aktualna pzp

Agata Smerd

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

scalonych? Czy takie tabele wraz z kosztorysem inwestorskim mogą być uznane za właściwe i zgodne z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp ? Wynagrodzenie za „aktualizację” kosztorysów przez biuro projektowe jest znaczącym kosztem, którego nikt nie przewidział. Odpowiedź: W mojej ocenie, sposób dokonania

Zmiana terminu realizacji zamówienia z obronności prowadzonego na podstawie regulaminu

Zmiana terminu realizacji zamówienia z obronności prowadzonego na podstawie regulaminu

przedłużającą się procedurę wiem, że jest on nierealny. Czy jeśli firmy zgłosiły już chęć udziału w postępowaniu, mogę aktualnie zmienić termin realizacji zamówienia? Zadanie jest bardzo pilne, a w regulaminie dopuszczamy możliwość zmiany warunków przetargu . Odpowiedź: W przypadku, gdy zamawiający udziela

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Dział VIII ustawy PZP określa zasady, który uległy zmianie w przepisach aktualnie obowiązujących. PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

tego przepisu, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do odpowiednio złożenia, poprawienia lub uzupełnienia stosownych oświadczeń lub dokumentów. Zgodnie z art. 128 ust. 2 PZP w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich

Definicja aktualności dokumentów

Definicja aktualności dokumentów

oświadczenie wykonawcy jest składane w dokumencie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia . Skoro przepis art. 25a ust. 1 Pzp stanowi, że oświadczenia dołączane do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny być „aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

, może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia przez wykonawców , uznając, iż jest to zbędny dokument. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

Pytanie: Czy według nowej ustawy Pzp , brak załączenia do oferty wypełnionego formularza cenowego jest to błąd w obliczeniu ceny czy raczej niezgodność oferty z warunkami zamówienia? Odpowiedź: Formularz cenowy stanowi treść oferty. Zatem brak jego złożenia skutkuje koniecznością odrzucenia

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

unijnego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Zamówienie nieplanowane z okresem realizacji 4 miesiące zostało wszczęte z uwagi na konieczność zachowania ciągłości świadczenia usługi (aktualnie obowiązująca umowa z wykonawcą wygasa z końcem października) oraz czas

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Pytanie: Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

Donos konkurencji. Jakie czynności podjąć wobec wykonawcy, który jest oskarżany o niesolidność i długi?

konkurencji budzą uzasadnione wątpliwości co do faktycznej sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy , wówczas na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp powinien wezwać wykonawcę do złożenia aktualnych dokumentów. Zgodnie z interpretacją

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2021]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2021]

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp. Do

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

dokumentów? Czy na część I zamawiający może dokonać wyboru oferty oddzielnie (nie razem z pozostałymi częściami), ze względu na to, że gdyby zaistniała sytuacja, iż nie trzeba będzie wzywać wykonawcy do uzupełnienia informacji o grupie kapitałowej (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ), czy złożenia aktualnych

Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wyjaśnienie Regulacje ustawy Pzp nie zmieniają się zatem w opisanym zakresie. Aktualnie to art. 22a ustawy Pzp normuje kwestie związane z korzystaniem z potencjału i zasobów podmiotu

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych , sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

nie ma odstępstw. Wszystkich uczestników postępowania obowiązują te same zasady, które są odpowiedzią na wymogi art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy Pzp . Zatem jeżeli zamawiający jasno określił w siwz sposób komunikacji (w tym przypadku za pomocą środków komunikacji elektronicznej z

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. i zostały ocenione przez zamawiającego. Czy zatem powyższy błąd należy traktować jako formalny z uwagi na zapisy art. 86 ust. 2 ustawy Pzp ? Czy też należałoby uznać, że zamawiający wyznaczył termin na składnie ofert do 25 września 2017 r., a ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia jedynie wydłużył

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej umożliwiającymi pełnienie funkcji kierownika budowy do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadającym aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Wykonawca wykazał we wstępnym oświadczeniu o spełnieniu warunków

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów

Pytanie Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów - opinia UZP? Odpowiedź Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający , co do

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

jest wystawiona 1 marca a wykonawca przedłożył dokument na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 2 kwietnia br., nie oznacza, że dokument ten jest nieaktualny na dzień jego złożenia. Jeżeli dany stan, który został wskazany w dokumencie się nie zmienił, dokument ten jest nadal

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie: Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

Pytanie: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe . W takim przypadku, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp , jest zobligowany wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Co należy rozumieć pod pojęciem tych kryteriów oraz

Upewnij się, w jakich terminach informować o dokonywaniu czynności w postępowaniu

, 7) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Przed nowelizacją ustawy Pzp ten obowiązek informacyjny aktywował się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Aktualnie nie ma tego wskazania. Zamawiający musi

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-pranym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

wystawione na grupę lub kilka rodzajów tonerów; 2) certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przy zamówieniach poniżej progów unijnych) zamawiający może

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Pytanie: Wykonawca nie dołączył do oferty zaświadczenia z ZUS. Następnie w wyniku wezwania z art. 26 ust. 3 złożył dokument, ale nieaktualny. W międzyczasie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Rozstrzygnięcie postępowania

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne (§ 10 ust. 2). Przepisy Pzp Z literalnego brzmienia przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) wynika, że zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wymaganych przez

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

pozostaje niewypełniona. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

lokalnych, oświadczenie o przynależności (albo jej braku) do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Oryginał zastrzeżony jest dla formularza ofertowego i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp . A co ze zobowiązaniem podmiotu

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Ustawa Pzp obliguje zamawiającego aby ogłoszenia o przetargu zamieszczał między innymi miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie. Przyjęło się, że wskazane wymogi spełniane są przez tablice ogłoszeń. Jednak w świetle obowiązujących przepisów. zamawiający może umieszczać

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

wartość zamówienia z należytą starannością, także usług i dostaw powtarzających się okresowo. Dlatego też warto wziąć pod uwagę aktualne ceny na rynku – niezależnie od brzmienia przepisu, który reguluje zasady szacowania wartości zamówień powtarzających się okresowo. Podstawą ustalenia wartości

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Oferta Budimeksu za 154 mln zł netto najwyżej oceniona w przetargu Portu Gdańsk

. Zamawiający poinformował też, że "wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do 30 marca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż

JEDZ - zasady potwierdzenia

stwierdzić należy, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym to już nie data składania ofert ma zasadnicze znaczenie dla oceny aktualności składanych oświadczeń i dokumentów, ale data wyboru najkorzystniejszej oferty . Znowelizowana ustaw Pzp Pzp

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

. 2 pkt 3 ustawy PZP . W tym miejscu podkreślić należy, że termin na wniesienie odwołania określony w przepisach Prawa zamówień publicznych[1] ma charakter zawity. W konsekwencji nie było możliwe uznanie argumentacji podnoszonej przez odwołującego w sprawie rozstrzyganej przez skład orzekający

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Roboty

Odrzucenie oferty przetargowej

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Podstawy odrzucenia oferty

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

kwota jak w kolumnie 7 tabeli. W jaki sposób i czy w ogóle można to poprawić? Czy zwrócić się do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji? Wykonawca  może wówczas stwierdzić, że przez nieuwagę wyliczoną przez niego wartość netto potraktował jako cenę

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

wiadomości? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W myśl aktualnie obowiązujących regulacji ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Termin złożenia JEDZ Zgodnie z przepisami ustawy Pzp *2 aktualny na dzień składania ofert JEDZ powinien zostać dołączony do

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

przedsiębiorstwa w toku postępowania wyjaśniającego. Jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych , a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej reguły. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , nie ujawnia się informacji

Wymagania zawarte w siwz

. Oferent poprawił na: produkt 400 g, ilość 60 szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400 - podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp, pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Ocena ofert - procedura odwrócona

. 25a ust. 1 ustawy Pzp jest nieadekwatne do procedury odwróconej. Z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

. Aktualnie nadrzędna jednostka zamierza przekazać nam więcej pieniędzy, aby zrealizować kolejną część przedsięwzięcia. Czy w tej sytuacji mamy obowiązek zorganizowania przetargu na ostatnią część inwestycji? Na początku roku nie dysponowaliśmy środkami w planie finansowym na obydwie części. Czy nie spotkamy

Dokumentacja przetargowa

Pytanie: Czy w przypadku, gdy z załączonego do oferty zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wynika, że wykonawca posiada zadłużenie (w naszym przypadku jest to kwota 3 zł). Czy należy wezwać wykonawcę, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , do złożenia

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

roku ubiegłym z uwzględnieniem zmian ilościowych? Ponadto zamawiający posiada zawarte umowy z dostawcą energii na czas nieokreślony zanim "wszedł" w reżim ustawy Pzp. Czy powinien wypowiedzieć dotychczasowe umowy i przeprowadzić postępowanie przetargowe ? Odpowiedź

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp » Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawa prawna: art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

prowadzonym postępowaniu tylko z podstawową ofertą złożoną przed negocjacjami, która staje się przy takiej decyzji wykonawcy jego ofertą ostateczną. c)      nie narzucił formy i miejsca prowadzenia negocjacji. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwe jest prowadzenie

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

i braku stosownego orzecznictwa i piśmiennictwa można też rozważyć wpisanie w tym miejscu ogłoszenia w informacjach dodatkowych wyjaśnienia, że do złożenia wykazu zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceni najwyżej. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający w ogłoszeniu o

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

treści złożonych ofert, że przyjęcie oferty wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego, brak jest jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie. Obowiązek doliczenia VAT wynika z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp . Wyjaśnienie Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp , jeżeli złożono ofertę

Zmiana trybu otwarcia ofert

zainteresowanych poznaniem cen realizacji danego zamówienia w procedurze jawnego otwarcia ofert przetargowych . Aktualnie zamawiający mogą np. ze względów bezpieczeństwa wprowadzonych w instytucji (czy zmiany sposobu organizacji pracy) nie być w stanie zapewnić możliwości udziału przedstawicieli wykonawców w

Oferta Strabagu i Budimeksu na odcinek A1 za 466 mln zł netto oceniona najwyżej

postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP" - czytamy w

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

tym miejscu wskazać należy, że warunki udziału w postępowaniu mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o weryfikację formalną. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP

Warunki udziału w postępowaniu

specjalną klauzulę np. "dane zawarte w wykazie są aktualne na dzień składania ofert"? A jeśli brak takiego wskazania, to jak ustalić, czy ten dokument potwierdza spełnianie warunku na dzień składania ofert? Odpowiedź Dla oceny, czy dokument w

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

w przetargu specyfikację istotnych warunków zamówienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwość przekazania siwz dopiero na etapie zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty dotyczyć będzie wyłącznie przetargów ograniczonych w których zamawiający nie może

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, w opisanym stanie faktycznym, postępowanie w części 6 powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp . W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może wskazać, że postępowanie zostało unieważnione w części 6 poprzez odpowiednie wypełnienie sekcji IV &ndash

Termin związania ofertą - jak obliczyć ?

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp , jak i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 , co przy uwzględnieniu wyżej wskazanego kuru oznacza, że przepisów ustawy PZP nie

Kryteria oceny ofert przetargowych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy - Pzp (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), została dokonana zmiana przepisów ustawy Pzp między innymi w zakresie zasad doboru przez zamawiających kryteriów oceny ofert. W aktualnie ogłaszanych przetargach

Unieważnienie przetargu

będzie realizowane od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Niestety aktualnie nie mamy jeszcze uchwalonego prowizorium budżetowego. Mamy obliczoną szacunkową wartość zamówienia i zamierzamy przeznaczyć na to zamówienie określoną kwotę - ale jest to wyłącznie "zamiar" - bez aktualnego potwierdzenia

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, w tym również te dotyczące szacowania wartości zamówienia. Kup TANIEJ od komornika! Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej Polski Zamówieniem publicznym, zgodnie z legalną definicją ustawową, zawartą w art. 2

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

dotychczas obowiązujące PZP z 2004 r. było już nowelizowane kilkadziesiąt razy, przez co stało się mało czytelne. "Obecne przepisy skupione są przede wszystkim na procedurze wyboru wykonawcy, zapomina się w nich natomiast o pozostałych etapach zamówienia. Sięgnęliśmy po

Ofertę konsorcjum Budimeksu oceniono najwyżej w przetargu na budowę drogi S14

'Łódź Lublinek' - węzeł 'Łódź Teofilów' Powyższe nie oznacza wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 26 marca 2018 r. aktualnych na dzień złożenia

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Cena nie jest jedynym kryterium przy wyborze oferty Wprowadzona przez Ustawodawcę dyspozycja art. 91 ust. 2a ustawy PZP w praktyce skutkuje drastycznym ograniczeniem możliwości zastosowania przez zamawiającego ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT Adam Wilk   Bieruń ul. Warszawska 299 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

postawiony w siwz, żądanie złożenia takiego wykazu przed podpisaniem umowy nie może w rzeczy samej warunkować jej zawarcia. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Podstawa prawna

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

2017 r. poz. 47) *1 Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania Wprowadzone wyżej wskazanym rozporządzeniem zmiany dostosowują zasady ustalania kosztów postępowania odwoławczego do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp , w tym w

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

odrzucić jego ofertę? Wykluczenie zawsze wiązało się z warunkami podmiotowymi, a odrzucenie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości. Inne prawa do istniejących budynków lub nieruchomości to przede

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

autora, w zaistniałej sytuacji zamawiający jest uprawniony do poprawienia omyłki w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawienie w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

Pytanie Czy jeśli w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji, wykonawca załączy nieaktualne dokumenty podmiotu trzeciego (nieaktualne KRK) odnośnie potencjału kadrowego, to czy zachowa wadium

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

niejednoznaczny i niewyczerpujący, nie uwzględniając wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty przetargowej, również narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia Przykłady

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w

Podstawy unieważnienia przetargu

Aktualne brzmienie tego przepisu zostało nadane przez ustawę z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 223, poz. 1778). Zmiana w stosunku do poprzedniego brzmienia tego przepisu pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie o udzielenie

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

netto każde. 1. Wykaz wykonanych zamówień () 2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie spełnia / nie spełnia Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

, do czasu nowelizacji ustawy Pzp, stosowaliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki. Z poszczególnymi hotelami (z siedmioma) w Gdańsku zawierano umowy na cały rok. Często się zdarza, że artysta przyjeżdżający do nas życzy sobie nocleg w konkretnym hotelu. Nasze potrzeby są często tak duże, że jeden hotel nie

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

. W konsekwencji znaczna grupa zamawiających dotychczas zobowiązanych do stosowania zasad zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług nie będzie musiała przestrzegać norm zawartych w tej ustawie. Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zakres okoliczności na które można wnieść odwołanie od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom

Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Naruszeniem dyscypliny będzie wybór wykonawcy bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Kolejne wskazuje na wybór wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

Pytanie W przetargu żądaliśmy w siwz w sekcji "wymagania dodatkowe" złożenia przez wykonawcę dowodów rejestracyjnych wraz z aktualnym przeglądem technicznym pojazdów, które będą brały udział w wykonaniu zamówienia (autobusy). W drugim

Czy zagraniczni wykonawcy składają takie same dokumenty jak krajowi wykonawcy?

naruszyć wyrażoną art. 7 ust. 1 ustawy Pzp fundamentalną zasadę przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne równego traktowania wszystkich wykonawców". Czy istnieje możliwość skutecznej odpowiedzi przed kontrolującym? Odpowiedź Jeśli nie

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 1) art. 13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 2) art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust