aktualna ustawa pzp

sprawdź też:

ustawa

Agata Smerd

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Dział VIII ustawy PZP określa zasady, który uległy zmianie w przepisach aktualnie obowiązujących. PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy - jakich formalności dopełnić?

Zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy - jakich formalności dopełnić?

pozostają wskazania z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 287/18), w którym wskazano: „(...) Przepisy Ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego obowiązku dochowania określonego terminu badania skuteczności takiego zastrzeżenia. To obowiązkiem wykonawcy jest, aby

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

scalonych? Czy takie tabele wraz z kosztorysem inwestorskim mogą być uznane za właściwe i zgodne z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp ? Wynagrodzenie za „aktualizację” kosztorysów przez biuro projektowe jest znaczącym kosztem, którego nikt nie przewidział. Odpowiedź: W mojej ocenie, sposób dokonania

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

. Zamawiający chciałby przy realizacji niektórych części skorzystać z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Czy skorzystanie z tego przepisu musi być podyktowane jakimiś przesłankami, czy istnieje dowolność w użyciu z tej przesłanki, czy wystarczy spełnienie warunku postawionego w ww. artykule i jak ma się do tego art. 29

Zmiana terminu realizacji zamówienia z obronności prowadzonego na podstawie regulaminu

Zmiana terminu realizacji zamówienia z obronności prowadzonego na podstawie regulaminu

zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na podstawie regulaminu, a więc z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp , powinien kierować się postanowieniami tego regulaminu, ale z zachowaniem ogólnych zasad udzielania zamówień. Przedstawione w pytaniu informacje są dość ogólne, aby możliwe

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

obligatoryjnie wzywa wykonawcę do jego złożenia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP. Użycie w przepisie art. 128 ust. 1 PZP kategorycznego sformułowania „wzywa" oznacza, że zamawiający nie mą dowolności w stosowaniu tego przepisu. Jeśli w określonym stanie faktycznym zostanie spełniona jedna z

Czy mimo obniżonego VAT na energię wolno żądać w przetargu, aby wykonawcy wskazali stawkę podstawową?

Czy mimo obniżonego VAT na energię wolno żądać w przetargu, aby wykonawcy wskazali stawkę podstawową?

okresie, powinny przewidywać VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. W związku z tym, że z ustawy wynika wprost, iż VAT we wskazanych stawkach będzie obowiązywać „czasowo", zamawiający powinien przewidzieć waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na wypadek zmiany stawki. Taką zmianę, jako możliwą

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

, może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia przez wykonawców , uznając, iż jest to zbędny dokument. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści. Dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

polisę żądaną przed zawarciem umowy, a nie na etapie badania zdolności podmiotowej wykonawcy do realizacji zamówienia (polisa z pkt a) należałoby zadać zamawiającemu, który dookreśliłby, w jakim celu jej żąda. Zasady wyjaśniania treści SWZ reguluje art. 135 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 126 ust. 1 Pzp

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Definicja aktualności dokumentów

Definicja aktualności dokumentów

a datą złożenia tych dokumentów na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp . Zgodnie z jednoznaczną opinią Prezesa UZP , „Oświadczenia własne składane na podstawie art. 25a ustawy Pzp oraz ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp muszą być aktualne w momencie ich złożenia. Za aktualny na

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp , brak załączenia do oferty wypełnionego formularza cenowego jest to błąd w obliczeniu ceny czy raczej niezgodność oferty z warunkami zamówienia? Odpowiedź: Formularz cenowy stanowi treść oferty. Zatem brak jego złożenia skutkuje koniecznością odrzucenia

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

wykonawcę). Taką wykładnię nadal stosujemy wobec zamówień na usługi i roboty budowlane, pomimo braku jej odzwierciedlenia wprost w przepisach ustawy Pzp. Przy dostawach istotna jest aktualnie nie tylko tożsamość przedmiotowa, ale i ich podobieństwo. Zasady szacowania w zakresie

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

unijnego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Zamówienie nieplanowane z okresem realizacji 4 miesiące zostało wszczęte z uwagi na konieczność zachowania ciągłości świadczenia usługi (aktualnie obowiązująca umowa z wykonawcą wygasa z końcem października) oraz czas

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

konkurencji budzą uzasadnione wątpliwości co do faktycznej sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy , wówczas na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp powinien wezwać wykonawcę do złożenia aktualnych dokumentów. Zgodnie z interpretacją

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

. 1 u stawy Pzp . Biorąc pod uwagę, iż wartość szacunkowa ustalona przez zamawiającego z wykorzystaniem art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest zbliżona do progu stosowania ustawy, to zamawiający , dochowując ostrożności mającej na celu uniknięcie naruszenia art. 34 ust. 2 ustawy Pzp (wyboru

Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wyjaśnienie Regulacje ustawy Pzp nie zmieniają się zatem w opisanym zakresie. Aktualnie to art. 22a ustawy Pzp normuje kwestie związane z korzystaniem z potencjału i zasobów podmiotu

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

dokumentów? Czy na część I zamawiający może dokonać wyboru oferty oddzielnie (nie razem z pozostałymi częściami), ze względu na to, że gdyby zaistniała sytuacja, iż nie trzeba będzie wzywać wykonawcy do uzupełnienia informacji o grupie kapitałowej (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ), czy złożenia aktualnych

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

Wezwanie do złożenia dokumentów

Pytanie Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów - opinia UZP? Odpowiedź Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający , co do

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

nie ma odstępstw. Wszystkich uczestników postępowania obowiązują te same zasady, które są odpowiedzią na wymogi art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy Pzp . Zatem jeżeli zamawiający jasno określił w siwz sposób komunikacji (w tym przypadku za pomocą środków komunikacji elektronicznej z

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

;inny podmiot” zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp ? Jeśli tak, to czy zasadne staje się nieżądanie od osoby fizycznej? dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów? Zamawiający na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie: Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

jest wystawiona 1 marca a wykonawca przedłożył dokument na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 2 kwietnia br., nie oznacza, że dokument ten jest nieaktualny na dzień jego złożenia. Jeżeli dany stan, który został wskazany w dokumencie się nie zmienił, dokument ten jest nadal

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

. 225 ust. 1 ustawy PZP nie zwalnia zamawiającego ze znajomości przepisów o podatku od towarów i usług, tym samym odpowiedzialność w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku nie może zostać przerzucona na wykonawcę (tak też: wyrok KIO z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt: KIO 1654/19 &ndash

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

, 7) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Przed nowelizacją ustawy Pzp ten obowiązek informacyjny aktywował się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Aktualnie nie ma tego wskazania. Zamawiający musi

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

. 2 pkt 3 ustawy PZP . W tym miejscu podkreślić należy, że termin na wniesienie odwołania określony w przepisach Prawa zamówień publicznych[1] ma charakter zawity. W konsekwencji nie było możliwe uznanie argumentacji podnoszonej przez odwołującego w sprawie rozstrzyganej przez skład orzekający

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp

powinien wezwać wykonawcę do przesłania zobowiązania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przetarg krajowy), art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp ? Słownik Pzp Odpowiedź: Zamawiający

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2). Przepisy Pzp Z literalnego brzmienia przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) wynika, że zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wymaganych przez

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przy zamówieniach poniżej progów unijnych) zamawiający może

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

. Czy te dokumenty podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp czy stanowią treść oferty niepodlagającą uzupełnieniu? Czy powinny być składane na wezwanie zamawiającego wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy , którego oferta została oceniona najwyżej

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

Pytanie: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe . W takim przypadku, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp , jest zobligowany wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Co należy rozumieć pod pojęciem tych kryteriów oraz

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

ustawy Pzp jest kategoryczne: "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców , którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą". Identycznie jest w przypadku art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp : "z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Ustawa Pzp obliguje zamawiającego aby ogłoszenia o przetargu zamieszczał między innymi miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie. Przyjęło się, że wskazane wymogi spełniane są przez tablice ogłoszeń. Jednak w świetle obowiązujących przepisów. zamawiający może umieszczać

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

. Ważniejsze zmiany w nowym PZP, które spełniają oczekiwania zamawiających: - Wprowadzenie do ustawy zasady efektywności, by uzyskiwać jak najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów. - Wyeliminowanie dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych

JEDZ - zasady potwierdzenia

stwierdzić należy, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym to już nie data składania ofert ma zasadnicze znaczenie dla oceny aktualności składanych oświadczeń i dokumentów, ale data wyboru najkorzystniejszej oferty . Znowelizowana ustaw Pzp Pzp

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

2018 r. będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Termin złożenia JEDZ Zgodnie z przepisami ustawy Pzp *2 aktualny na dzień składania ofert JEDZ powinien zostać dołączony do

Odrzucenie oferty przetargowej

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Podstawy odrzucenia oferty

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Roboty budowlane z całego kraju Nowelizacja Pzp Wyżej przedstawione

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

lokalnych, oświadczenie o przynależności (albo jej braku) do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Oryginał zastrzeżony jest dla formularza ofertowego i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp . A co ze zobowiązaniem podmiotu

Oferta Budimeksu za 154 mln zł netto najwyżej oceniona w przetargu Portu Gdańsk

. Zamawiający poinformował też, że "wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do 30 marca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy https://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

pozostaje niewypełniona. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

której wykonawca powinien wykazać brak wpływu na konkurencję. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczało się wykonawców

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp » Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawa prawna: art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Ocena ofert - procedura odwrócona

. 25a ust. 1 ustawy Pzp jest nieadekwatne do procedury odwróconej. Z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

wiadomości? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W myśl aktualnie obowiązujących regulacji ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich

Wymagania zawarte w siwz

. Oferent poprawił na: produkt 400 g, ilość 60 szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400 - podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp, pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak

Dokumentacja przetargowa

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

roku ubiegłym z uwzględnieniem zmian ilościowych? Ponadto zamawiający posiada zawarte umowy z dostawcą energii na czas nieokreślony zanim "wszedł" w reżim ustawy Pzp. Czy powinien wypowiedzieć dotychczasowe umowy i przeprowadzić postępowanie przetargowe ? Odpowiedź

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

kwota jak w kolumnie 7 tabeli. W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca  może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

się z zarzutem dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp ? Odpowiedź: W sytuacji gdy roboty budowlane odnoszą się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składają się

Zmiana trybu otwarcia ofert

możliwości komentowania czy zadawania pytań w ramach prowadzonej transmisji online. Przepisy ustawy PZP przewidują w tym zakresie określone - niejako z góry - formy komunikacji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym . Procedura jawnego otwarcia ofert powinna stanowić element treści specyfikacji istotnych

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

publicznego ogłoszonych od dnia 28 lipca 2016 r. 2. Wyrażoną w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.  Patrz art. 37 ust. 2 ustawy PZP. 4.  Patrz art. 37 ust. 6 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

i braku stosownego orzecznictwa i piśmiennictwa można też rozważyć wpisanie w tym miejscu ogłoszenia w informacjach dodatkowych wyjaśnienia, że do złożenia wykazu zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceni najwyżej. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający w ogłoszeniu o

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 , co przy uwzględnieniu wyżej wskazanego kuru oznacza, że przepisów ustawy PZP nie

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

treści złożonych ofert, że przyjęcie oferty wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, brak jest jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Obowiązek doliczenia VAT wynika z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp . Wyjaśnienie Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp , jeżeli złożono ofertę

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

przedsiębiorstwa w toku postępowania wyjaśniającego. Jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych , a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej reguły. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , nie ujawnia się informacji

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, w opisanym stanie faktycznym, postępowanie w części 6 powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp . W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może wskazać, że postępowanie zostało unieważnione w części 6 poprzez odpowiednie wypełnienie sekcji IV &ndash

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia. Kup TANIEJ od komornika! Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej Polski Zamówieniem publicznym, zgodnie z legalną definicją ustawową, zawartą w art. 2

Kryteria oceny ofert przetargowych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Pzp (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), została dokonana zmiana przepisów ustawy Pzp między innymi w zakresie zasad doboru przez zamawiających kryteriów oceny ofert. W aktualnie ogłaszanych przetargach

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Oferta Strabagu i Budimeksu na odcinek A1 za 466 mln zł netto oceniona najwyżej

postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP" - czytamy w

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin: - składania wniosków o dopuszczenie do

Unieważnienie przetargu

punktu widzenia może być to działanie nieefektywne, gdyż w przypadku nieotrzymania środków lub otrzymania ich w niewystarczającej kwocie, zamawiający będzie zobowiązany, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, postępowanie unieważnić procedurę przetargową. Postępowanie o

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , jak i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Cena nie jest jedynym kryterium przy wyborze oferty Wprowadzona przez Ustawodawcę dyspozycja art. 91 ust. 2a ustawy PZP w praktyce skutkuje drastycznym ograniczeniem możliwości zastosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 163,2 mld zł w 2017 r., co stanowi ok. 8,23% PKB (w 2016 r. 107 mld zł, 5,8% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, uwzględniająca również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 r. (174,3

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

odrzucić jego ofertę? Wykluczenie zawsze wiązało się z warunkami podmiotowymi, a odrzucenie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości. Inne prawa do istniejących budynków lub nieruchomości to przede

Ofertę konsorcjum Budimeksu oceniono najwyżej w przetargu na budowę drogi S14

oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP" - czytamy w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 456 748 863 zł netto, termin rozpoczęcia ustalono na datę zawarcia umowy, podano również. "Termin

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT Adam Wilk   Bieruń ul. Warszawska 299 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

2017 r. poz. 47) *1 Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp , w tym w

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw. Wykonawca może się uwolnić od tej sankcji udowadniając, że nieuzupełnienie było skutkiem przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

ich kwalifikacjami oraz uprawnieniami np. dla pilarza? Odpowiedź: Żądanie przedstawienia wskazanych w zapytaniu dokumentów co do zasady jest nieuprawnione i wykracza poza uprawnienia zamawiającego określone w ustawie Pzp

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia Przykłady

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

ofertę pod kątem możliwości poprawienia omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający powinien brać pod uwagę również inne dokumenty przedłożone wraz z ofertą a nie tylko sam formularz ofertowy z ewentualnymi załącznikami. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz aktualizuje ją w każdym przypadku zaistnienia zmian w stosunkach między koncesjonariuszem a tymi podmiotami.   Ustawa PZP

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

stosowania zasad zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług nie będzie musiała przestrzegać norm zawartych w tej ustawie. Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują >> Co w zamian ? Nowelizacja nie wprowadza

Podstawy unieważnienia przetargu

Aktualne brzmienie tego przepisu zostało nadane przez ustawę z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 223, poz. 1778). Zmiana w stosunku do poprzedniego brzmienia tego przepisu pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie o udzielenie

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

  Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne