aktualizacja prawa zamówień publicznych

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać.

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Poczta Polska jest tu quasi-monopolistą na rynku, wiec może dyktować takie stawki, jakie mu się podoba. Dostanie więc 910 mln zł za dostarczanie rent i emerytur. A wcześniej narodowy operator zagwarantował sobie prawie 440 mln zł od ZUS za dostarczanie listów.

Google zawiesza współpracę z Huawei. Koniec aktualizacji Androida i aplikacji na telefony tej firmy

Google zawiesza współpracę z Huawei. Koniec aktualizacji Androida i aplikacji na telefony tej firmy

rynkach zapowiadało już kilka państw (oprócz Stanów, m.in. Australia i Nowa Zelandia), ale te kroki miały dotyczyć tylko rynku publicznego oraz ewentualnych zamówień na budowę sieci 5G. Tym razem jednak działania Amerykanów dotykają głównej siły Huawei: rynku konsumenckiego. To może być szczególnie ciężki

Zmiany w planie zamówień publicznych

Zmiany w planie zamówień publicznych

pozostałe nie obligatoryjne zakupy są aktualizowane i pracownik tworzy ostateczny plan zamówień publicznych na dany rok tzw. aktualizację. Po jego zatwierdzeniu są dokonywane pozostałe procedury (zapytanie ofertowe lub przetarg) dla tych zakupów, które nie są obligatoryjne (np. art. biur, środki czystości i

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

Dambisa Moyo, międzynarodowa ekonomistka, jest autorką czterech bestsellerowych książek "New York Timesa", w tym "Edge of Chaos: Why Democracy Is Failing to Deliver Economic Growth - and How to Fix It". Prawa autorskie: Project Syndicate, 2021 NOWY JORK - Nie jest tajemnicą

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zbadała funkcjonowanie i rozwój transportu publicznego w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiego. Choć skontrolowane miasta - Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra - zapewniły funkcjonowanie i

"Cyberpunk 2077" już na siebie zarobił

"Cyberpunk 2077" już na siebie zarobił

. W piątek po godz. 12 za jedną akcję spółki płacono na GPW 316 zł, czyli kurs nurkował o prawie 13 proc. Prawdą jest, że "Cyberpunk 2077" nie na wszystkim płynnie działa. Najlepiej oczywiście na najnowszych konsolach, ale część graczy ma starszy sprzęt, który wymaga wgrania aktualizacji i

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank prawa głosu z akcji Idea Banku, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Banku, nabytych z naruszeniem przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Tym samym Komisja przychyliła się do wniosku Getin Noble Banku złożonego w

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

Zamówienie na aktualizację oprogramowania - czy warunkiem udziału może być posiadanie autoryzacji firmy komputerowej?

przepisami ustawy Pzp postawić jako warunek udziału w postępowaniu na dostawę aktualizacji oprogramowania posiadanie autoryzacji firmy komputerowej na oprogramowanie, które wykonawca posiada. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art

Przegląd informacji ze spółek

, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

udziela się zamówienia, nie przekracza 30% łącznej produkcji. Art. 138. 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa

Przegląd prasy

ze spółką Bumechu ma umowę na prace dla JSW za 16 mln zł netto --ZUE miało wstępnie 1,1 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. --Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji --ZM Ropczyce

Przegląd informacji ze spółek

ogółem i 17,6 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 13 043 479 akcji serii O, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2021]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2021]

pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono nowy próg (wynoszący 130.000 zł. netto) zgodnie z którym dla zamówień o wartości równiej lub wyższej od wskazanej kwoty powstaje obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy.

Przegląd prasy

Santander i BCP, wycofał się Commerzbank wg Reutersa --Branża IT liczy na zwiększenie zamówień w IV kw. - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym Dziennik Gazeta Prawna --Projekt budżetu 2018 zakłada podwyżki m.in. dla

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówień sektorowych udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia, a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub wynajmować na tych samych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, w której skomplikowane przepisy i brak wzorców, na których firmy mogłyby oprzeć swoje działania, utrudniają polskim przedsiębiorstwom wykorzystanie analityki. W ramach współpracy SAS chce promować na polskim rynku innowacyjność analityki oraz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu prawa pozwalającego

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LC Corp zawarł w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rokokowej, o powierzchni 0,8564 ha za cenę netto

Przegląd informacji ze spółek

wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium, podał Mirbud. Samo postępowanie zostało unieważnione. LPP nie wyklucza skupu akcji spółki i zakłada

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital, zrzeka się części swoich praw wynikających z poniesienia największych kosztów i ryzyka wiążącego się z założeniem funduszu, podano w komunikacie. Newag na podstawie umowy ramowej z Rail Capital Partners podpisał pięć indywidualnych umów sprzedaży wraz z umowami

Przegląd informacji ze spółek

. Pelion, posiadający wraz z podmiotami zależnymi łącznie 58,7% udziału w kapitale zakładowym Pharmeny, zadeklarował, że wraz z tymi podmiotami zamierza "uczestniczyć w planowanej emisji akcji spółki Pharmena, oferowanych w ramach prawa poboru obecnym akcjonariuszom spółki w zakresie powodującym

Przegląd prasy

. EBITDA i przychodów w aktualizacji planu inw. --ZM Henryk Kania pozyskały 45 mln zł w ramach emisji obligacji serii G --Cognor zawiesił ofertę publiczną, analizuje warianty dalszych działań --Inflacja HICP w Niemczech

Przegląd informacji ze spółek

aktualizacji należności grupy kapitałowej kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej. W związku z powyższą decyzją APS Energia odnotowała 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., według wstępnych danych, wobec 5,6 mln zł zysku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Program ma obejmować 4 mln akcji opartych na warrantach subskrypcyjnych uprawniających do ich objęcia. WZA nie przegłosowało Uchwały nr. 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych bez prawa poboru, niezbędnych do realizacji programu. Jak poinformował

Przegląd informacji ze spółek

rok, podała spółka. Zakładana minimalna wartość zamówień w roku 2018 wynosi 850 tys. euro. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do

Przegląd prasy

rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł. --WOHO Holdings Limited złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie

Przegląd prasy

elektrowni cieplnej Warna w Bułgarii, podała spółka. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa

Przegląd informacji ze spółek

zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 84 931 998 jednostkowych praw poboru do akcji serii K, podała spółka. Wyniki Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w IV kwartale br. będą pod presją wydatków na przygotowanie do

Rząd PiS rozważa podwyżkę podatków od paliw

MIiB Izabela Kornas zajmująca się zmianami w prawie zamówień publicznych powiedziała, że rozważane jest zwiększenie elastyczności w kwestii zamówień dodatkowych na roboty, których nie uwzględniono w kosztorysie przetargu na budowę drogi. Zwykle na takie prace drogowcy

Przegląd prasy

--Fiskus zgadza się, by firma rozliczyła wszystkie raty leasingowe, jeśli umowę na auto podpisze do końca roku --Przedsiębiorcy skarżą się do prezydenta twierdząc, że coraz częściej łamane są zasady konsultacji projektów ustaw i chcą mediacji --Prawie 4

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Takie kroki są zrozumiałe, ponieważ większość sprawców włamań do domów prywatnych nigdy nie zostaje wykryta, a liczba przestępstw tego typu stale rośnie. Źródło: spółka E-commerce : Przed wybuchem pandemii koronawirusa prawie 70% osób korzystających z internetu przynajmniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

środowiska wielochmurowe, przyśpieszając transformację cyfrową w obliczu obaw o cyberbezpieczeństwo. Niemniej tylko 40% badanych ma przekonanie, że jest w stanie udźwignąć atak aplikacyjny w chmurze publicznej, a aż 72% wskazuje na braki w kompetencjach bezpieczeństwa. Branża usług finansowych jest liderem

Przegląd prasy

akumulatorów do aut elektrycznych --Fakro od lat zmaga się z nieuczciwą konkurencją i chce, by Velux i inne zachodnie koncerny przestrzegały prawa względem polskich firm - mówi prezes Fakro -- Sklepów internetowych jest w Polsce już ponad 30 tys., a ich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Legislacja : Ponad 90% firm uważa, że prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii, jednocześnie większość ankietowanych twierdzi, że ich branża jest podatna na innowacje. Największą barierą prawną w rozwoju nowych technologii wskazywaną przez 50% respondentów, niezależnie od branży, były zbyt długie

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

pozostaje wtedy nic innego, jak wnieść tę opłatę na wskazane konto (do 31 marca). Jeśli jesteś posiadaczem spółdzielczego prawa do lokalu, problem cię nie dotyczy. Odwołanie od podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste może złożyć spółdzielnia, bo formalnie to ona jest użytkownikiem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

branży z odpowiedzialności za mogące wystąpić zakłócenia w realizacji obowiązków na rzecz państwa, wynikających np. z ustawy Prawo telekomunikacyjne - proponują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Źródło: spółka Telekomunikacja : Nokia

Przegląd informacji ze spółek

spodziewanego w tym roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Michał Pietrzyk. Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, podpisała z Zarządem Portu Morskiego Gdynia (ZMPG) umowę przedwstępną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz z prawem

Przegląd prasy

powództwa poszkodowanego przez Finroyal przeciw SP prawomocne --BZ WBK chce utrzymać marżę odsetkową na poziomie 3,5-3,6% w br. --Morawiecki chce, żeby większość zamówień publicznych realizowały polskie firmy --M.W. Trade

Rząd oceniony przez rząd cieni. Umiarkowanie dobrze

stanowienia prawa. - Trzeba coś z tym zrobić. W poprzedniej kadencji parlament uchwalił przez cztery lata 900 ustaw. To bzdura. Kto tego będzie przestrzegał. Kto to w ogóle przeczyta? - mówił Marek Goliszewski. Najlepsze oceny cząstkowe rząd dostał za: zagospodarowanie funduszy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez współpracujące agencje eventowe: Everitum i KIKE Events. Źródło: spółki IT : Globalne zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 roku mimo pandemii utrzymają się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego ? Gartner. Źródło:Trigon

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

na podstawie zupełnie innych przepisów. W pierwszym przypadku zastosowanie ma ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a w drugim - ustawa o gospodarce nieruchomościami. Pierwsza ścieżka jest korzystniejsza, bo gmina nie może odmówić

Przegłąd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 55,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zaktualizowała cele finansowe w ramach "Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022"

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę dywidendy, podała spółka. Netia rozpoczęła sprzedaż usług na łączach zmodernizowanych do standardu światłowodowego (oferta do 900 Mb/s), podał operator. Prime Minerals zamierza utworzyć spółkę prawa handlowego lub zakupić udziały w spółce prawa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jest przede wszystkim cyfryzacja i współpraca. Europa Środkowo-Wschodnia może stać się technologicznym hubem w skali światowej, ocenił wiceprezes Banku Pekao Tomasz Styczyński. Źródło: ISBnews "Stoimy jednak przed wieloma wyzwaniami w tym zakresie. Prawie 40% polskich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

będzie jego ekosystem, którego budowa potrwa od dwóch do trzech lat. Źródło: spółka Gwarancje24.pl : Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BoomBit : Prawa do akcji (PDA) spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA wzrósł wobec ceny odniesienia o 19,45% i wyniósł 22,6950 zł.Źródło: ISBnews Asseco Business Solutions (Asseco BS) : Akcjonariusze

Dane polskich przedsiębiorców można było przez 2 lata wykradać z ZUS-u. Dziurę łatano 4 miesiące

Prawa zamówień publicznych. Tego typu prace prowadzi bowiem jeden z trzech potencjalnych wykonawców w ramach umowy ramowej. Poprawki wreszcie wprowadzone, ale… W przyszłym roku w życie wchodzi RODO. Zezwolenie na nieuprawniony dostęp do danych w przypadku firm będzie kończyć się wysokimi

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

się przy pomocy posiadanego już podpisu elektronicznego. W naszym przypadku zamówień publicznych mamy albo pisemną formę tradycyjną, albo formę elektronicznego podpisu bezpiecznego wskazanego wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie w praktyce podpisu

Monopol śmieciowy

. Zdaniem przedsiębiorcy taki wymóg narusza zasady uczciwej konkurencji i przepisy o zamówieniach publicznych, bo jedna miejska spółka napędza odbiorców drugiej miejskiej spółce. Strach powołuje się na zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Po aktualizacji przed dwoma laty dokument uchwalony przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

to stanowisko. Źródło: ISBnews 5G : Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej, uważa prezes Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej (UKE). Rząd zdecydował o wprowadzeniu przepisów

Przegląd prasy

Lux Medu. Firma uznała, że jej partner biznesowy EC latami łamał prawa konsumentów, wkręcał ich w niekorzystne umowy --Sieć sklepów Żabka chce zachęcić franczyzobiorców do otwierania sklepów w niedzielę z zakazem handlu. Stanie się... pocztą. Puls

Przegląd prasy

na podstawie badań w ramach projektu "Statystyka firm rodzinnych" --To farmaceuta, nie lekarz, określi stopień odpłatności za lek - zakłada projekt rozporządzenia ws. recept. Zdaniem ekspertów nowe prawo sprawi, że za leki zapłacimy więcej

Przegląd prasy

--Tchórzewski: Audyt pokazuje nie tylko nieprawidłowości, ale także pole do restrukturyzacji JSW Puls Biznesu --Nowe Prawo zamówień publicznych, które zacznie obowiązywać za kilka dni, zobowiązuje inwestorów do stosowania w przetargach kryteriów pozacenowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ePłatności i została zakończona wpisem o połączeniu do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 grudnia. Źródło: spółka Sygnity : Cron chce likwidacji prawa do głosu, który wynosi obecnie 20%. Źródło: Trigon Daily : W działającą od ponad roku firmę

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

do transakcji nabycia przez Sare aktywów Gadu?Gadu, tj. m. in. sprzętu serwerowego, komunikatora Gadu-Gadu, domeny internetowej gg.pl oraz gadu-gadu.pl, prawa własności do znaków towarowych Gadu-Gadu oraz prawa własności do logotypów Gadu-Gadu, podała spółka. Przejęcie byłoby realizacją założonych w

Przegląd prasy

--PGNiG: Prawie 60-proc. udział upstreamu w EBITDA to 'właściwa proporcja' --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 16,9% r/r w październiku --ZIPSEE: Szanse dla rynku smart RTV AGD to IoT, programami 500+ i Mieszkanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

realizowana w 2022 r. Źródło: ISBnews Draw Distance : Podpisał umowę z Sony Pictures Television Inc. na udzielenie amerykańskiemu producentowi na wyłączność prawa opcji do nabycia autorskich praw majątkowych swojej najpopularniejszej gry - 'Serial Cleaner', podała spółka. Sony

Tesla trzykrotnie zwiększa straty. Ale plany ma ambitne

firma może sprzedać ponad pół miliona samochodów. W tym kwartale przychody nie wyglądają jednak źle - w drugim kwartale wyniosły prawie miliard dolarów. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 24 proc. Również dostawy samochodów do klientów wzrosły w porównaniu z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

posiada w Polsce prawie 80% osób, a niemal co trzeci użytkownik na co dzień korzysta z co najmniej dwóch takich urządzeń, wynika z badania "Smart Barometr, czyli Polacy i ich smartfony" przeprowadzonego na zlecenie firmy Digital Care. Polacy w większości korzystają z telefonów, które są nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy. Rozpoczęły się zapisy w wezwaniu Kaps Investment po 3,1 zł za akcję. Źródło: ISBnews Grupa TVN : Kupuje większościowy pakiet akcji spółki Gamellon - operatora wielokanałowych sieci partnerskich Youtube w Polsce oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zadanie m.in. zbudowanie pierwszego oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A Cherrypick Games : Akcjonariusze zdecydują o emisji 88 tys. akcji serii D bez prawa poboru po cenie emisyjnej 59 zł, wynika z projektów

Problemy z drogami. Mimo rządowych zapowiedzi

ofertę, a prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie zgłosił zastrzeżeń do przetargu.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

bazie zaktualizowanego porozumienia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One a także może trafić na urządzenia przyszłej generacji. Źródło: spółka Sportdigital Fussball : Posiadająca prawa do pokazywania 30 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonach 2019

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zmian legislacyjnych dotyczących poboru abonamentu za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa konsumenckie i osobiste, podał operator. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

DX" przeznaczonej na platformę Nintendo 3DS na rynkach azjatyckich. Źródło: ISBnews TelForceOne : Sąd zarejestrował zmianę statutu m.in. w sprawie upoważnienia zarządu do korzystania z kapitału docelowego bez prawa do poboru akcji, podała spółka.Źródło: ISBnews

Czy rzeczoznawcy wyceniają, jak im się podoba?

majątkowych podlegają Prawu zamówień publicznych. - Organizatorzy przetargów jako jedyne kryterium przyjmują najniższą cenę, nie zdając sobie sprawy, że operaty dotyczące aktualizacji opłat są jednymi z trudniejszych do wykonania - tłumaczył Urbańczyk. - W większości przypadków jest to wycena nieruchomości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

miesięcy, wynika z badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji z sektora publicznego działających w Polsce przez firmę Red Hat. Źródło: ISBnews Zadłużenie branży IT : Zaległości w sektorze usług IT wynoszą ponad 209 mln zł i są dwukrotnie wyższe

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

konwersji serwisu. Źródło: ISBnews T-Bull: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu 21 marca o przejściu na GPW z NewConnect oraz ofercie publicznej nie więcej niż 404 tys. akcji (w tym do 100 tys. akcji nowej emisji serii F) oraz nie więcej niż 100 tys. praw do akcji serii

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 776 421 zł poprzez emisję do 776 421 akcji zwykłych na okaziciela serii M z pozbawieniem prawa poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews TelforceOne : Zarząd GPW zdecydował o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Zortrax : Akcjonariusze spółki przyjęli program motywacyjny na lata 2016-2017, który polega na przyznaniu członkom zarządu i kluczowej kadrze menedżerskiej prawa do objęcia 395 811 akcji, podała spółka. W tym roku osoby te uzyskają prawo do akcji, jeśli EBIT spółki osiągnie poziom co najmniej 27 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

" ? mówi Łukasz Janion, Dyrektor ds. IT DHL Express Poland. Źródło: spółka Motorola Solutions Polska : Centrum Zasobów Informatycznych Sił Zbrojnych RP w trybie otwartego postępowania o zamówienie publiczne podpisało z firmą nową umowę na rozbudowę, rekonfigurację i

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Krynica Vitamin z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B, podał Urząd

Trudna droga ku chmurom obliczeniowym

wewnątrz niej, natomiast usługi chmury publicznej przydają się tam, gdzie informacje można bezpiecznie wypuścić na zewnątrz. Wiesz, ile wydajesz Jednak prawo i obawy to niejedyna przeszkoda. Wiele firm pozostaje przy starych rozwiązaniach tylko dlatego

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, przeprowadzonym na zlecenie Visa Inc. Źródło: ISBnews Reklama online : Wartość rynku w Polsce wzrosła o 20% r/r do prawie 3,2 mld zł, wynika z badania AdEx, realizowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Źródło: ISBnews

Jak płacić mniej za wieczyste

właściciel gruntu będzie chciał wykazać, że istniały powody do aktualizacji opłaty. Raczej nie licz na to, że SKO zamówi kontrekspertyzę. Zwiększysz więc swoje szanse na wygraną (na mniejszą podwyżkę), jeśli sam zamówisz dodatkową wycenę. W przypadku działki, na której stoi dom jednorodzinny, wycena może cię

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

pozycję największego dostawcy rozwiązań i usług IT na całym rynku, jak również dla poszczególnych sektorów: administracji publicznej, opieki zdrowotnej oraz dużych firm i korporacji. Asseco jest także liderem wśród dostawców oprogramowania na zamówienie oraz usług serwisowych i integracyjnych. Spółka