aktualne przepisy dotyczące zamówień publicznych

Marek Okniński

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1].

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie 14 marca 2022 rusza nowa wersja serwisu Komunikaty.pl należącego do grupy Wyborcza.pl. W serwisie znajdą się poradniki i teksty eksperckie dotyczące przepisów prawa, biznesowych procedur czy sposobów przygotowania dokumentów. Gospodarczy kontekst nakreślą

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku, wprowadza przepisy dające stronom umowy o wykonanie zamówienia publicznego możliwość pozasądowego rozwiązania sporu. Zgodnie z art. 591 ust. 1 wskazanej

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

obowiązującymi i mogą zaktualizować się na każdym etanie postępowania. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W toku postępowania o udzielenie

KE wzywa 15 państw do usunięcia uchybień dot. zamówień publicznych i koncesji

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wzywa 15 państw członkowskich, w tym Polskę, do zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i koncesji, podała Komisja. "Komisja podjęła dziś decyzję o przesłaniu

Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

zamówień publicznych [1]. Powyższa zasada doznaje ograniczenia w zakresie informacji wskazanych w art. 222 ust. 5 nowego Prawa zamówień publicznych (tj. danych udostępnianych niezwłocznie po otwarciu ofert). Ponadto nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Publicznych Huberta Nowaka, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, uwzględniając oczekiwania stron postępowania, uprości i uporządkuje przepisy, wpływając tym samym na lepsze funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych. "Jako przykład można podać nową procedurę dla

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

podpisaliśmy w latach 2020-21, są realizowane na podstawie przepisów starej ustawy prawo zamówień publicznych. Nie mówiły one wprost o waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców. Obecnie mamy duże trudności z wyegzekwowaniem podwyższenia naszych zarobków z tytułu gwałtownego wzrostu cen. Zależy nam, aby wypłata

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

zamawiającego z wykonawcami w zakresie kar umownych, płatności czy waloryzacji" - czytamy także. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę w połowie października 2019 r. (ISBnews)

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Cel jaki przyświecał Ustawodawcy został osiągnięty. Aktualnie w ogłaszanych postępowaniach cena występuje w "towarzystwie" innych kryteriów. Urząd Zamówień Publicznych opublikował informacje, które wskazują, że odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Liczba ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w sektorze ICT spadła o 32,51% r/r w okresie styczeń-październik br., podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Mimo, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów Unii

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

ma to przełożenie na grunt przepisów dotyczących zamówień publicznych?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

zmniejszy się wg szacunków o ok. 25%. Decyzja o tak znaczącym odformalizowaniu obowiązku stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tak zamawiających jak i organizacji przedsiębiorców skupiających potencjalnych wykonawców zamówień publicznych

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia. Kup TANIEJ od komornika! Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej Polski Zamówieniem publicznym, zgodnie z legalną definicją ustawową, zawartą w art. 2

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Dostęp do informacji publicznejSkarżony organ: Samorządowe Kolegium OdwoławczeTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2019 poz 1429 art. 5 ust. 2Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn. SENTENCJA Wojewódzki Sąd

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Dostęp do informacji publicznejSkarżony organ: Samorządowe Kolegium OdwoławczeTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2019 poz 1429 art. 5 ust. 2Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn. SENTENCJA Wojewódzki Sąd

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

. uwzględnia również część postulatów środowisk naukowych. W odpowiedzi na postulaty środowisk naukowych propozycja zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

również nowelizacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co jeszcze zostało zmienione w Prawie zamówień publicznych? Oprócz wyżej opisanej zmiany w zakresie kryteriów oceny złożonych ofert nowelizacja wprowadza między innymi zmiany dotyczące

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

zamówień publicznych[2], mogą składać oferty odrębnie jak i ofertę wspólną. Reasumując: z faktu, że w poprzednich postępowaniach wykonawcy tworzyli konsorcjum , a w aktualnie prowadzonym złożyli odrębne oferty

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

warunków umowy w sposób, który najlepiej zabezpiecza jego interes. Granicą tej swobody jest naruszenie przez stworzone postanowienia przepisów obowiązującego prawa. sygn. akt: KIO 2078/13: "Celem postępowania o zamówienie publiczne jest przede wszystkim realizacja

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia Przykłady

Wezwanie do złożenia dokumentów

Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualne Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie w dniu 11 grudnia 2010 r. Zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed

Doświadczenie wykonawcy robót budowlanych

Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.03.2005 r. sygn akt: UZP/ZO/0-461/05 (aktualny w obowiązującym stanie prawnym). Konsekwencją skrócenia terminu obejmującego wykaz dotyczący doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jest unieważnienie

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

Zaletą systemu jest zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis art. 134a ustawy Prawo zamówień publicznych został wprowadzony w celu wdrożenia do

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 13) dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień; Ustawa

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

Zaletą systemu jest zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis art. 134a ustawy Prawo zamówień publicznych został wprowadzony w celu wdrożenia do

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat jest autorką licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zagadnieniom związanych ze stosowaniem ustawy Prawo

"Tarcza antykryzysowa" otworzy drogę do nacjonalizacji firm. To narzędzie niezbędne czy niebezpieczne?

udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw i w specustawie dotyczącej zwalczania skutków pandemii.  Zgodnie z tymi projektami spółki będą mogły składać wnioski o pomoc, która będzie przyznawana przez Agencję Rozwoju Przemysłu lub Bank Gospodarstwa Krajowego w

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym nie stosuje się przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie

C&W: Sektor biur i magazynów odporny na pandemię, handel ucierpi mocniej

tym sektorze będą zależały od okresu trwania pandemii i lockdownu. Klienci starają się nie chodzić do sklepów i miejsc publicznych - z tego względu za beneficjentów uważa się sieci handlowe, które są w stanie realizować zamówienia online z dostawą do domu, dodali eksperci

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

wystawiony w marcu, czyli już nieważny. Wzywamy go do uzupełnienia dokumentów. Jednak zastanawiam się, czy on ma przedstawić aktualny wpis do działalności gospodarczej, czy oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

się odpowiednio do podwykonawców, o których mowa w art. 131n ustawy. § 9. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. W

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Aktualnie obowiązująca wysokość wpisu od wnoszonych odwołań wynosi 20 tys zł., a w przypadku odwołań dotyczących postępowań

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych powoduje pytanie - czy z prawa do udzielania zamówienia dodatkowego i

Wykonawca, który jest spółką jawną, powinien złożyć informacje z KRK o wszystkich wspólnikach

Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych sprawozdanie sporządza każdy zamawiający, który udzielił w 2009 roku co

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

dokumentów dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i braku podstaw wykluczenia po nowelizacji ustawy Pzp - jedna z możliwych sytuacji faktycznych Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp (art. 26 ust. 6 ustawy

BSA: Polska 11. najbardziej przyjazną chmurze gospodarką na świecie

do tak dynamicznej ekspansji modelu chmury w ostatnich 5 latach ? kładąc nacisk m.in. na ewolucję przepisów dotyczących ochrony prywatności i cyberbezpieczeństwa, a także na rozwój infrastruktury szerokopasmowej" - czytamy w komunikacie. Jak wynika z raportu, większość

Ocena ofert - procedura odwrócona

jednego kryterium oferty porównuje się wzajemnie do siebie (np. porównanie ceny najkorzystniejszej do badanej). W związku z powyższym przy wyborze procedury odwróconej należy uwzględnić wyżej wskazane konsekwencje. Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wznoszenia protestów na czynności podejmowane przez zamawiającego, które w ocenie wykonawcy są niezgodne z obowiązującymi przepisami. W obecnie obowiązującym

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawa z dnia 04 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3, art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5. 3. Prezes Urzędu informuje

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W szeregu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących realizacji robót budowlanych lub

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

, czy też tej czynności zaniecha. A zatem należy uznać, że doręczenie wykonawcy gwarancji wadialnej nastąpiło z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie wysłanego listu poleconego. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia z całej Polski »

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiany w terminach na zadawanie pytań do treści specyfikacji W celu usprawnienia procesu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności

Sytuacja rynkowa zmusiła Lotos Petrobaltic do zmiany planów dot. platformy na B8

. Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu umowy obligują Lotos Petrobaltic do zamknięcia dotychczasowego postępowania i uruchomienia nowego przetargu, uwzględniającego zmodyfikowany zakres prac. Przetarg będzie zorganizowany przez należącą do Lotos Petrobaltic S.A

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą kierować do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Zobacz wzory protokołów obowiązujące od 11 grudnia 2010 r. Realizując dyspozycję wynikającą z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

nie definiuje pojęcia odrębny przedmiot zamówienia. Należy przyjąć (zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych), iż dokonując takich rozważań, pod uwagę powinniśmy brać: - tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują  zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania

Waloryzacja cen robót budowlanych

liczba przedsiębiorców budowlanych nosi się z zamiarem zejścia z placu budowy w przypadku gdy inwestorzy nie wyrażą zgody na wzrost ceny realizacji zamówienia. Tymczasem opierając się na przepisach zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych zamawiający mają duże wątpliwości

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Tutaj znajdziesz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych 1) Zamówienia publiczne od 14.000 euro Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca określił cztery przypadki, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie jeżeli wartość zamówienia nie

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

istoty umowy ramowej Przez "umowę ramową" należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności

Przegląd prasy

zmienić niekonstytucyjne przepisy dotyczące czasu, jaki sąsiedzi lotnisk mają na ubieganie się o odszkodowania z powodu hałasu ISBnews --Gino Rossi otrzyma 20 mln zł pożyczki od CCC w celu uregulowania zaległych zobowiązań oraz podtrzymania bieżącej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

się do zamówień publicznych na roboty budowlane, dotyczące obiektów liniowych finansowanych z Funduszu Spójności, dla których wnioski o dofinansowanie zostały przekazane do Komisji Europejskiej przed dniem 30 września 2004 r. § 19b.*) Przepisu § 19 pkt 2 nie

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wejście w życie przepisów dotyczących powołania Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kwota wpisu wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości

Termin na wniesienie protestu upływa o północy.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W praktyce udzielania zamówień publicznych dotychczas występowały dwa poglądy dotyczące ustalania daty upływu terminu na

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Skutkiem takich praktyk było np.: Świadczenie usług przez kilku operatorów dla jednego

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące KIO Powołanie 25 członków KIO jest ostatnim etapem wejścia w życie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

. Planowana zmiana zasad wnoszenia wpisu. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowego rozporządzenia określającego zasady ustalania wpisu od wniesionego odwołania. Powodem prowadzonych prac jest wskazana na wstępie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która dokonała

Zasady postępowania z protestem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych; 2) powanie kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu Izby. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2

Jak ludzie Macierewicza rządzili zbrojeniową spółką. Zaczęli od figury św. Michała Archanioła

wzruszają ramionami, twierdząc, że nie rozumieją, dlaczego pieniądze firmy idą na takie rzeczy. Posłanka Izabela Leszczyna (KO) wysłała nawet kilka miesięcy temu interpelację do MON w tej sprawie. Zapytała, ile kosztowało spółkę zamówienie i zamontowanie figury Michała Archanioła i na czyje zlecenie

Pełnomocnik zastępuje prezesa

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Brak stosownego dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie podpisującej ofertę prowadzi do wykluczenia

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

Pytanie Mam pytanie dotyczące dokumentów, jakich zamawiający może zadać od wykonawcy, konkretnie chodzi mi o aktualny odpis z właściwego rejestru. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na

Licytacja elektroniczna w praktyce

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający, którzy chcą przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Trigon Telekomunikacja : Nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji o bezpieczeństwie w sieciach komórkowych. Minister Cyfryzacji wydał rozporządzenie dotyczące wymogów bezpieczeństwa sieci i usług komórkowych. - Operatorzy mają opracowywać wykaz elementów infrastruktury i

Ogłoszenie o zamówieniu: jak je tworzyć by nie narazić się na zarzuty kontroli?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka pokazuje jednak, że popełniają błędy, które niejednokrotnie mogą prowadzić do unieważnienia postępowania. Pierwsza

Rząd przyjął nowelę usprawniającą procedury w ubieganiu się o środki UE

wszystkie podmioty bez ograniczeń, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy publicznej, wynikających z obowiązujących regulacji unijnych. Obecnie jest to zabronione. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany partnera w projekcie. - możliwość wycofania protestu

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

netto każde. 1. Wykaz wykonanych zamówień () 2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie spełnia / nie spełnia Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez współpracujące agencje eventowe: Everitum i KIKE Events. Źródło: spółki IT : Globalne zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 roku mimo pandemii utrzymają się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego ? Gartner. Źródło:Trigon

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy