: przedmiotowe i podmiotowe skorowidze (oczywiście bez mocy prawnej

Jeden błąd w umowie i inwestycja w nieruchomość staje się kulą u nogi

kwestiach finansowych, kapitałowych, natomiast jeśli chodzi o wiedzę w zakresie ryzyk czy dotyczącą prawa nieruchomości, bywa z tym niestety różnie. Bywa pani zaskakiwana nieświadomością inwestorów? – Owszem. Często zaskakują mnie pytania dotyczące kwestii zawierania umów, szczególnie najmu czy

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 6,6% r/r w III kw. 2019

mieć świadomość, że byłby to jednak nadal zaledwie wstęp do pełnego zrozumienia wchodzących w życie zmian w prawie - zdecydowana większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje starych aktów prawnych, a więc zawierają one jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

przed odpowiedzialnością za zobowiązania spadkodawcy. Jedną z form zabezpieczenia przed oddziedziczeniem długów jest notarialne zrzeczenie się dziedziczenia. Taki akt jest sporządzany jeszcze za życia spadkodawcy i ma formę umowy zawieranej między spadkodawcą a spadkobiercą. Umowę można zawrzeć również

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Z tego poradnika dowiesz się: czym są bezczynność i przewlekłość ZUS, w jakim terminie ZUS musi wydać decyzję, jak napisać ponaglenie, co musi zawierać pismo do ZUS, jak i kiedy można złożyć skargę, kiedy sprawa trafia do sądu. ZUS kolejny raz przeprasza i zapewnia, że sprawa zostanie wkrótce

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień potwierdzić, jaki produkt zaproponował w ofercie?

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie na dostawę ryb mrożonych. W trakcie procedury zmodyfikował treść kalkulacji cenowej, wskazując w opisie, że ryba nie może zawierać chemii (przed modyfikacją wykonawca mógł zaoferować rybę z chemią jak i bez niej). Wpłynęły trzy oferty, w tym jedna na

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: KIO 907/22) podniosła, że użyte przez ustawodawcę w art. 109 ust. 3 Prawa zamówień publicznych określenie

Dlaczego warto spisać ostatnią wolę?

dziedziczenia jest opisana w kodeksie cywilnym. Zmienić ją może pozostawiony przez zmarłego testament. Dokument może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy, np. małżonkowie nie mogą napisać wspólnego testamentu. Nawet jeśli mają wspólny majątek. Testament może sporządzić i odwołać tylko osoba, która

"Na mleczarza" - nowy sposób wyłudzania roszczeń? Niespodzianka w księgach wieczystych

konflikt, który spowoduje obecne problemy mieszkańców. Jak mówi nam osoba znająca kulisy sprawy, spółdzielcy pokłócili się o pieniądze ze sprzedaży działki, co zaowocowało pomysłem skonfliktowanej części spółdzielców na podważenie zasadności sprzedaży - uchwała ws. sprzedaży zawierała błędy proceduralne

Nawet 1000 zł wydatku. Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości od 2023 r.

;akcie notarialnym przekazanie nabywcy tego dokumentu. W przypadku braku świadectwa notariusz pouczy o obowiązku jego przekazania i grożącej karze grzywny za jego niedopełnienie. W przypadku najmu świadectwo przekazuje się przy zawieraniu umowy z przyszłym lokatorem. Świadectwo dla domu od 300 zł

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

. akt IV SA/Po 291/21 uchylił zaskarżoną decyzje w całości . Sąd zarzucił, że Kolegium w szczególności nie wyjaśniło powodów zmiany swego wcześniejszego stanowiska co do kwalifikacji niektórych stanowisk jako związanych z pełnieniem funkcji publicznej, a w istocie nawet takiej zmiany nie

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

zaskarżoną decyzję. Po rozpatrzeniu skargi K. P., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 291/21 uchylił zaskarżoną decyzje w całości . Sąd zarzucił, że Kolegium w szczególności nie wyjaśniło powodów zmiany swego wcześniejszego stanowiska co do

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

. Zaskarżone pismo zawierało tym samym "rozstrzygnięcie" w przedmiocie nałożenia korekty finansowej, tylko w tym sensie, że wskazywało na konieczność jej dokonania. Jednocześnie jak wynika z akt sprawy wskazana korekta została następnie samodzielnie dokonana przez beneficjenta, co podkreślono w

Facebook dopuści posty nawołujące do zabicia Putina i Łukaszenki. Ekspert: "To wielki błąd"

Armenii, Azerbejdżanu, Estonii, Gruzji, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji i Ukrainy" - czytamy w komunikacie. Nawoływanie do śmierci reżimowych przywódców jest dozwolone, ale pod pewnymi warunkami. Nie mogą zawierać "lokalizacji lub metody" działania. Oliwy do ognia

Nowelizacja ustawy telekomunikacyjnej niepokoi rynek. Wzrosną rachunki za telewizję i internet?

dewelopera albo sąsiada.  I to ma się zmienić.  Dostęp do publicznej bazy danych  Na początku lipca minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, ogłosił na Twitterze projekt nowego aktu prawnego. Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

lobbying, podkreśliły organizacje. "Teoretycznie polski system stanowienia prawa zawiera dość rozbudowane obowiązki konsultowania projektów aktów prawnych. Niestety, praktyczne znaczenie przepisów i dokumentów urzędowych przewidujących konsultacje jest w Polsce dość

Zwolnienie pracownika. Kiedy grozi dyscyplinarne? Jak do tego nie dopuścić?

Z tego poradnika dowiesz się: jaka jest różnica między zwolnieniem natychmiastowym a dyscyplinarnym, za jakie przewinienia można dostać "dyscyplinarkę", co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę, jak napisać odwołanie do sądu pracy, czy można zwolnić pracownika, gdy nie jest niczemu

Roman Karkosik planuje wycofać część kontrolowanych przez siebie spółek z GPW

oskarżenia przeciwko Romanowi K, Grażynie K oraz Jakubowi N., oskarżonym o karalną manipulację akcjami Krezus S.A. Zarzuty aktu oskarżenia obejmują okres od 12 lipca 2012 r. do 14 listopada 2012 r. Zdaniem prokuratury, podejrzani składali zlecenia i zawierali transakcje na akcjach Krezusa, wprowadzając w

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

wyjaśnień popartych dowodami na argumentację podnoszoną w wyjaśnieniach. Konkretyzację wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny podkreśla również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej . Przykładowo w wyroku z dnia 8 września 2021 r. sygn. akt: KIO 2031/21 skład orzekający uzasadniał: „… Izba

Zrobieni w nawozy. Rolnicy stracili miliardy, słuchając ministra rolnictwa

towar. Dilerzy zawierają z zakładami roczne kontrakty i co miesiąc muszą odebrać od producenta określone partie nawozów, a potem je sprzedać rolnikom.  Od 10 lat ceny nawozów praktycznie się nie zmieniały. Na przykład mocznik rolnicy kupowali po 1300 zł za tonę. Wszystko zmieniło się w 2022

Kredytobiorcy dobrze wiedzieli o ratalnym ryzyku? Ekspert sprawdza, jak było

informacyjnych stały się przez lata rutyną dla banków. Często wymagały one, aby klient przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego podpisał się na dokumencie prezentującym m.in. kalkulację rat z oprocentowaniem wyższym o 4 punkty procentowe. Taki podpisany przez dłużnika dokument znajdujący się w bankowym

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

przeniesienie otwarcia pozostałych do czasu usunięcia problemów technicznych po stronie zamawiającego. Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławcze j z dnia 29 grudnia 2020 r. sygn.. akt: KIO 3204/20 w którego treści stwierdzono między innymi, że: „Otwarcie ofert jest czynnością faktyczną

Jaka jest prawidłowa identyfikacja i ocena omyłek o charakterze rachunkowym?

pozycji w rankingu. Proszę o odpowiedź, czy powyższa oferta powinna zostać odrzucona? Czy ta oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny? Czy może przyjąć, że została złożona prawidłowo? Odpowiedź: Z okoliczności pytania wynika, że wykonawca popełnił w ofercie omyłki rachunkowe , które powinny zostać

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

firmom, które nie poinformowały, że zainwestowały w opcje). Pewna austriacka firma zażądała od banku odszkodowania za opcje. Po wielu odwołaniach i złożonej kasacji - jak podał portal Prawo.pl - Sąd Najwyższy (syg. akt I CSKP 90/21) stwierdził w ubiegłym roku: Klient banku przy zawieraniu umowy opcji

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa wzrosła o 5,6% r/r w I poł. 2019

większość publikowanych ustaw i rozporządzeń to nowelizacje starych funkcjonujących aktów prawnych, a więc zawierają jedynie nieczytelne, wyrwane z kontekstu zdania czy akapity. Aby poznać ich sens, należy odnieść je do tekstów źródłowych, a to oznaczałoby konieczność analizy wielokrotnie większej liczby

Pełnomocnictwo domniemane

dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. Opierając się na orzecznictwie odnoszącym się do art. 97 KC warto wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 grudnia 2003r. sygn. akt: IV CK 286/02 gdzie Sąd Najwyższy przyjął, że 

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, zawiera wszelkie informacje wymagane w załączniku V do dyrektywy 2014/24/UE tj.:  wartość szacunkową zamówienia wskazującą na jego zakres orazwartość umowy zawartej na podstawie zwycięskiej oferty.Pkt II.1.7

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że wykonawca nie może zastrzec informacji, których katalog zawiera art. 222 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. W kontekście wyrażonej w

Jak unieważnić ślub kościelny? Poradnik krok po kroku

adoptowaną córkę; wady zgody małżeńskiej, np. podstępne wprowadzanie w błąd, ukrywanie faktów – w momencie zawierania małżeństwa jedno z małżonków zapewniało, że chce mieć dzieci, a od samego początku planowało, że nie będzie miało potomstwa, zmuszenie do zawarcia małżeństwa – rodzina nalegała

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. I

Prawni. Zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe mogą funkcjonować w obrocie gospodarczym jako odrębne podmioty, czyli zawierać umowy, zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości czy pozywać i być pozywanym. Charakterystyczny jest także właściwy dla wszystkich spółek (z wyjątkiem partnerskiej

Ubędzie tirów z Rosji i Białorusi. Zakaz, ale z wieloma wyjątkami

kwietnia, po publikacji wprowadzających go w życie aktów prawnych. W efekcie od soboty na drogi UE - czyli w pierwszym rzędzie Polski, państw bałtyckich i Finlandii - ciężarówki z Rosji i Białorusi nie mogą już wjeżdżać. A te pojazdy, które 9 kwietnia znajdowały się już na terytorium UE lub przejeżdżały

7 lat "Mieszkania plus" - tak kończy się rządowy program. Co było wiadome od początku?

;Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl. NIK w raporcie poświęconym „Mieszkaniu plus" zwraca uwagę, że głównymi przyczynami braku efektywności tego rozwiązania były: brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych. NIK zwraca uwagę, że

J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding szacuje, że liczba zawieranych nowych umów o wybudowanie i sprzedaż lokali spadła o ok. 45% m/m w marcu 2020 r. z powodu wpływu epidemii COVID-19, podała spółka. "Porównując dane za

Czy ubezpieczyciel pomoże po ataku terrorystycznym? Rozszerzona polisa nie zawsze zadziała

jest na tyle niestabilna, że świadomy podróżujący zawsze będzie sprawdzał, czy polisa chroni również od zdarzeń związanych z aktami terroru – mówi Katarzyna Szepczyńska, dyrektor departamentu ubezpieczeń turystycznych w Axa. Czytaj także: Wyjazd na własną rękę poza Europę. Co też mnie podkusiło

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Tym samym, sąd ma prawo i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został w skardze podniesiony. Mając na uwadze tak zakreślony zakres kognicji Sąd uznał, że wniesiona skarga zasługuje

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

wieczystego, które odkupiło CNT, przysługiwało na nieruchomość o charakterze przemysłowym. KCI zapewniło jednak u notariusza, że na działce przy ul. Wrocławskiej można postawić osiedle i że wydano pozwolenie na budowę. CNT zabezpieczyło się jeszcze dodatkowym zapisem w akcie notarialnym, gdyby plan

Ważne zmiany po wejściu RODO. Czy pracownik musi dostarczyć akt zgonu do kadr, jeśli zmarł mu ktoś z rodziny?

, ale one nie są objęte ochroną (ale „RODO nie ma zastosowania do danych osobowych osób zmarłych”). Akt zgonu może jednak zawierać więcej danych, m.in.: imię i nazwisko małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim, czy nazwisko i imię lub nazwę

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) jak i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które nie zawierały zgody na przedkładanie dokumentów w języku obcym. Jakkolwiek Skład Orzekający stoi na stanowisku

Koronawirus. Jak ustanowić pełnomocnika? Kto może nim zostać?

-administracyjnych, egzekucyjnych, cywilnych, zabierania głosu na posiedzeniach wspólnot mieszkaniowych, zawierania umów najmu. Nie można wystawić pełnomocnictwa ogólnego, które upoważniałoby pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Takie pełnomocnictwo będzie nieważne

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera?

, to znak, by zachować wobec niego ostrożność. Jak czytać prospekt informacyjny? Prospekt informacyjny wraz z załącznikami to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinien nam udostępnić deweloper. Prospekt zawiera harmonogram budowy, rodzaj rachunku, na jaki będą wpłacać pieniądze klienci

Odwrócona deweloperka. Można budować nawet o 40 proc. taniej

nie kooperatywa mieszkaniowa – mówi prawnik Piotr Jarzyński. Umowę zawiera się w formie aktu notarialnego. – Ta szczególna forma czynności prawnej ma zapewnić kontrolę umowy przez notariusza. Niedochowanie formy aktu notarialnego będzie skutkować bezwzględną nieważnością czynności prawnej

Dziedziczenie ustawowe krok po kroku. Przydatne przykłady

uprawnionego do dziedziczenia. 3. Odrzucenie schedy w imieniu małoletnich Odrzucić spadek w ich imieniu mogą rodzice, ale tylko za zgodą sądu (uchwała składu 7 sędziów SN z 22 maja 2018 r., sygn. akt III CZP 102/17). Odrzucenie spadku w imieniu osoby małoletniej nie mieści się w ramach zwykłego zarządu jej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10). Ponadto z omyłką będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy nie została w ofercie wykonawcy wyartykułowana wprost cena bez podatku VAT (cena netto), jednak podatek ten zawierał się w wartości przedstawionej w ofercie, na skutek czego cena netto

Bochenek: Zawieszenie spłaty rat kredytu może uniemożliwić dochodzenie roszczeń

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Umowy kredytowe klientów z bankami mogą zawierać zapisy, które w sytuacji wprowadzenia przez rząd możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytów w związku z epidemią uniemożliwią w późniejszym czasie dochodzenie roszczeń, poinformował

Rozkłady jazdy z papierem elektronicznym - bliska przyszłość czy odległe plany?

. Zawierają one naelektryzowane dodatnio i ujemnie cząsteczki pigmentu. Te pierwsze odpowiadają za kolor biały, te drugie – za czarny. Przyłożenie odpowiedniego ładunku elektrycznego w dowolnym miejscu wyświetlacza sprawia, że przyciągane są tam cząsteczki o określonym kolorze. Pozwala to na

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych (sygn. akt I CSK 106/08). Karol Jaworski radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

istniejącym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki" (Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2019 r., sygn. akt: IV CSK 129/18). Jako przykład sytuacji, w której dochodzi do zaistnienia siły wyższej wprost wymieniane są działania wojenne. Jeżeli zatem w umowie w sprawie zamówienia

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

treści w sytuacji, gdy np. oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału wykonawcy . W takich okolicznościach (na podstawie art. 223 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych), w celu dochowania przez

Rząd chce wglądu w umowy o pracę i zlecenia. Jest projekt ustawy

ułatwieniami dla osób, które legalnie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia, projekt ma na celu ułatwienie zawierania umów przez osoby, które do tej pory tego nie robiły i pracowały w tzw. szarej strefie" – czytamy w projekcie ustawy. Planowany termin jej przyjęcia to

Przedsiębiorco, nie radzisz sobie sam? W czym pomoże pełnomocnik w twoim przedsiębiorstwie

mocodawcy. Stanowi jego oświadczenie woli. Forma udzielonego pełnomocnictwa jest zależna od jego zakresu, np. pełnomocnictwo obejmujące sprzedaż nieruchomości musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego. Pełnomocnictwo ogólne oraz prokura muszą być udzielone co najmniej w formie pisemnej albo w postaci

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

Wojna o dane. Poczta dostała PESEL-e. To jednak za mało do wyborów

. Teraz jednak Poczcie przekazano całość bądź część bazy PESEL wszystkich innych obywateli. Dlaczego wobec tego Poczta Polska żąda od samorządów spisu rejestrów? I kluczowe pytanie: czym się różni rejestr PESEL od spisu wyborców? Bez spisu wyborców ani rusz Spis wyborców zawiera następujące dane

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

nie tylko tam mieszkały, ale były przez cały czas zameldowane. Umowa została potwierdzona aktem notarialnym. Sporządziła go notariusz Kinga Nałęcz, choć zawierał nieprawdę - zostało w nim napisane, że jedynym zameldowanym lokatorem mieszkania jest sprzedający. Żonę i córkę całkowicie pominięto. - Ale

Giełdowi oszuści łatwo mogą zrobić z prężnej firmy wydmuszkę. Tak ogołocili spółkę z pieniędzy, nieruchomości i kontraktów

sam. 29 kwietnia 2022 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 12 członkom „porozumienia". Presto SA była spółką, która  zajmowała się montażem kominów. Członkowie „porozumienia" objęli w 2014 roku emisję akcji serii C spółki Presto SA – łącznie 50 mln

Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt"

; Należy wezwać go do zapłaty zaległego czynszu w okresie kolejnego miesiąca, a po bezskutecznym upływie tego terminu można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Co warto zauważyć, wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać przyczynę wypowiedzenia – zauważa

"Jak godzimy się na patologię, to utrwalamy patologię. Jeżeli normą jest patologia, to świat zwariował"

Prof. Balcerowicz w rozmowie z "Wyborczą" kilkukrotnie odwołuje się do elementarnej sprawiedliwości, poszanowania prawa oraz konstytucji . W szczególności ten ostatni najwyższy akt prawny gwarantuje wszystkim podmiotom równość wobec prawa. Banki nie zostały wyjęte spod tej regulacji

Państwo ulży pracodawcom. Koniec z absurdalnym przechowywaniem papierowych akt pracowniczych przez 50 lat. Od 2019 r. wystarczy 10 lat

Konieczność długotrwałego przechowywania akt pracowniczych zawsze była bolączką firm. W Wielkiej Brytanii pracodawcy muszą to robić tylko przez sześć lat, w Szwajcarii przez dziesięć, w Kanadzie - trzy, a w Singapurze – tylko przez dwa. W Polsce obowiązek przechowywania akt określono na 50

Minister cyfryzacji odpowiada, ile zarabia, co myśli o "Wyborczej" i TVN, czy pójdzie siedzieć za aferę respiratorową

Cieszyńskiego wyciągnąć odpowiedzi na temat tego, co myśli o rządach PiS-u, o zgodnych z prawem, ale wątpliwych etycznie praktykach oraz aferach tej partii. Niestety, użytkownicy Wykopu często tak formułowali pytania, że zawierały mało konkretów, przez co były łatwe do zgaszenia przez polityka. Np. Czy zdajecie

Czym są darowizny z poleceniem, zastrzeżeniem warunku lub terminu?

. Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku, a obdarowany wyraża zgodę na przyjęcie darowizny. Umowa może mieć formę aktu notarialnego (obowiązkowo przy darowiźnie nieruchomości), pisemną lub ustną. Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę, jeśli

Firmy nie będą musiały trzymać akt pracowników przez 50 lat. Wystarczy 10. I zaoszczędzą dzięki cyfryzacji

wcześniej. Oznacza to dla przedsiębiorców oszczędność czasu i pieniędzy. Tak będzie i teraz przy wprowadzaniu e-akt – ogłosił w czwartek na konferencji prasowej Marcin Zieleniecki, wiceminister pracy. Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji (tzw. e-akta

"Oni wypisali się z Kościoła" - gazety lokalne Polska Press opublikowały imienne listy apostatów

apostatów. Opisali ich imieniem, pierwszą literą nazwiska, nazwą miejscowości, w której złożyli akt apostazji, oraz rokiem jej dokonania. Utworzenie szczegółowych list i ustalenie liczby osób, które złożyły akt apostazji w poszczególnych województwach (z podziałem na liczbę apostazji w miastach), wymagało

ME: Pierwsza aukcja mocy odbędzie się 15 listopada br.

grudnia br., a na rok 2023 odbędzie się 21 grudnia 2018 r., podano także. Jak podkreśla resort energii aukcje będą poprzedzone certyfikacją, która rozpocznie się w najbliższą środę - 5 września 2018 r. "Wydane akty wykonawcze do ustawy z 8 grudnia

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba, która ma w ręku prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, składa wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub SKOK-u (nie musi być jego klientem). Bank lub SKOK po

RPO kontra lichwiarze. Będzie obowiązkowe nagrywanie?

oficjalnym pismem do Krajowej Rady Notarialnej. Nagrania mogłyby być dowodem w czasie postępowań cywilnych o unieważnienie aktu notarialnego. - Samorząd notarialny jest gotowy uczestniczyć w ewentualnych pracach nad odpowiednimi zmianami legislacyjnymi - poinformowała media

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

rozpoznania wniosku w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym według norm prawem przepisanych. Wskazał, że w dniu 21 grudnia 2021 r. w formie mailowej złożył

"Mamy w Polsce hybrydowy stan nadzwyczajny". Prawnik o wyrokach na zbuntowanych przedsiębiorców

chorób zakaźnych. Mecenas Dariusz Gradzi, specjalista z zakresu prawa handlowego i finansowego: To bardzo zaskakujące orzeczenie. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych zawiera delegację ustawową, która dopuszcza tworzenie na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

Panika w biznesie po ogłoszeniu narodowej kwarantanny. Gowin uspokaja: Wsparcie popłynie do firm jeszcze w grudniu

ochronne są obowiązkowe, z wyłączeniem dzieci do 5. roku życia. Ten obowiązek nie dotyczy też nowożeńców w trakcie zawieraniu aktu małżeńskiego, czy to w urzędzie, czy w kościele. Zwolnione są też osoby spacerujące po parku, lesie czy przebywające na plaży. * Jeśli chodzi o zakładanie maseczek w biurze, to