aktualizujące należności

Nextbike: 3,46 mln zł odpisu na należność kontrahenta obniży wynik w III kw. br.

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Nextbike Polska podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności jednego z kontrahentów, na kwotę 3,46 mln zł, co odpowiada 90% wartości należności. Utworzenie odpisu wpłynie na obniżenie o ww. kwotę wyniku finansowego, a

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

aktualizujących wartość należności kredytowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,3 mln zł, co zostało potwierdzone transakcjami handlowymi, które sfinalizowano po dniu bilansowym; 3. odpis aktualizujący wartość należności

Rainbow Tours dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 9,27 mln zł

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których ogłoszono upadłość, oraz odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu zaliczek wypłaconych na

Wikana utworzy odpisy aktualizujące wartość aktywów na kwotę ok. 4,6 mln zł

należności, podała spółka. "Wobec powyższego w dniu 19 lutego 2020 r. została podjęta decyzja o utworzeniu na koniec ww. okresu sprawozdawczego następujących odpisów aktualizujących bilansową wartość aktywów: - na kwotę 2,5 mln zł ze względu na

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

r., odpis na 5,4 mln zł, łącznie wartość odpisów utworzonych w tej grupie aktywów w całym 2019 r. wyniosła 12,5 mln zł); 2. odpis aktualizujący wartość należności handlowych w Herkules S.A., co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,5 mln zł

Elektrobudowa miała szacunkowo 304,66 mln zł straty netto w 2019 r.

dniu 8 czerwca 2020 r. decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 100 mln zł oraz utworzeniu pozostałych odpisów aktualizujących na posiadane aktywa w wysokości 87 mln zł (głównie zapasy, środki trwałe i aktywa niematerialne, należności handlowe i

Work Service zdecydował o likwidacji Work Express i jego spółek zależnych

matką na dzień 30 czerwca 2020 roku posiadały należności od tych spółek w kwocie równej 13 047 790,78 zł. W związku z decyzją o rozwiązaniu spółek należności te zostaną objęte odpisem aktualizującym w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2020 roku, podano także. Główny

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej TXM i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w TXM w wysokości 12,5 mln zł, a także odpis aktualizujący wartość należności

Czerwona Torebka dokonała odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Czerwona Torebka w toku prac nad rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2017 podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 232,66 mln zł, poinformowała spółka. Odpis dotyczy pozostałej kwoty należności z tytułu

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

uwzględniają dokonany odpis aktualizujący w wysokości 1,5 mln zł. "Zarząd [...] informuje, że z powodu występujących poważnych trudności z egzekucją należności od spółki THC PRO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 7 lutego 2019 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu

Solar dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę 43,8 mln zł

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Solar podjął decyzję o zawiązaniu odpisu aktualizującego na koniec 2017 r. należności od głównego dostawcy "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka w wysokości 43,8 mln zł, podała spółka. "Spółka w ostatnich

Agora odpisze ok. 13,6 mln zł z tytułu należności przeterminowanych

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka. "Powyższa

Alumetal utworzył odpis aktualizujący w wysokości 7,7 mln zł

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Alumetal zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 1,81 mln euro (7,7 mln zł) w związku z należnościami od F.V.M. Technologies i SIFA Technologies, który obciąży wynik finansowy za 2015 r., podała spółka

Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł

poinformowany przez zarząd spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. o tym, że na skutek przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.12.2019 r. odpisu aktualizującego na wartość aktywów spółki. Przeprowadzone testy wskazują utratę wartości w

Sare obniżyło szacunek wyniku do 3,98 mln zł w 2016r. wz. z odpisem

możliwości korzystnego dla mr Target sp. z o.o. zakończenia sporu. Po przeprowadzonej ocenie zarząd postanowił dokonać odpisu pozostałej części należności, tj. kwoty 474 963,91 zł na poziomie skonsolidowanym - w roku 2015 został utworzony odpis aktualizujący należności od C&A Online GmbH w spółce mr Target

ZCh Police utworzą odpis na 10,5 mln euro na należności od spółki zależnej Afrig

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group (Afrig) na kwotę 10,5 mln euro, w pełnej wysokości (co odpowiada kwocie 46,4 mln zł

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 21,5% r/r w I półr., wskaźnik NPL: 4,3%

Santander Bank Polska S.A. wobec 4,1% sześć miesięcy wcześniej oraz 4,8% dwanaście miesięcy wcześniej (w ujęciu porównywalnym)" - czytamy dalej w raporcie. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 58,5% na dzień 30 czerwca 2019 r

KNF nałożyła 1 mln zł kar na ZCh Police za naruszenia w raportach okresowych

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r., - niedokonanie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości należności od AFRIG oraz niedokonanie odpisu aktualizującego tych należności w

Odpisy i rezerwy obniżą skons. wynik Vistalu Gdynia za 2017r. o ok. 149,6 mln zł

Sp. z o.o. Odpis w całości obciąży jednostkowy wynik finansowy za 2017 r.; 2) Dokonano odpisu aktualizującego należności z wszystkich tytułów jakie posiadała spółka w stosunku do jednostek zależnych, poza należnościami od Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., na łączną

ZPC Otmuchów miał 15,78 mln zł straty netto z działaln. kont. w 2019 r.

. "Wynik z działalności operacyjnej w roku 2019 wyniósł (-) 16 502 tys. zł i był niższy od wyniku roku 2018 o 6 224 tys. zł głównie z uwagi na dokonanie odpisów aktualizujących środki trwałe w kwocie 5 110 tys. zł oraz dokonania odpisów dotyczących należności lat ubiegłych oraz zdarzeń pokrewnych

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018 r. wg szacunkowych danych

odpisów aktualizujących wartość zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł, w tym prototypów na 5,7 mln zł, odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 4,3 mln zł, ujęcia rezerwy na zwrot uzyskanych dotacji w kwocie 4 mln zł, jęcia rezerwy

Qumak ma odpisy na 7,6 mln zł, podatek odroczony obniży wynik o 8,3 mln zł

nadzwyczajnym składają się: 1. Odpis aktualizujący należność od podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich przez Qumak do utworów powstałych w ramach realizacji projektu e-Dolny Śląsk, Data Techno Park Sp. w wysokości 3,6 mln zł. [?] 2. Odpis aktualizujący w

Odpisy w jednostkowym sprawozdaniu Kopeksu za I półr. nie przekroczą 187 mln zł

aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta. Dodatkowe odpisy dotyczą głównie utraty wartości należności, udzielonych pożyczek oraz posiadanych przez emitenta udziałów i akcji w spółkach zależnych. Tym samym, uwzględniając powyższe odpisy, łączna wartość odpisów aktualizujących

Herkules dokonał 3 odpisów obniżająych wynik finansowy za 2017 r.

aktualizującego wartość salda należności od tego kontrahenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej Herkules za 2017 r. może wynieść do -1 mln zł" - czytamy dalej. Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w

Rafako miało 473,12 mln zł straty netto, 437,56 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Goleniów-Płoty" - czytamy w komunikacie. Grupa utrzymała swój poziom sprzedaży pomimo dużo niższych przychodów na kontrakcie Jaworzno 910 MW, który dobiega końca. Na saldo pozostałej działalności operacyjnej znaczący wpływ miało dokonanie odpisów aktualizujących wartość

Agora: Negatywny wpływ odpisów aktualizujących wynosi 11,4 mln zł

wszystkich zdarzeń o charakterze jednorazowym na jednostkowym wynik netto Agory to około 14,3 mln zł, a na wynik Grupy Agora to około 11,4 mln zł. "W IV kwartale 2018 r. największy odpis aktualizujący dotyczy wartości spółki GoldenLine. Wpływ tego odpisu na wynik netto Agory

InPost: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto grupy o 70,16 mln zł

. zł.; (2) Odpis aktualizujący aktywo podatku odroczonego w kwocie 2 574 tys. zł.; (3) Odpis aktualizujący należności w kwocie 5 938 tys. zł.; (4) Rezerwy z tytułu zakończenia działalności listowej w kwocie 100 tys. zł

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości należności w łącznej kwocie 13,8 mln zł, podała spółka. "Przedmiotowa należność wynika z przyznanego spółce przez wojewodę mazowieckiego

Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r

. kosztami prac rozwojowych, dotychczas ujmowanych na wartościach niematerialnych i prawnych w kwocie ok. 8 mln zł. "Dodatkowo dokonano: - odpisu aktualizującego zapasy w wysokości 0,9 mln zł, - odpisy aktualizującego

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) oraz rozpoznawania odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do dokonanych odpisów aktualizujących wartość udziałów i akcji" - czytamy w komunikacie. Dotychczas zwolnienie z podatku dochodowego osiągniętego z działalności

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018r. wg szac. danych (aktual.)

zapasów na łączną kwotę 25,8 mln zł, w tym prototypów na 5,7 mln zł, odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 4,3 mln zł, ujęcia rezerwy na zwrot uzyskanych dotacji w kwocie 4 mln zł, jęcia rezerwy restrukturyzacyjnej w kwocie 1,2 mln zł

Zysk netto Pepees spadł r/r do 13,36 mln zł w 2017 r.

udziałami w spółce zależnej CHP Energia. W sprawozdaniu grupy kapitałowej ujęto odpis wartości firmy ustalonej przy nabyciu tej spółki w związku z utratą wartości w wysokości 4 346 tys. zł, natomiast w sprawozdaniu jednostkowym emitenta ujęto odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 22,3% r/r w IIII kw., wskaźnik NPL: 4,5%

brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 4,1% dziewięć miesięcy wcześniej oraz 4,6% dwanaście miesięcy wcześniej (w ujęciu porównywalnym). Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 57,4% na dzień 30 września 2019 r. wobec 56,7% na 31 grudnia

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w

Gino Rossi: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto za 2018 r. o ok. 24 mln zł

S.A. w kwocie 5 254 003 zł 2) odpis na utratę wartości środków trwałych w kwocie 5 979 635 zł 3) odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 6 520 158 zł 4) odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 6 473 736

Strata netto Wilbo wyniosła 5,58 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,06 mln zł w 2016 r. wobec 37,23 mln zł rok wcześniej. "W kolejnym roku spółka zamierza odzyskiwać większość należności, które aktualnie pozostają wymagalne. Należy przy tym zwrócić uwagę na okoliczność utworzenia odpisów aktualizujących

Integer.pl: Odpisy związane z InPostem obniżą skons. wynik netto o 90,67 mln zł

należności w kwocie 5 938 tys. zł, podano także. Ponadto, tego samego dnia zarząd spółki zależnej Integera - InPost S.A. podjął decyzję o dokonaniu na poziomie skonsolidowanego raportu półrocznego InPostu odpisu aktualizującego wartość firmy w kwocie 38 444 tys. zł

Portfel kredytowy BZ WBK wzrósł o 1,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

od klientów stanowiły 5,9% portfela brutto Grupy BZ WBK wobec 6,6% sześć miesięcy wcześniej i 6,8% dwanaście miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 62,1% w porównaniu z 59,0% na dzień 31 grudnia 2016 r. i

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług spółki wobec kontrahentów, wobec których

PKP Cargo dokona odpisów na kwotę 98 mln zł na utratę wartości grupy AWT

oraz odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 mln zł, podała spółka. "Z uwagi na złożony 3 maja 2016 roku wniosek o niewypłacalność OKD a.s. zostały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów Grupy AWT na dzień 30 czerwca 2016 roku

Torpol dokonał 1,7 mln zł odpisu z tytułu pożyczki dla norweskiej spółki

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Zarząd firmy Torpol podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zadłużenia z tytułu pożyczki udzielonej w IV kwartale 2018 roku likwidowanej spółce Torpol Norge, w wysokości 4 mln NOK, podała spółka

T-Bull miał 0,16 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

i 162 tys. zł zysku netto. Suma bilansowa na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 20,2 mln zł. 73% źródeł finansowania (sumy pasywów) stanowi kapitał własny. Kwota należności wyniosła 1,5 mln zł, zobowiązania 2,3 mln zł, rezerwa na zobowiązania 3,2 mln zł (całości z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dłużnik Kopeksu Kopex-Famago złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

; - czytamy w komunikacie. Spółki z Grupy Kapitałowej Kopex dokonały w przeszłości odpisów aktualizujących wartość należności wobec Famago w łącznej wysokości ok. 66,4 mln zł, co zostało uwzględnione w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta sporządzonego za 2015

Kerdos utworzył odpis aktualizujący wartość Meng Drogerie

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - W związku z wyceną Meng Drogerie, Kerdos Group zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od jednostek powiązanych w kwocie 1,26 mln zł, a od jednostek pozostałych w kwocie 1,97 mln zł, podała spółka. Odpis ten zmniejszy

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

pozostałe koszty operacyjne, natomiast nie miał wpływu na stan środków pieniężnych, 3) odpisy aktualizujące wartość należności, które w roku 2019 przekroczyły wartość 1 761 tys. zł (utworzone - rozwiązane) - dokonany odpis obciążył pozostałe koszty operacyjne i miał charakter

Amica widzi poprawę na niektórych rynkach w II kw., m.in. w Polsce i Niemczech

na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł r/r pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł r/r). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

spółka. Odpisy aktualizujące związane są z następującymi aktywami: - odpis dotyczący wartości udziałów w Torpol Norge AS o wartości 4,74 mln zł, - odpis na należności od Torpol Norge AS o wartości 3,18 mln zł

Strata netto PBG zwiększyła się r/r do 177,58 mln zł w 2015 r.

220 mln zł i głównie złożyły się na nie: odpis aktualizujący wartość wartości firmy spółki Rafako - kwota 90,9 mln zł, odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 34,5 mln zł, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w wysokości 27,2 mln zł oraz

Pepees utworzył rezerwy, miał wstępnie 13,36 mln zł zysku netto grupy w 2017 r.

; - w sprawozdaniu jednostkowym emitenta jako odpis aktualizujący wartość posiadanych udziałów, należności i zaliczek w tej spółce zależnej w łącznej kwocie 3 464 tys. zł, w związku z ujemnymi kapitałami tej spółki" - czytamy w komunikacie. Dokonane odpisy mają charakter

Trakcja dokonała odpisu w wysokości 5,16 mln zł, który wpłynie na wynik za 2014

decyzję o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2014 roku odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dostaw i usług od spółki nie należącej do grupy emitenta w wysokości 5.162.951,29 zł" - czytamy w komunikacie. Dokonany odpis wpłynie na obniżenie skonsolidowanego i

Mennica Polska dokona odpisów aktualizujących w raporcie za 2015 r.

finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w pozycji "wynik lat ubiegłych" odpisu aktualizującego wartość spornej należności z tyt. VAT przysługującej jednostce zależnej Mennicy - Metale Szlachetne S.A. za miesiące wrzesień - grudzień 2012 roku oraz zwrot dochodzonej na drodze sądowej kwot

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 5,5%

dzień 30 września 2018 r. niepracujące (zakwalifikowane do koszyka 3) należności od klientów stanowiły 5,5% portfela brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 5,8% 9 miesięcy wcześniej oraz 6,0% 12 miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą

Cherrypick Games miał 3 mln zł straty netto, 3,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

obowiązującą nas poufność nie możemy podzielić się szczegółami tego sporu. Jest on jednak widoczny w naszym sprawozdaniu finansowym, w którym ujęto na koniec 2019 roku odpisy aktualizujące należności oraz ich dyskonta w kwocie 3,9 mln zł. Z tego powodu także, po raz pierwszy w historii spółki wykazaliśmy

Vistal: Aktualizacja budżetów kontraktów obniży wynik finansowy o ok. 88 mln zł

skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 6,5 mln zł. "Spółka [...] podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 3,4 mln zł. Odpis aktualizujący wartość

Hawe Telekom zdecydowało o utworzeniu 29,4 mln zł odpisów, 26,5 mln zł rezerw

", podano w komunikacie. Zarząd zdecydował także o dokonaniu "odpisu aktualizującego w wysokości 7 452 840,98 zł z tytułu należności uznanych za trudno ściągalne, w tym należności Hawe Telekom od Hawe S.A. w kwocie 5 878 798,78 zł powstałych z tytułu spłacenia przez

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenia odpisów aktualizujących na te odsetki, czego we wrześniu 2017 r. banki stosujące zasady PSR nie musiały robić) oraz wzrost kosztów operacyjnych o 5,6%" - czytamy w raporcie. Suma bilansowa banków spółdzielczych wzrosła w ciągu

Ergis miał 7,94 mln zł zysku netto, 26,83 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

półroczu 2018 roku). Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom EBITDA były odpisy aktualizujące na zapasy oraz należności. W I półroczu 2018 roku przeważały nieznacznie rozwiązania odpisów (o 21 tys. zł), natomiast w I półroczu 2019 roku zawiązania (o 962 tys. zł)" - czytamy w materiale

Libet dokonał odpisu na utratę wartości aktywów na ok. 13 mln zł

wartości wybranych aktywów obrotowych (zapasy oraz należności z tytułu dostaw i usług) oraz aktywa na podatek odroczony, wynikającego z zaplanowanych ulg podatkowych. W związku z powyższym, spółka dokonała odpisów w łącznej wysokości ok. 13 mln zł (odpowiednio 1,2 mln zł, 4,1 mln zł oraz 7,7 mln zł)"

Odpisy BZ WBK spadły r/r o prawie 30%, portfel kredytowy wzrósł o 2,6% w I kw.

. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,4% w porównaniu z 61,5% na 31 grudnia 2015 r. Należności brutto od klientów wynosiły 102 688,3 mln zł na koniec I kw. i w porównaniu z końcem ub.r. wzrosły o 2,6%. Należności od klientów

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 15,8 mln zł w 2016

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny kontraktu, która skutkuje przeszacowaniem przychodów w łącznej kwocie ok. 2 mln euro (tj. 8,9 mln zł) oraz o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 1,6 mln

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

bilansowy szacunek dodatkowych odpisów aktualizujących na oczekiwane straty kredytowe instrumentów finansowych (należności od odbiorców, udzielonych pożyczek oraz wystawionej gwarancji) oraz zmiany wyceny do wartości godziwej udzielonych pożyczek, wynikające z uwzględnienia wpływu COVID-19, wpłynęły na

Action miał 156 mln zł straty netto w 2016 r. wg wstępnych danych

. 2016 r. i zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego. Kwota straty została powiększona o wartość rezerwy na straty, które powstaną podczas kontynuowania sprzedaży w 2017 r.; 4) Koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności ? koszty związane z aktualizacją

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 54 mln zł straty netto w I-III kw. 2017 r.

komunikacie. Na powyższy szacunek wyników grupy po trzecim kwartale 2017 r. miało wpływ : a. utworzenie odpisu aktualizującego należności w kwocie 2 153 tys. zł (w tym uwzględniono saldo cashpool ze spółką zależną w kwocie 1 239 tys. zł

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 8,8% r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,8% w I półr.

wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,8% (0,63% na 31 grudnia 2017 r. i 0,66% na 30 czerwca 2017 r.). "Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 63,8% na dzień 30 czerwca 2018 r. wobec 63,1% na 31

Biomed-Lublin dokona odpisów aktualizacyjnych na 16,4 mln zł za 2016 r.

nieruchomości uznanych za inwestycyjne oraz aktualizacji wartości zapasów, czego efektem jest ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 16 396 507 zł, poinformowała spółka. "W sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016, zostaną ujęte następujące

Unified Factory miało 15,97 mln zł straty netto w I-IV kw. 2018 r.

sprzedaży została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością zarząd spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,5% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw.

. niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 6% portfela brutto grupy wobec 6,6% dziewięć miesięcy wcześniej i 6,8% dwanaście miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 62,8% w porównaniu z 59% na dzień 31 grudnia 2016 r. i

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

administracyjnych (+2,1% r/r) Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście grupy kapitałowej banku w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. W 2018 roku wynik wyniósł 1 451 mln zł

Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kw. 

. Dodatkowo, bank utworzył odpis aktualizujący na utratę wartości spółki zależnej TaxCare, który obciąży skonsolidowany wynik Getin Holding kwotą 144 mln zł oraz wynik finansowy, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 78 mln zł, podał Getin Holding. "Bank

Unified Factory miało 14,21 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, w pierwszym półroczu 2018 roku, spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2 mln zł" - czytamy dalej

Zysk netto Projprzemu wzrósł r/r do 4,08 mln zł w III kw. 2017 r.

4,7 mln zł wpłynęły głównie zysk ze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ? Zakład w Sępólnie Krajeńskim i efekt transakcji leasingu zwrotnego, pozostał koszty operacyjne w wysokości 1,1 mln zł zostały ukształtowane głównie przez stratę ze zbycia aktywów trwałych, odpisy aktualizujące

Seco/Warwick: Odpisy na łącznie 15,7 mln zł obciążą wyniki za IV kw. 2015 r.

trwałych w spółce zależnej Seco/Warwick Corporation (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) w kwocie 8,4 mln zł, - o dokonaniu odpisów aktualizujących należności w spółce zależnej Seco/Warwick Allied w kwocie 7,3 mln zł (wpływ na skonsolidowany wynik netto 75%) - czytamy w

Agora miała 0,3 mln zł zysku netto, 47,5 mln zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

spółki Stopklatka w wysokości 26,7 mln zł. Negatywnie zaś na poziom wyniku netto wpłynął odpis na przeterminowane należności od Ruch S.A. zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w wysokości 20,3 mln zł, odpis aktualizujący wartość aktywów spółki GoldenLine w wysokości 6,9 mln zł oraz odpisy

Kopex dokona dodatkowych odpisów w skons. sprawozdaniu za 2015 na ok. 966 mln zł

wysokości ok. 49,8 mln zł, podała spółka. ?W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją testu na utratę wartości firmy zgodnie z wymogami MSR 36 w dniu 20.04.2016 r. zarząd emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość firmy na dzień 31.12.2015 r. w

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 203 mld zł, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w I kw.

dalej. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w I kwartale 2018 roku wyniósł 336 mln zł. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (55 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności

Strata netto Qumaka zwiększyła się r/r do 41,87 mln zł w I poł. 2017 r.

odpisu aktualizującego należności - spisanie w koszty udzielonej zaliczki wysokości 4 mln zł W efekcie strata na działalności operacyjnej za okres I-VI 2017 ukształtowała się na poziomie - 35,1 mln zł, a strata netto wyniosła 42,5 mln zł. Warto podkreślić, że rezerwy o charakterze nadzwyczajnym mają

Odpisy BZ WBK wzrosły o 17,7% r/r w I kwartale

. "Zmiany powstałe w wielkości i strukturze odpisów aktualizujących są przejawem ostrożnościowego podejścia grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. do zarządzania ryzykiem kredytowym" - czytamy także. Bank podał, że należności netto od klientów wyniosły 88 022,4

BZ WBK sprzedał niepracujący portfel kredytów wartości 726,2 mln zł w I półr. 

wynik finansowy brutto wyniósł 142,2 mln zł w br. i 23,1 mln zł w I półr. 2016. Sprzedane wierzytelności obejmowały należności od klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych, podał bank. BZ WBK podał także, że należący do jego grupy Santander Consumer Bank przeprowadził

Azoty szacują ok. 24,4 mln zł wpływu odpisów sp. zależnej Polic na skons. EBIT

skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 24,4 mln zł" ? czytamy w komunikacie. Wcześniej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od spółki zależnej African Investment Group

Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji całej grupy

-110 mln zł oszczędności rocznie. Zarząd spółki spodziewa się ponadto konieczności zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

2018 r. stratę na poziomie jednostkowym w wysokości 1 614 mln zł oraz 1 892 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa grupy, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy

Kredyty Alior Banku wzrosły o 2,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł r/r do 10,8%

portfela należności od klientów w pierwszym półroczu 2018 o 2,7% wynikało zarówno ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek udzielanych w segmencie detalicznym (które zwiększyły się o 1,0%, tj. o 0,3 mld zł, do 28,5 mld zł), jak i przyrostu portfela należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla

Łączne odpisy Kopeksu ujęte w sprawozdaniu za ub. rok wyniosą ponad 1,4 mld zł

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Kopeksu za 2015 rok, wraz z odpisami już zawartymi w raporcie za IV kwartał ub. roku, wyniesie 1 406,7 mln zł, z czego kwota 1

Przegląd informacji ze spółek

. kontraktu na prace na linii nr 14 na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola, który wypowiedziało 17 marca, poinformowała ISBnews dyrektor Biura Zarządu Karolina Wiłkojć-Żesławska. PKP PLK w swoim stanowisku poinformowały, że należności wskazane przez ZUE (powód odstąpienia od umowy) będą uregulowane w

Agora odstąpiła od stałych umów o współpracy z Ruchem

rozwiązania powyższych umów z Ruch S.A. na przychody i wynik spółki w kolejnych okresach nie powinien być istotny, ale jest obecnie trudny do oszacowania" - podkreślono w komunikacie. 13 lipca 2018 r. Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności

Strata netto Mostostalu Warszawa wyniosła 8,99 mln zł w III kw. 2017 r.

kapitałowa w III kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto [ogółem] w kwocie 10 206 tys. zł (w III kwartale 2016 r. zysk netto wyniósł 13 836 tys. zł), co było rezultatem utworzenia przez grupę kapitałową odpisów aktualizujących należności w wysokości 11 566 tys. zł oraz negatywnych różnic kursowych na

KGHM szacuje 815 mln zł ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych w I kw.

bilansowej sald rozrachunków w grupie kapitałowej w walutach obcych wynikają z wyceny wartości brutto tych rozrachunków, tj. bez uwzględnienia sald odpisów aktualizujących wartość należności rozpoznanych w okresach wcześniejszych" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji, w

Zysk netto Pragma Inkaso wyniósł 0,57 mln zł w 2015 r., pro forma to 5,07 mln zł

akcjonariuszom jednostki dominującej proforma wyniósł 5,65 mln zł w 2015 roku. Sprawozdanie z zysków i strat proforma zostało sporządzone za 2015 r. bez uwzględniania odpisów aktualizujących wartość wierzytelności w spółce zależnej Pragma Faktoring wynikających z transakcji sprzed 2014 r., dotyczących produktów

Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

] Grupy Introl w III kwartale 2018 r. ukształtował się na poziomie 965 tys. zł, co oznacza jego spadek o 37,6% r/r. Na wynik grupy za III kwartał szczególny wpływ miały straty wygenerowane przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp. k., na poziomie 5,5 mln zł, w tym odpisy aktualizujące na udzieloną pożyczkę i

Paged dokonał odpisów i korekt, które zmniejszą wynik za 2016 r. o 14,63 mln zł

wyniku netto Grupy Paged za 2016 r. o 14,63 mln zł, podała spółka. "Za istotne zmiany danych finansowych zostały uznane następujące: 1) dokonanie odpisów aktualizujących w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Paged S.A.: udziałów w

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

wynik finansowy za II kwartał 2018 r., podał bank. Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego TaxCare. Mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3% sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec

Przegląd informacji ze spółek

sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących z uwagi na utratę wartości należności w wysokości 515 806,98 zł , podała spółka. Bank Handlowy szacuje wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja 2020 r. o trzykrotnej obniżce stóp procentowych na

ZPC Otmuchów odpisał 4,4 mln zł, wstępna strata netto to 13,1 mln zł w 2018

komunikacie. Na kwotę rezerwy składają się koszty sądowe, jak również kwota szacunkowego odpisu aktualizującego potencjalnie, nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w księgach rachunkowych emitenta, podano także

Strata netto PKP Cargo wyniosła 5,66 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

Grupy wzrosły o 2,3% r/r (korekta o zysk z tytułu okazjonalnego nabycia AWT w kwocie 137,8 mln zł w okresie 9 miesięcy 2015 r.). Skorygowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 12,5% r/r (korekta o PDO II w kwocie 70,2 mln zł w okresie 9 miesięcy 2015 r., odpis aktualizujący należności od OKD w

Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% r/r do 56,7 mld zł na koniec I poł.

odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2019 r. 777,3 mln zł w porównaniu z wynikiem 482,8 mln zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 61% . W efekcie w I półroczu 2019 r. wynik z rezerw liczony w relacji do średniego salda należności od klientów brutto

PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl wyższe o 10% oraz ceny gazu na TGE wyższe o 27% w porównaniu do IV kwartału 2017 r.; * koszty odwiertów negatywnych i spisanej sejmiki oraz odpisów aktualizujących (dotyczy majątku trwałego, należności, itd.). 2. W