aktuarialny

Aviva OFE Aviva BZ WBK proponuje wypłatę 228,5 mln zł dywidendy przez Grupę Kęty

2017 w kwocie 249 056 966,23 zł i przeznaczyć: kwotę 228 520 800,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, kwotę 20 285 602,23 zł na kapitał zapasowy, zaś kwotę 250 564,00 zł na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę 30,73 zł dywidendy na akcję

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 20 943 zł przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2019, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze, b) użycie kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 89 833 053,44

NN OFE chce zwiększenia kwoty dywidendy Grupy Kęty do 229 mln zł za 2018 r.

, - przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia w kwocie 83 586 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. Jako dzień dywidendy zaproponowano 22 sierpnia, a dzień wypłaty na 5 września kwotę 66 818 129 zł i 7 listopada kwotę: 162 272 599

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 24 kwietnia o wypłacie dywidendy za 2017 r.

- kwotę 250 564 zł na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia" - czytamy w projektach. Jako dzień dywidendy zaproponowano 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy - na 10 lipca 2018 roku (34 % kwoty

Oferty konsorcjum Sygnity na 53,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ZUS

, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego, podało Sygnity. Wartość brutto oferty konsorcjum wyniosła: 53,26 mln zł

JSW miało 765,4 mln zł straty netto, 888,5 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

zabezpieczających w kwocie -11,2 mln zł wraz z podatkiem dochodowym w wysokości 2,1 mln zł oraz strat aktuarialnych w wysokości -13 mln zł wraz z podatkiem dochodowym w kwocie 2,4 mln zł całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie -993,5 mln zł, podano również. "Wolumen

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję

w pkt b) przeniesioną z utworzonego z zysków spółki kapitału zapasowego, tj. 22,50 zł na akcję licząc według stanu akcji spółki (9 545 447 sztuk) na dzień podjęcia uchwały; d) przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego ze świadczeniami pracowniczymi po okresie

KIO oddaliła odwołania do oferty Sygnity w przetargu na Hurtownię Danych ZUS

umowy. To był i jest dla nas kluczowy klient. Wygranie tego przetargu jest ważne nie tylko z uwagi na ogólnopolski charakter i złożoność bazy danych aktuarialnych, ale także ze względu na rolę społeczną ZUS, która wpisana jest w jego działalność operacyjną. Po e-Podatkach to jeden z bardziej istotnych

PGE szacuje stratę netto na ok. 5 mld zł w I półr. w efekcie odpisów wartości

sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 300 mln zł, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA, 2) Zmiana wielkości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych (głównie wpływ zmiany stopy dyskonta) łącznie ok. 250 mln zł, odpowiednio

Akcjonariusze MLP Group zdecydują 18 IV o wypłacie 2,3 zł dywidendy na akcję

wykazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok w wysokości 34 858 486,50 zł powstałych w wyniku ujęcia zysków aktuarialnych oraz korekt wpłat zysku lat ubiegłych zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy będzie wynosiła 41.660.486,50 zł, z czego 6.802.000 zł będzie

Konsorcjum Sygnity ma umowę z ZUS na Hurtownię Danych za 53,26 mln zł brutto

systemu aktuarialnego" - czytamy w komunikacie. Obok Sygnity w konsorcjum są Indra Sistemas oraz Ericpol. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy od dnia podpisania, podano również. "Łączne wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

. Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia na życie od dawna wyceniają oferowane przez siebie polisy na podstawie poszczególnych czynników, takie jak stan zdrowia, styl życia i tabele aktuarialne. Ponieważ gromadzenie i analizowanie wysokiej jakości danych o konsumentach staje się łatwiejsze, szersza grupa firm

Tauron ujmie rezerwy i odpisy o wartości 150 mln zł w kosztach za IV kw. 2014 r.

kwocie ok. 150 mln zł" - czytamy w komunikacie. Główną przyczyną zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze jest spadek rynkowych stóp procentowych, w konsekwencji czego spółka zdecydowała o obniżeniu stopy dyskonta. Kwota zysków i strat aktuarialnych dotycząca nagród

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

mln zł na moment początkowego przeszacowania aktywów netto Tauron Ciepło do wartości godziwej jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży. Powyższy odpis nie wpłynął na EBITDA Grupy Tauron, c) rozwiązanie w II kwartale 2020 r. rezerw aktuarialnych na

PGE szacuje skonsolidowaną stratę netto na 3 mld zł w 2015 r.

: - Przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln zł, - Rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln zł" - czytamy dalej

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydują 23 IV o wydaniu 101,11 mln zł na dywidendę

Grupy Kęty S.A. (...) postanawia: a) podzielić zysk netto spółki za rok 2014 w kwocie 98.009.459,57 zł w następujący sposób: kwotę 97.589.234,57 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, kwotę 420.225,00 zł na pokrycie strat aktuarialnych związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie

Tauron szacuje, że miał 194 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r.

), - zwiększenie o 17 mln zł rezerw aktuarialnych z tytułu kosztów przeszłego zatrudnienia (segment wydobycie), - zwiększenie o 27 mln zł rezerwy z tytułu potencjalnego wzrostu podatku od nieruchomości dotyczącego majątku sieciowego (segment Dystrybucja)" - czytamy dalej

KPMG: IFRS 17 będzie miał większy wpływ na ubezpieczycieli, niż zakładano

aktuarialnego i zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Piotr Lachowicz, cytowany w komunikacie. Prawie wszyscy respondenci badania (90%) przewidują problemy w znalezieniu odpowiednich specjalistów. Widać, że problem ten jest postrzegany jako dużo

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

. Wynik obciążą również utworzone rezerwy w łącznej wysokości około 1 mln zł, m.in. związane z wyceną aktuarialną świadczeń pracowniczych i odpisy aktualizujące majątek obrotowy w wysokości około 1 mln zł, podano również. "Do identyfikacji oraz szacunków wszelkich ryzyk

Zysk netto PGNiG wyniósł 0,69 mld zł w IV kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej

. Wynik EBITDA wzrósł o 25% do 2 mld zł w 2014 r. w porównaniu do 1,6 mld zł w 2013 r. W 2014 r. zyski segmentu były obciążone istotnymi zdarzeniami jednorazowymi, w tym zwiększeniem rezerw aktuarialnych na minus 141 mln zł oraz wyższymi kosztami bilansowania systemu" - czytamy dalej w komunikacie

Jakie będą emerytury obecnych 20-, 30-, 40- latków?

- naciski kolejnych rządów na zmiany aktuarialnych prognoz. Już raz w 2005 r. powstał projekt ustawy o aktuariuszu krajowym. Prace odbywały się pod okiem ówczesnej minister polityki społecznej Izabeli Jarugi-Nowackej. Przeszedł uzgodnienia

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

jak zakłady ubezpieczeń na życie. Towarzystwa emerytalne musiałyby mieć więc zaplecze aktuarialne. Gdyby jednak wykonały te wszystkie kroki, to mogłyby zająć się wypłatą dożywotnich emerytur, gdyby pozwoliłaby im na to Komisja Nadzoru Finansowego. Towarzystwa emerytalne nie odpowiadają zatem za to, że

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rozwiązania dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego, podało Sygnity. Wartość brutto oferty konsorcjum wyniosła: 53,26 mln zł. Źródło: ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie, wykonanie i wdrożenie rozwiązania dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz jego jednostek terenowych zintegrowanej hurtowni danych, która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego, podało Sygnity

Państwo potrzebuje dobrego matematyka

idącym prawdopodobieństwem spełniania prognozy? - Razem z kolegami z departamentu statystyki i prognoz aktuarialnych tworzymy długoletnie prognozy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), z którego ZUS wypłaca emerytury, renty, zasiłki itp. Zakład ma ustawowy

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

- opowiada nasza czytelniczka. Zaledwie 5-letnia praca na umowie śmieciowej odbiła się na wysokości jej przyszłej emerytury. Jak? Departament statystyki i prognoz aktuarialnych centrali ZUS obliczył nam, że emerytura Anny z powodu pięcioletniej pracy na umowie o dzieło będzie

Miliony wyrwane fiskusowi

grudniu zapłaciła więc mniejsze podatki. A to oznaczać mogło całkiem spore oszczędności. - Dzięki temu nasi pracownicy zapłacili nawet kilkaset złotych mniej - mówi "Gazecie" Magda Grynkiewicz, prezes firmy doradztwa aktuarialnego Factum